Example: barber

2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinim …

NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis Ra ymas 2016 m. gegu s 4 d. Trukm 2,5 val. (150 min.). NURODYMAI. Pasitikrinkite, ar n ra u duoties s siuvinyje tu i lap ar kito ai kiai matomo spausdinimo broko. Pasteb j prane kite vykdytojui. Pasirinkite vien i trij 2 4 puslapiuose pateikt ra ymo u duo i ir para ykite nurodyto anro 250 350 od i tekst . Para suskai iuokite od ius ir para t je pa ym kite 250 od i rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i . Naudokit s juodra iui ir varra iui skirtais popieriaus lapais, pa ym tais mokyklos spaudu.

2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis LIETUVIŲ KALBA (GIMTOJI) 2 Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro …

Tags:

  Pagrindinio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinim …

1 NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis Ra ymas 2016 m. gegu s 4 d. Trukm 2,5 val. (150 min.). NURODYMAI. Pasitikrinkite, ar n ra u duoties s siuvinyje tu i lap ar kito ai kiai matomo spausdinimo broko. Pasteb j prane kite vykdytojui. Pasirinkite vien i trij 2 4 puslapiuose pateikt ra ymo u duo i ir para ykite nurodyto anro 250 350 od i tekst . Para suskai iuokite od ius ir para t je pa ym kite 250 od i rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i . Naudokit s juodra iui ir varra iui skirtais popieriaus lapais, pa ym tais mokyklos spaudu.

2 U ra ykite savo vard , pavard ir ra ymo u duoties pavadinim varra tyje. Pasilikite pakankamai laiko darbui perra yti varra t , nes juodra tis nebus tikrinamas. Ra ykite ai kiai, skaitomai m lynai ra an iu ra ikliu. Koregavimo priemon mis naudotis negalima. Atiduokite vykdytojui ir varra t , ir juodra t , kai baigsis i patikrinimo dalis. Linkime s km s! Nacionalinis egzamin centras, 2016. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI). Pasirinkite vien i trij u duo i ir para ykite atitinkamo anro 250 350 od i.

3 Tekst . Para suskai iuokite od ius, para t je pa ym kite 250 od i rib , o jeigu od i ma iau, para ykite j skai i . 1 u duotis Perskaitykite Janinos Degutyt s eil ra t . Gerumas Gerumas gerumas gerumas . pirmapradis neb tas ir u mir tas ne tik tinas kaip m lyna gulb . tartinas kaip vidudienio varpas paslaptingas kaip egli vakaras iltais aukso atspind iais skausm lyt damas nu viesdamas m s likim . kur esi kur esi Tau ma a vietos m s narveliuose tr ksta oro m s d muose kas nakt spindinti pasauliui vaig d tavo sesuo auk tas virpantis medis tavo e lis ra ysim tave Raudon j knyg.

4 J. Degutyt . Purpuru atsiv rusi. Vilnius: Vaga, 1984. Sugalvokite tem ir para ykite tinkam pavadinim ra iniui. Ra ydami ra in . atskleiskite savo po i r , remdamiesi pateiktu tekstu, asmenine, kult rine patirtimi. Jums gali pad ti ie klausimai: 1. Koki gerumo aprai k galima patirti kasdieniame gyvenime? 2. Ar gerumo m s laikais pakanka? 3. Kod l gerumas pasaulyje reikalingas? Tikslas samprotauti, atskleisti savo po i r . anras ra inys. Pastaba: para nepamir kite suskai iuoti od ius ir para t je pa ym ti 250 od i . rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i.

5 2. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI). 2 u duotis Perskaitykite Ri ardo Gavelio romano Jauno mogaus memuarai i trauk . Visad nor jau ra yti tau lai kus. iais r ksmingais laikais, kai visi dudena vienas per kit , neklausydami pa nekov , galb t vienintelis b das i sisakyti yra lai k ra ymas. Lai ko niekas nepertrauks, neu gin ys, nori nenori tur s i klausyti tavo mint ligi galo. Seniai taip manau. Visad nor jau ra yti tau lai kus, bet taip ir nei siun iau n vieno. Nors buvau prad j s bene imt , ra ydavau naktimis, kartais ligi pary i.

6 Paskui gri davau nors valand l nusn sti, sklidinas keisto d iugesio, ta iau rytas, deja, vis b davo protingesnis u . vakar . Ryt savo skausmingai kurt lai k sudraskydavau ir i mesdavau, retai kada jis tverdavo ligi popiet s. Kartais efekto d lei sudegindavau. Ne syk baud iausi dar nakt , vos para s, mesti lai k pa to d ut , o paskui kas bus, teb nie. Bet taip ir ne me iau n vieno. Tro kau ra yti tau lai kus, bet nenor jau gauti atsakym . Ri ardas Gavelis. Jauno mogaus memuarai. Vilnius: Tyto alba, 2007. Apklausos rodo, kad jauni mon s namuose, mokykloje, netgi socialiniuose tinkluose da niausiai neb na savimi ir kalba visai ne apie tai, apie k nor t si.

7 Para ykite lai k . jaunimo portalo skaitytojams ir i sakykite savo po i r , kokiomis temomis ir kod l jauni mon s nedr sta kalb tis su aplinkiniais. Ra ydami savo po i r atskleiskite remdamiesi vestimi, asmenine, kult rine patirtimi. Tikslas samprotauti, atskleisti savo po i r . Adresatas jaunimo portalo skaitytojai. anras lai kas. Pastaba: para nepamir kite suskai iuoti od ius ir para t je pa ym ti 250 od i . rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i . 3. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI).

8 3 u duotis Perskaitykite straipsnio i trauk . Akademikas Antanas Andrijauskas teigia, kad informacijai tapus lengvai prieinamai nyksta mogaus noras pa inti. Ilgainiui toks mogus tampa tiesiog pasyviu informacijos vartotoju, kuris nesugeba laisvai priimti sau nauding sprendim . Lietuvi kalbos instituto direktor Jolanta Zabarskait sitikinusi, kad kult ringo mogaus s voka ir iandien turi likti tokia pati kaip seniau. Negalime pakeisti klasikini . dalyk (t. y. i manymo, i silavinimo, pa inimo) vienadieniais, nuolat besikei ian iais. Tarkim, dabar vertinamas mogus, mokantis ra yti projektus, rytoj bus vertinamas mokantis kurti skaitmeninius debesis ir pan.

9 Visa tai yra kintantys vienadieniai dalykai, o pagrindas turi likti, nes tai yra ir moni kumo pagrindas. Tokie dalykai netur t keistis. Atsisakyti visko, k mes suk r me per t kstan ius met d l ko? retori kai klausia ji. iniasklaidoje da nai diskutuojama, ar iandienos visuomen je i silavinimas, kult ra teb ra svarbu mogui. Para ykite straipsn interneto svetain ir i sakykite savo po i r tai, koks turi b ti kult ringas mogus 21-ajame am iuje. Sugalvokite straipsnio pavadinim . Savo po i r atskleiskite remdamiesi vestimi, asmenine, kult rine patirtimi.

10 Tikslas samprotauti, atskleisti savo po i r , pasi lyti problemos sprendimo b d . Adresatas jaunimo internetin s svetain s skaitytojai. anras straipsnis. Pastaba: para nepamir kite suskai iuoti od ius ir para t je pa ym ti 250 od i . rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i . 4.


Related search queries