Example: stock market

2018 - hacumre.diyanet.gov.tr

HAC. 2018. Y ce Allah Buyuruyor ki: "Hacc da umreyi de s rf Allah i in tam olarak yerine getiriniz." (Bakara, 2/196).. "Hac, bilinen aylardad r. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihram n giyerse), hac esnas nda kad na yakla mak, g nah say lan davran lara y nelmek, kavga etmek yoktur." (Bakara, 2/197). 2. Peygamber Efendimiz ( ) yle Buyurmaktad r: Kim Allah i in hacceder, k t s z ve davran lardan ve Allah'a kar gelmekten sak n rsa, annesinin onu do urdu u g nk gibi (kul hakk hari g nahlar ndan ar nm olarak) hacdan d ner. (Buh r , Hac, 4; M slim, Hac, 438). (Allah taraf ndan) kabul edilmi hacc n kar l ancak cennettir. (M slim, Hacc, 437). 3. Rahman' n Misafiri Karde lerimiz! Bu kutlu hac yolculu unu nasip eden Y ce Allah'a hamd, hac ibadetini b t n y nleriyle bizlere reten Peygamber Efendimize ( ) sal t selam olsun. Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'nin manevi atmosferini doya doya teneff s edebilme, hacc n z usul ne uygun olarak eda etti inizde Peygamber Efendimizin ( ).

4 Rahman’ın Misafiri Kardeşlerimiz! Bu kutlu hac yolculuğunu nasip eden Yüce Allah’a hamd, hac ibadetini bütün yönleriyle bizlere öğreten Peygamber Efendimize

Tags:

  Diyanet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 - hacumre.diyanet.gov.tr

1 HAC. 2018. Y ce Allah Buyuruyor ki: "Hacc da umreyi de s rf Allah i in tam olarak yerine getiriniz." (Bakara, 2/196).. "Hac, bilinen aylardad r. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihram n giyerse), hac esnas nda kad na yakla mak, g nah say lan davran lara y nelmek, kavga etmek yoktur." (Bakara, 2/197). 2. Peygamber Efendimiz ( ) yle Buyurmaktad r: Kim Allah i in hacceder, k t s z ve davran lardan ve Allah'a kar gelmekten sak n rsa, annesinin onu do urdu u g nk gibi (kul hakk hari g nahlar ndan ar nm olarak) hacdan d ner. (Buh r , Hac, 4; M slim, Hac, 438). (Allah taraf ndan) kabul edilmi hacc n kar l ancak cennettir. (M slim, Hacc, 437). 3. Rahman' n Misafiri Karde lerimiz! Bu kutlu hac yolculu unu nasip eden Y ce Allah'a hamd, hac ibadetini b t n y nleriyle bizlere reten Peygamber Efendimize ( ) sal t selam olsun. Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'nin manevi atmosferini doya doya teneff s edebilme, hacc n z usul ne uygun olarak eda etti inizde Peygamber Efendimizin ( ).

2 M jdeledi i g nahlardan ar nabilme ve cennete kavu abilme imk n ve f rsat n elde etmi bulunmaktas n z. Sizler bunun sevin ve mutlulu unu doya doya ya arken, diyanet leri Ba kanl mensuplar olarak bizler de siz de erli hac yolcular m za hizmet etmenin onurunu ya yoruz. Uzun y llar n tecr besi ve kaliteli hizmet anlay m z ile huzurlu, sa l kl ve g venli bir ekilde hacc n z eda edebilmeniz i in hizmete haz r z. Kutsal topraklara yapaca n z bu yolculuk ile hayat n z n zlem ve hasreti olan hac ibadetinizi usul ne uygun, kolay ve rahat bir ekilde yapman za yard mc olmay , kalbinizi yeniden imar etmeyi, manevi d nyam zda yeni ufuklar a may ama l yoruz. Elinizdeki bu bro rde 2018 hac organizasyonumuzla alakal . ayr nt l bilgileri ve hizmet e itlerimizi bulacaks n z. Cen b- Hak'tan ibadetlerinizi kolayla t rmas n ve kabul buyurmas n , sizleri eksiksiz, kusursuz ve makbul bir hac ile sa salim ailelerinize kavu turmas n ve bu kutlu seyahatinizin hayat n zda d n m noktas ve yeni bir milat olmas n niyaz ederiz.

3 Hac ve Umre Hizmetleri Genel M d rl . 4. HAC ORGAN ZASYONUMUZUN. TEMEL LKELER . 1. Liyakatli ve ba ar l g revliler rehberli inde usul ve adab na uygun ibadet, 2. Hac yolculu unun manevi bir yenilenmeye vesile olmas . amac yla ir at ve rehberlik, 3. Allah' n misafirleri olan hac yolcular na hizmet etmeyi eref olarak kabul etme, 4. Hac hizmetlerini emanet ve sorumluluk bilinciyle yerine getirme. 5. G venli ve huzurlu bir yolculuk, 6. Rahat ve m reffeh bir konaklama, 7. Tecr beye dayal kaliteli ve nitelikli hizmet. 5. 2018 YILI HAC KAYIT TAR HLER . KES N KAYITLAR. EK KAYITLAR. 6. H ZMETLER M Z. a) E itim ve r at Hizmetleri Hac ibadetini manevi bir yenilenme f rsat na d n t rebilmek, hac yolcular m z n ibadetlerini usul ne uygun ve bilin li bir ekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek i in onlara, yolculuk ncesinde ve yolculuk esnas nda e itim, bilgilendirme ve ir at seminerleri yap lmaktad r.

4 B) Dini Rehberlik Hizmetleri Liyakatli g revlilerimizin rehberli inde;. Hac ibadetinin usul ne uygun olarak yerine getirilmesi sa lanmaktad r. Fetva ve r at hizmetleri verilmektedir. Kurbanlar, diyanet leri Ba kanl m z organizesinde kesilmektedir. Mekke-i M kerreme'de: Peygamber Efendimizin ( ). do du u ev, Cin Mescidi, Cennet 'l Mualla Kabristan , Nur Da , (Hira Ma ras ), Sevr Da , Medine-i M nevvere'de: Yedi Mescitler, K bleteyn Mescidi, Kuba Mescidi, Cennet 'l Bak Kabristan , Uhud ehitli i ziyaret edilmektedir. 7. c) Sa l k Hizmetleri Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'de Ba kanl m za ait, t bbi ve teknik donan ma sahip hastane, sa l k merkezleri ve sa l k ocaklar bulunmaktad r. Sa l k hizmetleri Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'de T rkiye'den g revlendirilen doktorlar ve sa l k personeli taraf ndan verilmektedir.

5 Tedavilerde T rkiye'den getirilen ila lar kullan lmaktad r. Arafat, M zdelife ve Mina intikalleri esnas nda sa l k hizmetleri verilmektedir. d) Yemek Hizmetleri Yemekler T rkiye'den g revlendirilen a lar taraf ndan, diyetisyen kontrol nde haz rlanmaktad r. Yemeklerde taze et kullan lmaktad r. Hac yolcular m za, otellerinde sabah kahvalt s ve ak am yeme i; ayr ca le i in kumanya verilmektedir. Otellerde ay ve su ikram 24 saat self servistir. 8. e) Servis, Ziyaret ve ntikal Hizmetleri diyanet leri Ba kanl hac organizasyonuna tabi hac yolcular n n Mekke-i M kerreme'de, K be-i Muazzama'ya intikalleri Ba kanl k a temin edilen servis ara lar yla sa lanmaktad r. Ancak Suudi Arabistan makamlar nca belirlenen tarihlerde servis hizmeti verilememektedir. Cidde-Mekke-Medine aras ndaki intikaller ile Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'deki ziyaret programlar yeni ve klimal otob slerle sa lanmaktad r.

6 Arafat'tan M zdelife'ye intikal otob slerle sa lanmaktad r. M zdelife'den Mina'ya intikal y r yerek yap lmaktad r. Hac lar, ziyaret tavaf ve eytan Ta lama mahalline kendi imkanlar yla gideceklerdir. f) Kargo Hizmetleri Medine-i M nevvere'de kargo hizmeti verilmektedir. Hurma ve hediyelik e yalar n T rkiye'ye g ndermek isteyen hac yolcular m z arzu ettikleri takdirde diyanet leri Ba kanl , G mr k ve Ticaret Bakanl ve PTT i birli i ile ger ekle tirilen kargo hizmetinden cret kar l nda faydalanabileceklerdir. 9. g) Havaliman Hizmetleri Hac yolcular m z n i ve i lemlerinde yard mc olmak zere yurt i inde ve yurt d nda hava limanlar nda personel g revlendirilecek; kar lama ve u urlama hizmeti verilecektir. U u lar, Bakanl klararas Hac ve Umre Kurulu taraf ndan belirlenen hava limanlar ndan, programa uygun olarak, T rk Hava Yollar , Suudi Arabistan Hava Yollar veya zel hava yolu irketleri ile sa lanacakt r.

7 H) Denetim ve Rehberlik Hizmetleri diyanet leri Ba kanl ve seyahat acentalar taraf ndan ger ekle tirilen hac organizasyonu ile ilgili i ve i lemler Ba kanl k m fetti leri taraf ndan denetlenmekte ve rehberlikte bulunulmaktad r. 10. HAC KONAKLAMA T RLER . Hac yolcular na farkl se eneklerde hizmet sunmak zere Bakanl klararas Hac ve Umre Kurulu kararlar er evesinde a a daki konaklama t rlerinde hac organizasyonu d zenlenmektedir. A- ODA TERC HL KONAKLAMA T R . B- OTEL KONAKLAMA T R . 11. A- ODA TERC HL KONAKLAMA. Ba kanl m z taraf ndan Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'de a a da zikredilen zelliklere uygun oteller kiralanm t r. KONAKLAMA YAPILACAK OTELLER N ZELL KLER . Rahat ve konforlu oteller, Tercihe g re 2, 3 veya 4 ki ilik odalar, inde televizyon, banyo/wc bulunan klimal odalar, nternet imk n , 24 saat s cak su, Tabldot usul sabah kahvalt s ve ak am yeme i ile le yeme i i in kumanya, Medine-i M nevvere'de Mescid-i Nebev 'ye en fazla 700.

8 Metre mesafede oteller, Mekke-i M kerreme'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km mesafede oteller, Mekke-i M kerreme'de Mescid-i Haram'a ula m servislerle sa lanmaktad r. 12. ODA TERC HL KONAKLAMA. MEKKE- M KERREME: G mme Atlas, Daru'l-Hadi, Rihab uruk, Grand Nur, Mina Ravda, Burc Salah, Laba vb. Oteller. 13. ODA TERC HL KONAKLAMA. MED NE- M NEVVERE: Grand Marmara, Medine Menazili, Daru'l-Naim, K ble Menazili, Divan Marmara, Bosphorus1, Bosphorus2 vb. Oteller. 14. KONAKLAMA CRETLER . TERC H GRUBU K BA I KONAKLAMA CRET . 2 K L K ODA SAR. ODA. TERC HL 3 K L K ODA SAR. KONAKLAMA. 4 K L K ODA SAR. TERC H 00-02 Ya aras Bebek 03-06 Ya aras ocuk GRUBU (0-24 Ay) (25-72 Ay). SAR SAR. KONAKLAMA S RES . Toplam konaklama s resi u ak program na g re en fazla 35. g n olacakt r. Toplam konaklama s resinin uzamas h linde yolculardan ilave bir cret al nmayaca gibi s renin k salmas h linde de herhangi bir cret iadesi yap lmayacakt r.

9 Medine-i M nevvere 'de konaklama s resi 4 ile 6 g n aras nda olacakt r. U U LAR. U u programlar ka le d zenine g re daha sonra belirlenecektir. 15. B- OTEL KONAKLAMA. 1- OTEL 1/A. Mekke-i M kerreme'de Fairmont, Medine-i M nevvere'de Oberoi. K BA I KONAKLAMA CRET . TERC H GRUBU. 2 K L K ODA 3 K L K ODA. OTEL 1/A SAR SAR. 2- OTEL 1/B. Mekke-i M kerreme'de Hayat Regency, Medine-i M nevvere'de Hilton K BA I KONAKLAMA CRET . TERC H GRUBU. 2 K L K ODA 3 K L K ODA. OTEL 1/B SAR SAR. 16. 3- OTEL 1/C. Mekke-i M kerreme'de Swiss Makam, Medine-i M nevvere'de Rove'l-Medine K BA I KONAKLAMA CRET . TERC H GRUBU. 2 K L K ODA 3 K L K ODA. OTEL 1/C SAR SAR. 4- OTEL 1/D. Mekke-i M kerreme'de Sheraton, Marriott, Medine-i M nevvere'de Rove'l-Medine vb. Oteller K BA I KONAKLAMA CRET . TERC H GRUBU. 2 K L K ODA 3 K L K ODA. OTEL 1/D SAR SAR.

10 17. ZELL KLER. n a k b fe yemek hizmeti verilecektir. Konaklama Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere standartlar na g re l ks 5 y ld zl otellerde yap lacakt r. KONAKLAMA S RES . Toplam konaklama s resi u ak program na g re 10-18 g n aral nda olacakt r. Medine-i M nevvere'de konaklama s resi 3 gece olacakt r. U ak program ve otel rezervasyonlar n n zorunlu k lmas . halinde Mekke ve Medine'deki konaklanan otellerde de i iklikler olabilecektir. U U LAR. U u programlar kafile d zenine g re daha sonra belirlenecektir. TERC HE G RE BEBEK- OCUK KONAKLAMA CRETLER . TERC H 00-02 Ya aras 03-06 Ya aras . GRUBU Bebek (0-24 Ay) ocuk (25-72 Ay). OTEL 1/A SAR SAR. OTEL 1/B SAR SAR. OTEL 1/C SAR SAR. OTEL 1/D SAR SAR. 18. OTEL-2 KONAKLAMA. OTELLER M Z. Mekke-i M kerreme'de Grand Mekke vb. Oteller. Medine-i M nevvere'de Ravda Royal-in vb.


Related search queries