Example: biology

2018 NİSAN DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE …

Syf. 1 2018 N SAN D NEM SIK A SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Ba vuru s ras nda t m eserlerimi Do entlik Bilgi Sistemine (DBS) y klemek zorunda m y m? Cevap: Her bir eser i in pdf format nda 50MB n alt nda bellek gerektiren t m eserler (Kitap, makale, bildiri vb) sisteme tam olarak y klenmelidir. 50 MB st y klenemeyen dosyalar i in dosya y kleme ekran ndan eri ilebilen 50 MB n zerinde olmas nedeniyle sisteme y kleyememeniz durumunda kullan lacak dilek e rne i doldurup eser yerine i aretleme yap larak y klenmelidir. 2. Soru: Ba vurumu sonland rmadan nce beyanname doldurabilir miyim ve puan hesab yapt rabilir miyim? Cevap: Evet. Ba vurunuzu sonland rmadan beyanname doldurabilir ve puan hesab yapt rabilirsiniz. 3. Soru: T m bilgilerimi DBS ye girip Ba vuru Sonland r i lemini yapt ktan sonra, bilgilerimde de i iklik yapabilir miyim? Cevap: Son Ba vuru tarihine kadar sistemde g ncelleme/ekleme i lemi yap labilmektedir.

syf. 3 16. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan ancak lisansüstü tezlerden üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve kaç puan

Tags:

  Puan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 NİSAN DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE …

1 Syf. 1 2018 N SAN D NEM SIK A SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Ba vuru s ras nda t m eserlerimi Do entlik Bilgi Sistemine (DBS) y klemek zorunda m y m? Cevap: Her bir eser i in pdf format nda 50MB n alt nda bellek gerektiren t m eserler (Kitap, makale, bildiri vb) sisteme tam olarak y klenmelidir. 50 MB st y klenemeyen dosyalar i in dosya y kleme ekran ndan eri ilebilen 50 MB n zerinde olmas nedeniyle sisteme y kleyememeniz durumunda kullan lacak dilek e rne i doldurup eser yerine i aretleme yap larak y klenmelidir. 2. Soru: Ba vurumu sonland rmadan nce beyanname doldurabilir miyim ve puan hesab yapt rabilir miyim? Cevap: Evet. Ba vurunuzu sonland rmadan beyanname doldurabilir ve puan hesab yapt rabilirsiniz. 3. Soru: T m bilgilerimi DBS ye girip Ba vuru Sonland r i lemini yapt ktan sonra, bilgilerimde de i iklik yapabilir miyim? Cevap: Son Ba vuru tarihine kadar sistemde g ncelleme/ekleme i lemi yap labilmektedir.

2 Her t rl g ncelleme i leminden sonra mutlaka Ba vuru Dilek esi/ zge mi ve Eserler Listesi/Beyanname pdf leri mutlaka tekrar olu turulmal d r. E er evraklar n z posta/kargo ile AK a yollad ktan sonra bir g ncelleme yaparsan z sistemin retti i belgeleri tekrar posta/kargo ile AK a g ndermeniz gerekmektedir. 4. Soru: Son Ba vuru tarihinden sonra baz makaleleri ve bildirileri yanl girdi imi fark ettim. Ne yapmal y m? Cevap: B t n eserlerin eksiksiz ve do ru olarak DBS ye y klenme sorumlulu u adaya aittir. Eksik ya da yanl beyan anlam na gelecek bir durum var ise; ba vuru dosyas n de erlendirme a amas ndan nce veya yanl fark edilir edilmez AK a yaz l olarak ba vurulmal d r. 5. Soru: Dan man oldu um rencilerimle yapt m ve dergilerde yay nlanan al malar mda ba yazar olarak g r nebilmem i in gereken bilgiyi sistemde nereye nas l girece imiz konusunda bilgi almak istiyorum? Cevap: Yay nlar formlar nda bulunan yazar bilgi giri i ekranlar na gelerek yazar bilgileri eklenir.

3 Yay n Yazar listesinde yazar kayd na ift t klanarak yazar t r de i tirmelidir. Yazar t r giri lerinde rencinizin yazar t r Lisans st renci, Kendinizi Author olarak ve varsa di er dan manlar ikinci Dan man Yazar t r olarak girmeniz yeterlidir. Bu durumda sistem sizi bu eserde ba l ca yazar kabul edecektir. 6. Soru: Makalemde dan man olmad m isim(ler) de yer al rsa ba l ca yazar kriterini sa lar m y m? Cevap: Ba l ca Yazar tan m i in her Temel Alan n tan mlar na bak lmal d r. syf. 2 7. Soru: Ulusal hakemli dergi tan m kriter tablosunda bulunmuyor. Y K n tan m n m yoksa ULAKB M in tan m n m esas almal y m? Cevap: ULAKB M tan m esas al n r. adresinde listelenen dergiler bu kapsamda olup, adresinde bulunan dergiler ise kapsam d d r. 8. Soru: Short Communication olarak yap lan yay nlar ara t rma makalesi olarak kabul ediliyor mu? Cevap: Short Communication, vaka taktimi al malar ara t rma makalesi olarak de erlendirilmemektedir.

4 9. Soru: Lisans st tezlerden retilmi olan makaleler doktora sonras makaleler olarak kabul edilir mi? Cevap: Lisans st al malardan retilen makaleler yay mland tarihe bak lmadan puanlama (beyanname sayfas ) k sm nda Lisans st tezlerden elde edilen al malar i erisinde de erlendirilmelidir. 10. Soru: ULAKB M de taranan ve T rk niversiteleri b nyesinde bas lan dergiler Ulusal Dergi kategorisinde yer al r m ? Cevap: S z konusu dergiler Ulusal Hakemli Dergi kategorisinde de erlendirilir. 11. Soru: Her al ma tek bir maddede mi yoksa her maddenin alt ndaki b l mlerde mi puanland r l r? Cevap: Her al ma belirtildi i puan b l mlerinde puanlanmal d r. 12. Soru: Baseline olarak yay mlanan bir ara t rma makalesi olarak de erlendirilebilir mi? Cevap: Hay r 13. Soru: Ayn yay n birden fazla yerde puanlayabilir miyim? Cevap: Hay r puanlayamazs n z. Ancak yay na yap lm at flar at f b l m nde puanland r labilir.

5 14. Soru: At flar ile ilgili hesaplama yap l rken at f alan yay n say s m , at f alan yay nlardaki at f say s m dikkate al nacak? Cevap: Her yay n, kendisine at f yap lan eserde ka defa at f yap ld na bak lmaks z n bir defa at f puan al r. Farkl bir eserde yap lan at f i in de ayr ca at f puan al n r. 15. Soru: At fta bulunulan makalemi hem at flar k sm nda, hem makaleler k sm nda puanlayabilir miyim? Cevap: Puanlamada At flar ve Makaleler ayr iki b l m oldu undan ayn makale makaleler k sm nda ve at f alm ise at flar b l m nde puanlanmal d r. syf. 3 16. Soru: Doktora unvan n n al nmas ndan nce yay mlanan ancak lisans st tezlerden retilmi olmayan bir SCI/SSCI yay n hangi ba l k alt nda ve ka puan zerinden de erlendirilecektir? Bu yay na yap lan at flardan puan al nabilir mi? Cevap: Lisans st tezden retilmemi ancak doktora derecesinden nce yay nlanm bir al ma minimum 90 puana dahil edilmemek zere hangi kategorideyse o k s mda de erlendirilmelidir ve at flar ndan da faydalan lmal d r.

6 17. Soru: Doktora unvan n n al nmas ndan nce yay mlanan bir makaleye, doktora unvan n n al nmas sonras yap lan at flar ndan al nan puanlar dahil edilebilir mi? Cevap: Yap lan at f doktora derecesini ald ktan sonra ise de erlendirmeye al nmal d r. 18. Soru: At f puan yazar say s na b l necek mi? E er b l n yor ise makale puan gibi mi hesaplanacak? Cevap: At f puan yazar say s na b l nmemektedir. 19. Soru: SCI ve SCI-E dergilerde yay mlanm edit re mektup ve olgu sunumu niteli inde yay nlar m bulunmaktad r. Ayr ca bu yay nlar m ad m n yer almad uluslararas ve ulusal dergilerde yay mlanan yay nlar taraf ndan at f alm t r. Bu yay nlar m At flar b l m a) maddesi kapsam nda puanlayabilir miyim? Cevap: Eserinize at f yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taran yor ise evet. 20. Soru: At flar b l m a) maddesinde "SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI taraf ndan taranan dergilerde; Uluslararas yay nevleri taraf ndan yay mlanm kitaplarda yay mlanan ve aday n yazar olarak yer almad yay nlardan her birinde, metin i indeki at f say s na bak lmaks z n aday n at f yap lan her eseri i in 3 puan al r" eklinde ge mektedir.

7 Buna g re at f puanlamas nda makale at f art aranmakta m d r? Cevap: Eserinize at f yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taran yor ise sizin eserinizin de makale olmas art de ildir. 21. Soru: Bilimsel toplant larda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak yay mlanan al malar puanlama sistemine nas l dahil edilecek? Cevap: Puanlama ancak bir yerde yap l r. Bildiri metninin daha sonra makale olarak yay mland a k a belirtilmelidir. 22. Soru: Kitap yazarl kategorisinden al nan puanlar yazar say s na b l n yor mu? B l n yor ise makale puan gibi mi hesaplanacak? Cevap: Her Temel Alan i in ayr ca de erlendirilmelidir. Tan mlar b l m dikkatlice okunmal d r. 23. Soru: Bilimsel Ara t rma Projesi b l m d) maddesindeki ko ulu sa lamak i in herhangi bir kamu kurumundan bir ara t r c y projeye d hil etmek zorunda m y m? Cevap: Bu kapsamda bahsedilen, b t esi niversite d ndan desteklenen projeler TUB TAK, SANTEZ gibi projelerdir.

8 Dolay s yla kurumdan birinin bulunmas na gerek yoktur. syf. 4 24. Soru: S zl Bildirileri do ent aday n n kendisinin mi sunmu olmas gerekiyor? al mada yer alan ba ka birinin sunumu yapmas halinde puan alabilir miyim? Cevap: S zl bildirilerin sunulmas esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunmas yeterlidir. 25. Soru: Sempozyumda/Kongrede yap lan konu malar s zl bildiri olarak kabul edilecek mi? Cevap: Konferans kitap nda bas lmayan konu malar bildiri olarak kabul edilmemektedir. 26. Soru: Poster Bildiriler puanlama d nda m b rak lm t r? Cevap: Evet. 27. Soru: BAP Projeleri puanlamaya dahil midir? Cevap: niversitelerde y r t len BAP projesi y r t c l kleri puanlamaya dahil edilmemi tir. 28. Soru: niversite b nyesinde bulunmayan do ent adaylar n n ders verme y k ml l bulunduklar kurumda herhangi bir faaliyete kar l k gelecek mi? Cevap: Hay r. 29. Soru: niversite d nda al an adaylar n herhangi bir devlet ya da vak f niversitesinde g revlendirme ile nlisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders verme art sa lanm olur mu?

9 Cevap: E itim- retim Faaaliyeti b l m nde belirtilen artlara uygun olmak kayd yla evet 30. Soru: Ders verme kriterinin Sa l k Bakanl na ba l hastanelerdeki yasal kar l nedir? Uzman ya da ba asistan olarak g rev yapm olmak bu kriteri kar lar m ? Cevap: Hay r. 31. Soru: E itim kliniklerinde al an asistanlara verilen ders, seminer vb e itim faaliyetleri de bu kapsama girer mi? Cevap: Uzmanl k E itimi verilen E itim ve Ara t rma Hastanelerinde verilen dersler bu kapsama girer. 32. Soru: Tez yay nlanmadan nce tezden retilmi makale yay nlan rsa. Tezin sonradan kitap olarak bas lmas puan olarak dikkate al nacak m d r? Cevap: Hay r. 33. Soru: Bir dergiye makale g nderirken o dergi hen z ilgili indexde taranm yorsa ancak sonradan dergi bu indexte taran rsa nceki say lar bu indexten say lacak m ? Cevap: Makalenin bas ld tarihte dergi hangi index(ler)de taran yorsa o ge erlidir. 34. Soru: T B TAK ARDEB 1001 program kapsam nda ger ekle tirilen projelerde ara t rmac olan bir aday Projeler ba l alt nda puan alabilir mi?

10 Cevap: Bilimsel ara t rma projelerinde g rev alan adaylar 4 puan alabilir. syf. 5 35. Soru: Kitap b l m nde aday edit rl n yapm oldu u ve ayn zamanda s z konusu kitap i erisinde b l m yazarl da yapm oldu u bir kitapta nas l bir puanlamaya tabi olacakt r? Sadece edit r olarak m (madde 4b), kitap b l m yazarl olarak m (madde 4c), ya da her ikisini de puanlamaya d hil edebilecek mi? Cevap: Her ikisi de puanlamaya tabidir. 36. Soru: Daha nce bilimsel ara t rma ve yay n eti ine ayk r l k gerek esiyle ba vurum ba ar s z say ld . Buna gerek e te kil eden eseri bildirmek zorunda m y m? Cevap: Evet. Aksi durum yeniden bilimsel ara t rma ve yay n eti ine ayk r l k inceleme gerek esidir. 37. Soru: S zl bildiri puan toplam yazar say s na b l n yor mu? Yoksa her yazar ayni puan al yor mu? Cevap: S zl bildiri puan toplam yazar say s na e it olarak b l nmektedir. 38. Soru: Kongre kitap nda belirtilmi davetli konu malar s zl sunum olarak m de erlendirilecek?


Related search queries