Example: biology

2018 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM …

1 2018 SINAVLA RENC ALAN ORTA RET M KURUMLARINA L K N MERKEZ SINAVDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR SINAV G REVL LER N N D KKAT NE 09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete de yay mlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat Ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun H km nde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanunun, 12. Maddesi, 2. F kras gere ince, s nav uygulamalar kapsam ndaki fiilleri i leyen g revli ya da adaylara i ledi i fiilin t r ne g re cezai m eyyideler getirilmi tir. N fus c zdanlar n de i tirmek i in n fus m d rl klerine ba vuru yaparak, n fus c zdanlar n fus m d rl klerince al nan adaylar, n fus m d rl klerince kendilerine verilen foto rafl , imzal ve m h rl ge ici kimlik belgesi/ kimlik kart talep belgesi ile s nava al nabilecektir.

5 Gözetmen görevli olduğu salona giderek öğrencileri karılar. Öğrencileri sınava, kimlik belgesi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus

Tags:

  Anal

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM …

1 1 2018 SINAVLA RENC ALAN ORTA RET M KURUMLARINA L K N MERKEZ SINAVDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR SINAV G REVL LER N N D KKAT NE 09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete de yay mlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat Ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun H km nde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanunun, 12. Maddesi, 2. F kras gere ince, s nav uygulamalar kapsam ndaki fiilleri i leyen g revli ya da adaylara i ledi i fiilin t r ne g re cezai m eyyideler getirilmi tir. N fus c zdanlar n de i tirmek i in n fus m d rl klerine ba vuru yaparak, n fus c zdanlar n fus m d rl klerince al nan adaylar, n fus m d rl klerince kendilerine verilen foto rafl , imzal ve m h rl ge ici kimlik belgesi/ kimlik kart talep belgesi ile s nava al nabilecektir.

2 S nav g venlik po etlerinin a lmas ve kapat lmas 11. ve 12. sayfada yer alan talimatlara g re yap lacakt r !!! S nav n Ad : 2018 S navla renci Alan Orta retim Kurumlar na li kin Merkezi S nav S nav Tarihi ve Saatleri: 02 Haziran 2018 Cumartesi g n , yurti i ve yurtd s nav merkezlerinde T rkiye saati ile saat ve da ba layacakt r. Merkezi s nav, birinci b l m 50 soruluk s zel alan 75 dakika, ikinci b l m 40 soruluk say sal alan 60 dakika olarak uygulanacakt r. renciler her iki b l m s nav na ayn okul, ayn salon ve ayn s rada girecektir. Her iki b l m aras nda 45 dakika ara bulunmaktad r. S nava Giri : renciler, ge erli kimlik belgesi ( kimlik numaral n fus c zdan veya kimlik kart veya ge erlik s resi devam eden pasaport, yabanc uyruklu renciler i in i leri Bakanl G daresi Genel M d rl taraf ndan verilen ge erlik s resi devam eden resimli, m h rl yabanc kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, al ma izin belgesi) ve foto rafl -onayl s nav giri belgesi kontrol edilerek s nava al n r.

3 Ge erli kimlik belgesi yan nda olmayan renciler s nava al nmayacakt r.(*) (*)S nav giri belgesi olmayan ancak, salon yoklama listesinde bilgileri olan renciler ma dur edilmeyecek, bina s nav komisyonu taraf ndan e-okul zerinden renciye ait s nav giri belgesi al narak s nava al nmalar sa lanacakt r. S nav Bilgileri: S zel alanda, 8 inci s n f T rk e, din k lt r ve ahlak bilgisi, ink lap tarihi ve Atat rk l k ile yabanc dil, say sal alanda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular y neltilecektir. SINAVA L K N ZEL HUSUSLAR S nava ba vuran rencilerden, naklen yer de i ikli i ve benzeri hallere ba l zorunlu ikamet de i tiren, ba ka il ve il elerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tar m i isi olarak al an rencilerin durumlar , Rehberlik Ara t rma Merkezleri (RAM) taraf ndan sisteme i lenemeyen, s navda zel hizmet almas gereken rencilerin durumlar , cezaevlerinde tutuklu/h k ml bulunan 8.

4 S n f rencilerinin durumlar da b lge s nav y r tme komisyonu taraf ndan de erlendirilerek, ba vurusu kabul edilenler, bulunduklar il ve il elerdeki s nav 2 binalar n n yedek salonlar nda, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler al narak s nava al nacaklard r. Merkezi S nav da, her bina i in 4 (d rt) adet yedek s nav evrak g nderilecek olup bunlardan 2 (iki) adeti yedek olarak s nava girecek renci i in kalan 2 (iki) yedek s nav evrak ise bask hatas durumunda kullan lacakt r. Yedek salonda s nava al nmas uygun bulunan di er renciler ba ka okula y nlendirilecektir. Yedek salonda s nava girmek i in ba vuran rencilerin s nav ba vurusunun olup olmad e-okul mod l nden kontrol edilecektir.

5 S nava ba vurusu olmayan renciler hi bir ekilde s nava al nmayacakt r. Ayr ca, yedek salonda s nava girmesi uygun g r len renciler i in yeni bir s nav giri belgesi d zenlenmeyecek olup bu rencilerin kimlik bilgileri e-okuldan ald klar s nav giri belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda s nava girecek rencilerin cevap k tlar na aday bilgilerini yazmalar ve kimlik numaralar n ilgili b l me kodlamalar gerekmektedir. Cevap k d ndaki kimlik bilgileri eksik veya hatal olan rencilerin cevap k d de erlendirmeye al nmayaca ndan kodlamalara zellikle dikkat edilmesi nem arz etmektedir. Ayr ca yedek olarak s nav kat lan rencilerin ge erli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

6 L mill e itim m d rl klerine Merkezi S nav'da kullan lmak zere l Yedek Kutusu g nderilecektir. l yedek kutusunda normal kitap kla beraber, s nav yap lan yabanc dillerden ngilizce d ndaki testler ile Din K lt r ve Ahlak Bilgisi dersini farkl dinlerde okuyan renciler i in ilgili testleri i eren ek kitap k, yedek cevap k d ve g rme engelli renciler i in de Hi G rmeyen Soru Kitap bulunacakt r. l yedek evrak kutusu il mill e itim m d rl nde muhafaza edilecek, ihtiya duyulmas h linde b lge s nav y r tme komisyonu karar yla, nceden belirlenmi olan binaya g t r lerek o binada a lacakt r. zel e itim ihtiyac olan rencilerin s nav esnas nda alacaklar tedbirler ve kullanacaklar s reler s nav giri belgelerinde yer almaktad r.

7 Bu bilgiler ayn zamanda MEBB S- Bina Bilgileri Mod l alt nda, Kurum lemleri men s nde yer alan Kurum Raporlar b l m nden Salon Aday Yoklama Listesi nde ayr nt l olarak yer almaktad r. Bina s nav komisyonunca bu listelerden 2 (iki) adet kt al narak biri s nav salonu kap s na as lacak, di eri ise s nav g velik po eti ile birlikte salon ba kan na teslim edilecektir. Salon g revlilerinin rencinin alaca hizmet ve s nav s resine dikkat ederek rencileri salonda tutmas gerekmektedir. I. Bina S nav Komisyonunun Yapaca ler ve Dikkat Edece i Hususlar: - Bina s nav komisyonu ba kan , b lge s nav y r tme komisyonunun s navla ilgili yapaca toplant ya kat l r.

8 - Toplant da g r len hususlar ve al nan kararlara g re okulda s nav planlamas n ve organizasyonunu yapar. - Salon g revlilerinin s nav salonlar na cep telefonu ile girmeleri yasakt r, salon g revlilerinin cep telefonu ve benzeri ileti im ara lar ile s nav salonlar na girmesini engeller. S nav ncesinde yap lacak toplant larda bu hususu zellikle belirtir. 3 - S nava girecek rencilerin salon yoklama listelerini B lge S nav Y r tme Komisyonundan alarak, s navdan en az 2 (iki) g n nce rencilerin g rebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. S nav salonlar n (**) ve salondaki s ralar , Bakanl n g nderdi i s nav oturma plan (**) do rultusunda numaraland rarak s navdan 1 (bir) g n nce haz r duruma gelmesini sa lar ve s nav s resince salonlar kontrol eder.

9 **1 nolu salon zemin kattan ba lamak suretiyle st katlara do ru artarak devam edecektir. **1 nolu s ra retmen masas n n n nden ba layacakt r. S kural gere ince kap ya do ru artarak devam edecektir. - Salon g revlileri ile s nav ba lamadan en az bir saat nce toplant yaparak g rev ve sorumluluklar n a klar. Toplant ya kat lmayan salon g revlisinin yerine yedek g zetmenlerden g revlendirme yapar. Yedek g zetmenin g revleri unlard r: 1) S nav salonundaki g revliler ile bina s nav komisyonu aras ndaki irtibat sa lar. 2) Sa l k nedeni ile tuvalet ihtiyac olan rencilere refakat eder. (Sa l k kurulu raporu ibraz edilecektir.) 3) S nav g revi bulunmayan personel ile ki ilerin bina ve katlarda bulunmamas n sa lar.

10 4) Bina s nav komisyonunun verdi i di er g revleri yapar. - Toplant ya kat lmayan, g revine ge gelen ve/veya cep telefonu ile s nav salonuna girmekte srar eden salon g revlisine (yedek g zetmen d hil) g rev vermez. Bu salon g revlisini tutanakla belirleyerek b lge s nav y r tme komisyonuna bildirir. - S nav g revlilerine ait ad, soyad ve g revlerini g sterir yaka kart n n s nav s resince g revlilerin zerinde bulunmas n sa lar. - S nav g n , s nav evrak kutular n / antalar n il/il e s nav evrak nakil koruma g revlilerinden tutanakla teslim al r. S nav n ba lamas na yar m saat kala s nav g venlik kutular n a p i indeki s nav g venlik po etlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa b lge s nav y r tme komisyonunun talimat na g re i lem yapar.


Related search queries