Example: marketing

203 İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi

NSAN HAKLARI Evrensel BEYANNAMES Birle mi Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aral k 1948 tarih ve 217A(III) say l Karar yla ilan edilmi tir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Say l Bakanlar Kurulu ile " nsan Haklar Evrensel Beyannamesi 'nin ResmiGazete ile yay nlanmas yay mdan sonra okullarda ve di er e itimm esseselerinde okutulmas ve yorumlanmas ve bu Beyanname hakk ndaradyo ve gazetelerde m nasip ne riyatta bulunulmas " kararla t r lm t Kurulu Karar 27 May s 1949 tarih ve 7217 Say l ResmiGazete'de yay nlanm t mi Milletler Genel Kurulu; nsanl k toplulu unun b t n bireyleriyle kurulu lar n n bu Bildirgeyiher zaman g z n nde tutarak e itim ve retim yoluyla bu hak ve zg rl klere sayg y geli tirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararas nlemlerle gerek ye devletlerin halklar ve gerekse bu devletleriny netimi alt ndaki lkeler halklar aras nda bu Haklar n d nyaca etkinolarak tan nmas n ve uygulanmas n sa lamaya aba g stermeleriamac yla t m halklar ve uluslar i in ortak ideal l leri belirleyen bu nsan Haklar Evrensel Bildirgesini ilan eder.

ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 203 İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi

1 NSAN HAKLARI Evrensel BEYANNAMES Birle mi Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aral k 1948 tarih ve 217A(III) say l Karar yla ilan edilmi tir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Say l Bakanlar Kurulu ile " nsan Haklar Evrensel Beyannamesi 'nin ResmiGazete ile yay nlanmas yay mdan sonra okullarda ve di er e itimm esseselerinde okutulmas ve yorumlanmas ve bu Beyanname hakk ndaradyo ve gazetelerde m nasip ne riyatta bulunulmas " kararla t r lm t Kurulu Karar 27 May s 1949 tarih ve 7217 Say l ResmiGazete'de yay nlanm t mi Milletler Genel Kurulu; nsanl k toplulu unun b t n bireyleriyle kurulu lar n n bu Bildirgeyiher zaman g z n nde tutarak e itim ve retim yoluyla bu hak ve zg rl klere sayg y geli tirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararas nlemlerle gerek ye devletlerin halklar ve gerekse bu devletleriny netimi alt ndaki lkeler halklar aras nda bu Haklar n d nyaca etkinolarak tan nmas n ve uygulanmas n sa lamaya aba g stermeleriamac yla t m halklar ve uluslar i in ortak ideal l leri belirleyen bu nsan Haklar Evrensel Bildirgesini ilan eder.

2 Madde 1-B t n insanlar zg r, onur ve Haklar bak m ndan e itdo arlar. Ak l ve vicdana sahiptirler, birbirlerine kar karde likanlay yla davranmal d rlar. Madde 2-Herkes, rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya ba ka birg r , ulusal veya sosyal k ken, m lkiyet, do u veya herhangi ba ka birayr m g zetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan b t n haklardan ve b t n zg rl klerden yararlanabilir. Ayr ca, ister ba ms z olsun, ister vesayetalt nda veya zerk olmayan ya da ba ka bir egemenlik k s tlamas na ba l lke yurtta olsun, bir kimse hakk nda, uyru unda bulundu u devlet veya nsan Haklar Evrensel Beyannamesi203 lkenin siyasal, hukuksal veya uluslararas stat s bak m ndan hi birayr m g zetilmeyecektir. Madde 3 -Ya amak, zg rl k ve ki i g venli i herkesin hakk d r. Madde 4- Hi kimse k lelik veya kulluk alt nda bulundurulamaz,k lelik ve k le ticareti her t rl bi imde yasakt 5- Hi kimseye i kence yap lamaz, zalimce, insanl k d veyaonur k r c davran larda bulunulamaz ve ceza verilemez.

3 Madde 6-Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal ki ili inintan nmas hakk vard r. Madde 7- Herkes yasa n nde e ittir ve ayr m g zetilmeksizin yasan nkorunmas ndan e it olarak yararlanma hakk na sahiptir. Herkesin buBildirgeye ayk r her t rl ayr m g zetici i leme kar ve b yle i lemleri in yap lacak her t rl k k rtmaya kar e it korunma hakk vard r. Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tan nm temel Haklar n i neyen eylemlere kar yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yarg yoluna ba vurma hakk vard r. Madde 9- Hi kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ves rg n edilemez. Madde 10- Herkesin, hak ve y k ml l kleri belirlenirken ve kendisinebir su y klenirken, tam bir ekilde davas n n ba ms z ve tarafs z birmahkeme taraf ndan hak a ve a k olarak g r lmesini istemeye hakk vard r. Madde bir su y klenen herkes, savunmas i in gerekli olan t mg vencelerin tan nd a k bir yarg lama sonunda, yasaya g re su luoldu u saptanmad k a, su suz say l r.

4 Kimse i lendi i s rada ulusal yada uluslararas hukuka g re birsu olu turmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolay su lusay lamaz. Kimseye su un i lendi i s rada uygulanabilecek olan cezadandaha a r bir ceza verilemez. Madde 12- Kimsenin zel ya am na, ailesine konutuna ya dahaberle mesine keyfi olarak kar lamaz, eref ve ad na sald r bu gibi kar ma ve sald r lara kar yasa taraf ndan korunmayahakk vard r. TBMM nsan Haklar n nceleme Komisyonu204 Madde bir devletin topraklar zerinde serbest e dola ma veoturma hakk vard r. , kendi lkesi de dahil olmak zere, herhangi bir lkedenayr lmak ve lkesine yeniden d nmek hakk na sahiptir. Madde zul m alt nda ba ka lkelere s nma ve s nmaolanaklar ndan yararlanma hakk vard r. ekten siyasal nitelik ta mayan su lardan veya Birle mi Milletlerin ama ve lkelerine ayk r eylemlerden do an kovu turmadurumunda bu haktan yararlan lamaz.

5 Madde bir yurtta l a hakk vard r. kimse keyfi olarak yurtta l ndan veya yurtta l n de i tirmehakk ndan yoksun b rak lamaz. Madde kin her erke in ve kad n n, rk, yurtta l k veya dinbak mlar ndan herhangi bir k s tlamaya u ramaks z n evlenme ve ailekurmaya hakk vard r. s zle mesi, ancak evleneceklerin zg r ve tam iradeleriyleyap l r. , toplumun, do al ve temel unsurudur, toplum ve devlettaraf ndan korunur. Madde tek ba na veya ba kalar yla ortakla a m lkiyet hakk vard r. kimse keyfi olarak m lkiyetinden yoksun b rak 18- Her ahs n fikir, vicdan ve din h rriyetine hakk vard r; bu hak, din veya kanaat de i tirmek h rriyetini, dinini veya kanaatini tek ba na veya topluca, a k olarak veya zel surette, retim, tatbikat, ibadet ve yinlerle izhar etmek h rriyetini gerektirir. Madde 19- Herkesin d nce ve anlat m zg rl ne hakk vard r.

6 Buhak d ncelerinden dolay rahats z edilmemek, lke s n rlar s z konusu nsan Haklar Evrensel Beyannamesi205olmaks z n, bilgi ve d nceleri her yoldan ara t rmak, elde etmek veyaymak hakk n gerekli k lar. Madde silahs z ve sald r s z toplanma, dernek kurma ve derne ekat lma zg rl vard r. kimse bir derne e girmeye zorlanamaz. Madde , do rudan veya serbest e se ilmi temsilciler arac l ile lkesinin y netimine kat lma hakk na sahiptir. lkesinin kamu hizmetlerinden e it olarak yararlanmahakk vard r. n iradesi h k met otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veyaserbestli i sa layacak benzeri bir y ntemle genel ve e it oy verme yoluylayap lacak ve belirli aral klarla tekrarlanacak d r st se imlerle belirlenir. Madde 22- Herkesin, toplumun bir yesi olarak, sosyal g venli ehakk vard r. Ulusal abalarla ve uluslararas i birli i yoluyla ve herdevletin rg tlenmesine ve kaynaklar na g re, herkes onur ve ki ili ininserbest e geli im i in gerekli olan ekonomik, sosyal ve k lt rel Haklar n nger ekle tirilmesi hakk na sahiptir.

7 Madde al ma, i ini serbest e se me, adaletli ve elveri liko ullarda al ma ve i sizli e kar korunma hakk vard r. , herhangi bir ayr m g zetmeksizin, e it i i in e it cretehakk vard r. kendisi ve ailesi i in insan onuruna yara r ve gerekirse hert rl sosyal koruma nlemleriyle desteklenmi bir ya am sa layacak adilve elveri li bir crete hakk vard r. 4. Herkesin kar n korumak i in sendika kurma veya sendikaya yeolma hakk vard r. Madde 24- Herkesin dinlenmeye, e lenmeye, zellikle al mas resinin makul l de s n rland r lmas na ve belirli d nemlerde cretliizne kmaya hakk vard r. Madde kendisinin ve ailesinin sa l k ve refah i in beslenme,giyim, konut ve t bbi bak m hakk vard r. Herkes, i sizlik, hastal k,TBMM nsan Haklar n nceleme Komisyonu206sakatl k, dulluk, ya l l k ve kendi iradesi d ndaki ko ullardan do ange im s k nt s durumunda g venlik hakk na sahiptir.

8 N ve ocuklar n zel bak m ve yard m g rme Haklar vard t n ocuklar, evlilik i i veya evlilik d do mu olsunlar, ayn sosyalg venceden yararlan rlar. Madde e itim hakk na sahiptir. E itim, en az ndan ilk ve temele itim a amas nda paras zd r. lk retim zorunludur. Teknik ve mesleksele itim herkese a kt r. Y ksek retim, yeteneklerine g re herkese tam bire itlikle a k olmal d r. itim insan ki ili ini tam geli tirmeye ve insan Haklar yla temel zg rl klere sayg y g lendirmeye y nelik olmal d r. E itim, b t nuluslar, rklar ve dinsel topluluklar aras nda anlay , ho g r ve dostlu u zendirmeli ve Birle mi Milletlerin bar koruma yolundaki al malar n geli tirmelidir. 3. ocuklara verilecek e itimin t r n se mek, ncelikle ana vebaban n hakk d r. Madde toplumun k lt rel ya am na serbest e kat lma, g zelsanatlardan yararlanma, bilimsel geli meye kat lma ve bundan yararlanmahakk na sahiptir.

9 Yarat c s oldu u bilim, edebiyat ve sanat r nlerindendo an maddi ve manevi karlar n n korunmas na hakk vard r. Madde 28- Herkesin bu Bildirgede ng r len hak ve zg rl kleringer ekle ece i bir toplumsal ve uluslararas d zene hakk vard r. Madde , ki ili inin serbest e ve tam geli mesine olanak verentopluma kar devleri vard r. Haklar n kullan rken ve zg rl klerinden yararlan rken,ba kalar n n hak ve zg rl klerinin tan nmas ve bunlara sayg g sterilmesinin sa lanmas ve demokratik bir toplumda genel ahlak vekamu d zeniyle genel refah n gereklerinin kar lanmas amac yla yaln zyasayla belirlenmi s n rlamalara ba l olur. nsan Haklar Evrensel hak ve zg rl kler hi bir ko ulda Birle mi Milletlerin ama veilkelerine ayk r olarak kullan lamaz. Madde 30- Bu bildirgenin hi bir kural , herhangi bir devlet, toplulukveya ki iye, burada a klanan hak ve zg rl klerden herhangi birinin yokedilmesini ama layan bir giri imde veya eylemde bulunma hakk n verirbi imde nsan Haklar n nceleme Komisyonu208


Related search queries