Example: stock market

Örnek Beyaz Yaka Yetenek Testleri copy - …

Beyaz YAKA. RNEK Yetenek TESTLER . 2012 T m haklar PozitifIK'ya aittir. zinsiz kullan lamaz. RNEK Yetenek TESTLER . P K - genel Yetenek TEST . Soru Say s S re Bireyin s zel, say sal ve soyut kavramlar anlama, de erlendirme ve problem zme yetene ini l mektedir. 45 18 dk RNEK SORULAR. 1) BD E HJ ? Yukar daki harf serisi belli bir kurala g re olu turulmu tur. Bu kurala g re s radaki har er a a dakilerden hangisidir? a) I b) K c) M d) K e) KN. 2) Hata yapan ki iye k zmak do rudur. Ve Ali mazeretsiz hata yapm t r. O halde;. a) Hata yapan ki i Ali'ye k zmal d r. b) Ali hata yapan ki iye k zmal d r. c) Ali'ye k zmak do rudur. d) Ali'ye k zmak do ru olmaz.

ÖRNEK YETENEK TESTLERİ PİK - GENEL YETENEK TESTİ BD EĞ HJ ? Yukarıdaki harf serisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu kurala göre …

Tags:

  Genel yetenek, Genel, Yetenek

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Örnek Beyaz Yaka Yetenek Testleri copy - …

1 Beyaz YAKA. RNEK Yetenek TESTLER . 2012 T m haklar PozitifIK'ya aittir. zinsiz kullan lamaz. RNEK Yetenek TESTLER . P K - genel Yetenek TEST . Soru Say s S re Bireyin s zel, say sal ve soyut kavramlar anlama, de erlendirme ve problem zme yetene ini l mektedir. 45 18 dk RNEK SORULAR. 1) BD E HJ ? Yukar daki harf serisi belli bir kurala g re olu turulmu tur. Bu kurala g re s radaki har er a a dakilerden hangisidir? a) I b) K c) M d) K e) KN. 2) Hata yapan ki iye k zmak do rudur. Ve Ali mazeretsiz hata yapm t r. O halde;. a) Hata yapan ki i Ali'ye k zmal d r. b) Ali hata yapan ki iye k zmal d r. c) Ali'ye k zmak do rudur. d) Ali'ye k zmak do ru olmaz.

2 E) Ali do ru olan yapm t r. 3) A a daki say dizilerinden hangisi di erlerinden farkl d r? a) b) c) d) e). 3 12 8 32 5 25 6 24 4 16. 9 6 24 16 15 10 18 12 12 8. 4) Ali vadesiz mevduat hesab ndaki TL'nin te birini ba ka bir bankadaki hesab na aktarm , kalan paras n n TL'sini nakit olarak ekmi tir. Ali'nin vadesiz mevduat hesab nda ka TL'si kalm t r? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL. 5) 1 2 3 4. ? Yukar daki 1. ekil ile 2. ekil aras ndaki ili kinin benzeri 3. ekil a a dakilerden hangisi aras nda vard r? a) b) c) d) e). 6). Yandaki ekil ayn ebatta k plerden olu mu tur. eklin g r nmeyen y zleri de dikkate al nd nda ka tane k p olabilir?

3 A) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15. 1. RNEK Yetenek TESTLER . SAYISAL ANAL Z TEST . Soru Say s S re Say sal verileri kavrama, inceleme, de erlendirme ve say sal verilerle ak l y r tme yetene ini l mektedir. 25 20 dk RNEK SORULAR. Gra k 1: A Ltd. ti. Gra k 2: B Ltd. ti. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL TL. TL. TL. TL TL. TL. TL TL. TL. TL. 2008 TL 2008. TL. 2009 2009. 2010 2010. TL TL. TL TL. 0 TL 0 TL. Gider Y ll k Ciro Gider Y ll k Ciro Yukar daki gra klerde A Ltd. ti. ve B Ltd. ti'nin 2008, 2009 ve 2010 y l giderleri ve yine bu y llara ait cirolar verilmi tir. 1) B Ltd. ti.'nin 2008 y l kar ne kadard r? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL.

4 2) En ok kar hangi y lda, hangi irket yapm t r? a) 2008 - A Ltd. ti. b) 2009 - A Ltd. ti. c) 2010 - A Ltd. ti. d) 2008 - B Ltd. ti. e) 2010 - B Ltd. ti. 3) A Ltd. ti, 2008, 2009 ve 2010 y llar nda toplam ne kadar kar elde etmi tir? a) b) c) d) e) 2. RNEK Yetenek TESTLER . S ZEL ANAL Z TEST . Soru Say s S re Say sal verileri kavrama, inceleme, de erlendirme ve say sal verilerle ak l y r tme yetene ini l mektedir. 25 15 dk RNEK SORULAR. A a da bir m teri ile m teri temsilcisinin diyalo u bulunmaktad r. Bu diyalo a g re verilen sorular cevaplay n z. M teri: Merhaba ben Hakan Sunay. Bankan z m terisi olan Sunay Limited irketi nin sahibiyim.

5 Hen z bir POS makinem yok ve m terilerime kredi kart ile al veri kolayl sa lamak i in POS makinesi sahibi olmak istiyorum. Bunun i in ne yapmam gerekiyor? M teri Temsilcisi: Merhaba Hakan Bey. Size yard mc olmaya al ay m. irketiniz ka y ld r varl n s rd r yor ve ayl k gelirini renebilirmiyim? M teri: Yakla k ayl k TL civar nda gelirimiz var ve irketimiz 10 y ld r varl n s rd r yor. Fakat neden bu soruyu sordunuz aradaki ba lant y kuramad m? M teri Temsilcisi: Bankam z n politikas gere i ayl k 5000 TL nin alt nda olan irketlere POS makinesi ba layam yoruz Hakan Bey. Bu y zden irketinizin ayl k kazanc n renmek istedim. 1) Sunay Limited irketi'nin POS makinesi sahibi olmas i in cirosunu artt rmas gerekir.

6 A) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 2) Sunay Limited irketi'nin POS makinesi alabilmesi i in karl l y ksek bir irket oldu unu spatlamas gerekir. a) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 3) POS makinesi almak isteyen irketlerin hali haz rda o bankan n m terisi olmas gerekir. a) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 3. RNEK Yetenek TESTLER . SOYUT ZEKA TEST . Soru Say s S re Soyut kavrama, 3 boyutlu d nme yetene ini l mektedir. 30 15 dk RNEK SORULAR. 1) G r nt leri ve b y kl kleri ayn 9 elman n 8 tanesinin a rl ayn , 1 tanesi di erlerinden daha ha ftir.

7 E it kollu terazi kullan larak ha f olan en az ka tart da bulunabilir? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6. 2). Yandaki ekil bir k p olacak ekilde katland nda a a daki k plerden hangisi olu ur? a) b) c) d) e). 3). Yandaki eklin ok istikametinde 235 d nd r lm hali a a dakilerden hangisidir? a) b) c) d) e). 4. RNEK Yetenek TESTLER . LETMELER N ELE T REL D NME TEST . Soru Ele tirel d nme, d nme yetisinin en st basama d r. Say s S re Bu test ki inin farkl bilgileri ve arg manlar kullanarak analiz etme, de erlendirme, yorumlama ve sonuca ula ma becerisini l mektedir. 40 35 dk RNEK SORULAR. 1) nsanlar n daha az al mas m retimin azalmas na neden olur.

8 Krine kar l k olarak dile getirilen a a daki ifadelerin hangileri bu kri destekler? I - irketler zaten al anlar n n t m zaman ndan faydalanam yorlar. II - nsanlar daha mutlu olurlarsa i performanslar da daha iyi olacakt r. III - nsanlar n daha az al mas insanlar i lerinden uzakla t r r. IV - nsanlar hobilerine de vakit ay rabileceklerinden daha verimli al rlar. V - al anlar n az al malar sadece k sa s reli motivasyon art sa lar, uzun vadede motivasyona katk s olmaz. a) I, II ve V b) III, V c) I, II ve III d) I, IV ve V e) III, IV ve V. 2) Kenan ile Kaan tek yumurta ikizidir ve bu nedenle her konuda tercihleri ayn d r. Kenan ve Kaan' n e leri olan Sema ve Seda bir g n kendi aralar nda konu urlar.

9 Sema, kendisi ve Kenan' n yumurtay ok sevdi ini ama k vam . konusunda problem ya ad klar n s yler. Seda da ayn konu g ndeme geldi inde kendisinin de Kaan ile ayn . konuda problem ya ad n s ylemi tir. Buna g re a a dakilerden hangileri s ylenebilir? I Seda ve Cansu yumurtay rafadan severler. II Seda ve Cansu yumurtan n k vam konusunda ayn tercihe sahiptirler. III Kenan ve Seda'n n yumurta konusunda tercihleri farkl d r. a) Yaln z I b) Yaln z II c) Yaln z III d) I ve II e) II ve III. 3) Bir partide yer alan Cans n, Ya z ve Hamdi ad ndaki 3 arkada tan, Cans n ve Hamdi'nin ya lar aras ndaki fark . kesin olarak s yleyebilmek i in a a daki bilgilerden hangilerini bilmek gerekir?

10 I Cans n ile Ya z' n ya ortalamas . II Ya z ile Hamdi'nin ya ortalamas . III Cans n ile Hamdi'nin ya ortalamas . a) Yaln z I b) I ve II c) II ve III d) I ve III e) I, II ve III. 4) nl bilimadam yapt uzun s ren deneyler sonucunda buldu u bir bile enin erkeklerde sa d k lmesini azaltt n , bununla birlikte deneklerin bir k sm nda mide rahats zl na veya eklem rahats zl klar na sebebiyet verdi ini, fakat hi bir denekte bu iki rahats zl n yeni bile en kullan m yla birlikte olu mad n tespit etmi tir. Bu bilgiler nda Koray isimli denek rahats zl nedeniyle hastaneye gitti inde a a daki sonu lardan hangisiyle kar la abilir? I Mide rahats zl tespit edilir.


Related search queries