Example: dental hygienist

Örnek Beyaz Yaka Yetenek Testleri copy - …

Beyaz YAKA. RNEK Yetenek TESTLER . 2012 T m haklar PozitifIK'ya aittir. zinsiz kullan lamaz. RNEK Yetenek TESTLER . P K - genel Yetenek TEST . Soru Say s S re Bireyin s zel, say sal ve soyut kavramlar anlama, de erlendirme ve problem zme yetene ini l mektedir. 45 18 dk RNEK SORULAR. 1) BD E HJ ? Yukar daki harf serisi belli bir kurala g re olu turulmu tur. Bu kurala g re s radaki har er a a dakilerden hangisidir? a) I b) K c) M d) K e) KN. 2) Hata yapan ki iye k zmak do rudur. Ve Ali mazeretsiz hata yapm t r. O halde;. a) Hata yapan ki i Ali'ye k zmal d r. b) Ali hata yapan ki iye k zmal d r. c) Ali'ye k zmak do rudur. d) Ali'ye k zmak do ru olmaz. e) Ali do ru olan yapm t r. 3) A a daki say dizilerinden hangisi di erlerinden farkl d r? a) b) c) d) e). 3 12 8 32 5 25 6 24 4 16.

ÖRNEK YETENEK TESTLERİ PİK - GENEL YETENEK TESTİ BD EĞ HJ ? Yukarıdaki harf serisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu kurala göre …

Tags:

  Genel yetenek, Genel, Yetenek

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Örnek Beyaz Yaka Yetenek Testleri copy - …

1 Beyaz YAKA. RNEK Yetenek TESTLER . 2012 T m haklar PozitifIK'ya aittir. zinsiz kullan lamaz. RNEK Yetenek TESTLER . P K - genel Yetenek TEST . Soru Say s S re Bireyin s zel, say sal ve soyut kavramlar anlama, de erlendirme ve problem zme yetene ini l mektedir. 45 18 dk RNEK SORULAR. 1) BD E HJ ? Yukar daki harf serisi belli bir kurala g re olu turulmu tur. Bu kurala g re s radaki har er a a dakilerden hangisidir? a) I b) K c) M d) K e) KN. 2) Hata yapan ki iye k zmak do rudur. Ve Ali mazeretsiz hata yapm t r. O halde;. a) Hata yapan ki i Ali'ye k zmal d r. b) Ali hata yapan ki iye k zmal d r. c) Ali'ye k zmak do rudur. d) Ali'ye k zmak do ru olmaz. e) Ali do ru olan yapm t r. 3) A a daki say dizilerinden hangisi di erlerinden farkl d r? a) b) c) d) e). 3 12 8 32 5 25 6 24 4 16.

2 9 6 24 16 15 10 18 12 12 8. 4) Ali vadesiz mevduat hesab ndaki TL'nin te birini ba ka bir bankadaki hesab na aktarm , kalan paras n n TL'sini nakit olarak ekmi tir. Ali'nin vadesiz mevduat hesab nda ka TL'si kalm t r? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL. 5) 1 2 3 4. ? Yukar daki 1. ekil ile 2. ekil aras ndaki ili kinin benzeri 3. ekil a a dakilerden hangisi aras nda vard r? a) b) c) d) e). 6). Yandaki ekil ayn ebatta k plerden olu mu tur. eklin g r nmeyen y zleri de dikkate al nd nda ka tane k p olabilir? a) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15. 1. RNEK Yetenek TESTLER . SAYISAL ANAL Z TEST . Soru Say s S re Say sal verileri kavrama, inceleme, de erlendirme ve say sal verilerle ak l y r tme yetene ini l mektedir. 25 20 dk RNEK SORULAR. Gra k 1: A Ltd. ti. Gra k 2: B Ltd.

3 Ti. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL TL. TL. TL. TL TL. TL. TL TL. TL. TL. 2008 TL 2008. TL. 2009 2009. 2010 2010. TL TL. TL TL. 0 TL 0 TL. Gider Y ll k Ciro Gider Y ll k Ciro Yukar daki gra klerde A Ltd. ti. ve B Ltd. ti'nin 2008, 2009 ve 2010 y l giderleri ve yine bu y llara ait cirolar verilmi tir. 1) B Ltd. ti.'nin 2008 y l kar ne kadard r? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL. 2) En ok kar hangi y lda, hangi irket yapm t r? a) 2008 - A Ltd. ti. b) 2009 - A Ltd. ti. c) 2010 - A Ltd. ti. d) 2008 - B Ltd. ti. e) 2010 - B Ltd. ti. 3) A Ltd. ti, 2008, 2009 ve 2010 y llar nda toplam ne kadar kar elde etmi tir? a) b) c) d) e) 2. RNEK Yetenek TESTLER . S ZEL ANAL Z TEST . Soru Say s S re Say sal verileri kavrama, inceleme, de erlendirme ve say sal verilerle ak l y r tme yetene ini l mektedir.

4 25 15 dk RNEK SORULAR. A a da bir m teri ile m teri temsilcisinin diyalo u bulunmaktad r. Bu diyalo a g re verilen sorular cevaplay n z. M teri: Merhaba ben Hakan Sunay. Bankan z m terisi olan Sunay Limited irketi nin sahibiyim. Hen z bir POS makinem yok ve m terilerime kredi kart ile al veri kolayl sa lamak i in POS makinesi sahibi olmak istiyorum. Bunun i in ne yapmam gerekiyor? M teri Temsilcisi: Merhaba Hakan Bey. Size yard mc olmaya al ay m. irketiniz ka y ld r varl n s rd r yor ve ayl k gelirini renebilirmiyim? M teri: Yakla k ayl k TL civar nda gelirimiz var ve irketimiz 10 y ld r varl n s rd r yor. Fakat neden bu soruyu sordunuz aradaki ba lant y kuramad m? M teri Temsilcisi: Bankam z n politikas gere i ayl k 5000 TL nin alt nda olan irketlere POS makinesi ba layam yoruz Hakan Bey.

5 Bu y zden irketinizin ayl k kazanc n renmek istedim. 1) Sunay Limited irketi'nin POS makinesi sahibi olmas i in cirosunu artt rmas gerekir. a) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 2) Sunay Limited irketi'nin POS makinesi alabilmesi i in karl l y ksek bir irket oldu unu spatlamas gerekir. a) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 3) POS makinesi almak isteyen irketlerin hali haz rda o bankan n m terisi olmas gerekir. a) Kesinlikle Do ru b) K smen Do ru c) Karar Verilemez d) K smen Yanl e) Kesinlikle Yanl . 3. RNEK Yetenek TESTLER . SOYUT ZEKA TEST . Soru Say s S re Soyut kavrama, 3 boyutlu d nme yetene ini l mektedir. 30 15 dk RNEK SORULAR. 1) G r nt leri ve b y kl kleri ayn 9 elman n 8 tanesinin a rl ayn , 1 tanesi di erlerinden daha ha ftir.

6 E it kollu terazi kullan larak ha f olan en az ka tart da bulunabilir? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6. 2). Yandaki ekil bir k p olacak ekilde katland nda a a daki k plerden hangisi olu ur? a) b) c) d) e). 3). Yandaki eklin ok istikametinde 235 d nd r lm hali a a dakilerden hangisidir? a) b) c) d) e). 4. RNEK Yetenek TESTLER . LETMELER N ELE T REL D NME TEST . Soru Ele tirel d nme, d nme yetisinin en st basama d r. Say s S re Bu test ki inin farkl bilgileri ve arg manlar kullanarak analiz etme, de erlendirme, yorumlama ve sonuca ula ma becerisini l mektedir. 40 35 dk RNEK SORULAR. 1) nsanlar n daha az al mas m retimin azalmas na neden olur. krine kar l k olarak dile getirilen a a daki ifadelerin hangileri bu kri destekler? I - irketler zaten al anlar n n t m zaman ndan faydalanam yorlar.

7 II - nsanlar daha mutlu olurlarsa i performanslar da daha iyi olacakt r. III - nsanlar n daha az al mas insanlar i lerinden uzakla t r r. IV - nsanlar hobilerine de vakit ay rabileceklerinden daha verimli al rlar. V - al anlar n az al malar sadece k sa s reli motivasyon art sa lar, uzun vadede motivasyona katk s olmaz. a) I, II ve V b) III, V c) I, II ve III d) I, IV ve V e) III, IV ve V. 2) Kenan ile Kaan tek yumurta ikizidir ve bu nedenle her konuda tercihleri ayn d r. Kenan ve Kaan' n e leri olan Sema ve Seda bir g n kendi aralar nda konu urlar. Sema, kendisi ve Kenan' n yumurtay ok sevdi ini ama k vam . konusunda problem ya ad klar n s yler. Seda da ayn konu g ndeme geldi inde kendisinin de Kaan ile ayn . konuda problem ya ad n s ylemi tir. Buna g re a a dakilerden hangileri s ylenebilir?

8 I Seda ve Cansu yumurtay rafadan severler. II Seda ve Cansu yumurtan n k vam konusunda ayn tercihe sahiptirler. III Kenan ve Seda'n n yumurta konusunda tercihleri farkl d r. a) Yaln z I b) Yaln z II c) Yaln z III d) I ve II e) II ve III. 3) Bir partide yer alan Cans n, Ya z ve Hamdi ad ndaki 3 arkada tan, Cans n ve Hamdi'nin ya lar aras ndaki fark . kesin olarak s yleyebilmek i in a a daki bilgilerden hangilerini bilmek gerekir? I Cans n ile Ya z' n ya ortalamas . II Ya z ile Hamdi'nin ya ortalamas . III Cans n ile Hamdi'nin ya ortalamas . a) Yaln z I b) I ve II c) II ve III d) I ve III e) I, II ve III. 4) nl bilimadam yapt uzun s ren deneyler sonucunda buldu u bir bile enin erkeklerde sa d k lmesini azaltt n , bununla birlikte deneklerin bir k sm nda mide rahats zl na veya eklem rahats zl klar na sebebiyet verdi ini, fakat hi bir denekte bu iki rahats zl n yeni bile en kullan m yla birlikte olu mad n tespit etmi tir.

9 Bu bilgiler nda Koray isimli denek rahats zl nedeniyle hastaneye gitti inde a a daki sonu lardan hangisiyle kar la abilir? I Mide rahats zl tespit edilir. II Eklem rahats zl tespit edilir. III Hem mide, hem de eklem rahats zl tespit edilir. a) Yaln z I b) Yaln z II c) Yaln z III d) I ve II e) I, II ve III. 5. RNEK Yetenek TESTLER . P K - S ZEL VE SAYISAL D KKAT TEST . Soru Bireyin s zel ve say sal ifadeler aras ndaki benzerlik ve farkl l klar ne derece iyi alg lad n l er. Say s S re Soru ifadeleri sekt r ve kuruma zel haz rlanmaktad r. 50 8 dk RNEK SORULAR. Soru metnindeki ifadenin ayn s n klar aras ndan bulup i aretleyiniz. 1) Telefon Numaras . 0216 988 01 87. a) Telefon Numaras b) Telefon Numaras c) Telefon Numaras d) Telefon Nomaras e) Telefon Numaras.

10 0212 988 01 87 0216 899 01 87 0216 988 01 87 0216 988 01 87 216 988 01 87. 2) M teri ID. 321987-32. a) M teri ID b) M teri ID c) M teri Id d) M teri ID e) M teri ID. 321987-32 321987-23 321987-32 312987-32 32198732. 3) Ya mur C. No:78. G ng ren- ST. a) Ya mur C. No:78 b) Yagmur C. No:78 c) Ya mur C. N:78 d) Ya mur C. No:87 e) Ya mur C. No:78. G ng ren- ST G ng ren- ST. G ng ren- ST. G ng ren- ST. Gung ren- ST. 4) Bakiye TL. a) Bakiye b) Bakiye c) Bakiye d) Bakiye e) Bakiye TL TL TL TL. 5) Ahmet Murat B y kda l . a) Ahmet Murat b) Ahmet Murat c) Ahmet Murat d) Ahmet Murad e) AhmetMurat B y k Da l B y kda l B y kda c B y kda l B y kda l . 6. RNEK Yetenek TESTLER . P K - AR TMET K TEST . Soru Bireyin say sal i lemleri do ru ve h zl yapabilme yetene ini l mektedir.


Related search queries