Example: bachelor of science

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun …

ZEL RET M KURUMLARI KANUNU Kanun Numaras : 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yay mland : Tarih : 14/2/2007 Say : 26434 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 46 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 Bu Kanunun amac , T rkiye Cumhuriyeti uyruklu ger ek ki iler, zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki iler taraf ndan a lacak zel retim kurumlar na kurum a ma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel al t r lmas , kurumlara yap lacak mal destek ve bu kurumlar n e itim- retim, y netim, denetim ve g zetimi ile yabanc lar taraf ndan a lm bulunan zel retim kurumlar n n; e itim- retim, y netim, denetim, g zetim ve personel al t r lmas na ili kin us l ve esaslar d zenlemektir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun Numarası: 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun …

1 ZEL RET M KURUMLARI KANUNU Kanun Numaras : 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yay mland : Tarih : 14/2/2007 Say : 26434 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 46 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 Bu Kanunun amac , T rkiye Cumhuriyeti uyruklu ger ek ki iler, zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki iler taraf ndan a lacak zel retim kurumlar na kurum a ma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel al t r lmas , kurumlara yap lacak mal destek ve bu kurumlar n e itim- retim, y netim, denetim ve g zetimi ile yabanc lar taraf ndan a lm bulunan zel retim kurumlar n n; e itim- retim, y netim, denetim, g zetim ve personel al t r lmas na ili kin us l ve esaslar d zenlemektir.

2 Bu Kanun , T rkiye Cumhuriyeti uyruklu ger ek ki iler, zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki ilerce a lan zel retim kurumlar ile yabanc lar taraf ndan a lm bulunan zel retim kurumlar n kapsar. Tan mlar MADDE 2 Bu Kanunda ge en; a) Bakanl k: Mill E itim Bakanl n , b) Kurum: Okul ncesi e itim, ilk retim, orta retim, zel e itim okullar ile e itli kurslar , zel retim kurslar n , uzaktan retim yapan kurulu lar , (..)(1) motorlu ta t s r c leri kurslar , hizmet i i e itim merkezleri, (M lga: 9/02/2017-KHK-687/5 md.) zel e itim ve rehabilitasyon merkezleri, (Ek: 9/02/2017-KHK-687/5 md.) sosyal etkinlik merkezleri ile benzeri zel retim kurumlar n , (1) (2) c) (De i ik: 1/3/2014-6528/9 md.) Okul: zel e itim, okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve orta retim ile Bakanl k a d n m program na al nan kurumlardan 2018-2019 e itim- retim y l n n sonuna kadar faaliyetleri devam eden orta retim zel okullar , d) Yabanc okullar: Yabanc lar taraf ndan a lm zel okullar , e) Az nl k okullar : Rum, Ermeni ve Musev az nl klar taraf ndan kurulmu , Lozan Antla mas ile g vence alt na al nm ve kendi az nl na mensup T rkiye Cumhuriyeti uyruklu rencilerin devam etti i okul ncesi e itim, ilk retim ve orta retim zel okullar n , f) (M lga: 1/3/2014-6528/9 md.

3 (3) _____ (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 say l Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan dershaneleri, ibaresi y r rl kten kald r lm olup, daha sonra Anayasa Mahkemesi nin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.: 2015/68 say l Karar ile dershaneleri, ibaresinin y r rl kten kald r lmas iptal edilmi tir. (2) 3/10/2016 tarihli ve 676 say l KHK nin 77 maddesiyle bu bentte yer alan e itli kurslar , ibaresinden sonra gelmek zere zel retim kurslar n , ibaresi eklenmi tir. (3) Anayasa Mahkemesi nin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.:2015/68 say l Karar ile, bu bendin y r rl kten kald r lmas iptal edilmi tir. g) (De i ik: 1/3/2014-6528/9 md.) e itli kurslar: (..),(1) ki ilerin sosyal, sanatsal, sportif, k lt rel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geli tirmek, isteklerine g re serbest zamanlar n de erlendirmek amac yla faaliyet g steren zel retim kurumlar n ,(1) h) zel e itim okulu: zel e itim gerektiren bireylere hizmet veren, zel olarak yeti tirilmi personelin bulundu u, geli tirilmi e itim programlar n n uyguland zel retim kurumunu, i) Motorlu ta t s r c leri kursu: Motorlu ta t s r c s yeti tirerek s nav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili e itim- retim yapt ran zel retim kurumlar n , j) (M lga: 9/02/2017-KHK-687/5 md.

4 K) zel e itim ve rehabilitasyon merkezi: zel e itim gerektiren bireylerin konu ma ve dil geli im g l , ses bozukluklar , zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davran problemlerini ortadan kald rmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en st seviyeye karmak, temel z bak m becerilerini ve ba ms z ya am becerilerini geli tirmek ve topluma uyumlar n sa lamak amac yla faaliyet g steren zel retim kurumlar n , l) Milletleraras zel retim kurumlar : Yaln z yabanc uyruklu rencilerin devam edebilecekleri zel retim kurumlar n , m) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve ad na kurum a ma izin belgesi d zenlenen ger ek veya t zel ki iyi, n) Kurucu temsilcisi: zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki iler ad na se ilen ki iyi, o) Uzaktan retim kurumu: e itli nedenlerle renimlerini s rd remeyenlere her t rl ileti im ara lar ile e itim- retim yapan kurumlar , ) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/77 md.

5 Zel retim kursu: Ki ilerin, Bakanl k a belirlenmi bilim gruplar na uygun e itim ortamlar nda, renim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun retim programlar do rultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geli tirdi i, serbest zamanlar n de erlendirdi i bir bilim grubunda e itim veren kurumlar , p) (Ek: 9/02/2017-KHK-687/5 md.) Sosyal etkinlik merkezi: l mill e itim m d rl kleri ile belediyeler aras nda yap lan ve Bakanl k a onaylanan ortak i birli i protokolleri er evesinde, Bakanl n verdi i i yeri a ma ve al ma ruhsat ile belediyelerce a lan ve i letilen, ilk retim ve/veya orta retim rencilerinin dev ve projelerine ili kin ara t rmalar yapt , rencilerin ilgi, istek ve yetenekleri do rultusunda sosyal, k lt rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin y r t ld zel retim kurumlar n , ifade eder.

6 K NC B L M Kurum A ma, Kurucu, Kurum Binalar , Milletleraras zel retim Kurumlar , Yabanc Okullar ve Az nl k Okullar Kurum a ma izni MADDE 3 Bir kurumda retime ba layabilmek i in kurum a ma izni al nmas zorunludur. zin ba vurular ilgili mill e itim m d rl ne yap l r. Valilik e yap lan inceleme sonucunda a lmas uygun g r len okullar d ndaki kurumlara kurum a ma izni verilir. Valilik e a lmas uygun g r len okullara ili kin ba vurular ise kurum a ma izni verilmek zere Bakanl a g nderilir. Kurum a ma izni talebinin valilik e reddedilmesi h linde, kurucu veya kurucu temsilcisi taraf ndan taleplerinin reddine ili kin i lemin tebli inden itibaren onbe i g n i inde Bakanl a itirazda bulunulabilir. tiraz, Bakanl k a onbe i g n i inde karara ba lan r. _____ (1) Anayasa Mahkemesi nin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.

7 : 2015/68 say l Karar ile, bu bentte yer alan Orta retime veya y ksek retime giri s navlar na haz rl k niteli inde olmamak kayd ibaresi iptal edilmi tir. (2) Anayasa Mahkemesi nin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.: 2015/68 say l Karar ile, bu bentte yer alan On iki ya ve alt ibaresi iptal edilmi tir. Kurum a ma izni al nmad k a, kuruma renci kayd yap lamaz. Kurum a ma izni verilmesi, binan n kullan l ama lar na ve Bakanl k a belirlenen standartlara uygun ve yeterli bulunmas yla birlikte a a daki artlar n yerine getirilmesine ba l d r: a) Ders ara -gerecinin kurumun ama ve ihtiya lar i in yeterli oldu unun bir rapor ile tespit edilmesi. b) Kurumun; y netici, retmen ve di er personelinin say ve nitelikleri y n nden uygun bulunmas ve bu kurumda al acaklar n n belgelendirilmesi. c) Kurumun y netmelikleriyle retim program n n Bakanl k a incelenip onanm olmas.

8 (De i ik be inci f kra: 1/3/2014-6528/10 md.) Bu Kanun kapsam ndaki ilkokul, ortaokul, lise ve zel e itim okullar i in 1 Eyl l tarihinden sonra verilen kurum a ma izinleri, ertesi e itim- retim y l ndan itibaren ge erlidir. Kurumlara ad verilmesine ili kin esaslar y netmelikle belirlenir. Ger ek ve t zel ki iler taraf ndan; hizmet i i e itim kapsam na giren faaliyetler d nda Kanun kapsam nda belirtilen faaliyetler, bu Kanuna g re yetkili makamlardan kurum a ma izni al nmadan yap lamaz. Asker okullar, emniyet te kil t na ba l okullar ve din e itimi- retimi yapan kurumlar n ayn veya benzeri zel retim kurumlar a lamaz. (Ek f kra: 25/11/2010-6082/19 md.) 10/7/2004 tarihli ve 5216 say l B y k ehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l zel daresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsam ndaki zel retim kurumlar n kapsamaz.

9 Zel retim kurumlar mevzuat na uygun olmak kayd yla i yeri a ma ve al ma ruhsat Bakanl k a verilir. Bakanl k bu yetkisini valiliklere devredebilir. (Ek f kra: 1/3/2014-6528/10 md.) Her ne ad alt nda olursa olsun, e itim ve retim sunmak amac yla y r t len faaliyetler Bakanl n izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri y r tenler, zel retim kurumlar i in bu Kanunda ng r len kurallara uymakla y k ml d r. (Ek f kra: 2/12/2016-6764/61 md.) Bu Kanun kapsam ndaki e itim- retim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum a ma izni ile i yeri a ma ve al ma ruhsat d zenlenmeyen yerleri kuran veya i letenlere br t asgari cretin 20 kat idari para cezas uygulan r ve bu yerler valiliklerce kapat l r. Bu f kran n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar y netmelikle belirlenir.

10 (Ek f kra: 2/12/2016-6764/61 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen artlar ta y p zel hukuk t zel ki ileri veya zel hukuk h k mlerine g re y netilen t zel ki iler taraf ndan a lan zel retim kurumlar n n kurucular nda yabanc uyruklu ger ek veya t zel ki ilerin ortakl n n tespit edilmesi h linde s z konusu kurumlara br t asgari cretin 20 kat idari para cezas uygulan r ve bu kurumlara yabanc uyruklu ger ek veya t zel ki ilerin ortakl n n sona erdirilmesine ili kin 30 i g n s re verilir. S z konusu s reye ra men yabanc uyruklu ger ek veya t zel ki ilerin ortakl n n sona erdirilmemesi veya ayn kurumda ikinci kez yabanc uyruklu ger ek veya t zel ki ilerin ortakl n n tespiti h linde s z konusu kurumun kurum a ma izni ile i yeri a ma ve al ma ruhsat iptal edilir.


Related search queries