Example: barber

3 Prestasi Ekonomi dan Prospek - treasury.gov.my

Prestasi Ekonomi dan ProspekLaporan Ekonomi 2009/2010343 Prestasi Ekonomi dan ProspekPrestasi Ekonomi dan ProspekPrestasi Ekonomi dan ProspekTinjauanE k o n o m i m e n u n j u k k a n t a n d a - t a n d a sebagai sebuah Ekonomi terbuka terjejas teruk berikutan penguncupan eksport yang ketara disebabkan oleh krisis kewangan dunia dan kemelesetan Ekonomi . Penguncupan eksport yang ketara ini seterusnya memberi kesan negatif terhadap permintaan domestik. Sehubungan itu, pertumbuhan Ekonomi merosot dalam tempoh suku pertama 2009. Walau bagaimanapun, Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) menyusut pada kadar yang lebih perlahan sebanyak dalam tempoh suku kedua didorong oleh pelaksanaan segera dan efektif Pakej Rangsangan Ekonomi ( P R E ) s e r t a p e l o n g g a r a n d a s a r m o n e t a r i.

Prestasi Ekonomi dan Prospek 45 Prestasi Ekonomi dan Prospek JADUAL 3.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Sektor 2008 – 2010 (pada harga malar 2000)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 3 Prestasi Ekonomi dan Prospek - treasury.gov.my

1 Prestasi Ekonomi dan ProspekLaporan Ekonomi 2009/2010343 Prestasi Ekonomi dan ProspekPrestasi Ekonomi dan ProspekPrestasi Ekonomi dan ProspekTinjauanE k o n o m i m e n u n j u k k a n t a n d a - t a n d a sebagai sebuah Ekonomi terbuka terjejas teruk berikutan penguncupan eksport yang ketara disebabkan oleh krisis kewangan dunia dan kemelesetan Ekonomi . Penguncupan eksport yang ketara ini seterusnya memberi kesan negatif terhadap permintaan domestik. Sehubungan itu, pertumbuhan Ekonomi merosot dalam tempoh suku pertama 2009. Walau bagaimanapun, Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) menyusut pada kadar yang lebih perlahan sebanyak dalam tempoh suku kedua didorong oleh pelaksanaan segera dan efektif Pakej Rangsangan Ekonomi ( P R E ) s e r t a p e l o n g g a r a n d a s a r m o n e t a r i.

2 Prestasi Ekonomi dijangka bertambah baik d a l a m t e m p o h s e p a r u h k e d u a b e r i k u t a n pelaksanaan langkah mengatasi kemelesetan dan disokong oleh keadaan Ekonomi dunia yang semakin stabil. Justeru, Ekonomi dijangka pulih dalam tempoh suku keempat 2009, namun bagi keseluruhan tahun, ia dianggar menyusut Permintaan domestik akan menjadi pemacu utama Ekonomi negara, disokong oleh perbelanjaan sektor awam dan penggunaan swasta. Pelaburan awam dijangka berkembang ekoran pelaksanaan projek PRE. Sebaliknya, pelaburan swasta diunjur merosot, mencerminkan sentimen perniagaan yang lebih rendah. Sementara itu, penggunaan swasta dijangka merekodkan pertumbuhan positif disokong oleh pendapatan boleh guna isi rumah yang kukuh berikutan pasaran buruh yang stabil dan pemulihan harga sudut penawaran, sektor perkhidmatan dan pembinaan dijangka menjana pertumbuhan.

3 Sektor perkhidmatan dianggar mencatat pertumbuhan positif disokong oleh Prestasi kukuh subsektor komunikasi, kewangan dan insurans serta penginapan dan restoran. Sektor pembinaan terus mampan dipacu oleh pelaksanaan pelbagai projek Kerajaan khususnya kerja pembinaan di bawah PRE. Walau bagaimanapun, output pembuatan dijangka merosot akibat permintaan luar yang lemah. Pertumbuhan sektor pertanian dijangka didorong oleh perkembangan kukuh subsektor bukan komoditi, manakala sektor perlombongan terus menguncup disebabkan pengeluaran minyak mentah yang lebih rendah. Imbangan pembayaran (BOP) dijangka kekal menggalakkan meskipun penguncupan dalam perdagangan global. Lebihan akaun semasa dijangka berkurangan pada tahun 2009, namun kekal tinggi pada bilion atau daripada Keluaran Negara Kasar (KNK).

4 Lebihan akaun barangan dijangka lebih rendah dengan eksport dan import mencatatkan pertumbuhan yang lebih perlahan pada tahun 2009. Walau b a g a i m a n a p u n , l e b i h a n i n i d i j a n g k a l e b i h daripada mencukupi bagi mengimbangi defisit dalam akaun perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Kesan daripada kemerosotan aktiviti Ekonomi dalam tempoh separuh pertama dan jangkaan p e m u l i h a n d a l a m t e m p o h s e p a r u h k e d u a , p e n d a p a t a n n e g a r a n o m i n a l s e p e r t i y a n g ditunjukkan oleh KNK dijangka merosot kepada bilion (2008: ; bilion). Pendapatan per kapita dari segi pariti kuasa beli (PPP), dianggar merosot kepada USD12,826 pada tahun 2009 (2008: , USD15,040).

5 Prestasi Ekonomi dan Prospek44 Prestasi Ekonomi dan ProspekPrestasi Mengikut SektorSektor Perkhidmatan Prestasi sektor kekal a l a m t e m p o h s e p a r u h p e r t a m a 2 0 0 9 , nilai ditambah sektor perkhidmatan mengalami pertumbuhan marginal sebanyak (Januari Jun 2008: ), berikutan penurunan aktiviti berkaitan penggunaan dan perdagangan. Sektor perkhidmatan kembali pulih mencatat pertumbuhan sebanyak dalam tempoh suku kedua berbanding suku pertama (S1 2009: ). Dengan tanda pemulihan Ekonomi , pertumbuhan sektor ini dianggar meningkat merangkumi daripada KDNK pada tahun 2009 (2008: ; ). Kumpulan perkhidmatan perantaraan dan kumpulan perkhidmatan akhir dijangka berkembang pada kadar yang sama sebanyak (2008: ; ).

6 Pertumbuhan dalam kumpulan perkhidmatan perantaraan dijangka dipacu oleh subsektor komunikasi serta kewangan dan insurans, manakala kumpulan perkhidmatan akhir akan disokong oleh aktiviti yang lebih tinggi dalam subsektor penginapan dan restoran serta perdagangan borong dan runcit. Pertumbuhan subsektor komunikasi dijangka meningkat pada tahun 2009 (2008: ), didorong oleh perkembangan kukuh dalam industri telekomunikasi. Dalam tempoh separuh pertama, subsektor ini mencatat pertumbuhan m e n g g a l a k k a n s e b a n y a k 5 . 3 % ( J a n u a r i J u n 2 0 0 8 : 7 . 7 % ) , b e r i k u t a n p e n i n g k a t a n penggunaan perkhidmatan selular, jalur lebar dan generasi ketiga (3G).

7 Pada akhir Jun 2009, kadar langganan telefon selular berkembang 1 3 . 8 % k e p a d a 2 8 . 5 j u t a d e n g a n k a d a r penembusan sebanyak (akhir Jun 2 0 0 8 : 1 8 . 2 % ; 2 5 . 1 j u t a ; 9 0 . 6 % ) . P r e s t a s i kukuh segmen ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan perkhidmatan suara, data dan m u l t i m e d i a s e r t a p e n a m b a h b a i k a n k u a l i t i perkhidmatan dan peluasan liputan rangkaian oleh penyedia perkhidmatan. Di samping itu, kemajuan aplikasi dan ciri-ciri telefon mudah alih terus mendorong permintaan bagi langganan pula, pertumbuhan segmen selular turut disumbang oleh jumlah penghantaran perkhidmatan pesanan pendek (SMS) yang semakin meningkat.

8 Dalam tempoh separuh pertama 2009, jumlah SMS meningkat dengan ketara sebanyak kepada bilion (Januari Jun 2008: ; bilion), dipacu oleh harga yang kompetitif dan strategi pemasaran berasaskan SMS yang agresif. Peningkatan bilangan langganan 3G juga dijangka mengukuhkan lagi pertumbuhan segmen ini. Pada akhir Jun 2009, jumlah langganan 3G melonjak kepada juta (akhir Jun 2008: ; juta), didorong terutamanya oleh kemajuan teknologi dan kemampuan memiliki telefon 3G. Meskipun pasaran selular telah tepu, namun Prospek segmen ini dijangka kekal menggalakkan dengan penyedia perkhidmatan terus inovatif untuk menawarkan perkhidmatan bernilai tinggi seperti 3G dan jalur lebar mudah alih. Menjelang akhir tahun 2009, bilangan pelanggan telefon selular dijangka terus berkembang kepada juta dengan kadar penembusan (2008: ; juta; ).

9 Bilangan pelanggan jalur lebar meningkat kepada juta dengan kadar penembusan isi rumah sebanyak (akhir Jun 2008: ; juta; ) didorong oleh peningkatan permintaan bagi akses internet dan peluasan liputan rangkaian. Pengendali perkhidmatan terus menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan jalur lebar melangkaui kawasan bandar serta memperkenalkan pakej langganan yang menarik bagi meningkatkan kadar langganan. Tambahan pula, peluasan lokasi wireless hotspot dijangka merancakkan lagi pertumbuhan segmen ini. Pada akhir Jun 2009, terdapat 1,992 lokasi Wireless Fidelity (Wi-Fi) hotspot (akhir Jun 2008: 1,986) di seluruh negara dengan hampir 70% tertumpu di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak.

10 Pengendali perkhidmatan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) telah mula menawarkan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan bandar utama. Pada akhir Jun 2009, terdapat sejumlah 60,800 pelanggan WiMAX di seluruh negara. Di samping itu, pelaksanaan projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) oleh Telekom Malaysia (TM) Prestasi Ekonomi dan Prospek45 Prestasi Ekonomi dan ProspekJADUAL Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Sektor2008 2010 (pada harga malar 2000)Perubahan(%)Bahagian kepada KDNK(%)Sumbangan kepadapertumbuhan KDNK (mata peratusan) : FISIM yang tidak : Duti Perkhidmatan Perantaraan Kewangan yang Diukur Secara Tidak Langsung (FISIM).Nota: Angka tidak semestinya terjumlah disebabkan : Jabatan Perangkaan dan Kementerian Kewangan Sektor Perkhidmatan2008 2010(pada harga malar 2000)Perubahan(%)Sumbangan Kepada KDNK(%)2008200912010220082009120102 Perkhidmatan perantaraan Pengangkutan dan Kewangan dan Harta tanah dan perkhidmatan akhir Utiliti (elektrik, air dan gas) Perdagangan borong dan Penginapan dan Perkhidmatan : Angka tidak semestinya terjumlah disebabkan : Jabatan Perangkaan dan Kementerian Kewangan Ekonomi dan Prospek46 Prestasi Ekonomi dan Prospekdijangka meningkatkan lagi kadar penembusan jalur lebar.


Related search queries