Example: stock market

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA . VE. E-DEFTER . UYGULAMASI . NDEK LER. 1) E-FATURA yeni bir belge t r m d r? .. 2. 2) E-FATURA uygulamas neler getiriyor? .. 2. 3) E-FATURA ve E-DEFTER uygulamas hangi m kellefleri kapsamaktad r? .. 2. 4)Kapsam d hilindeki m kellefler hangi al mlar ya da sat mlar i in E-FATURA kullanacaklard r?.. 2. 5)Belirtilen m kelleflerden hizmet al m yapanlar E-FATURA uygulamas na kapsam na girecekler midir? .. 3. 6)Had olarak tespit edilen br t sat has lat hangi kalemleri ihtiva etmektedir? .. 3. 7) zel hesap d nemine sahip m kellefler hangi y l dikkate alacaklard r? .. 3. 8)S z konusu parasal b y kl kleri a an Kamu kurumlar E-FATURA uygulamas na ge ecekler midir?

2 30 SORUDA E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 1) E-fatura yeni bir belge türü müdür?Hayır.Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal

Tags:

  30 soruda e fatura ve e defter uygulamasi, Soruda, Fatura, Defter, Uygulamasi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

1 30 SORUDA E-FATURA . VE. E-DEFTER . UYGULAMASI . NDEK LER. 1) E-FATURA yeni bir belge t r m d r? .. 2. 2) E-FATURA uygulamas neler getiriyor? .. 2. 3) E-FATURA ve E-DEFTER uygulamas hangi m kellefleri kapsamaktad r? .. 2. 4)Kapsam d hilindeki m kellefler hangi al mlar ya da sat mlar i in E-FATURA kullanacaklard r?.. 2. 5)Belirtilen m kelleflerden hizmet al m yapanlar E-FATURA uygulamas na kapsam na girecekler midir? .. 3. 6)Had olarak tespit edilen br t sat has lat hangi kalemleri ihtiva etmektedir? .. 3. 7) zel hesap d nemine sahip m kellefler hangi y l dikkate alacaklard r? .. 3. 8)S z konusu parasal b y kl kleri a an Kamu kurumlar E-FATURA uygulamas na ge ecekler midir?

2 3. 9) E-FATURA uygulamas na ge en m kellefler, her t rl al m-sat mlar nda sadece E-FATURA m kullanacaklard r?.. 3. 10)Zorunlulu a uymayan m kelleflerin kar la acaklar cezai yapt r m nedir? .. 4. 11)Hangi m kelleflerin E-FATURA kullanmak zorunda oldu u nereden renilebilir? .. 4. 12)Belirlenen hadlerin alt nda kalan m kellefler, talep etmeleri halinde E-FATURA uygulamas ndan yararlanabilirler mi? .. 4. 13)Zorunluluk kapsam na giren m kellefler hangi tarihe kadar ba vuru yapmak durumundad rlar? .. 4. 14)Ba vurular nas l yap lacakt r? .. 5. 15)Ba vuru sonras ndaki s re nas l i leyecektir? .. 5. 16)Mali m h r al nd ktan sonra m kellef yetkilisinin ya da irket unvan n n de i mesi durumunda ne yap lacakt r?

3 6. 17)E-faturan n muhafaza ve ibraz y k ml l nas l d zenlenmi tir? .. 6. 18) E-FATURA uygulamas nda muhafaza ve ibraz y k ml l a s ndan m kellefler nelere dikkat etmelidirler? .. 6. 19)E-faturalar n m kelleflerin kendi bilgi i lem sistemlerinde saklanmas zorunlu mudur? 6. 20) E-FATURA ve E-DEFTER uygulamas ile vergi incelemelerinde de i iklik arz edecek hususlar nelerdir? .. 7. 21) E-FATURA sistemine ge ilmesinde bilgi teknolojisi uygulamalar a s ndan se enekler nelerdir? .. 7. 22) E-DEFTER uygulamas na ge mek i in artlar nelerdir? .. 7. 23) E-DEFTER kullan ma ili kin ba vuru nas l yap lacakt r? .. 8. 24)Defterler hem elektronik ortamda hem de k t ortam nda tutulabilir mi?

4 8. 25) E-DEFTER uygulamas nda tasdik i lemi nas l ng r lm t r? .. 9. 26)Ayl k onay i lemi ilgili aya kadar olan b t n kay tlar m i erecektir? .. 9. 1 27)Y l i inde E-DEFTER uygulamas na ge en m kellefler di er defterlerini ne yapacaklard r? .. 9. 28)E-defterlerin muhafaza ve ibraz nas l olacakt r? .. 10. 29)E-defterler nerede muhafaza edilecektir? .. 10. 30) E-FATURA ve E-DEFTER uygulamalar na y nelik olarak detayl bilgi al nabilecek yasal mevzuat ve resmi internet adresleri nelerdir? .. 10. 30 SORUDA E- fatura VE E-DEFTER UYGULAMASI . 1) E-FATURA yeni bir belge t r m d r? Hay t fatura ile ayn hukuki niteliklere sahiptir. Dolay s yla ayn mal veya hizmet sat i leminde hem k t faturan n hem de elektronik faturan n bir arada d zenlenmesi m mk n de ildir.

5 2) E-FATURA uygulamas neler getiriyor? E-FATURA uygulamas ndan yararlanan kullan c lar; sistemde kay tl . kullan c lara E-FATURA g nderebilir, sistemde kay tl kullan c larda E-FATURA alabilir ve s z konusu e-faturalar n bilgisayar ortam nda muhafaza ederek istendi inde ibraz edebilirler. 3) E-FATURA ve E-DEFTER uygulamas hangi m kellefleri kapsamaktad r? Kapsam d hil indeki m kellefler 2 ba l k alt nda toplanabilir. a) tarihli ve 5015 say l Petrol Piyasas Kanunu kapsam nda madeni ya lisans na sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim y l nda mal alan m kelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL br t sat . has lat na sahip olanlar. b) tarihli ve 4760 say l zel T ketim Vergisi Kanununa ekli (III) say l.

6 Listedeki mallar imal, in a veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim y l nda mal alan m kelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL br t sat has lat na sahip olanlar. 4) Kapsam d hilindeki m kellefler hangi al mlar ya da sat mlar i in E-FATURA kullanacaklard r? 5015 say l Petrol Piyasas Kanunu kapsam nda madeni ya lisans na sahip olan m kelleflerden 2011 takvim y l i inde mal al yapanlar, sat n ald klar . mal n t r ne, fiyat na, miktar na veya herhangi bir zelli ine bak lmaks z n, 2011 y l gelir tablolar ndaki br t sat has lat rakamlar 25 Milyon TL veya daha y ksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalar na d hil olacaklard r.

7 Lisans sahibi m kelleflerden al yapanlar n, madeni ya . sekt r nde veya ba ka bir sekt rde faaliyet g stermesi zorunluluk kar s ndaki durumlar n etkilememektedir. Ayn ekilde; 4760 say l zel T ketim Vergisi Kanununa ekli (III) say l listedeki mallar imal, in a veya ithal eden m kelleflerden 2011 takvim y l i inde mal al yapanlar, sat n ald klar . mal n t r ne, fiyat na, miktar na veya herhangi bir zelli ine bak lmaks z n 2 2011 y l gelir tablolar ndaki br t sat has lat rakamlar 10 Milyon TL veya daha y ksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalar na dahil olacaklard r. Bu kapsamda al yapanlar n t t n, alkol, kolal gazozlar sekt rlerinde veya ba ka sekt rlerde faaliyet g stermesi zorunluluk kar s ndaki durumlar n etkilememektedir.

8 5) Belirtilen m kelleflerden hizmet al m yapanlar E-FATURA uygulamas na kapsam na girecekler midir? Hay r. Madeni ya lisans na sahip olan ve 4760 say l zel T ketim Vergisi Kanununa ekli (III) say l listedeki mallar imal, in a veya ithal eden m kelleflerden sadece mal al lar bulunan m kellefler Genel Tebli . kapsam nda elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalar na d hil olacaklard r. Hizmet al mlar kapsam d hilinde de ildir. 6) Had olarak tespit edilen br t sat has lat hangi kalemleri ihtiva etmektedir? M kellefler br t sat has latlar n n hesaplanmas nda, sadece madeni ya , t t n, alkol veya kolal gazoz sat lar de il gelir tablosunda yer alan b t n sat lar g steren br t sat has lat na g re zorunluluk kapsam na al nacakt r.

9 7) zel hesap d nemine sahip m kellefler hangi y l dikkate alacaklard r? zel hesap d nemine sahip m kellefler br t sat has latlar n n hesaplanmas nda 2011 takvim y l nda sona eren zel hesap d nemi br t sat . has lat n dikkate alacaklard r. 8) S z konusu parasal b y kl kleri a an Kamu kurumlar E-FATURA uygulamas na ge ecekler midir? tarihli ve 5018 say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kurulu lar ile iktisadi kamu kurulu lar n n elektronik fatura uygulamas ndan yararlanma ve elektronik defter tutma zorunlulu u bulunmamaktad r. 9) E-FATURA uygulamas na ge en m kellefler, her t rl al m-sat mlar nda sadece E-FATURA m kullanacaklard r?

10 Hay r. Sadece E-FATURA uygulamas ndan yararlanan m kelleflerin birbirlerine yapm olduklar mal teslimi veya hizmet ifalar i in E-FATURA d zenlemeleri zorunludur. E-FATURA kullanmak zorunda olan m kellefler; nihai t keticilere ya da E-FATURA kullanmayan m kelleflere k t fatura d zenlemeye devam edeceklerdir. 3. 10) Zorunlulu a uymayan m kelleflerin kar la acaklar cezai yapt r m nedir? Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakk nda, Vergi Usul Kanununun ceza h k mleri uygulan r. E-FATURA uygulamas na d hil olma zorunlulu u getirilen m kellefler elektronik fatura uygulamas na kay tl olan di er m kelleflere k t ortam nda fatura d zenleyemezler; d zenlemeleri halinde k t ortam nda d zenlenen bu faturalar hi d zenlenmemi say l r ve Vergi Usul Kanunu'nun 353 nc maddesi uyar nca, 190 TL'den az olmamak zere, d zenlenmedi i kabul edilen fatura tutar n n %10'u oran nda zel usuls zl k cezas kesilir.