Example: bankruptcy

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU - finman.com.tr

32 SORUDA YILLIK FAAL YET RAPORU . 1- Y ll k faaliyet RAPORU nedir? Y ll k faaliyet RAPORU t m irketlerin haz rlamas gereken, irketle ilgili bilgilerin yer ald bir rapordur. 2- Y ll k faaliyet RAPORU haz rlamak zorunlu mu? Raporun i eri i ile ilgili d zenleme ne zaman yay nland ? Evet zorunludur. T rk Ticaret Kanunu'nun bir ok maddesinde yer alan Y ll k Faaliyet Raporuyla ilgili, G mr k ve Ticaret Bakanl 'n n an lan kanunun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanarak haz rlad irketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari eri inin Belirlenmesi Hakk nda Y netmelik . 28 A ustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak, y r rl e girmi tir. 3- Y ll k faaliyet raporunu hangi irketler haz rlayacak? Y ll k faaliyet RAPORU t m sermaye irketlerinde d zenlenmek zorundad r. Bu er evede, anonim irketler, limited irketler ve sermayesi paylara b l nm komandit irketler bu RAPORU d zenlemesi zorunludur.

Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir. 29- Finansal tablolar neye göre düzenlenecek ve faaliyet raporu ilişkisi nedir? TTK. 514’e göre yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında

Tags:

  Tablolar

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU - finman.com.tr

1 32 SORUDA YILLIK FAAL YET RAPORU . 1- Y ll k faaliyet RAPORU nedir? Y ll k faaliyet RAPORU t m irketlerin haz rlamas gereken, irketle ilgili bilgilerin yer ald bir rapordur. 2- Y ll k faaliyet RAPORU haz rlamak zorunlu mu? Raporun i eri i ile ilgili d zenleme ne zaman yay nland ? Evet zorunludur. T rk Ticaret Kanunu'nun bir ok maddesinde yer alan Y ll k Faaliyet Raporuyla ilgili, G mr k ve Ticaret Bakanl 'n n an lan kanunun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanarak haz rlad irketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari eri inin Belirlenmesi Hakk nda Y netmelik . 28 A ustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak, y r rl e girmi tir. 3- Y ll k faaliyet raporunu hangi irketler haz rlayacak? Y ll k faaliyet RAPORU t m sermaye irketlerinde d zenlenmek zorundad r. Bu er evede, anonim irketler, limited irketler ve sermayesi paylara b l nm komandit irketler bu RAPORU d zenlemesi zorunludur.

2 4- Y ll k faaliyet RAPORU 2012 faaliyet d nemi i in zorunlu mu? Evet zorunludur. 2011 -2012 finansal bilgileri kar la t rmal olarak verilecektir. Bu nedenle 2011 y l . faaliyetlerini de i ermesi muhtemeldir. 5- Y ll k faaliyet raporunun i levi nedir? Y ll k faaliyet raporunda irketin ilgili hesap d nemine ait i ve i lemlerinin ak , her y n yle finans al durumu do ru, eksiksiz, ger e e uygun ve d r st bir ekilde yans t lmak zorundad r. Y ll k faaliyet RAPORU , irket faaliyetlerinin izlenebildi i ve irketin kurumsal y netilip y netilmedi ini g r lmesini sa layan temel belgedir. Y ll k faaliyet RAPORU , irketin, o y la ait faaliyetlerinin ak ile her y n yle finansal durumunu, do ru, eksiksiz, dolamba s z, ger e e uygun ve d r st bir ekilde yans t r. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara g re de erlendirilir. Raporda ayr ca, irketin geli mesine ve kar la mas muhtemel risklere de a k a i aret olunur.

3 Bu konulara ili kin y netim kurulunun de erlendirmesi de raporda yer al r. 6- RAPORU irketlerde hangi y neticiler haz rlayacak? Anonim irketlerde y netim kurulu, limited irketlerde m d r veya m d rler kurulu bu RAPORU haz rlayacakt r. 7- Rapor hangi faaliyet d nemine ili kin haz rlanmal ? Y ll k faaliyet RAPORU , 2012 faaliyet y l na ili kin olarak haz rlanacak ve 2011 y l bilgilerine de yeri geldi inde yer verilecektir. 8- Rapor ne zamana kadar haz rlanmal ? Y ll k faaliyet RAPORU ilgili oldu u hesap d neminin bitimini izleyen ubat sonu, mart ortas na kadar haz rlanmal d r ve genel kurula sunulmal d r. Bu tarihten sonra (31 Mart 2013'e kadar)haz rlanan raporlar da ge erli olacakt r ancak, raporun ge haz rlanmas ndan kaynaklanan bir zarar olursa, RAPORU haz rlayacaklar n sorumlulu u g ndeme gelebilir. 9- Ba l ve h kim irketlerin raporlar nas l haz rlanacakt r?

4 Ba l irketin y netim kurulu, faaliyet y l n n ilk ay i inde, irketin h kim ve ba l irketlerle ili kileri hakk nda bir rapor d zenler. Raporda, irketin ge mi faaliyet y l nda h kim irketle, h kim irkete ba l bir irketle, h kim irketin y nlendirmesiyle onun ya da ona ba l bir irketin yarar na yapt . t m hukuki i lemlerin ve ge mi faaliyet y l nda h kim irketin ya da ona ba l bir irketin yarar na al nan veya al nmas ndan ka n lan t m di er nlemlerin a klamas yap l r. Hukuki i lemlerde edimler ve kar edimler, nlemlerde, nlemin sebebi ve irket y n nden yarar ve zararlar . belirtilir. Zarar denkle tirilmi se, bunun faaliyet y l i inde fiilen nas l ger ekle ti i veya irketin sa lad hangi menfaatlere ili kin olarak bir istem hakk tan nd ayr ca bildirilir. Y netim kurulu raporun sonunda irketin, hukuki i lemin yap ld veya nlemin al nd veya al nmas ndan ka n ld anda kendilerince bilinen h l ve artlara g re, her bir hukuki i lemde uygun bir kar edim sa lan p sa lanmad n ve al nan veya al nmas ndan ka n lan nlemin irketi zarara u rat p u ratmad n a klar.

5 Irket zarara u ram sa, y netim kurulu ayr ca zarar n denkle tirilip denkle tirilmedi ini de belirtir. Bu a klama sadece y ll k faaliyet raporunda yer al r. 10- Hangi bilgilerin raporda yer almas zorunlu? Raporda; genel bilgiler, y netim organ yeleri ile st d zey y neticilere sa lanan mali haklar, irketin ara t rma ve geli tirme al malar , irket faaliyetleri ve faaliyetlere ili kin nemli geli meler, finansal durum, riskler ve y netim organ n n de erlendirmesi ve di er hususlar ba l klar alt nda detayl . bilgilerin verilmesi zorunludur. Bu er evede, irketin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili ayr nt l bilgilerin, irket ve y neticiler hakk nda uygulanan idari veya adli yapt r mlar n, irket aleyhine a lan ve irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olas sonu lar n n, irketin k r da t m politikas n n ya da hesap d nemi i erisinde yap lan zel denetime ve kamu denetimine ili kin a klamalar gibi konularda ayr nt l bilgilerin raporda yer almas zorunludur.

6 11. Finansal bilgilere ait analizler nas l yap lacakt r? Finansal tablolardaki bilgiler nceki y llarla kar la t rmal olarak verilmelidir. Sekt rle kar la t rmal . oran analizi, dikey analiz vb. analizler yap lmal d r. 12. irketin riskleri nas l analiz edilmelidir? Z-skor, rating gibi analizlerle irketin kar la t riskler verilebilir. 13. Analizlere ait ekil ve grafikler yer alacak m d r? Evet, finansal bilgilerin a klamalar yap l rken grafik ve ekiller kullan lmal d r. 14- Y ll k faaliyet RAPORU denetime tabi mi? Ba ms z denetime tabi olan irketlerde y ll k faaliyet RAPORU , haz rlanmas n m teakip gecikmeksizin denet iye verilmelidir. Denet i, denetleme s ras nda elde etti i bilgilerle y ll k faaliye t raporunun uyum i inde olup olmad n kar la t racak. Y ll k faaliyet RAPORU i inde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarl olup olmad ve ger e i yans t p yans tmad da denetlenecek.

7 Denetime tabi oldu u halde denetlettirilmeyen y ll k faaliyet RAPORU , d zenlenmemi . say lacakt r. 15- T m yeler imzalamazsa ne olur? Y ll k faaliyet RAPORU , irketin faaliyetleri ile ilgili olarak 'hesap verme'' niteli inde bir belge. Y netim kurulu ba kan dahil, t m yelerin imzalar n n raporda olmas gerekti i zel olarak d zenlenmi . durumdad r. Dolay s yla anonim irketlerde t m y netim kurulu yelerinin RAPORU imzalamas . gereklidir. Limited irketlerde de m d r ya da birden fazla m d r varsa t m m d rlerin RAPORU imzalamas gerekir. Faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farkl g r te olanlar n da, itiraz etti i hususlar gerek eleri ile birlikte raporda yer almal . Gerekli imzalar n at lmamas durumunda, ortada d zenlenmi bir y ll k faaliyet raporundan s z edilemeyecek. Bildi iniz zere y ll k faaliyet RAPORU , genel kurul toplant s ndan en az 15 g n nce irket merkez ve ubelerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmal , genel kurulda da okunmal ve m zakere edilmeli.

8 Yeterli imzay ta mayan bir rapor, y ll k faaliyet RAPORU say lamayaca i in, genel kurul karar n n dahi ge ersizli i s z konusu olabilecek. 16- Y netici sorumlulu una etkisi ne olacak? Y netim kurulu yelerinin irketi 'tedbirli bir y neticinin zeni'' ile y netip y netmediklerini tespit ederken, irketin y ll k faaliyet raporlar nemli bir belge ve delil olacak. irket faaliyetlerinin pay sahipleri taraf ndan daha ayr nt l g r lebilmesi ile birlikte, y neticilerin sorumlulu u g ndeme gelebilecek. Gerekli bilgilerin raporda yer almamas ya da eksik veya ger e e ayk r yer almas ndan RAPORU haz rlayan sorumlu olacak. rne in; irketin sermayesini kaybetti i ya da borca bat k durumda oldu u y ll k faaliyet raporunda bildirilmemi se, irketin bu durumundan haberdar olmadan borca bat k bir irkete mal sat p paras n alamayan alacakl lar, RAPORU gere i gibi d zenlemeyen y netim kurulu yelerinden zararlar n isteyebilecekler.

9 17- D nyada faaliyet RAPORU zorunlulu u var m ? D nyada baz lkelerde halka a k irketler ve di er irketler i in bu zorunluluk vard r. 18- Faaliyet raporunda TTK. Asgari i eri i d nda ilave bilgiler yer alabilir mi? Evet, irketle ilgili ortaklar ve kamuoyunu ilgilendiren di er bilgiler( irketin ortaklara ve kamuoyuna sunmas gereken) faaliyet raporunda yer alabilir. 19- Hangi finansal tablolar faaliyet raporunda yer almas gerekir? Faaliyet raporunda en az iki y ll k bilan o gelir tablosu yer almas gerekirken ve di er Nakit Ak , zsermaye De i im gibi ilgili tablolarda yer alabilir. 20- Ortaklar n bilgi alma ve inceleme hakk er evesinde faaliyet raporunu isteme haklar var m d r? Y netim kurulunun y ll k faaliyet RAPORU , genel kurulun toplant s ndan en az onbe g n nce, irketin merkez ve ubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine haz r bulundurulur.

10 21- Faaliyet RAPORU irketin internet sitesinde yay nlanma zorunlulu u var m d r? Denetim zorunlulu u olan irketlerde faaliyet RAPORU web sitesinde yay nlanmal ve di er irketler i in 2012 raporunda bir zorunluluk yoktur. 22- Faaliyet RAPORU genel kurulda onaylanmal m d r? Evet, genel kurulda onaylanmal d r ve bu da g ndeme yaz lmal d r. 23- Y ll k faaliyet RAPORU ka y l saklanmal d r? Raporlar n, d zenlendi i tarihten itibaren 10 y l s re ile saklanmas gerekmektedir. 24- kontrollerin etkinli ine de inilecek mi? irketin i kontrol sistemi ve i denetim faaliyetleri hakk nda bilgiler ile y netim organ n n bu konudaki g r raporda yer almal d r. Y ll k faaliyet raporunda; irket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, g venilir ve kesintisiz bir ekilde y r t lmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sa lanan bilgilerin b t nl n , tutarl l n , g venilirli ini, zaman nda elde edilebilirli ini ve g venli ini sa lamak amac yla yap lan i kontrollerin etkinli i, yeterlili i ve uyumlulu u konular nda a klamalara yer verilir.


Related search queries