Example: marketing

4179 - Mevzuat Bilgi Sistemi

4179. DEVLET MEMURLARI kanunu (1)(2)(3). Kanun Numaras : 657. Kabul Tarihi : 14/7/1965. Yay mland Resm Gazete : Tarih : 23/7/1965 Say : 12056. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044.. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ". Cilt:2 Sayfa: 805.. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelikler i in, "Y netmelikler K lliyat " n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z.. KISIM - I. Genel H k mler B L M: 1. Kapsam, Ama , Temel lkeler, stihdam ekilleri Kapsam: Madde 1 (De i ik: 30/5/1974 - KHK-12/1 md.)

4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 4179 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1 4179. DEVLET MEMURLARI kanunu (1)(2)(3). Kanun Numaras : 657. Kabul Tarihi : 14/7/1965. Yay mland Resm Gazete : Tarih : 23/7/1965 Say : 12056. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044.. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ". Cilt:2 Sayfa: 805.. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelikler i in, "Y netmelikler K lliyat " n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z.. KISIM - I. Genel H k mler B L M: 1. Kapsam, Ama , Temel lkeler, stihdam ekilleri Kapsam: Madde 1 (De i ik: 30/5/1974 - KHK-12/1 md.)

2 ; Aynen kabul 15/5/1975 - 1897/1 md.). Bu Kanun, Genel ve Katma B t eli Kurumlar, l zel dareleri, Belediyeler, l zel da- releri ve Belediyelerin kurduklar birlikler ile bunlara ba l d ner sermayeli kurulu larda, kanun- larla kurulan fonlarda, kefalet sand klar nda veya Beden Terbiyesi B lge M d rl klerinde al an memurlar hakk nda uygulan r. S zle meli ve ge ici personel hakk nda bu Kanunda belirtilen zel h k mler uygulan r.. (1) a - 8/6/1984 tarihli ve 217 say l Kanun H km nde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile Kanunlarda ge en "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Personel Ba kanl " olarak de i tirilmi tir.

3 B - 29/11/1984 tarihli ve 243 say l Kanun H km nde Kararnamenin 55 inci maddesine g re; 657 say l . Kanun ile ek ve de i ikliklerinde, 13/12/1960 g n ve 160 say l Kanunun 4 nc maddesine yap lan at flar 8/6/1984 g n ve 217 say l Kanun H km nde Kararnamenin ilgili maddelerine yap lm say - l r. (2) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l zel daresi kanunu h k mlerine ayk r l k bulunmas . durumunda, 5302 say l Kanun h k mlerinin uygulanaca , s z konusu Kanunun 70 inci maddesi ile h - k m alt na al nm t r. (3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanunun 84 nc maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu ve yetkili k l nd g rev ve hizmetlerle s n rl olarak, 5393 say l Belediye kanunu h k mlerine ayk r l k bulunmas durumunda mezkur kanun h k mlerinin uygulanaca h k m alt na al nm t r.

4 4180. (De i ik: 19/2/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi ye ve yedek yeleri ile raport r- leri; hakimlik ve savc l k mesleklerinde veya bu mesleklerden say lan g revlerde bulunanlar, Dan tay ve Say tay meslek mansuplar ve Say tay savc ve yard mc lar , niversitelerin, ktisa- di ve Ticari limler Akademilerinin, Devlet M hendislik ve Mimarl k Akademilerinin, Devlet G zel Sanatlar Akademilerinin, T rkiye ve Orta - Do u Amme daresi Enstit s n n retim ye ve yard mc lar , Cumhurba kanl Senfoni Orkestras yeleri, Genelkurmay Mehtaran B l . Sanatkarlar , Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatrolar ile ehir ve belediye konservatuvar ve orkestralar n n sanatkar memurlar , uzman memurlar , uygula- t c uzman memurlar ve stajyerleri; Spor-Toto Te kilat nda al an personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba ve s zle meli erba ve erler ile Emniyet Te kilat mensuplar zel kanunlar h k mlerine tabidir.

5 (1). Ama : Madde 2 (De i ik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.). Bu Kanun, Devlet memurlar n n hizmet artlar n , niteliklerini, atanma ve yeti tirilmeleri- ni, ilerleme ve y kselmelerini, dev, hak, y k m ve sorumluluklar n , ayl klar n ve deneklerini ve di er zl k i lerini d zenler. (M lga birinci c mle: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Bu Kanunda ng r len y netmelikler Cumhurba kan nca y r rl e konulur.(2). Temel ilkeler: Madde 3 Bu kanunun temel ilkeleri unlard r: S n fland rma: A) (De i ik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri g revlerini ve bu g revler- de al an Devlet memurlar n g revlerin gerektirdi i niteliklere ve mesleklere g re s n flara ay rmakt r.

6 Kariyer: B) Devlet memurlar na, yapt klar hizmetler i in l zumlu bilgilere ve yeti me artlar na uygun ekilde, s n flar i inde en y ksek derecelere kadar ilerleme imkan n sa lamakt r. Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri g revlerine girmeyi, s n flar i inde ilerleme ve y kselmeyi, g revin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayand rmak ve bu sistemin e it imkanlarla uygu- lanmas nda Devlet memurlar n g venli e sahip k lmakt r. stihdam ekilleri: Madde 4 (De i ik: 30/5/1974 - KHK-12; De i tirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.). Kamu hizmetleri; memurlar, s zle meli personel, ge ici personel ve i iler eliyle g rd r - l r.

7 A) Memur: Mevcut kurulu bi imine bak lmaks z n, Devlet ve di er kamu t zel ki iliklerince genel idare esaslar na g re y r t len asli ve s rekli kamu hizmetlerini ifa ile g revlendirilenler, bu Kanunun uygulanmas nda memur say l r. Yukar daki tan mlananlar d ndaki kurumlarda genel politika tespiti, ara t rma, planlama, programlama, y netim ve denetim gibi i lerde g revli ve yetkili olanlar da memur say l r.. (1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 say l Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan uzman avu ve uzman jandarmalar ibaresi uzman jandarma, uzman erba ve s zle meli erba ve erler eklinde de- i tirilmi ve metne i lenmi tir.

8 (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l Kanun H km nde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu f krada yer alan Bakanlar Kurulu karar ile ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. 4181. B) S zle meli personel:(1). Kalk nma plan , y ll k program ve i programlar nda yer alan nemli projelerin haz rlanmas , ger ekle tirilmesi, i letilmesi ve i lerli i i in art olan, zaruri ve istisnai hallere m nhas r olmak zere zel bir meslek bilgisine ve ihtisas na ihtiya g steren ge ici i lerde, Cumhurba kan nca belirlenen esas ve usuller er evesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali y lla s n rl olarak s zle me ile al t r lmas na karar verilen ve i i say lmayan kamu hizmeti g revlileridir.

9 (6). (M lga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.). Ancak, yabanc uyruklular n; tarihi belge ve eski harflerle yaz lm ar iv kay tlar n de erlendi- renlerin m tercimlerin; terc manlar n; Mill E itim Bakanl nda norm kadro sonucu ortaya kan retmen ihtiyac n n kadrolu retmen istihdam yla kapat lamamas hallerinde retmenlerin; dava adedinin azl nedeni ile kadrolu avukat istihdam n n gerekli olmad yerlerde avukatlar n , (..)(2). kadrolu istihdam n m mk n olamad hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli T p M essesesi uzmanlar n n; Devlet Konservatuvarlar sanat retim yelerinin; stanbul Belediyesi Konservatuvar.

10 Sanat lar n n; bu Kanuna t bi kamu idarelerinde ve d kurulu larda belirli baz hizmetlerde al t r la- cak personelin de zorunlu hallerde s zle me ile istihdamlar caizdir.(3)(4). (Ek paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) S zle meli personel se iminde uygulanacak s nav ile is- tisnalar , bunlara denebilecek cretlerin st s n rlar ile verilecek i sonu tazminat miktar , kulland r - lacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, s zle me h k mlerine uyulmamas hallerindeki m eyyide- ler, s zle me fesih halleri, pozisyonlar n iptali, istihdam na dair hususlar ile s zle me esas ve usulleri Cumhurba kan nca belirlenir.


Related search queries