Example: barber

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ …

Z M. MAL . 4447 SAYILI KANUNUN GE C 10. MADDES NDEK TE V K- TE ortalama S GORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE. TE V KTEN YARARLANMA. Ersin UMDU*. I-G R . lkemizde Kad nlar n ve gen lerin i g c ne kat l m n ve istihdam n . art rmak, yeni istihdam yarat lmas n te vik etmek ve al anlar n vas fla- r n y kselterek i sizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik e itimi zen- dirmek, kalite ve etkinli ini art rmak amac yla prim te viki 6111 say l . KANUNUN 49. Maddesi 4447 say l Kanuna eklenen Ge ici 10. Maddesi ile yeniden d zenlenmi tir. S z konusu te vik ile bilhassa 18-29 ya aral nda olan erkek ve 18. ya ndan b y k kad n sigortal lardan yeni i e al nanlara ili kin i veren his- sesi sigorta prim te viki uygulamas n n sona ermi olmas ve kamuoyu taraf ndan s z konusu te vikin uzat lma taleplerinin olmas neticesinde i - verenler a s ndan yeni te vik devreye girmi tir. Ancak s z konusu te vik- le ilgili hen z y netmelik dahil di er idari d zenlemeler yap lmam t r.

eylül - ekim 2011 211 malİ ÇÖzÜm 4447 sayili kanunun geÇİcİ 10. maddesİndekİ teŞvİk- te ortalama sİgortali sayisinin hesaplanmasi ve teŞvİkten yararlanma

Tags:

  Ortalama

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ …

1 Z M. MAL . 4447 SAYILI KANUNUN GE C 10. MADDES NDEK TE V K- TE ortalama S GORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE. TE V KTEN YARARLANMA. Ersin UMDU*. I-G R . lkemizde Kad nlar n ve gen lerin i g c ne kat l m n ve istihdam n . art rmak, yeni istihdam yarat lmas n te vik etmek ve al anlar n vas fla- r n y kselterek i sizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik e itimi zen- dirmek, kalite ve etkinli ini art rmak amac yla prim te viki 6111 say l . KANUNUN 49. Maddesi 4447 say l Kanuna eklenen Ge ici 10. Maddesi ile yeniden d zenlenmi tir. S z konusu te vik ile bilhassa 18-29 ya aral nda olan erkek ve 18. ya ndan b y k kad n sigortal lardan yeni i e al nanlara ili kin i veren his- sesi sigorta prim te viki uygulamas n n sona ermi olmas ve kamuoyu taraf ndan s z konusu te vikin uzat lma taleplerinin olmas neticesinde i - verenler a s ndan yeni te vik devreye girmi tir. Ancak s z konusu te vik- le ilgili hen z y netmelik dahil di er idari d zenlemeler yap lmam t r.

2 Bu sebeple te vikle ilgili a a da yap lan de erlendirme Kanun maddesindeki bilgiler ve s z konusu te vikten nce uygulanan ve halen uygulanmakta olan te viklerin idari d zenlemeleri g z n nde tutularak yap lm t r. Genel olarak te vikten yararlanmak i in nceki te viklerdeki yararlan- ma artlar na benzer artlara yer verilmi tir. S z konusu artlardan Si- gortal n n ortalama sigortal say s na ilave olarak al t r lmas art he- saplama a s ndan teredd tlere sebep olmu tur. Makalemizde sigortal n n ortalama sigortal say s na ilave olarak al t r lmas art ndaki ortalama sigortal say s n n 2011/45 say l genelge er evesinde nas l hesapland . izah edilecektir. Eyl l - Ekim 2011. * *. SGK M fetti i SGK stanbul l M d r Yard. 211. Z M. MAL . II- GENEL OLARAK TE V KTEN YARARLANMA ARTLARI. Sigortal n n ortalama sigortal say s na ilave olarak al t r lmas art n- daki ortalama sigortal say s n n nas l hesapland konusuna de inmeden evvel te vikin genel olarak yararlanma artlar belirtmek gerekirse; Genel olarak s z konusu te vik ile 4447 say l KANUNUN muhtelif maddelerinde d zenlenen te viklerin adeta bir revizyonu yap lm ve neredeyse nitelik- lerine ve vas flar na g re istihdama kazand r lan her bir yeni sigortal i in muhtelif artlarda ve oranlarda te vik unsuru olu turulmu tur.

3 (UMDU, YILDIZ, s;211,2011). Bununla birlikte; Kad nlar n ve gen lerin i g c ne kat l m n ve istih- dam n art rmak, yeni istihdam yarat lmas n te vik etmek ve al anlar n vas flar n y kselterek i sizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik e itimi zendirmek, kalite ve etkinli ini art rmak amac yla;. 31/12/2015 tarihinde sona ermek, Her bir sigortal i in ge erli olmak, e al nd klar tarihten itibaren ve ko ullar n devam s resince uygu- lanmak, Bu maddenin yay m tarihinden itibaren zel sekt r i verenlerince i e al nmak ve fiilen al t r lmak, e al nd klar tarihten nceki alt aya ili kin prim ve hizmet belgele- rinde bildirilen sigortal say s n n ortalamas na ilave olmak, Ayn d neme ili kin i e al nd klar i yerinden Sosyal G venlik Ku- rumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal lar d nda olmak, (Bu sebeple 4/b sigortal iken ba ka bir i yerinde hizmet akdi er evesinde 4/a sigortal s olarak al an sigortal larda da te vikten ya- rarlanacaklard r.)

4 (UMDU, 2011). kayd yla, 5510 say l KANUNUN 81 inci maddesinde say lan ve 82 nci maddesi uyar nca belirlenen prime esas kazan lar zerinden hesaplanan sigorta primlerinin i veren hisselerine ait tutar , ko ullar n devam s re- since sizlik Sigortas Fonundan kar lanacakt r.(6111 SK Gerek esi,s;49). Burada hemen belirtmek gerekirse s z konusu te vikin en nemli zelli- Eyl l - Ekim 2011. i sigortal ad na birden fazla te vikten yararlan lacakt r. Bu ekilde; ayn . ki inin birden fazla te vikten yararlanacak haklara sahip olmas halinde ncelikle be puanl k prim indirimi te vikinden yararlanacak, daha sonra 212. Z M. MAL . ilave istihdam te viki, z rl te viki di er te viklerden de faydalanabi- lecek. Bu da te vik d zenlemesinde nemli bir hak kayb n nleyecektir (KURT, 2010). Bununla birlikte; 4447 say l Kanuna eklenen Ge ici 10. Maddesinde d zenlenen te vik kapsam nda di er te viklerde oldu u gibi gerek sigortal.

5 Gerekse i veren baz nda baz artlar ng r lm t r. Burada hemen belirt- mek gerekirse; a a da g sterilen b t n artlar n sigortal ve i yeri a s n- dan sa lanmas gerekmektedir. artlardan birinin sa lanmamas halinde s z konusu te vikten yararlan lamayaca unutulmamal d r. III- ortalama S GORTALI SAYISININ NASIL HESAPLANIR? 4447 say l KANUNUN ge ici 10. maddesinde ng r len destekten, maddede aran lan di er artlar n yan s ra, sigortal n n i e al nd tarihten nceki aydan ba lanarak son alt ayl k d neme ili kin Kurumumuza ve- rilmi ayl k prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal say s n n ortala- mas na ilave olarak al t r lmas kayd yla yararlan labilecektir. ortalama Sigortal say s u ekilde hesaplan r. Aritmetik ortalama le Hesaplama Yap l r ortalama sigortal say s , sigortal n n i e ba lad i yerinde i e giri . tarihinden nceki alt ayda Kurumumuza bildirilmi olan toplam sigortal . say s n n, ayn d nem aral nda Kurumumuza bildirim yap lm ay say - s na b l nmesi suretiyle bulunacakt r.

6 Rnek: 4447/10. Maddeye g re te vikten yararland r larak i e al nan sigortal lardan (A) sigortal tarihinde, i e al nm sa A'n n 2011/. Mart ve ncesi 6 aydaki, ortalaman n st nde i e al nm olmas gerekir. K suratl Sonu lar Tama bla Edilir Sigortal lar n, ortalama sigortal say s na ilave olarak al t r l p al t - r lmad n n tespiti s ras nda, ortalama sigortal say s n n k suratl kmas . halinde, yar ma kadar kesirler dikkate al nmayacak, yar m ve zerinde olan Eyl l - Ekim 2011. kesirler ise tama ibla edilecektir. Buna g re, ortalama sigortal say s n n k surat k sm 0,01 ila 0,49 aras nda ise 0 (s f r) olarak dikkate al nacak, 0,50 ila 0,99 aras nda ise tama ibla edilecektir. 213. Z M. MAL . rnek; 4447 say l KANUNUN ge ici 10. maddesine g re sigortal lar y n nden aran lan artlara sahip olan (B) sigortal s n n, (A) Limited ir- ketine tarihinde i e al nm t r. B'nin i e al nmadan nceki 6. aydaki (2011/ ubattan geriye do ru) toplam sigortal say s 28 ise ortalama sigortal s say s : 28 / 6 = 4,6 = 5 olacakt r.

7 I al t r lmam Aylar Hesaba Kat lmaz ortalama sigortal say s n n tespitine esas olan baz aylarda sigortal . al t r lmam olmas halinde, ortalama sigortal say s , bildirim yap lm . aylardaki toplam sigortal say s n n bildirim yap lm ay say s na b l nme- si suretiyle hesaplanacakt r. rnek: 4447/10. Maddeye g re te vikten yararland r larak tarihinde i e al nan sigortal dan nce (2011/3=6, 2011/2=5, 2011/1=Bil- dirim yap lmam , 2010/12=3, 2010/11=3, 2010/10=bildirim yap lmam . ise) ortalama sigortal say s , (6 + 5 + 3 + 3 = 17/ 4 )= 4,25 = 4 olacakt r. Yeni Tescil yerlerinde ortalama Sigortal Say s ; S f rd r ortalama sigortal say s n n tespitine esas olan alt ayl k s rede, gerek i yerinin yeni tescil edilmi olmas , gerekse sigortal al t rmaya ara ve- rilmi olmas nedeniyle geriye do ru alt ayl k s re i inde sigortal bil- diriminde bulunulmam olmas halinde, sigortal lar n, ortalama sigortal . say s na ilave olup olmad klar na bak lamayaca ndan, kapsama giren si- gortal lar n tamam ndan dolay sigorta primi i veren hissesi deste inden yararlan labilecektir.

8 Rnek: 5510 say l Kanun kapsam na tarihinde al nm . olan bir i yerinde, 4447 say l KANUNUN ge ici 10. maddesinde aran lan di- er artlara sahip (A) sigortal s n n tarihinde i e al nm oldu u varsay ld nda, bahse konu i yerinde 2011/Nisan ay i inde i e al nanlar i in, 2011/Mart ve ncesinde sigortal al t r lmam olmas nedeniyle or- talama sigortal say s ndan s z edilemeyece inden, s z konusu destekten yararlan l p yararlan lmayaca n n tespitinde 2011/Nisan ay nda i e al nan Eyl l - Ekim 2011. sigortal n n ortalama sigortal say s na ilave olarak i e al n p al nmad na bak lmayacakt r. 214. Z M. MAL . ortalama Sigortal Say s nda B t n Sigortal lar Hesaplamaya Dahildir Gerek ortalama sigortal say s n n tespitine esas olan alt ayl k s rede, gerekse destekten yararlan lacak olan aylarda al an sigortal say s n n tespiti s ras nda, sosyal g venlik destek primine tabi olarak al an sigor- tal lar ile e itli nedenlerle ay i inde al mas bulunmayan ve cret den- meyen (istirahat veya cretsiz izin gibi nedenlerle ayl k prim ve hizmet belgesinde 0 g n ve 0 kazan l olarak kay tl ) sigortal lar da hesaplamaya dahil edilecektir.

9 Rnek: ortalama sigortal say s n n tespitinde dikkate al nacak olan 2011/Ocak ay na ili kin d zenlenen ayl k prim ve hizmet belgesinde ka- y tl sigortal lar n prim deme g n say s ve prime esas kazan tutar n n;. (A) sigortal s 20 g n, ,00 TL. (B) sigortal s 30 g n, ,00 TL. (C) sigortal s 0 g n, 0,00 TL. (D) sigortal s 10 g n, 300,00 TL (SGDP ne tabi al an). oldu u varsay ld nda, 2011/Ocak ay nda Kuruma bildirilmi sigortal . say s n n 4 oldu u kabul edilecektir. ortalama Sigortal Say s nda As l, Ek ve ptal Prim ve Hizmet Belgeleri Topluca De erlendirilir. Kuruma bildirilmi toplam sigortal say s n n tespiti s ras nda, her bir ayda al an sigortal say s , ilgili d nemlerde Kuruma verilmi as l ve ek nitelikteki ayl k prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal say s ndan, iptal nitelikteki ayl k prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal say s . d lmek suretiyle tespit edilecektir. rnek: (A) Limited irketinin ortalama sigortal say s n n tespitinde dikkate al nacak aylardan olan 2011/ ubat ay nda, 1 nolu belge t r se il- mek suretiyle d zenlenmi olan as l nitelikteki ayl k prim ve hizmet bel- gesi ile 8 sigortal , 1 nolu belge t r se ilmek suretiyle d zenlenmi olan ek nitelikteki ayl k prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortal , 1 nolu belge Eyl l - Ekim 2011.

10 T r se ilmek suretiyle d zenlenmi olan iptal nitelikteki ayl k prim ve hiz- met belgesi ile 2 sigortal , 2 nolu belge t r se ilmek suretiyle d zenlenen as l nitelikteki ayl k prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortal bildiriminde 215. Z M. MAL . bulunulmu oldu u varsay ld nda, bu i yerinde 2011/ ubat ay nda a- l t r lm olan sigortal say s 8 + 3 2 + 3 = 12 olarak kabul edilecektir. Ayn ay in Ayn yerine Giren Ayn i Tek Olarak Say l r ortalama sigortal say s n n tespitine esas olan alt ayl k d neme ili - kin d zenlenen ayl k prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortal n n i ten ayr lmas n m teakip ayn ay i inde ayr ld i yerinde tekrar i e ba lam . olmas halinde, bu sigortal i in ilgili ayl k prim ve hizmet belgesinde iki ayr kay t yer alaca ndan, sigortal say s n n tespitinde bu nitelikteki ka- y tlardan m kerrer olanlar dikkate al nmayacakt r. Ay i inde Kuruma bil- dirilmi sigortal say s n n tespitinde, ay i inde i e giren veya i ten kan sigortal lar da hesaplamaya dahil edilecektir.


Related search queries