Example: biology

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

6203. KAMULA TIRMA KANUNU . Kanun Numaras : 2942. Kabul Tarihi : 4/11/1983. Yay mland Resm Gazete : Tarih : 8/11/1983 Say : 18215. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelik i in, "Y netmelikler K lliyat " n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z.. B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam Madde 1 Bu Kanun; kamu yarar n n gerektirdi i hallerde ger ek ve zel hukuk t zelki- ilerinin m lkiyetinde bulunan ta nmaz mallar n, Devlet ve kamu t zelki ilerince kamula t r l- mas nda yap lacak i lemleri, kamula t rma bedelinin hesaplanmas n , ta nmaz mal n ve irtifak hakk n n idare ad na tescilini, kullan lmayan ta nmaz mal n geri al nmas n , idareler aras nda ta nmaz mallar n devir i lemlerini, kar l kl hak ve y k ml l kler ile bunlara dayal uyu maz- l klar n z m usul ve y ntemlerini d zenler. zel kanunlar na dayan larak ger ek ve zel hukuk t zelki ileri ad na yap lacak kamula - t rmalarda da, bu Kanun h k mleri uygulan r.

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Tags:

  2063, Kanunu, 4922, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

1 6203. KAMULA TIRMA KANUNU . Kanun Numaras : 2942. Kabul Tarihi : 4/11/1983. Yay mland Resm Gazete : Tarih : 8/11/1983 Say : 18215. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelik i in, "Y netmelikler K lliyat " n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z.. B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam Madde 1 Bu Kanun; kamu yarar n n gerektirdi i hallerde ger ek ve zel hukuk t zelki- ilerinin m lkiyetinde bulunan ta nmaz mallar n, Devlet ve kamu t zelki ilerince kamula t r l- mas nda yap lacak i lemleri, kamula t rma bedelinin hesaplanmas n , ta nmaz mal n ve irtifak hakk n n idare ad na tescilini, kullan lmayan ta nmaz mal n geri al nmas n , idareler aras nda ta nmaz mallar n devir i lemlerini, kar l kl hak ve y k ml l kler ile bunlara dayal uyu maz- l klar n z m usul ve y ntemlerini d zenler. zel kanunlar na dayan larak ger ek ve zel hukuk t zelki ileri ad na yap lacak kamula - t rmalarda da, bu Kanun h k mleri uygulan r.

2 Tan mlar Madde 2 Bu Kanunun uygulanmas nda;. a) dare: Yarar na kamula t rma hak ve yetkisi tan nan kamu t zelki ilerini, kamu kurum ve kurulu lar n , ger ek ve zel hukuk t zelki ilerini, b) Ta nmaz mal veya kayna n bulundu u yer: Ta nmaz mal n tapuda kay tl oldu u, de ilse tapu siciline kay tl olmas gereken il veya il eyi, fade eder. K NC B L M. Kamula t rman n Olu turulmas . Kamula t rma artlar . Madde 3 dareler, kanunlarla ve Cumhurba kanl kararnameleriyle yapmak y k ml - l nde bulunduklar kamu hizmetlerinin veya te ebb slerinin y r t lmesi i in gerekli olan ta nmaz mallar , kaynaklar ve irtifak haklar n ; bedellerini nakden ve pe in olarak veya a a da belirtilen hallerde e it taksitlerle demek suretiyle kamula t rma yapabilirler. (1).. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 86 nc maddesiyle, bu f krada yer alan kanunlarla ibaresinden sonra gelmek zere ve Cumhurba kanl kararnameleriyle ibaresi eklenmi tir. 6204. Cumhurba kan nca kabul olunan, b y k enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin ger ekle tirilmesi, yeni ormanlar n yeti tirilmesi, k y lar n korunmas ve turizm amac yla yap la- cak kamula t rmalarda, bir ger ek veya zel hukuk t zelki isine denecek kamula t rma bedelinin o y l Genel B t e Kanununda g sterilen miktar , nakden ve pe in olarak denir.

3 Bu miktar, kamu- la t rma bedelinin alt da birinden az olamaz. Bu miktar n st nde olan kamula t rma bedelleri, pe in deme miktar ndan az olmamak ve en fazla be y l i inde faiziyle birlikte denmek zere e it taksitlere ba lan r. Taksitlere, pe in deme g n n takip eden g nden itibaren, Devlet bor la- r i in ng r len en y ksek faiz haddi uygulan r. (1). Kamula t r lan topraktan, o topra do rudan do ruya i leten k k ift iye ait olanlar n bedeli, her halde pe in denir. (Ek f kra: 24/4/2001 - 4650/1 md.) darelerce yeterli denek temin edilmeden kamula - t rma i lemlerine ba lan lamaz. rtifak hakk kurulmas . Madde 4 Ta nmaz mal n m lkiyetinin kamula t r lmas yerine, ama i in yeterli oldu- u takdirde ta nmaz mal n belirli kesimi, y ksekli i, derinli i veya kaynak zerinde kamula t r- ma yoluyla irtifak hakk kurulabilir. (Ek f kra : 10/9/2014 - 6552/99 md.) Ancak, maliklerinin m lkiyet hakk n n kullan lma- s n n engellenmemesi, can ve mal g venli i bak m ndan gerekli nlemlerin al nmas kayd yla, kamu yarar na dayal olarak ta nmazlar n st nde teleferik ve benzeri ula m hatlar ile her t rl.

4 K pr , ta nmazlar n alt nda metro ve benzeri rayl ta ma sistemleri ile t nel yap labilir. Ta n- mazlar n m lkiyet hakk n n kullan m n n engellenmemesi h linde, ta nmazlara ili kin herhangi bir kamula t rma yap lmaz. ( ptal nc c mle: Anayasa Mahkemesi'nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 say l Karar ile.) ( ) Yap lan yat r m nedeniyle ta nmaz malikle- rinden de er art bedeli al namaz. (2). Kamu yarar karar verecek merciler Madde 5 Kamu yarar karar verecek merciler unlard r: a) Kamu idareleri ve kamu t zelki ileri;. 1. 3 nc maddenin ikinci f kras nda say lan ama larla yap lacak kamula t rmalarda ilgili bakanl k, 2. K y yarar na kamula t rmalarda k y ihtiyar kurulu, 3. Belediye yarar na kamula t rmalarda belediye enc meni, 4. l zel idaresi yarar na kamula t rmalarda il daimi enc meni, 5. Devlet yarar na kamula t rmalarda il idare kurulu, 6. Y ksek retim Kurulu yarar na kamula t rmalarda Y ksek retim Kurulu, . (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 86 nc maddesiyle, bu f krada yer alan Bakanlar Kurulunca.

5 Ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. (2) 27/3/2015 tarihli ve 6639 say l kanunun 28 inci maddesiyle bu f krada yer alan rayl ta ma sistemleri . ibaresinden sonra gelmek zere ile t nel ibaresi eklenmi tir. 6204-1. 7. niversite, T rkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atat rk K lt r, Dil ve Tarih Y ksek Kurumu yarar na kamula t rmalarda y netim kurullar , 8. Ayn il e s n rlar i inde birden ok k y ve belediye yarar na kamula t rmalarda il e idare kurulu, 9. Bir il s n rlar i indeki birden ok il eye ba l k yler ve belediyeler yarar na kamula - t rmalarda il idare kurulu, 10. Ayr illere ba l birden ok kamu t zelki ileri yarar na kamula t rmalarda Cumhur- ba kan , (1). 11. Birden ok il s n rlar i indeki Devlet yarar na kamula t rmalarda Cumhurba kan . (1). b) Kamu kurumlar yarar na kamula t rmalarda y netim kurulu veya idare meclisi, bunla- r n olmamas halinde yetkili idare organlar , c) Ger ek ki iler yarar na kamula t rmalarda bu ki ilerin, zel hukuk t zelki ileri yarar na kamula t rmalarda ise; y netim kurullar veya idare meclislerinin, yoksa yetkili y netim organla- r n n ba vurular zerine g rd kleri hizmet bak m ndan denetimine ba l olduklar k y, belediye, zel idare veya bakanl k.

6 Onay mercii Madde 6 Kamu yarar karar ;. a) K y ihtiyar kurullar ve belediye enc menleri kararlar , il elerde kaymakam n, il mer- kezlerinde valinin, b) l e idare kurullar , il daimi enc menleri ve il idare kurullar kararlar , valinin, c) niversite y netim kurulu kararlar , rekt r n, d) Y ksek retim Kurulu kararlar , Kurul ba kan n n, e) T rkiye Radyo - Televizyon Kurumu y netim kurulu kararlar , genel m d r n, f) Atat rk K lt r, Dil ve Tarih Y ksek Kurumu Y netim Kurulu kararlar , Y ksek Ku- rum Ba kan n n, g) Kamu kurumlar y netim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organlar . kararlar , denetimine ba l olduklar bakan n, h) Ger ek ki iler veya zel hukuk t zelki ileri yarar na; k y, belediye veya zel idarece verilen kararlar, valinin, Onay ile tamamlan r. Cumhurba kan veya bakanl klar taraf ndan verilen kamu yarar kararlar n n ayr ca onay- lanmas gerekmez. (2). Onayl imar plan na veya ilgili bakanl klarca onayl zel plan ve projesine g re yap lacak hizmetler i in ayr ca kamu yarar karar al nmas na ve onaylanmas na gerek yoktur.

7 Bu durumlar- da yetkili icra organ nca kamula t rma i lemine ba lan ld n g steren bir karar al n r.. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 86 nc maddesiyle, 5 inci maddenin birinci f kras n n (a) bendinin (10) ve (11) numaral alt bentlerinde yer alan Bakanlar Kurulu ibareleri Cumhurba kan eklinde de i tirilmi tir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 86 nc maddesiyle, bu f krada yer alan Bakanl klar veya Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan veya bakanl klar eklinde de i tirilmi tir. 6205. Kamula t rmada nce yap lacak i lemler ve idari erh Madde 7 Kamula t rmay yapacak idare, kamula t rma veya kamula t rma yolu ile zerinde irtifak hakk kurulacak ta nmaz mallar n veya kaynaklar n s n r n , y z l m n ve cinsini g sterir l ekli plan n yapar veya yapt r r; kamula t r lan ta nmaz mal n sahiplerini, tapu kayd yoksa zilyetlerini ve bunlar n adreslerini, tapu, vergi ve n fus kay tlar zerinden veya ayr ca haricen yapt raca ara t rma ile belgelere ba lamak suretiyle tespit ettirir.

8 Lgili vergi dairesi idarenin iste i zerine ta nmaz mal ve kaynaklar n vergi beyan ve de erlerini, vergi beyan bulunmad hallerde beyan yerine ge ecek takdir edilecek de eri en ge . bir ay i erisinde verir. dare kamula t rma karar verdikten sonra kamula t rman n tapu siciline erh verilmesini kamula t rmaya konu ta nmaz mal n kay tl bulundu u tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik de i ti i takdirde, m lkiyette veya m lkiyetten gayri ayni haklarda meydana gele- cek de i iklikleri tapu idaresi kamula t rmay yapan idareye bildirmek zorundad r. (De i ik c mle: 24/4/2001 - 4650/2 md.) dare taraf ndan, erh tarihinden itibaren alt ay i inde 10 uncu maddeye g re kamula t rma bedelinin tespitiyle idare ad na tescili iste inde bulunuldu una dair mahkemeden al nacak belge tapu idaresine ibraz edilmedi i takdirde, bu erh tapu idaresince resen sicilden silinir. Sat n alma usul . Madde 8 (De i ik: 24/4/2001 - 4650/3 md.). darelerin, bu Kanuna g re, tapuda kay tl olan ta nmaz mallar hakk nda yapaca kamu- la t rmalarda sat n alma usul n ncelikle uygulamalar esast r.

9 Kamula t rma karar n n al nmas ndan sonra kamula t rmay yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara g re ve konuyla ilgili uzman ki i, kurum veya kurulu lardan da rapor alarak, gerekti inde Sanayi ve Ticaret Odalar ndan ve mahalli emlak al m sat m b rolar n- dan alaca bilgilerden de faydalanarak ta nmaz mal n tahmini bedelini tepit etmek zere kendi b nyesi i inden en az ki iden te ekk l eden bir veya birden fazla k ymet takdir komisyonunu g revlendirir. Ayr ca idare, tahmin edilen bedel zerinden pazarl kla sat n alma ve trampa i lemlerini y r tmek ve sonu land rmak zere kendi b nyesi i inden en az ki iden te ekk l eden bir veya birden fazla uzla ma komisyonunu g revlendirir. dare, k ymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamula t - r lmas kararla t r lan ta nmaz mal, kaynak veya bunlar n zerindeki irtifak haklar n n bedelinin pe in veya bu Kanunun 3 nc maddesinin ikinci f kras na g re yap l yor ise, bu f kradaki usulle- re g re taksitle denmesi suretiyle ve pazarl kla sat n almak veya idareye ait bir ba ka ta nmaz malla trampa yoluyla devralmak istedi ini resmi taahh tl bir yaz yla malike bildirir.

10 (De i ik be inci f kra: 20/8/2016-6745/31 md.) Malik veya yetkili temsilcisi taraf n- dan, bu yaz n n tebli tarihinden itibaren on be g n i inde, kamula t rmaya konu ta nmaz mal . pazarl kla ve anla arak satmak veya trampa iste i ile birlikte idareye ba vurulmas h linde; ko- misyonca tayin edilen tarihte pazarl k g r meleri yap l r, tespit edilen tahmin de eri ge memek zere bedelde veya trampada anla maya var lmas h linde, yap lan bu anla maya ili kin bir tuta- nak d zenlenir ve anla ma konusu ta nmaz mal n t m hukuki ve fiili vas flar ile kamula t rma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve ta nmazlar n tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlar n da ihtiva eden tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon yeleri taraf ndan imzalan r. Bu tutanak malikin fera beyan ve tapuda idare ad na yap lacak tescilin hukuki sebebi say l r. 6206. (De i ik alt nc f kra: 20/8/2016-6745/31 md.) darece, anla ma tutana n n tanzim ta- rihinden itibaren en ge k rk be g n i inde, tutanakta belirtilen bedel haz r edilerek, idarenin anla ma tutana ve kamula t rma ncesi ta nmaz zerindeki t m takyidat ve haklardan ar nd r l- d n bildiren yaz ya istinaden idare ad na tapuya resen tescil veya terkin edilir.


Related search queries