Example: biology

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice D N Mali Hizmetler Uzman Ekonomi Bakanl Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl KAYNAKLAR o6245 say l Harc rah KANUNU tarihli ve 28893 say l Resmi Gazete de yay mlanan Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti ne Yap lacak Yolculuklarda Verilecek G ndeliklere Dair Karar ile Yurtd G ndeliklerine Dair Karar tarihli ve 28864 (m kerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan B t e KANUNU eki H Cetveli SUNUM PLANI oKapsam oTan mlar oHarc rah Verilecek Ki iler oYurti i/Yurtd Harc rah o rnekler KAPSAM oMerkezi y netim kapsam ndaki kamu idareleri -Genel b t eli idareler - zel b t eli idareler oBelediye ve il zel idareleri ile bunlara ba l veya bunlar n kurduklar veya ye olduklar birlik ve idareler (K yler hari ) oSabit ve d ner sermayeli kurulu lar o zel kanunlarla kurulmu banka ve te ekk ller; -T r

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice DİNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Ekonomi Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Hatice D N Mali Hizmetler Uzman Ekonomi Bakanl Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl KAYNAKLAR o6245 say l Harc rah KANUNU tarihli ve 28893 say l Resmi Gazete de yay mlanan Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti ne Yap lacak Yolculuklarda Verilecek G ndeliklere Dair Karar ile Yurtd G ndeliklerine Dair Karar tarihli ve 28864 (m kerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan B t e KANUNU eki H Cetveli SUNUM PLANI oKapsam oTan mlar oHarc rah Verilecek Ki iler oYurti i/Yurtd Harc rah o rnekler KAPSAM oMerkezi y netim kapsam ndaki kamu idareleri -Genel b t eli idareler - zel b t eli idareler oBelediye ve il zel idareleri ile bunlara ba l veya bunlar n kurduklar veya ye olduklar birlik ve idareler (K yler hari ) oSabit ve d ner sermayeli kurulu lar o zel kanunlarla kurulmu banka ve te ekk ller.

2 -T rkiye hracat Kredi Bankas (T RK EX MBANK) -Kamu ktisadi Te ekk lleri ( DT VE K K) Kanun kapsam nda olmamakla birlikte; oSGK (5502 say l Kanun ) o KUR (4904 say l Kanun ) oD zenleyici ve denetleyici kurumlar (5917 say l Kanun Ek ) oMerkezi Finans ve hale Birimi (Personel Y nt. ) oOrganize Sanayi B lgeleri (Uygulama Y nt. ) (Mevzuat h k mleri er evesinde 6245 say l Kanuna tabidirler) Cumhurba kan n n yurti i ve yurtd masraflar ndan dolay olu an harc rah 6245 say l Kanun kapsam d ndad r. HARCIRAH Asli g revli bulunduklar yerden ba ka yerlerde ge ici olarak g revlendirilen veya ba ka yerlerde bulunan g revlere naklen atanan memur ve hizmetlilere g revlendirildikleri yerlerde veya yeni g rev yerlerine ta nmalar ndan dolay yapacaklar ek masraflara kar l k yap lan demelerdir.

3 K Personel kanunlar na g re ayl k alan kimseler; 657 say l Devlet Memurlar KANUNU 926 say l T rk Silahl Kuvvetleri Personel KANUNU 2802 say l Hakimler ve Savc lar KANUNU 2914 say l Y ksek retim Personel KANUNU Personel kanunlar na g re yard mc hizmetler s n f na dahil personel Kurumlarda yaln z denek mukabili al anlar, (TBMM yeleri, Belediye Ba kanlar , l Genel meclisi yeleri ..) Kurumlarda al t r lan tar m ve orman i ileri, kanunlar na g re i i say lan kimseler Memur Hizmetli A LE FERTLER Memur ve hizmetlinin; Harc rah verilmesini gerektiren olay s ras nda evlilik ba yla ba l oldu u e i Bakmakla y k ml oldu u usul ve f ruu ile erkek ve k z karde lerini ifade eder.

4 Kan ba olmayanlara ( vey evlat, kay n valide, kay n ata gibi) harc rah denmez. MEMUR YET MAHALL ( TAR H NDEN NCE) Memur ve hizmetlinin as l g revli oldu u veya ikametgah n n bulundu u ehir ve kasabalar n belediye s n rlar i inde bulunan mahaller ile bu mahallerin d nda kalmakla birlikte yerle im zellikleri bak m ndan bu ehir ve kasabalar n devam niteli inde bulunup belediye hizmetlerinin g t r ld veya kurumlar nca sa lanan ta t ara lar ile gidilip gelinebilen yerler. MEMUR YET MAHALL ( T BAREN) belediye s n rlar i inde bulunan mahaller bu mahallerin d nda kalmakla birlikte yerle im zellikleri bak m ndan bu ehir ve kasabalar n devam niteli inde bulunup belediye hizmetlerinin g t r ld , b y k ehir belediyelerinin oldu u illerde ise, il m lki s n rlar i inde kalmak kayd yla il e belediye s n rlar i inde kalan ve yerle im zellikleri bak m ndan b t nl k arz eden yerler kurumlar nca sa lanan ta t ara lar ile gidilip gelinebilen yerler.

5 K MLERE HARCIRAH VER L R? (1) Kanun kapsam na giren kurumlarda al an memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve ayn kurumlarda fahri olarak al anlara Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca ge ici bir vazife ile g revlendirilenlere Kadrosuzluk dolay s yla a kta kalan memurlara ve bunlar n aile fertlerine K MLERE HARCIRAH VER L R? (2) Hizmetlilerden cezaen olmamak zere vazifelerine son verilenlere ve bunlar n aile fertlerine (4969/1 y r rl kten kald r ld ) Memur veya hizmetlinin vefat nda aile fertlerine, ocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere (4969/2 y r rl kten kald r ld ) H k ml , tutuklu veya g zetim alt nda bulundurulanlar n sevkinde ya da refakatle g revlendirilen erba ve erlere K MLERE HARCIRAH VER L R?

6 (3) Milli ve resmi spor temaslar dolay s yla seyahat edecek sporcu ve idarecilere Birlik halinde yabanc memleketlere g nderilecek T rk Silahl Kuvvetleri mensuplar na ve bunlar n T rkiye'de b rakacaklar aile fertlerine Aile ile birlikte oturulmas yasak edilen b lgelerdeki askeri ah slar n aile fertlerine Bu Kanunda belirtilen zel hallerde askeri renciler ile erba ve erlere HARCIRAHIN UNSURLARI 6245 e g re denmesi gereken; oyol masraf , og ndelik, oaile masraf ve oyer de i tirme masraf ndan birini, birka n veya tamam n ifade eder. K Harc rah, bu kanunda aksine h k m bulunmad k a, gidip gelmeye en uygun ve kullan lmas mutat olan yol ve ta t ara lar zerinden verilir.

7 Harc rah n verilmesinde memurun fiilen almakta oldu u ayl k derecesi esas al n r. Terfi suretiyle atananlar n harc rah , terfi ettikleri ayl k derecesi zerinden denir. Harc rah hesab nda esas tutulacak yol Harc rah hesab nda esas tutulacak ayl klar MEMUR VE H ZMETL OLMAYANLARIN HARCIRAHI Bilgi seviyeleri ve faaliyet sahalar ile mahalli artlar dikkate al narak 4 nc dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masraf ve g ndeli e k yasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanl n teklifi ve Maliye Bakanl n n olumlu g r zerine, bu gibi kimselerden icab edenlere 4 nc dereceden daha y ksek memurlara denebilecek yol masraf ve g ndelik verilebilir.

8 S zle meli olarak al t r l p da s zle melerinde verilecek harc rah belirtilmi olan kimseler hakk nda bu madde h km uygulanmaz. G NDEL KLER N BEL RLENMES Yurt i i g ndelikler; Her y l Merkezi Y netim B t e KANUNU ile belirlenir. (H Cetveli) Yurtd g ndelikler; Maliye Bakanl n n teklifi zerine her y l Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenir. 2014 YILI YURT NDE VER LECEK G NDEL K M KTARLARI-I A-a)TBMM Ba kan ve Ba bakan 53,50 b)Anayasa B , Milletvekilleri, Kuvvet Komutanlar , Jandarma G bakanl k M ste ar , Cumhurba kanl TBMM Orgenerallar, Oramiraller,Yarg tay, Dan tay, Uyu mazl k Say stay B k.

9 Yarg tay Cum. Ba savc s ,Dan tay Ba savc s ,Diyanet leri ve Y K B k. 48,50 2014 YILI YURT NDE VER LECEK G NDEL K M KTARLARI-II B-Memur ve Hizmetlilerden a)Ek g stergesi 8000 ve daha y ksek kadrolarda bul.(1) 40,50 b)Ek g stergesi 5800 (dahil)-8000 (hari ) 37,50 c)Ek g stergesi 3000 (dahil)-5800 (hari ) 35,00 d)Ayl k/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00 d)Ayl k/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00 (1) 6245 say l Kanunun 33/b ye g re verilecek g ndeliklerin hesab nda bu tutar esas al n r. GE C G REV YOLLU U Kanun kapsam nda yer alan kurumlara ait bir g revin yerine getirilmesi amac yla ge ici olarak yurt i inde veya d nda ba ka bir yere (Memuriyet mahalli d na) g nderilenlere denen; Yol G ndelik Bagaj ve hamal Taksi Konaklama giderlerden tamam yada bir ka n i erir.

10 GE C G REV YOLLU UNUN VER LEB LECE AZAM S RELER Bir y ll k d nem zarf nda ayn yerde, ayn i i in ve ayn ahsa 180 g nden fazla olmamak zere; lk 90 g n i in tam Takibeden 90 g n i in 2/3 oran nda denir lk 180 g n tam M teakip g nler i in 2/3 oran nda denir Yurti inde Yurtd nda YURT NDE KONAKLAMA G DER Ge ici g revle g nderilen; Denetim elemanlar na g rev s resince Di er memur ve hizmetlilere ise her g revlendirmede ve g revlendirmenin ilk on g n ile s n rl olmak zere Yatacak yer temini i in dedikleri cretleri belgelendirilmek art yla ve belge bedeli a lmamak zere denmektedir.


Related search queries