Example: marketing

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 …

451 657 sayili devlet memurlari kanunu , 926 sayili T RK S LAHLI KUVVETLER PERSONEL kanunu , 2802 SAYILI HAK MLER VE SAVCILAR kanunu , 2914 SAYILI Y KSEK RET M PERSONEL kanunu , 5434 SAYILI EMEK L SANDI I kanunu LE D ER BAZI KANUN VE KANUN H KM NDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE D ER KAMU G REVL LER NE MEMUR YET TABAN AYLI I VE KIDEM AYLI I LE EK TAZM NAT DENMES HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No : 3268 9/4/1987 No : 3347 12/10/1988 No : 3479 1/6/1989 No : 3569 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 30/6/1989 No : M kerrer 20211 Tertip : V Madde 1 (De i ik: 5/7/1991-KHK-433/11 md.)

451 657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili tÜrk sİlahli kuvvetlerİ personel kanunu, 2802 sayili hakİmler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yÜksekÖĞretİm personel kanunu, 5434 sayili t.c. emeklİ

Tags:

  Sayili, Kanunu, 657 sayili devlet memurlari kanunu, Devlet, Memurlari, 926 sayili

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 …

1 451 657 sayili devlet memurlari kanunu , 926 sayili T RK S LAHLI KUVVETLER PERSONEL kanunu , 2802 SAYILI HAK MLER VE SAVCILAR kanunu , 2914 SAYILI Y KSEK RET M PERSONEL kanunu , 5434 SAYILI EMEK L SANDI I kanunu LE D ER BAZI KANUN VE KANUN H KM NDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE D ER KAMU G REVL LER NE MEMUR YET TABAN AYLI I VE KIDEM AYLI I LE EK TAZM NAT DENMES HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No : 3268 9/4/1987 No : 3347 12/10/1988 No : 3479 1/6/1989 No : 3569 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 30/6/1989 No : M kerrer 20211 Tertip : V Madde 1 (De i ik: 5/7/1991-KHK-433/11 md.)

2 ; ptal: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarihli ve E. 1991/33, K. 1992/32 say l Karar ile; Yeniden d zenleme: 18/5/1994-KHK-527/28 md.) A) Ayl klar n 657 say l DEVLET Memurlar kanunu , 926 say l T rk Silahl Kuvvetleri Personel kanunu , 3269 say l Uzman Erba kanunu , 3466 say l Uzman Jandarma kanunu , 2914 say l Y ksek retim Personel kanunu ve 2802 say l Hakimler ve Savc lar Kanununa g re al-makta olan personele 1000 g sterge rakam zerinden memuriyet taban ayl denir.(1) Birinci f kra kapsam na girenlere her bir hizmet y l i in 15 (20) g sterge rakam kar l k dem ayl denir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet y l n dolduranlar i in g sterge rakam 375 (500) olarak uygulan r.

3 (2) (1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 say l Kanunun 32 nci maddesiyle, bu bentte yer alan 926 say l T rk Silahl Kuvvetleri Personel kanunu , ibaresinden sonra gelmek zere 3269 say l Uzman Erba kanunu , iba-resi eklenmi tir. (2) Bu f krada yer alan ve k dem ayl n n hesab na esas al nan 15 ve 375 g sterge rakamlar , Bakanlar Kurulunun 31/12/1994 tarihli ve 22158 say l Resm Gazete de yay mlanan 8/11/1994 tarihli ve 94/6302 say l Karar yla 1/1/1995 tarihinden ge erli olmak zere s ras yla 20'ye ve 500'e y kseltilmi tir. Hizmet y llar itibariyle denecek k dem ayl n n tesbitinde kazan lm hak ayl n n hesab nda de- erlendirilen s reler esas al n r.

4 Memuriyet taban ve k dem ayl miktarlar , bunlar n g stergelerine 657 say l DEVLET Memurlar Kanununun 154 nc maddesine g re tesbit olunan katsay lar uygulanmak suretiyle belir-lenir. Memuriyet taban ayl g stergesi i in farkl katsay tespit edile bilir. K dem ve memuriyet taban ayl g stergelerini kat na kadar art rmaya Cumhurba kan yetkilidir. (1) Bu ayl klara hak kazan lmas nda ve denmesinde 657 say l DEVLET Memurlar kanunu ve di er per-sonel kanunlar n n ayl klarla ilgili h k mleri uygulan r. Bu g stergeler 657 say l Kanun ve di er personel kanunlar na ve kanun h km nde kararnamelere g re her ne ad alt nda olursa olsun denmekte olan zam, tazminat, denek, cret ve benzeri demelerin hesa-b nda dikkate al nmaz.

5 B) (M lga: 21/3/2006-5473/11 md.)(2) 1. (M lga: 21/3/2006-5473/11 md.) 2. (M lga: 21/3/2006-5473/11 md.) 3. B y kel iler,daimi delegeler,maslahatg zarlar,askeri temsil heyetleri ba kanlar ve ba konsoloslar hari olmak zere s rekli g revle yurtd na atanan kapsama dahil personelden kendilerine yurtd nda gerek kamu kurum ve kurulu unun m lkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutlar n tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsay lar na g re belirlenen yurtd net ayl n n % 25'ini ge memek zere Maliye Bakanl - nca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli al n r. Kira bedeli al nan konutlar n mefru at, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayr ca kar lan r.

6 C) (Ek : 4/7/2001-KHK-631/11 md.) (A) bendi kapsam na giren ve temsil tazminat almayan perso-nelden, 1 - den daha d k g stergeler zerinden makam veya y ksek hakimlik tazminat ng r len kadrolara atanm olanlara, g sterge rakam n ge memek zere Cumhurba kan nca tespit edilecek g sterge rakamlar n n memur ayl klar na uygulanan katsay ile arp m sonucunda bulunacak miktarda g rev tazminat denir. (1) 2- (M lga: 27/2/2008-5745/1 md.) 3- (1) numaral alt bende g re denecek g rev tazminat n n uygulanmas na ili kin esas ve usulleri tespit etmeye al anlar ve emekliler i in g sterge rakamlar belirlemeye Cumhurba kan yetkilidir.

7 (3)(1) 4 - (Ek: 8/1/2002-4736/8 md.) G rev tazminat , damga vergisi hari herhangi bir vergiye tabi tutul-maz ve bu tazminata hak kazanmada ve demelerde ayl klara ili kin h k mler uygulan r. (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 177 nci maddesiyle, 1 inci maddenin (A) f kras n n nc parag-raf nda yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan eklinde, (C) f kras n n (1) numaral ben-dinde yer alan Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurba kan nca eklinde ve (3) numaral bendinde yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan eklinde de i tirilmi tir. (2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 say l Kanunun 11 inci maddesiyle bu f kran n (3) numaral bendi hari di er bentleri y r rl kten kald r lm t r.

8 (3) 27/2/2008 tarihli ve 5745 say l Kanunun 1inci maddesiyle bu alt bentte yer alan (1) ve (2) numaral alt bentlere ibaresi "(1) numaral alt bende eklinde de i tirilmi tir. 452-1 D) (Ek: 31/7/2003-4969/2 md.) (A) bendi kapsam na giren personel ile tarihli ve 399 say l Kanun H km nde Kararnameye ekli (II) say l cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlar nda i i olarak istihdam edilenlerden; emeklili ini isteyen veya emekliye sevk olunan-lara, haklar nda toptan deme h k mleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete al nd ktan sonra cezaen olmamak zere g revlerine son verilenlere, kendi kusurlar olmaks z n s zle mesi feshedilen veya hizmet s relerinin bitiminde ayr lan s zle meli subay, s zle meli astsubay, uz-man erba ve s zle meli erba ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan g revde iken lenlerin kanuni miras lar na damga vergisi hari herhangi bir vergiye t bi tutulmaks z n ( )

9 G sterge rakam n n memur ayl k katsay s ile arp m sonucu bulunacak tutar nda tazminat denir.(1) Madde 2 (De i ik: 20/3/1997-KHK-570/15 md.)(2) Ayl klar n 657 say l DEVLET Memurlar kanunu , 926 say l T rk Silahl Kuvvetleri Per-sonel kanunu , 3269 say l Uzman Erba kanunu , 3466 say l Uzman Jandarma kanunu , 2802 say l Hakimler ve Savc lar kanunu ve 2914 say l Y ksek retim Personel kanunu h k mlerine g re almakta olan personelden, (kadro kar l k g sterilmek suretiyle s zle meli olarak al an personel dahil), Maliye Bakanl ve DEVLET Personel Ba kanl nca m tereken belirlenen diller-den yine bu iki kurum taraf ndan tespit olunan esas ve usuller er evesinde yap lan yabanc dil seviye tespiti sonunda her bir dil i in (A)

10 D zeyinde ba ar l olanlara 1500, (B) d zeyinde ba ar l olanlara 600, (C) d zeyinde ba ar l olanlara 300 g sterge rakam n n memur ayl k katsay s ile arp m sonucu bulunan tutar ge memek zere Cumhurba kan karar ile belirlenecek miktarlar-da ayl k yabanc dil tazminat denebilir.(2) (3) (1) (a) 19/6/2010 tarihli ve 6000 say l Kanunun 32 nci maddesiyle, bu bentte yer alan "son verilenlere ve" ibaresi "son verilenlere, kendi kusurlar olmaks z n s zle mesi feshedilen veya hizmet s relerinin bi-timinde ayr lan s zle meli subay, s zle meli astsubay ve uzman erba lar ile" eklinde de i tirilmi tir. (b) 25/12/2009 tarihli ve 5944 say l 2010 Y l Merkezi Y netim B t e Kanunun 28 inci maddesiyle, bu maddeye g re yap lacak tazminat demesinin 1/1/2010 tarihinden itibaren 750 TL olarak uygulana-ca h k m alt na al nm t r.