Example: barber

68 (92/8&,21 - EUSKALIT Kudeaketa Aurreratua

/$ &$ /,'$' < 68 (92/8&,21 (92/8&, 1 '(/ &21&(372 '( &$/,'$'/D &DOLGDG K D H [SHULPHQWDGR XQ SURIXQGR FDPELR KDVWD OOHJDU D OR TXH KR\ FRQRFHPRV SRU&DOLGDG 7 RWDO WDPELpQ G HQRPLQDGR ([FHOHQFLD (Q HO FRQWH[WR G H ODV RUJDQL]DFLRQHV LQGXVWULDOHV GHVGH F RPLHQ]RV GH HVWH VLJOR \ WDO YH]DQWHV VH H QWHQGtD OD FD OLGDG FRPR (O JUDGR HQ TX H XQ SURGXFWR FXPSOtD FRQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV TXH VH KDEtDQHVWDEOHFLGR FXDQGR IXH GLVHxDGR 3 RVWHULRUPHQWH IXH HYROXFLRQDQGR HO FRQFHSWR G H FD OLGDG TXH OD QRUPD 81( GHILQH F RPR /D DGHFXDFLyQ DO XVR G HO SURGXFWR R PiV GHWDOODGDPHQWH HO FRQMXQWR GH SURSLHGDGHV \FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ SURGXFWR R VHUYLFLR TX H OH F RQILHUHQ VX D SWLWXG SD UD VDWLVIDFHU ODVQHFHVLGDGHV H[SUHVDGDV R LPSOtFLWDV 0iV UHFLHQWHPHQWH HO FRQFHSWR G H FD OLGDG K D WUDVFHQGLGR K DFLD WRGRV ORV iPELWRV GH ODRUJDQL]DFLyQ \ DVt DFWXDOPHQWH VH GHILQH F RPR 7 RGDV ODV IRUPDV D WUDYpV GH ODV FXDOHV OD RUJDQL]DFLyQ VDWLVIDFH ODV QHFHVLGDGHV \H[SHFWDWLYDV GH VXV FOLHQWHV VXV HPSOHDGRV ODV HQWLGDGHV LPSOLFDGDV ILQDQFLHUDPHQWH \WRGD OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO 3 RGHPRV REVHUYDU TXH H VWD ~OWLPD GHILQLFLyQ HQJORED FRQFHSWXDOPHQWH D OD VHJXQGD \ pVWDD VX Y H] D OD SULPHUD (Q S DUDOHOR FRQ HVWD H YROXFLyQ K DQ LGR WDPELpQ S URJUHVDQGR ORV PHFDQLVPRV))))))))))

3rvwhulruphqwh \ frq uhodflyq d od ghilqlflyq kdq vxujlgry dulrv wpuplqrv frpr 7rwdo 4xdolw\ 0dqdjhphqw &rpsdq\ :lgh 4xdolw\ &rqwuro hwf txh srgutdprv wudgxflu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 68 (92/8&,21 - EUSKALIT Kudeaketa Aurreratua

1 /$ &$ /,'$' < 68 (92/8&,21 (92/8&, 1 '(/ &21&(372 '( &$/,'$'/D &DOLGDG K D H [SHULPHQWDGR XQ SURIXQGR FDPELR KDVWD OOHJDU D OR TXH KR\ FRQRFHPRV SRU&DOLGDG 7 RWDO WDPELpQ G HQRPLQDGR ([FHOHQFLD (Q HO FRQWH[WR G H ODV RUJDQL]DFLRQHV LQGXVWULDOHV GHVGH F RPLHQ]RV GH HVWH VLJOR \ WDO YH]DQWHV VH H QWHQGtD OD FD OLGDG FRPR (O JUDGR HQ TX H XQ SURGXFWR FXPSOtD FRQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV TXH VH KDEtDQHVWDEOHFLGR FXDQGR IXH GLVHxDGR 3 RVWHULRUPHQWH IXH HYROXFLRQDQGR HO FRQFHSWR G H FD OLGDG TXH OD QRUPD 81( GHILQH F RPR /D DGHFXDFLyQ DO XVR G HO SURGXFWR R PiV GHWDOODGDPHQWH HO FRQMXQWR GH SURSLHGDGHV \FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ SURGXFWR R VHUYLFLR TX H OH F RQILHUHQ VX D SWLWXG SD UD VDWLVIDFHU ODVQHFHVLGDGHV H[SUHVDGDV R LPSOtFLWDV 0iV UHFLHQWHPHQWH HO FRQFHSWR G H FD OLGDG K D WUDVFHQGLGR K DFLD WRGRV ORV iPELWRV GH ODRUJDQL]DFLyQ \ DVt DFWXDOPHQWH VH GHILQH F RPR 7 RGDV ODV IRUPDV D WUDYpV GH ODV FXDOHV OD RUJDQL]DFLyQ VDWLVIDFH ODV QHFHVLGDGHV \H[SHFWDWLYDV GH VXV FOLHQWHV VXV HPSOHDGRV ODV HQWLGDGHV LPSOLFDGDV ILQDQFLHUDPHQWH \WRGD OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO 3 RGHPRV REVHUYDU TXH H VWD ~OWLPD GHILQLFLyQ HQJORED FRQFHSWXDOPHQWH D OD VHJXQGD \ pVWDD VX Y H] D OD SULPHUD (Q S DUDOHOR FRQ HVWD H YROXFLyQ K DQ LGR WDPELpQ S URJUHVDQGR ORV PHFDQLVPRV PHGLDQWH ORVFXDOHV ODV RUJDQL]DFLRQHV KDQ JHVWLRQDGR OD F DOLGDG $Vt LQLFLDOPHQWH VH KDEODED GH FRQWURO GH F DOLGDG GHSDUWDPHQWR R IXQFLyQ UHVSRQVDEOH GHOD LQVSHFFLyQ \ HQVD\R G H ORV SURGXFWRV SDUD YHULILFDU VX FRQIRUPLGDG FRQ ODVHVSHFLILFDFLRQHV (VWDV LQVSHFFLRQHV V H UHDOL])))))))))))

2 DEDQ HQ XQ S ULQFLSLR PDVLYDPHQWH HQ HOSURGXFWR DFDEDGR \ PiV WDUGH VH IXHURQ DSOLFDQGR GXUDQWH H O SURFHVR G H IDEULFDFLyQ (Q ORV DxRV \ HQ FRQVRQDQFLD FRQ OD GHILQLFLyQ VXUJLy HO W pUPLQR 4 XDOLW\$VVXUDQFH TXH SRGHPRV WUDGXFLUOR FRPR JDUDQWtD R DVHJXUDPLHQWR GH OD FDOLGDG\ TXHHQJORED D O FRQMXQWR GH DF WLYLGDGHV SODQLILFDGDV \ VLVWHPiWLFDV QHFHVDULR S DUD GDUFRQILDQ]D GH TXH XQ SURGXFWR R VHUYLFLR Y D D VDWLVIDFHU ORV UHTXHULPLHQWRV HVWDEOHFLGRV 7 RGR HVWH i PELWR TXH VH FLUFXQVFULEH D OD FH UWLILFDFLyQ ,62 KD SDVDGR DGHQRPLQDUVH DFWXDOPHQWH *HVWLyQ G H OD &DOLGDG 3 RVWHULRUPHQWH \ FRQ UHODFLyQ D OD GHILQLFLyQ KDQ VXUJLGR Y DULRV WpUPLQRV FRPR 7 RWDO4 XDOLW\ 0 DQDJHPHQW &RPSDQ\ :LGH 4 XDOLW\ &RQWURO HWF TXH SRGUtDPRV WUDGXFLU HOLPLQDQGR S HTXHxRV PDWLFHV HQWUH HOORV \ VLPSOLILFDQGR FRPR &DOLGDG 7 RWDO R([FHOHQFLD /D &DOLGDG 7 RWDO HV XQD HVWUDWHJLD J OREDO GH JHVWLyQ G H WRGD OD R UJDQL]DFLyQ(7$3$6 '( / $ (92/8&,21 '(/ ( 1)248( '( /$ & $/,'$'*(67,21 ' ( / $ &$/,'$'&21752/ '( / $ &$/,'$'(QIRTXH GH OD &DOLGDG(YROXFLyQ G H OD &DOLGDG*(67,21 ' (72'26 /26(/(0(1726 '(/$25*$1,=$&,21&/,(17(352'8&72 &$/,'$' 727$/(.))))))))))))))))))))))

3 &(/(1&,$+R\ HQ G tD ODV HPSUHVDV \ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV \ VXV GHSDUWDPHQWRV SXHGHQ HVWDU HQFXDOTXLHUD GH ODV GLVWLQWDV HWDSDV DQWHULRUPHQWH FLWDGDV (VWD H YROXFLyQ G HO FRQFHSWR G H OD FD OLGDG K D VLGR S DUDOHOD D OD H YROXFLyQ HQ ORV ~OWLPRVDxRV GH ORV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ (VWRV KDQ HYROXFLRQDGR GHVGH OD SURGXFFLyQ HQ PDVDKDVWD OD SURGXFFLyQ DMXVWDGD OHDQ SURGXFWLRQ $xRV 6 LVWHPDV GHSURGXFFLyQ(Q PDVD$MXVWDGD&RQFHSWR GH FDOLGDG&RQIRUPLGDG FRQHVSHFLILFDFLRQHV6 DWLVIDFFLyQ G H ODVQHFHVLGDGHV GH ORVFOLHQWHV6 DWLVIDFFLyQ G HO FOLHQWH GH ORVHPSOHDGRV DFFLRQLVWDV \VRFLHGDG(WDSDV GH OD J HVWLyQ GHOD FDOLGDG&RQWURO GH FDOLGDG*HVWLyQ GH OD FDOLGDG&DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD &RQWURO GH OD &DOLGDG'HILQLFLyQ (O FRQWURO GH OD FDOLGDG HV HO FRQMXQWR G H WpFQLFDV \ DFWLYLGDGHV GH F DUiFWHU RSHUDWLYR XWLOL]DGDV SDUD YHULILFDU ORV U HTXLVLWRV UHODWLYRV D OD FDOLGDG GHO SURGXFWR R VHUYLFLR /RV GHSDUWDPHQWRV GH F RQWURO GH FD OLGDG VXUJHQ HQ ODV HPSUHVDV D SULQFLSLRV GHO VLJOR.))))))))

4 PRPHQWR HQ HO TXH H O 7D\ORULVPR S URSXJQDED XQD F ODUD GLYLVLyQ G H IXQFLRQHV \ WDUHDV HQODV RUJDQL]DFLRQHV HQ FRQVHFXHQFLD XQD GLIHUHQFLDFLyQ HQWUH ODV SHUVRQDV TXH HMHFXWDQWDUHDV \ ODV TXH F RQWURODQ (O VHJXQGR J UDQ K LWR G H H VWH VLJOR IXH OD OtQHD GH PRQWDMH GHVDUUROODGD SRU +HQU\ )RUG (VWH VLVWHPD UHTXHUtD TXH ODV SLH]DV XWLOL]DGDV HQ OD OtQHD IXHUDQ LQWHUFDPELDEOHV \ SRUWDQWR GHEHUtDQ FXPSOLU XQRV UHTXLVLWRV PtQLPRV ,QWURGXMR ODV WROHUDQFLDV TXH ODV SLH]DVGHEHUtDQ FXPSOLU SDUD JDUDQWL]DU VX PRQWDMH \ VH LPSXVR HO FRQFHSWR G H LQVSHFFLyQ RFRQWURO GH FD OLGDG DSOLFDGD D WRGRV ORV SURGXFWRV WHUPLQDGRV 3 RVWHULRUPHQWH KDFLD VH LQWURGXFH OD HVWDGtVWLFD SODQHV GH PXHVWUHR D ODLQVSHFFLyQ UHGXFLHQGR ORV FRVWHV DO HYLWDU FRQWURODU HO GH ODV SLH]DV 'LYHUVRVDQiOLVLV GLFWDPLQDURQ TXH UHDOL]DQGR FRQWUROHV LQWHUPHGLRV HQ HO SURFHVR VH H YLWDEDSURFHVDU XQ S URGXFWR TXH \D OOHYDED LPSOtFLWR HO GHIHFWR SR U HO FXDO VH LED D UHFKD])

5 DU DOILQDO 3RU HOOR VH SDVy G H OD LQVSHFFLyQ ILQDO GHO SURGXFWR DFDEDGR DO FRQWURO GH FD OLGDG HQODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO SURFHVR $ FRQWLQXDFLyQ VH YLR TXH VXSRQtD XQ PHQRU FRVWH \ HUD PiV ILDEOH F RQWURODU HO SURFHVRTXH H O SURGXFWR (V GHFLU VL VH ORJUDED WHQHU EDMR FRQWURO O RV SDUiPHWURV GHO SURFHVR WHPSHUDWXUD SUHVLyQ WLHPSR HWF GH ORV FXDOHV GHSHQGH F RPR VDOJD H O SURGXFWR QR VHUtDQHFHVDULR FRQWURODU pVWH : 6 KHZKDUW GHVDUUROOy D SDUWLU GH H VWH FRQFHSWR OD PHWRGRORJtDFRQRFLGD F RPR &RQWURO HVWDGtVWLFR G H SURFHVRV H Q ORV DxRV *HVWLyQ G H OD &DOLGDG'HILQLFLyQ/D J HVWLyQ G H OD FDOLGDG HV HO FRQMXQWR G H DFFLRQHV SODQLILFDGDV \ VLVWHPiWLFDV TXH VRQQHFHVDULDV SDUD S URSRUFLRQDU OD FRQILDQ]D DGHFXDGD GH TXH XQ S URGXFWR R VHUYLFLR YD DVDWLVIDFHU ORV U HTXLVLWRV GDGRV V REUH OD FDOLGDG 6 LJXLHQGR HO SURFHVR G H VLPSOLILFDFLyQ \ UHGXFFLyQ G H F RVWHV GHO FRQWURO GH FD OLGDG ORVJUDQGHV FRPSUDGRUHV VH GLHURQ FXHQWD TXH SDUD JDUDQWL]DU TXH VXV SURYHHGRUHV OHVHQYLDUDQ ORV SURGXFWRV FXPSOLHQGR VXV HVSHFLILFDFLRQHV HUD QHFHVDULR TXH RUJDQL]DUDQ \GRFXPHQWDUDQ WRGRV DTXHOORV DVSHFWRV GH VX R UJDQL]DFLyQ TX H SXGLHUDQ LQIOXLU HQ OD FD OLGDGGHO SURGXFWR TXH OHV VXPLQLVWUDEDQ 7 RGR HOOR G HEtD H VWDU VLVWHPDWL]DGR \ GRFXPHQWDGR \SRU HOOR HPSH])

6 DURQ D REOLJDU D VXV SURYHHGRUHV D JDUDQWL]DU OD FD OLGDG 8Q VLVWHPD GH JHVWLyQ G H OD &DOLGDG G HEH HVWDU GRFXPHQWDGR FRQ X Q PDQXDO GH F DOLGDG \FRQ S URFHGLPLHQWRV H LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV \ GHEH UHYLVDUVH VX FXPSOLPHQWR D WUDYpV GHDXGLWRUtDV 'HEH F RQWHPSODU WRGRV DTXHOORV DVSHFWRV TXH WHQJDQ LQFLGHQFLD HQ OD F DOLGDGILQDO GHO SURGXFWR R VHUYLFLR TX H SUHVWD OD RUJDQL]DFLyQ (Q ORV ~OWLPRV DxRV KDQ JR]DGR G H JUDQ SRS XODULGDG ODV QRUPDV GH $VHJXUDPLHQWR GH OD&DOLGDG GH OD VHULH ,62 QRUPDV TXH D SDUWLU GHO GH H QHUR G H K DQ S DVDGR DGHQRPLQDUVH *HVWLyQ G H OD &DOLGDG FRQ XQD QRUPD FH UWLILFDEOH OD QRUPD ,62 &DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD'HILQLFLyQ/D &DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD HV XQD HVWUDWHJLD GH JHVWLyQ FX\R REMHWLYR HV TXH ODRUJDQL]DFLyQ VDWLVIDJD GH XQD PDQHUD HTXLOLEUDGD ODV QHFHVLGDGHV \ H[ SHFWDWLYDV GH ORVFOLHQWHV GH ORV HPSOHDGRV GH ORV DFFLRQLVWDV \ GH OD VRFLHGDG HQ J HQHUDO (O IHQyPHQR MDSRQpV-DSyQ K DEtD VDOLGR PDO SDUDGR GH OD 6 HJXQGD *XHUUD 0 XQGLDO \ GHEtD UHFXSHUDUVH 1 RGLVSRQtD GH UHFXUVRV SURSLRV H[FHSWR ODV SHUVRQDV \ VX PDWHULD JULV /D -86( 8 QLyQ -DSRQHVD GH &LHQWtILFRV H ,QJHQLHURV LQYLWy HQ ORV DxRV D H[SHUWRVDPHULFDQRV FRPR 'HPLQJ ,PDQ \ RWURV SDUD TXH H[SOLFDVHQ D ORV GLUHFWLYRV MDSRQHVHV ODVSUiFWLFDV GH JHVWLyQ XWLOL]DGDV HQ ODV HPSUHVDV DPHULFDQDV FRQ HVSHFLDO pQIDVLV HQ ODVWpFQLFDV HVWDGtVWLFDV XWLOL]DGDV HQ HO FRQWURO GH SURFHVRV $ SDUWLU GH D TXt VH GHVHQFDGHQy XQD PRYLOL]DFLyQ VLQ S UHFHGHQWHV HQ OD KLVWRULD D QLYHO GHOSDtV 3 RVWHULRUPHQWH ORV MDSRQHVHV KDQ UHDOL])))))

7 DGR ODV PD\RUHV DSRUWDFLRQHV PHWRGROyJLFDV DQLYHO PXQGLDO MXVW L Q WLPH TXDOLW\ IXQFWLRQ G HSOR\PHQW4)' FtUFXORV GH F DOLGDG HWF VRUSUHQGLHQGR FRQ ODV HOHYDGDV FRWDV GH F RPSHWLWLYLGDG DOFDQ]DGDV SRU VXV HPSUHVDV 7D\ORULVPR \ &DOLGDG 7 RWDO$ FRPLHQ]RV GH HVWH VLJOR )UHGHULF 7D\ORU GHVDUUROOy OD 2 UJDQL]DFLyQ &LHQWtILFD GHO7 UDEDMR (VWD FLHQFLD D SRUWy ULJRU D OD JHVWLyQ G H ODV RUJDQL]DFLRQHV \ VXV SULQFLSLRVEiVLFRV GH GHVFRPSRVLFLyQ GHO W UDEDMR HQ DFWLYLGDGHV HOHPHQWDOHV HVSHFLDOL]DQGR DOPi[LPR HQ HOODV D ORV RSHUDULRV SHUPLWLy D ODV HPSUHVDV GHVDUUROODUVH FRQWUDWDQGR S HUVRQDVSURFHGHQWHV GHO FDPSR \ VLQ QLQJXQD F XDOLILFDFLyQ HQ OD SODQWD GH 5 LYHU 5 RXJH GH OD)25' VH KDEODEDQ LGLRPDV GLIHUHQWHV (VWH \ RWURV SULQFLSLRV SRVWXODGRV SRU HO 7D\ORULVPR HVWDEDQ DGDSWDGRV D OD UHDOLGDG G H VXpSRFD SHUR DFWXDOPHQWH H O HQWRUQR K D F DPELDGR UDGLFDOPHQWH UHVSHFWR D F RPLHQ]RV GHVLJOR x*OREDOL]DFLyQ GH ORV PHUFDGRVx(OHYDGR Q LYHO GH F XDOLILFDFLyQ G H ODV SHUVRQDVx$FFHVLELOLGDG D ODV WHFQRORJtDVx3 DtVHV HPHUJHQWHV FRQ LQGXVWULDOL]DFLyQ UDSLGtVLPD1R RE VWDQWH PXFKDV GH ODV RUJDQL]DFLRQHV RFFLGHQWDOHV \ WDPELpQ GH OD &$39 HVWiQLPSUHJQDGDV GHO W D\ORULVPR \ UHTXLHUHQ VHULDV PRGLILFDFLRQHV SDUD D GDSWDUVH D OD UHDOLGDGDFWXDO /D H VWUDWHJLD GH JHVWLyQ FRQRFLGD FRPR &DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD HV XQ FRPSHQGLR G HODV PHMRUHV SUiFWLFDV GH JHVWLyQ TX H SXHGHQ \ GHEHQ G HVDUUROODU ODV HPSUHVDV \ RWUDVRUJDQL]DFLRQHV SDUD D GDSWDUVH D OD UHDOLGDG DFWXDO GH FD PELR FDGD YH])

8 PiV UiSLGR (QIRTXH WUDGLFLRQDOWD\ORULDQR(QIRTXH DFWXDO&DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD3 URGXFLU ELHQHV2 EMHWLYRV GHSDUWDPHQWDOHV8 QRV SRFRV OR S LHQVDQ WRGR7 UDEDMR LQGLYLGXDO(QIDVLV HQ ORV PHGLRV ItVLFRV0 HMRUD PHGLDQWH LQYHUVLyQ(O W UDEDMR FRPR PHUFDQFtD GH FRPSUDYHQWD&RQIURQWDFLyQ 1 HJRFLDFLyQ &RQIURQWDFLyQ*HQHUDU VDWLVIDFFLyQ G HO FOLHQWH2 EMHWLYRV HVWUDWpJLFRV OLJDGRV D SURFHVRV7 RGRV SLHQVDQ7 UDEDMR HQ HTXLSR(QIDVLV HQ ODV SHUVRQDV0 HMRUD F RQWLQXD,QWHJUDFLyQ G H ORV HPSOHDGRV HQ OD H PSUHVD&RRSHUDFLyQ(O FDPELR G H OD F XOWXUD HPSUHVDULDO KDFLD OD &DOLGDG 7 RWDO ([FHOHQFLD H V XQ S URFHVRFRPSOHMR TXH UHTXLHUH WLHPSR \ HVIXHU]R $VLPLVPR SDUD TXH VH OOHYH D FD ER FRQ HILFDFLD H[LVWH XQD F RQGLFLyQ TX H GHEH FXPSOLUVHLQHOXGLEOHPHQWH \ HV TXH ORV OtGHUHV GH OD RUJDQL]DFLyQ HVWpQ FRQYHQFLGRV GH OD QHFHVLGDGGH FD PELDU DVt FRPR HO SDSHO TXH HOORV GHEHQ G HVHPSHxDU SDUD TXH WHQJD OXJDU $3257$&,21(6 '(67$&$%/(6 '( ( ;3(5726$XWRU$SRUWDFLyQ:DOWHU 6 KHZKDUW&LFOR GH 6 KHZKDUW 3'&$ (O SURFHVR PHWRGROyJLFR EiVLFR SDUD DVHJXUDUODV DFWLYLGDGHV IXQGDPHQWDOHV GH PHMRUD \ PDQWHQLPLHQWR 3 ODQ 'R &KHFN $FW \ HO &RQWURO (VWDGtVWLFR G H 3 URFHVRV 63& (GZDUG 'HPLQJ&DWRUFH SXQWRV SDUD OD GLUHFFLyQ TXp VH GHEH F RQWHPSODU SDUD OD GLUHFFLyQ G HOD RUJDQL]DFLyQ -RVHSK -XUDQ7 ULORJtD GH -XUDQ /D SODQLILFDFLyQ GH OD FD OLGDG FRQWURO GH OD FD OLGDG \PHMRUD GH OD FDOLGDG VRQ ORV LQVWUXPHQWRV GHO 'LUHFWLYR HQ OD JHVWLyQ GH ODFDOLGDG.)))))))))))))))))

9 DRUX ,VKLNDZD&tUFXORV GH &DOLGDG *UXSRV GH YROXQWDULRV HVWDEOHV HQ HO W LHPSR TXH WLHQHQFRPR REMHWLYR SULQFLSDO PHMRUDU OD FDOLGDG G H ORV SURFHVRV \ HO HQWRUQR G HWUDEDMR 7 DLLFKL 2 KQR-XVW LQ 7 LPH 6 LVWHPD GH JHVWLyQ GH SURGXFFLyQ T XH SHUPLWH HQWUHJDU DOFOLHQWH H O SURGXFWR FRQ OD FD OLGDG H[LJLGD HQ OD F DQWLGDG SUHFLVD \ HO PRPHQWRH[DFWR 0 DVDDNL , ]HQ 6 LJQLILFD PHMRUD F RQWLQXD H Q MDSRQpV (V HO HVStULWX \ SUiFWLFD GH ORVSULQFLSLRV GH PHMRUD FRQWLQXD H Q OD RUJDQL]DFLyQ *HQLFKL 7 DJXFKL,QJHQLHUtD GH OD &DOLGDG 0pWRGRV SDUD HO GLVHxR \ GHVDUUROOR G H ORV SURFHVRVGH LQGXVWULDOL]DFLyQ FRQ HO Pi[LPR G H HILFLHQFLD .L\RVKL 6X]DNL*HVWLyQ 9 LVXDO (V XQ VLVWHPD GRQGH OD LQIRUPDFLyQ Q HFHVDULD SDUD OD JHVWLyQRSHUDWLYD HVWi SUHVHQWH D OOt GRQGH WUDEDMDQ ODV SHUVRQDV :$/7(5 6+(:+$576X DSRUWDFLyQ HV HO FLFOR 3'&$ 3 ODQ 'R &KHFN $FW (V XQ SURFHVR PHWRGROyJLFR EiVLFRSDUD UHDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH PHMRUD \ PDQWHQHU OR TX H VHD PHMRUDGR $VLPLVPR G HVDUUROOy HO &RQWURO (VWDGtVWLFR G H 3 URFHVRV PHWRGRORJtD SDUD ORJUDU ODHVWDELOLGDG \ OD PHMRUD F RQWLQXD GH ORV SURFHVRV HQ E DVH D H OLPLQDU GH H OORV VXV FDXVDVHVSHFLDOHV GH YDULDELOLGDG \ UHGXFLU VXV FDXVDV FRPXQHV $3&'3/$1,),&$5+$&(5&20352%$5$-867$5 ('.)))))))

10 $5' '(0,1*(QWUH ODV GLIHUHQWHV DSRUWDFLRQHV GH HVWH D XWRU D OD FD OLGDG FDEH GHVWDFDU GRV ORV FDWRUFHSXQWRV GH 'HPLQJ \ OD GLYXOJDFLyQ GHO FLFOR 3'&$ GH 6 KHZKDUW &RQ VXV FDWRUFH SXQWRV SDUD OD JHVWLyQ 'HPLQJ SUHWHQGH PRVWUDU OD LPSRUWDQFLD GHOSDSHO GH ODV SHUVRQDV \ HQ HVSHFLDO GH OD GLUHFFLyQ HQ OD F RPSHWLWLYLGDG GH ODVRUJDQL]DFLRQHV 381726 '( '(0,1* &UHDU FRQVWDQFLD H Q HO SURSyVLWR G H PHMRUDU HO SURGXFWR \ HO VHUYLFLR $GDSWDU OD RUJDQL]DFLyQ D OD QXHYD HF RQRPtD H Q TXH YLYLPRV (YLWDU OD LQVSHFFLyQ PDVLYD GH SURGXFWRV &RPSUDU SRU FDOLGDG QR SRU SUHFLR \ HVWUHFKDU OD]RV FRQ ORV SURYHHGRUHV 0 HMRUDU FRQWLQXDPHQWH HQ WRGRV ORV iPELWRV GH OD RUJDQL]DFLyQ )RUPDU \ HQWUHQDU D ORV WUDEDMDGRUHV SDUD PHMRUDU HO GHVHPSHxR GHO W UDEDMR $GRSWDU H LPSODQWDU HO OLGHUD]JR (OLPLQDU HO PLHGR SDUD TXH ODV SHUVRQDV WUDEDMHQ VHJXUDV \ GHQ OR PHMRU GH Vt PLVPDV 5 RPSHU ODV EDUUHUDV HQWUH GHSDUWDPHQWRV (OLPLQDU HVOyJDQHV \ FRQVLJQDV SDUD ORV RSHUDULRV VXVWLWX\pQGRORV SRU DFFLRQHV GHPHMRUD (OLPLQDU HVWiQGDUHV GH WUDEDMR LQFHQWLYRV \ WUDEDMR D GHVWDMR SXHV VRQ LQFRPSDWLEOHVFRQ OD PHMRUD F RQWLQXD (OLPLQDU ODV EDUUHUDV TXH SULYDQ D OD JHQWH GH H VWDU RUJXOORVD GH VX WUDEDMR))))))))


Related search queries