Example: bachelor of science

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ Stj. Av. Müge BOSTAN …

AD ORTAKLIK S ZLE MES . Stj. Av. M ge BOSTAN . ERY T HUKUK B ROSU/ANKARA. Adi ortakl k, iki ya da daha fazla ki inin emeklerini ve mallar n , ortak bir amaca eri mek zere birle tirmeyi stlendikleri s zle me ile kurulmaktad r. Her ortak, para, alacak, ba ka bir mal ya da emek olarak ortakl a bir kat l m pay koymakla y k ml d r. Adi Ortakl k S zle mesinin Unsurlar . 1- Ki i Unsuru: Bir adi ortakl k s zle mesinin do abilmesi i in en az iki ki inin varl . gerekir. yle ki, ortak say s herhangi bir sebeple bire inerse, ortakl k sona erer. Ortaklar ger ek veya t zel ki i olabilir. 2- Sermaye Unsuru: Ortaklar, ortakl k s zle mesi ile ortak amac n ger ekle tirilmesini sa layacak sermayeyi, ortakl a getirmeyi birbirlerine kar.

Adi ortaklık, iki ya da daha fazla kiinin emeklerini ve mallarını, ortak bir amaca erimek üzere birletirmeyi üstlendikleri sözleme ile kurulmaktadır.

Tags:

  Amaca

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ Stj. Av. Müge BOSTAN …

1 AD ORTAKLIK S ZLE MES . Stj. Av. M ge BOSTAN . ERY T HUKUK B ROSU/ANKARA. Adi ortakl k, iki ya da daha fazla ki inin emeklerini ve mallar n , ortak bir amaca eri mek zere birle tirmeyi stlendikleri s zle me ile kurulmaktad r. Her ortak, para, alacak, ba ka bir mal ya da emek olarak ortakl a bir kat l m pay koymakla y k ml d r. Adi Ortakl k S zle mesinin Unsurlar . 1- Ki i Unsuru: Bir adi ortakl k s zle mesinin do abilmesi i in en az iki ki inin varl . gerekir. yle ki, ortak say s herhangi bir sebeple bire inerse, ortakl k sona erer. Ortaklar ger ek veya t zel ki i olabilir. 2- Sermaye Unsuru: Ortaklar, ortakl k s zle mesi ile ortak amac n ger ekle tirilmesini sa layacak sermayeyi, ortakl a getirmeyi birbirlerine kar.

2 Taahh t etmi olurlar. Getirilen sermaye para, alacak, ba ka bir mal ya da emek olabilir. Ancak s zle mede aksi kararla t r lmam sa kat l m paylar , ortakl n amac n n gerektirdi i nem ve nitelikte ve birbirine e it olmak zorundad r. 1. Ortaklar n ayn neviden kat lma pay bor lanmalar zorunlulu u yoktur. 3- S zle me Unsuru: Adi ortakl k T rk Bor lar Kanunu (TBK) madde 6202'ye dayanan, iki veya daha ok ki inin eme ini veya mallar n ortak bir amaca eri mek i in birle tirdikleri bir s zle medir. Ortakl k, ortaklar n birbirlerine uygun irade a klamalar ile kurulur. Bu s zle me ile t zel ki ili i olmayan bir ki i birli i kurulmu . olur. Bu sebeple TBK' n n genel h k mleri uygulama alan bulur. 4- Ortak Ama Unsuru: Ortak ama tan s z edilebilmesi i in s zle me ile ula lmak istenen hedefin b t n ortaklar i in ortak olmas gerekir.

3 Ortaklar n amac tek ve ayn . olmal d r ancak bu ama ile ortaklardan birinin ki isel menfaati di er ortaklarca yerine getiriliyor olmamal d r. Belirlenen ama ; iktisadi ya da ideal olabilece i gibi, ge ici veya devaml olabilir. Ancak imkans z, kanuna, ahlak ve adaba ayk r olamaz. Bunlar n d nda doktrinde, affectio societatis (ortak amac birlikte ger ekle tirme, ama u runda e it temel zerinde birle erek al ma unsuru) denilen bir ba ka unsurun varl da kabul edilmektedir. Bu unsur, adi ortakl n di er s zle me ili kilerinden ayr lmas n sa lad gibi rekabet yasa ve orta n denetim hakk n n da temelini te kil eder. 3. 1 (T rk Bor lar Kanunu [TBK], 2011: madde 621). 2. (T rk Bor lar Kanunu [TBK], 2011:madde 620) Adi ortakl k s zle mesi, iki ya da daha fazla ki inin emeklerini ve mallar n ortak bir amaca eri mek zere birle tirmeyi stlendikleri s zle medir.

4 Bir ortakl k, kanunla d zenlenmi ortakl klar n ay rt edici niteliklerini ta m yorsa, bu b l m h k mlerine tabi adi ortakl k say l r. 3 Yavuz, Cevdet. Bor lar Hukuku Dersleri zel H k mler, Ortakl n Kurulmas ve zellikleri Taraflar n iradelerinin uyu mas ile kurulan ve Bor lar Hukuku'nun genel h k mlerine tabi olan adi ortakl k s zle mesi, elbette ki T rk Bor lar Kanunu'ndaki h k ms zl k sebepleri ile ba l d r. rne in, burada muvazaa veya gabin h k mleri uygulama alan bulur. radelerin irade sakatl klar ndan herhangi biri ile sakatlanmam olmas . gerekir. Adi ortakl k s zle mesi, ortaklardan sonuncusunun irade a klamas n n di er ortaklara varmas ile kurulmu olur. Ortaklardan birinin bile kabul iradesini a klamad durumda, iradesini a klam ortaklar i in ba lay c bir ortakl k s zle mesi meydana gelmez.

5 4. Ortakl k s zle mesinin kurulmas kanunda bir ekle tabi k l nmam t r. Ancak sermaye olarak getirilen de erin yani kat lma pay n n devri ekle ba l ise ortakl k s zle mesi de ekle ba l hale gelir. Ortaklar Aras ndaki li kiler 6098 say l T rk Bor lar Kanunu'nda ortaklar aras ndaki ili kiler; kat lma pay , kazan . ve zarar, ortakl n kararlar , ortakl n y netimi, y netim yetkisinin kald r lmas ve s n rlanmas , y netici ortaklar ile di er ortaklar aras ndaki ili ki, ortaklar aras ndaki sorumluluk, ortaklar aras ndaki ve ortakl k yap s ndaki de i iklikler ba l klar ile d zenlemi tir. Kat lma Pay : Her ortak para, alacak, ba ka mallar ya da emekten ibaret olan bir kat lma pay n , ortakl a getirmekle y k ml d r. S zle me ile aksi kararla t r lmam sa, ortaklar n ortakl a getirdi i kat lma paylar e it ve ortakl k amac n n gerektirdi i nitelik ve nemde olmal d r.

6 Kazan ve Zarar: Ortakl a ait b t n kazan ve zarar , ortaklar aralar nda b l mekle y k ml d r. Kural olarak bu b l me kat lma pay oran nda de il, e it olarak yap l r. Ancak bu durumun aksine s zle me yap labilir. B l me i in ortaklar n kabul etti i usul, aslan pay (hak edilenden daha ok al nan pay) ortakl . yaratmamal d r. Ayr ca eme ini getiren orta n sadece kara kat lmas . kararla t r labilir. Ortakl n Kararlar : Ortakl k s zle mesi de i ikliklerinde, ola an st i ler ve s zle mede belirlenen di er durumlarda ortakl k karar al nmas gerekir. Ortakl k kararlar , oybirli i ile al n r. S zle me ile kararlar n oy oklu u ile al naca . kararla t r labilir. Ortakl n Y netimi ile Y netim Yetkisinin Kald r lmas ve S n rland r lmas : Y netim, s zle me veya ortakl k karar yla bir veya birden ok orta a ya da nc.

7 Bir ki iye b rak lm olmad k a, b t n ortaklar ortakl y netme hakk na sahiptir. Orta n idare hakk , ola an i leri kapsar; ola an st i ler i in ortakl k karar gerekir. 4 Yavuz, Cevdet. Bor lar Hukuku Dersleri zel H k mler, Ortakl n y netimi, ortaklar n t m ya da birka taraf ndan y r t lmekte ise, her biri di erleri kat lmaks z n i lem yapabilir. Ancak ortakl y netmeye yetkili ortaklar bu i leme itiraz ederek, i lemin yap lmas n engelleyebilirler. Gecikilmesinde sak nca olan durumlarda, y netici ortaklardan her biri ola an d i ler bak m ndan yetkilidir. Gecikilmesinde sak nca olmayan durumlarda ise b t n ortaklar n oybirli i gerekir. Y netici Ortaklar ile Di er Ortaklar Aras ndaki li ki: TBK madde 6305'a g re y netici ortaklar ile di er ortaklar aras ndaki ili kiler, vekalet s zle mesine ili kin h k mlere tabidir.

8 Bu durumun bir sonucu olarak; ortakl y netme yetkisi bulunmayan orta n ortakl k i lerini g rmesi ya da ortakl y netme yetkisi olmakla birlikte bu yetkiyi a an ortak i in vekaletsiz i g rme h k mleri uygulan r. Ortakl k s zle mesi ile verilen y netim yetkisinin, kald r lmas ya da s n rland r lmas , ancak hakl bir sebebin varl halinde di er ortaklardan herhangi biri taraf ndan yerine getirilebilir. Ortaklar Aras ndaki Sorumluluk: TBK madde 6266 ile ortaklara rekabet yasa . getirilmi tir. yle ki, ortaklar, kendilerinin veya nc ki ilerin menfaatine olarak, ortal n amac n engelleyici ve zarar verici i leri yapamazlar. Ayr ca; Ortaklardan birinin ortakl k i leri i in yapt giderlerden veya stlendi i bor lardan dolay di er ortaklar, ona kar sorumlu olurlar; bu orta n, y netim i leri y z nden do rudan do ruya u rad zararlar ile ortakl n y netiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda do an zararlar , di er ortaklar gidermekle y k ml d rler.

9 Ortakl a avans olarak para veren ortak, verdi i g nden ba lamak zere faiz isteyebilir. Y k ml . olmad h lde ortakl k i leri i in emek sarf etmi olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdi i bir kar l k denmesini isteyebilir. 7. Ortaklar aras ndaki sorumluluk i erisinde son olarak zen borcu yer al r. Buna g re, ortaklardan her biri ortakl k i lerinde, kendi i lerinde oldu u l de zen g stermekle y k ml d rler. Ortaklar Aras ndaki ve Ortakl k Yap s ndaki De i iklikler: Ortaklar aras ndaki ve ortakl k yap s ndaki de i iklikler kapsam nda yeni ortak al m , alt kat l ma, ortakl ktan kma ve kar lmaya ili kin d zenlemeler bulunur. Ortakl a yeni ortak al m b t n ortaklar n r zas na ba l d r. Ortaklardan biri kendi pay n nc ki iye devrederse bu ki i ortak s fat kazanamaz.

10 5 (T rk Bor lar Kanunu [TBK], 2011:madde 630) Kanunun bu b l m nde veya ortakl k s zle mesinde aksine h k m bulunmad k a, y netici ortaklar ile di er ortaklar aras ndaki ili kiler, vek let s zle mesine ili kin h k mlere tabidir. Ortakl y netme yetkisi bulunmayan bir orta n, ortakl n i lerini g rmesi veya bu yetkiye sahip orta n yetkisini a mas h llerinde, vek letsiz i g rmeye ili kin h k mler uygulan r. Y netici ortaklar, y lda en az bir defa hesap vermek ve kazan paylar n ortaklara demekle y k ml d rler. Hesap d neminin uzat lmas na ili kin anla ma kesin olarak h k ms zd r. Ortakl . y netenin ortaklardan birisi olmamas durumunda da ayn kural uygulan r. 6 (T rk Bor lar Kanunu [TBK], 2011:madde 626) Ortaklar, kendilerinin veya nc ki ilerin menfaatine olarak, ortakl n amac n engelleyici veya zarar verici i leri yapamazlar.


Related search queries