Example: confidence

AK-Samvirke - Blanket AR 274 - 2002-11 - …

Ikke fast l n - udbetalt m nedsvisCPR og medAdresseTil og medL nmodtageren har arbejdetL nmodtageren var uge- eller 14-dagesl nnetNejJaHar det offentlige udbetalt tilskud til l nnen?L nL nUge nUge nL nt imerL nt imerL nt imerL nt imerDat oL nmodtagerens navndag m ned rOplysninger om l nmodtagerens arbejde mv. nskesKopi af l nsedler for perioden bedes vedlagt(Udfyld blanketafsnit A)(Udfyld blanketafsnit B)(Udfyld blanketafsnit C)L nmodtageren var fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af arbejdsgiverenUnderskriftArbejdsgiverens st empel og underskriftdag m ned rFra o g medM nedM nedL nmodtageren var ikke fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af a-kassen Fast m nedsl o g medUge- eller 1 4 -dages l 274 - 2011 - v01 Side 1 af 2 Arbejdsgivererkl ringBeregning af arbejdsl sheds-dagpenge og efterl ndag m ned rdag m ned rAR 274N r et medlem af en a-kasse bliver ledi

Når et medlem af en a-kasse bliver ledig eller ansøger om efterløn, skal a-kassen beregne størrelsen af arbejdsløshedsdagpengene eller efterlønnen.

Tags:

  Samvirke

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AK-Samvirke - Blanket AR 274 - 2002-11 - …

1 Ikke fast l n - udbetalt m nedsvisCPR og medAdresseTil og medL nmodtageren har arbejdetL nmodtageren var uge- eller 14-dagesl nnetNejJaHar det offentlige udbetalt tilskud til l nnen?L nL nUge nUge nL nt imerL nt imerL nt imerL nt imerDat oL nmodtagerens navndag m ned rOplysninger om l nmodtagerens arbejde mv. nskesKopi af l nsedler for perioden bedes vedlagt(Udfyld blanketafsnit A)(Udfyld blanketafsnit B)(Udfyld blanketafsnit C)L nmodtageren var fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af arbejdsgiverenUnderskriftArbejdsgiverens st empel og underskriftdag m ned rFra o g medM nedM nedL nmodtageren var ikke fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af a-kassen Fast m nedsl o g medUge- eller 1 4 -dages l 274 - 2011 - v01 Side 1 af 2 Arbejdsgivererkl ringBeregning af arbejdsl sheds-dagpenge og efterl ndag m ned rdag m ned rAR 274N r et medlem af en a-kasse bliver ledi g ellerans ger om efterl n.

2 Skal a-kassen beregnest rrelsen af arbejdsl shedsdagpengene ellerefterl denne beregning skal arbejdsgiveren efteranm odning oplyse om medlemmets l narbejdemv., jf. arbejdsl shedsforsikrings lovens 91 og nDer skal her oplyses l nmodtagerens skatte-pligtige l n, ATP- og arbejdsmarkedsbidrag ogl nmodtagerens bidrag til pensionsordninger,der er om fattet af afsnit I i lov om bes katning afpensionsordninger mv. Endvidere oplysesbetaling for overarbejde. L ntimerDer skal her oplys es antallet af tim er, for hvilkeder er udbetalt l n (l ntimer). Fritstillings-perioder, ferieperioder, barsels- og sygdoms-perioder er ogs omfattet, hvis der er udbetaltl n for skal ogs der sker afspadsering af overarbejde,anses arbejdet for udf rt i den uge, hvormedlemmet har f et l n for 274 - 2011 - v01 Side 2 af 2 VejledningUddrag af lov om arbejdsl shedsforsikring m.

3 2. De oplysninger, der er n vnt i stk . 1, kanindhentes af direkt ren for Arbejdsdirektoratet og for s vidt ang r egne medlemmer vedkommendearbejdsl shedskasse. 101 . Fors mm er en arbejdsgiver at opfylde de plig ter,som p hv iler ham ef ter 91e ller 91 a s traffes han medb de . 91 . En arbe jds giv er skal p be g rin g afg iveoplys nin ge r t il brug fo r ad minis tratio nen af fo rsikring s-systemet, herunder om1) hvilke l nmodtagere han har besk ftiget i etn rmere ang ivet tidsrum og dissesbesk ftigelsesperioder inden for dette tidsrum,2) h vo rv idt ha n ha r be sk ftiget bes temte medle mmeraf en kasse inden for et n rmere angivet tidsrum,3) h vilken l n de r er udb etalt til bestemte med lemme raf en kasse inden for et n rmere angivet tidsrum,4) rsagen til et medlems arbejdsoph r og5) udbetaling af dagpengegodtg relse i henhold til 84.


Related search queries