Example: stock market

Albert Marinculić Boris Habrun Ljubo Barbić Relja Beck

Albert Marinculi . Boris Habrun Ljubo Barbi . Relja Beck Biolo ke opasnosti u hrani Osijek, 2009. BIOLO KE Recenzenti za 1. dio Bakterije: OPASNOSTI Prof. dr. sc. Marija Halt U HRANI Prof. dr. sc. Lidija Ko a inski Recenzenti za 2. dio Virusi: Nakladnik: Prof. dr. sc. Antun Beus Hrvatska agencija za hranu (HAH) Prof. dr. sc. Josip Madi . Prof. dr. sc. Lidija Koza inski Za nakladnika: Recenzenti za 3. dio Paraziti: Dr. sc. Zorica Jurkovi Akademik prof. dr. sc. Teodor Wikerhauser Prof. dr. sc. Branko Richter Autori: Prof. dr. sc. Albert Marinculi Lektorica: Dr. sc. Boris Habrun , znanstveni savjetnik Dijana ok i , prof. Doc. dr. sc. Ljubo Barbi . Dr. sc. Relja Beck Grafi ko rje enje naslovne stranice: Davor Ile , dipl. ing.

Biološke opasnosti u hrani Albert Marinculić Boris Habrun Ljubo Barbić Relja Beck Osijek, 2009.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Albert Marinculić Boris Habrun Ljubo Barbić Relja Beck

1 Albert Marinculi . Boris Habrun Ljubo Barbi . Relja Beck Biolo ke opasnosti u hrani Osijek, 2009. BIOLO KE Recenzenti za 1. dio Bakterije: OPASNOSTI Prof. dr. sc. Marija Halt U HRANI Prof. dr. sc. Lidija Ko a inski Recenzenti za 2. dio Virusi: Nakladnik: Prof. dr. sc. Antun Beus Hrvatska agencija za hranu (HAH) Prof. dr. sc. Josip Madi . Prof. dr. sc. Lidija Koza inski Za nakladnika: Recenzenti za 3. dio Paraziti: Dr. sc. Zorica Jurkovi Akademik prof. dr. sc. Teodor Wikerhauser Prof. dr. sc. Branko Richter Autori: Prof. dr. sc. Albert Marinculi Lektorica: Dr. sc. Boris Habrun , znanstveni savjetnik Dijana ok i , prof. Doc. dr. sc. Ljubo Barbi . Dr. sc. Relja Beck Grafi ko rje enje naslovne stranice: Davor Ile , dipl. ing.

2 El. Autori fotografija: Dr. sc. Boris Habrun za Bakterije Grafi ka obrada i dizajn: Doc. dr. sc. Tatjana ivi njak za 3. dio Paraziti Grafika Dr. sc. Relja Beck za 3. dio Paraziti Ana Beck, za 3. dio Paraziti Tisak: Grafika Urednice izdanja: Dijana Brlek Gorski, Naklada: Brigita Hengl, dr. vet. med. 1000 primjeraka Uredni tvo izdanja: Godina izdavanja: 2009. Znanstveni odbor za biolo ke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani CIP: Prof. dr. sc. Albert Marinculi Prof . dr. sc. Frane Dela ISBN: 978-953-55680-1-8. Prof. dr. sc. Kata Gali Prof. dr. sc. ur a Vasi - Ra ki Dr. sc. Boris Habrun Ita Juro , dipl. ing. preh. teh. Napomena autora: Autori su dali prikaz trenuta no dostupnih znanstvenih spoznaja te rezultati naknadnih istra ivanja mogu u initi neva e ima neke od navedenih informacija.

3 Sva prava pridr ana od strane nakladnika. Zahtjev za kori tenje i reprodukciju materijala ili dijelova materija- la podnijeti u pisanom ili elektroni kom obliku Hrvatskoj agenciji za hranu. Predgovor nakladnika .. 5. Predgovor autora .. 7. 1. dio Bakterije .. 9. Uvod .. 11. Bakterije koje nisu pripadnici porodice Enterobacteriaceae .. 13. Aeromonas hydrophila 13. Bacillus cereus 14. Campylobacter jejuni 17. Clostridium botulinum 19. Clostridium perfringens 22. Listeria monocytogenes 23. Staphylococcus aureus 26. Streptokoki 29. Vibrio cholerae 30. Vibrio parahaemolyticus 31. Ostali pripadnici roda Vibrio koji uzrokuju alimentarne infekcije 32. Sadr aj Bakterije pripadnici porodice Enterobacteriaceae .. 33. Escherichia coli 33.

4 Salmonella spp. 36. Shigella spp. 39. Yersinia enterocolitica 41. Yersinia pseudotuberculosis 43. Ostale enterobakterije 45. imbenici koji utje u na rast i razmna anje bakterija u hrani .. 47. Literatura .. 58. 2. dio Virusi .. 59. Uvod .. 61. Norovirusna infekcija 63. Rotavirusna infekcija 66. Hepatitis A 68. Hepatitis E 71. Literatura: .. 74. 3. dio Paraziti .. 77. Uvod .. 79. Protozoi koji se prenose hranom .. 81. Entamoeba histolytica 81. Toxoplasma gondii 82. Cryptosporidium hominis i Cryptosporidium parvum 85. Giardia duodenalis 88. Metilji koji se prenose hranom .. 91. Fasciola hepatica 91. Trakavice koje se prenose hranom .. 93. Trakavice Taenia solium i Taenia saginata 93. Diphyllobothrium latum i druge trakavice iz roda Diphyllobothrium 95.

5 Echinococcus granulosus 97. Obli i koji se prenose hranom .. 99. Anisakis simplex i ostali obli i iz porodice Anisakidae 99. Ascaris lumbricoides 100. Enterobius vermicularis 102. Trichuris trichiura 103. Obli i iz roda Trichinella 104. Literatura: .. 109. Rje nik kori tenih pojmova i kratica .. 111. ivotopisi .. 117. Hrvatska agencija za hranu (HAH) je institucija s pravima i obvezama propisanim Zakonom o hrani ( Narodne novine . 46/07,155/08). Osniva Hrvatske agencije za hranu je Vlada Republike Hrvatske. HAH je osnovana prema Zakonu o hrani od godine, a godine zapo ela je s radom. Svoje zada e provodi na znanstveno utemeljenim principima, transparentno i neovisno, uz suradnju svekolike znanstvene zajednice okupljene u Znanstveno vije e i Znanstvene odbo- re te u podru ju sigurnosti hrane donosi znanstvena mi lje- nja, daje savjete i provodi procjene rizika.

6 Obavljanjem svoje djelatnosti pridonosi visokoj razini za tite ivota i zdravlja ljudi, uzimaju i u obzir zdravlje i dobrobit ivotinja, zdravlje bilja, okoli i funkcioniranje tr i ta. Sjedi te Hrvatske agencije za hranu je u Osijeku. Hrvatska agencija za hranu, koja prema Zakonu o hrani (NN. 46/07) uskla enim s europskom direktivom 178/2002, zauzi- ma zna ajno mjesto u sustavu sigurnosti hrane u Republici Predgovor Hrvatskoj, prepoznala je vrijednost projekta predlo enog pri- je nekoliko godina od strane njezinog Znanstvenog odbora nakladnika za biolo ke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, u okviru kojeg je predlo eno pisanje i objavljivanje knjige/priru nika o biolo kim (bakterijskim, virusnim i parazitarnim) opasnosti- ma u hrani.

7 Elja svih koji su radili na ovoj knjizi bila je da se sveuku- pnom gra anstvu skrene pa nja na bolesti iji su uzro nici bakterije, virusi i paraziti, koje su njihove odlike, u kojoj se hrani naj e e nalaze, kako to ranije prepoznati simptome bolesti te najva nije - to mogu poduzeti kako bi se to bo- lje za titili od potencijalnih opasnosti. Kako je rad na knjizi odmicao irio se i krug zainteresiranih kojima bi ona mogla koristiti. Tako je nastala knjiga koju kao pomo mogu koristiti i proizvo a i hrane, to je vrlo zna ajno posebice u trenutku kada se u na oj zemlji provodi sustav kontrole hrane od po- lja do stola , gdje su svi sudionici u lancu proizvodnje hrane odgovorni za njezinu sigurnost. Knjiga je napisana tako da 5.

8 Mo e poslu iti kao prakti an podsjetnik u laboratorijima u Lidiji Ko a inski, za 2. dio virusi kojima se obavlja analiza hrane, sanitarnim i veterinarskim Antunu Beus, inspekcijama, a tako er i kao dopunski ud benik svim sred- Josipu Madi i prof. Ko- njo kolcima i studentima veterinarskih, medicinskih, pre- za inski, za 3. dio paraziti aka- hrambeno-tehnolo kih, poljoprivrednih, biolo kih i ostalih demiku Teodoru Wiker- bliskih struka. hauser i Branku Richter. Kako bi ovo djelo bilo zanimljivo velikom krugu javnosti po- Veliko hvala Diani Brlek Gorski seban naglasak u njegovom nastajanju bio je na jednostav- dr. med. koja je zaslu na za stru - nom jeziku i stilu, preglednosti podataka koji su podijeljeni nu recenziju i ure ivanje knjige u u poglavlja, tabli nom pregledu najzna ajnijih osobina bio- cjelini.

9 Lo kih organizama koji se mogu na i u hrani (tablica se nalazi Zahvala ide i svim lanovima Znan- na kraju svakog poglavlja) te prikazivanju podataka o pojav- stvenog odbora za biolo ke, kemij- nosti bolesti u Hrvatskoj. U knjizi su obra ene bolesti koje ske i fizikalne opasnosti u hrani od su dosta este u na im krajevima, kao i bolesti koje se kod kojih je i potekla ideja o ovoj knjizi, na nas ne to rje e pojavljuju, ali su ipak zabilje ene na ovim elu sa koordinatoricom Znanstvenog podru jima. U 1. dijelu bakterije navedene su akreditirane odbora Brigitom Hengl koja je upornim metode pretraga na hrvatskom i engleskom jeziku u tekstu i marljivim radom zna ajno doprinijela i u tablici na kraju poglavlja. Ti podaci odra avaju trenutno ure ivanju i objavljivanju ove knjige.

10 Za- stanje u analitici uz mogu nost promjene ovisno o razvoju hvala tako er svima koji su svojim prijedlo- novih analiti kih metoda tako da se to podru je mora konti- zima ili kritikama obogatili ovo djelo. nuirano pratiti. U sklopu knjige nalazi se i Rje nik kori tenih Nadamo se da e svi kojima je ovo izdanje nami- pojmova i kratica za sve rije i koje nisu mogle biti zamijenje- jenjeno prona i u njemu koristan priru nik. ne hrvatskom ina icom zbog specifi nosti podru ja koje ovo djelo obra uje. Zorica Jurkovi , Na kraju ovog predgovora zahvaljujem se velikom timu lju- znanstvena savjetnica di koji je radio na ovoj knjizi. Autorima, Albertu ravnateljica Hrvatske agencije za hranu Marinculi , Habrun , Barbi i Beck, koji su vrhunski znanstvenici u svom podru ju.


Related search queries