Example: marketing

Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Olgu Sunumu Pamukkale T p Dergisi Pamukkale Medical Journal Alt ya nda bir ocukta tekrarlayan parotitis A six-year-old child with recurrent parotitis Cem Becerir*, Hacer Ergin*, Nevzat Karabulut**, C neyt Orhan Kara**. * Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, ocuk Sa l ve Hastal klar AD, Denizli ** Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, Radyoloji AD, Denizli ** Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, Kulak Burun Bo az AD, Denizli zet tekrarlayan parotitis , parotis bezinin tek veya iki tarafl i mesi ile karakterize, ataklarla seyreden, non-obstr ktif, non-s p ratif enflamatuar bir hastal d r. Juvenil rek rren parotit olarak da bilinir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, konjenital duktus malformasyonlar , genetik yatk nl k, enfeksiyonlar, alerji, otoimm n hastal klar, imm n yetmezlik su lanmaktad r. Bu yaz da tekrarlayan parotitis tan s alan bir hasta sunuldu. Hasta ate , her iki parotis lojunda i lik, k zar kl k ve a r yak nmalar yla ba vurdu.

136 Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis A six-year-old child with recurrent parotitis Cem Becerir*, Hacer Ergin*, Nevzat Karabulut**, Cüneyt Orhan Kara***

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

1 Olgu Sunumu Pamukkale T p Dergisi Pamukkale Medical Journal Alt ya nda bir ocukta tekrarlayan parotitis A six-year-old child with recurrent parotitis Cem Becerir*, Hacer Ergin*, Nevzat Karabulut**, C neyt Orhan Kara**. * Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, ocuk Sa l ve Hastal klar AD, Denizli ** Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, Radyoloji AD, Denizli ** Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, Kulak Burun Bo az AD, Denizli zet tekrarlayan parotitis , parotis bezinin tek veya iki tarafl i mesi ile karakterize, ataklarla seyreden, non-obstr ktif, non-s p ratif enflamatuar bir hastal d r. Juvenil rek rren parotit olarak da bilinir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, konjenital duktus malformasyonlar , genetik yatk nl k, enfeksiyonlar, alerji, otoimm n hastal klar, imm n yetmezlik su lanmaktad r. Bu yaz da tekrarlayan parotitis tan s alan bir hasta sunuldu. Hasta ate , her iki parotis lojunda i lik, k zar kl k ve a r yak nmalar yla ba vurdu.

2 Ik yetlerinin iki ay nce st solunum yolu enfeksiyonunu takiben ba lad , hastaya kabakulak tan s kondu u, tedaviyle hastan n ik yetlerinin hafiflemekle birlikte tekrarlad renildi. tekrarlayan parotitis nadir g r lmekle birlikte parotis bezine uyan b lgede tekrarlayan i lik yak nmas ile gelen ocuklarda ay r c tan da d n lmelidir. Pam T p Derg 2012;5(3):136-138. Anahtar s zc kler: tekrarlayan parotitis , parotis bezinde i lik Abstract Recurrent parotitis is a non-obstructive, non-suppurative inflammatory disease which is characterized by unilateral or bilateral parotid gland swelling attacks. It is also known as juvenile recurrent parotitis . Although the aetiology is unknown, congenital malformations of the ductus, genetic predisposition, infections, allergies, autoimmune diseases, and immune deficiency are blamed. In this article, a six-years-old girl diagnosed with recurrent parotitis was presented because of its rare occurrence. The patient was presented with fever, swelling of both parotid regions, redness and pain.

3 The complaints started two months ago following the upper respiratory symptoms, which was diagnosed as mumps. It was observed that the complaints had decreased with treatment but recurred. While recurrent parotitis is a rarely seen disease, it should be considered in the differential diagnosis of children with recurrent parotis region swelling. Pam Med J 2012;5(3):136-138. Key words: Recurrent parotitis , parotid gland swelling Giri s k g r len t kr k bezi hastal d r. K k ocuklarda kabakulak ile ay r m n yapmak tekrarlayan parotit, parotis bezinin tek zordur [3]. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, veya iki tarafl i mesi ile karakterize, ataklarla konjenital duktus malformasyonlar , genetik seyreden, non-obstr ktif, non-s p ratif yatk nl k, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, inflamatuar bir hastal d r. Juvenil rek rren alerji, otoimm n hastal klar, imm n yetmezlik parotit olarak da bilinir [1,2]. S p ratif parotitten su lanmaktad r [4].

4 Bu yaz da tekrarlayan farkl olarak parotis bezinde p yoktur [2]. Parotis parotit tan s alan alt ya ndaki bir k z ocu u, bezindeki i li e s kl kla a r , ate nadiren de hastal n nadir g r lmesi nedeniyle sunuldu. k zar kl k e lik eder. nsidans bilinmemekle birlikte sadece vaka serilerinin bildirilmi Olgu sunumu olmas nadir g r ld n d nd rmektedir [2]. ocuklarda kabakulaktan sonra ikinci en Alt ya ndaki k z hasta ate , her iki parotis lojunda i lik, k zar kl k ve a r yak nmalar yla Cem Becerir Yaz ma Adresi: Pamukkale niversitesi, T p Fak ltesi, ocuk Sa l ve Hastal klar AD, Denizli e-mail: G nderilme tarihi: Kabul tarihi: 136. tekrarlayan parotitis ba vurdu. ik yetlerinin iki ay nce st solunum tekrarlayan parotit tan s yla sulbaktam-ampisilin yolu enfeksiyonunu takiben ba lad , hastaya tedavisi ba land ktan sonra hastan n ik yetleri kabakulak tan s kondu u, ik yetlerinin geriledi. Taburcu edildikten sonraki be ayl k tedaviyle hafiflemekle birlikte tekrarlad , a z takipte ik yetlerinin be kez tekrarlad ve ve g z kurulu unun, eklem a r s n n ve i li inin, her defas nda bir hafta i inde kendili inden cilt d k nt s n n olmad renildi.

5 Fizik geriledi i g r ld . muayenede ate C, sa parotis lojunda 4x3 cm, sol parotis lojunda 2x1 cm sert, fikse, Tart ma a r l , k zar k kitle saptand . Di er muayene tekrarlayan parotit, parotis bezinin tek veya iki bulgular normaldi. Boy ve v cut a rl ya na tarafl i mesi ile karakterize, ataklarla seyreden, g re normalin %25-50 aral ndayd . Laboratuar non-obstr ktif, non-s p ratif inflamatuar bir incelemesinde l kosit say s n n 16 500 L, hastal d r [1,5]. nsidans bilinmemekle birlikte n trofil oran n n %80, eritrosit sedimantasyon nadir g r len bir hastal k olarak bildirilmektedir. h z n n 46 mm/saat, C-reaktif proteinin Genellikle tek tarafl d r. Bilateral ise semptomlar mg/dL, amilaz n 1 764 U/L oldu u saptand . bir tarafta daha belirgindir [3]. Hastam zda Periferik yaymas nda atipik h cre g r lmeyen her iki parotis bezi tutulmakla birlikte sol hastan n di er biyokimyasal tetkikleri ve parotiste semptom ve bulgular daha belirgindi.

6 Akci er grafisi normaldi. Kan, idrar ve bo az Leerdom ve arkada lar n n [2] 53 ocu u k lt r nde reme olmad . Toksoplazma gG ve kapsayan al malar nda, ba lang ya n n gM, rubella gG ve gM negatif, sitomegalovir s iki-be ya aras nda olup 10 ya ta zirve yapt . gG pozitif, gM negatif, Salmonella ve Brusella saptanm t r. Hastam z n ikayetleri literat r t p agl tinasyonlar negatif, Epstein-Barr vir s ile uyumlu bir ekilde alt ya nda ba lam t r. belirleyicileri negatif olarak bulundu. Boyun Hastal k, hastam z gibi k z ocuklar nda, erkek ultrasonografisinde (US) her iki parotis bezinde ocuklar ndan daha seyrek g r lmektedir [4]. ok say da hipoekoik alanlar, en b y . 12x6 mm boyutunda lenf nodlar , bez i inde tekrarlayan parotitte hastalar n tamam nda g lc kler, parankimde ok say da hiperekojen parotis bezinde i lik (%100) olup, buna a r . kalsifikasyonlar saptand . tekrarlayan (%92), ate (%41), k zar kl k ve s art e lik parotit etiyolojisine y nelik ara t rmada g z etmektedir.

7 Ate ( C), her iki parotis lojunda muayenesi normal olarak de erlendirildi; kuru i lik, k zar kl k, a r yak nmalar yla ba vuran g z ve veit saptanmad . mm nglob linler hastam z n daha nce kabakulak tan s ile takip ya a g re normal romatoid fakt r, antin kleer edildi i renildi. antikor, anti-deoksiribon kleik asit, anti-SSA, anti-SSB antikorlar negatif olarak saptand . tekrarlayan parotitin tipik klinik tablosunda Parotisin bilgisayarl tomografisinde (BT) k k iki-yedi g n s ren semptomlar ortalama . kistik geni lemeler ve bu yap lar n zerinde g nde sonlanmaktad r. Ataklar n -d rt ayda kalsifikasyon odaklar rapor edildi (Resim 1). bir tekrarlad , y ll k ortalama atak say s n n sekiz oldu u ve 20 den fazla atak g r lebildi i bildirilmektedir [2,5]. Hastam z n semptomlar . yedi g nde gerilerken, be ayl k takip s resinde be kez tekrarlad g r ld . tekrarlayan parotitis kendi kendini s n rlayan bir hastal k olup, bir ok hastada puberteden sonra semptomlar n kayboldu u, az say da olguda eri kin ya ta da devam etti i bildirilmektedir [1,2].

8 tekrarlayan parotitin etiyolojisinde konjenital duktus malformasyonlar , genetik yatk nl k, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, alerji, otoimm nite ve imm n yetmezlik su lanmaktad r [3]. tekrarlayan parotitisin izole gG3 eksikli i, gA eksikli i, X'e ba l . hipogammaglobilinemi, yayg n de i ken imm n yetmezlik ve gluten enteropatisi ile birlikteli i Resim 1. Bilgisayarl tomografi kesitinde rapor edilmi tir. Ayr ca ocukluk a nda bilateral parotis bezi lokalizasyonunda yayg n tekrarlayan parotitin Sj gren sendromunun ilk mikrokalsifikasyonlar ve kanallardaki t kan kl a bulgusu olabilece i bildirilmi tir [6]. B y me ba l k k kistik olu umlar, kronik enflamasyon ve geli imi, karaci er fonksiyon testleri dahil ile uyumludur. biyokimyasal parametreleri normal olan, ishal, 137. Pamukkale T p Dergisi 2012;5(3):136-138 Becerir ve ark. kusma, kilo kayb , hepatosplenomegali, periferik a r s parasetamol gibi basit analjeziklerle yaymada atipik h cre saptanmayan hastam zda nlenmektedir [2].

9 Semptomlar n a r oldu u maligniteden ve lyak hastal ndan, t m vakalarda cerrahi olarak total parotidektomi, imm nglob lin de erleri ve romatoloji paneli duktus ligasyonu, timpanik n rektomi veya normal oldu undan imm n yetmezlik ve Sj gren radyoterapi tedavi se enekleri aras ndad r [3,8]. sendromundan uzakla ld . Hastam zda olas etkenler g z n ne al narak akut atak d neminde sulbaktam-ampisilin ve tekrarlayan parotitin tan s nda yk n n parasetamol kullan ld . iyi al nmas ve klinik bulgular n yan s ra US, siyalogram, BT, manyetik rezonans (MR) ve MR Sonu olarak, tekrarlayan parotit nadir siyalografi gibi radyolojik tetkikler yard mc d r g r lmekle birlikte parotis bezine uyan b lgede [2,7]. US'de parotis bezinde hipoekoik alanlar, tekrarlayan i lik yak nmas ile gelen ocuklarda duktuslar n geni lemesine ba l g lc kler, BT ve ay r c tan da d n lmelidir. MR'da kronik inflamasyon ile uyumlu olan k k kistik olu umlar ve bu yap lar n duvarlar nda kar li kisi: Yazarlar kar ili kisi olmad n.

10 Mikrokalsifikasyon g r l rken hastam z n US ve beyan eder. BT bulgular tekrarlayan parotitis ile uyumluydu Kaynaklar [7,8]. 1. Chitre VV, Premchandra DJ. Recurrent parotitis . Arch tekrarlayan parotitte etiyolojinin net olmamas Dis Child 1997;77:359-363. 2. Leerdam CM, Martin HC, Isaacs D. Recurrent parotitis nedeniyle tedavide fikir birli i yoktur [2]. Bir ok of childhood. J Paediatr Child Health 2005;41:631-634. uzman akut atakta antibiyotik kullanmazken, 3. Nahlieli O, Shacham R, Shlesinger M, Eliav E. Juvenile profilaktik antibiyotik kullan m n n yarar da recurrent parotitis : a new method of diagnosis and g sterilememi tir [2]. Ancak, akut atakta treatment. Pediatrics 2004;114:9-12. 4. Huisman TA, Holzmann D, Nadal D. MRI of chronic antibiyotik kullan m n n, gland ler parankimde recurrent parotitis in childhood. J Computer Assisted ek y k m nledi i bildirilmektedir [3]. Bakteriyel Tomography 2001;25:269-273. etiyoloji a s ndan kan tlar yetersizdir.


Related search queries