Example: marketing

ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE ... - mevzuat.gov.tr

ANAYASADA YAPILAN DE KL KLERE UYUM SA LANMASI. AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN H KM NDE. KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASI HAKKINDA. KANUN H KM NDE KARARNAME. Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 2/7/2018 No : 703. Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No : 2709. 10/5/2018 No : 7142. Yay mland Resm Gazete Tarihi : 9/7/2018 No : 30473. (3. M kerrer). Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 60. MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 say l Adalet Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin De i tirilerek Kabul Hakk nda Kanun y r rl kten kald r lm t r.

MADDE 10- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 11- (16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) MADDE 12- (21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE ... - mevzuat.gov.tr

1 ANAYASADA YAPILAN DE KL KLERE UYUM SA LANMASI. AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN H KM NDE. KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASI HAKKINDA. KANUN H KM NDE KARARNAME. Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 2/7/2018 No : 703. Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No : 2709. 10/5/2018 No : 7142. Yay mland Resm Gazete Tarihi : 9/7/2018 No : 30473. (3. M kerrer). Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 60. MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 say l Adalet Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin De i tirilerek Kabul Hakk nda Kanun y r rl kten kald r lm t r.

2 MADDE 2- 23/7/2003 tarihli ve 4954 say l T rkiye Adalet Akademisi Kanunu y r rl kten kald r lm t r. MADDE 3- (3/6/2011 tarihli ve 633 say l Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 4- (9/1/1985 tarihli ve 3146 say l al ma ve Sosyal G venlik Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 5- 29/6/2011 tarihli ve 644 say l evre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r.

3 MADDE 6- (7/7/2010 tarihli ve 6004 say l D i leri Bakanl n n Kurulu ve G revleri Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 7- 3/6/2011 tarihli ve 634 say l Avrupa Birli i Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r. MADDE 8- 19/2/1985 tarihli ve 3154 say l Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun y r rl kten kald r lm t r. MADDE 9- (14/3/2013 tarihli ve 6446 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 10- 3/6/2011 tarihli ve 638 say l Gen lik ve Spor Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r.

4 MADDE 11- (16/8/1961 tarihli ve 351 say l Y ksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 12- (21/5/1986 tarihli ve 3289 say l Spor Genel M d rl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 13- 13/12/1983 tarihli ve 178 say l Maliye Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r. MADDE 14- (2/10/1981 tarihli ve 2531 say l Kamu G revlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar ler Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.)

5 MADDE 15- (11/10/2006 tarihli ve 5549 say l Su Gelirlerinin Aklanmas n n nlenmesi Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 16- (9/12/1994 tarihli ve 4059 say l Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 17- (3/6/2011 tarihli ve 641 say l Kalk nma Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 18- (14/2/1985 tarihli ve 3152 say l i leri Bakanl Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 19- (4/11/2004 tarihli ve 5253 say l Dernekler Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.)

6 MADDE 20- (30/3/2005 tarihli ve 5326 say l Kabahatler Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 21- 16/4/2003 tarihli ve 4848 say l K lt r ve Turizm Bakanl Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun y r rl kten kald r lm t r. MADDE 22- (25/8/2011 tarihli ve 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 23- (31/7/1970 tarihli ve 1325 say l Milli Savunma Bakanl G rev ve Te kilat Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 24- 22/1/2015 tarihli ve 6586 say l Mill May n Faaliyet Merkezi Kurulmas na li kin Kanun ile Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas na Dair Kanun y r rl kten kald r lm t r.

7 MADDE 25- (11/10/2011 tarihli ve 663 say l Sa l k Bakanl ve Ba l . Kurulu lar n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 26- (3/6/2011 tarihli ve 635 say l Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 27- 3/6/2011 tarihli ve 639 say l G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r. MADDE 28- 29/6/2011 tarihli ve 645 say l Orman ve Su leri Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname y r rl kten kald r lm t r.

8 MADDE 29- (3/6/2011 tarihli ve 640 say l G mr k ve Ticaret Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 30- (3/6/2011 tarihli ve 637 say l Ekonomi Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 31- (26/9/2011 tarihli ve 655 say l Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 32- (11/2/1959 tarihli ve 7201 say l Tebligat Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.)

9 MADDE 33- (10/7/1953 tarihli ve 6136 say l Ate li Silahlar ve B aklar ile Di er Aletler Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 34- (10/6/1985 tarihli ve 3230 say l Tan tma Fonu Te kili ile 11/7/1939. Tarihli ve 3670 Say l Milli Piyango Te kiline Dair Kanunun 4 nc Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 35- (9/10/2003 tarihli ve 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 36- (25/5/2004 tarihli ve 5176 say l Kamu G revlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.)

10 MADDE 37- (1/2/2018 tarihli ve 7075 say l Ola an st Hal lemleri nceleme Komisyonu Kurulmas Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin De i tirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 38- (21/6/1927 tarihli ve 1117 say l K kleri Muz r Ne riyattan Koruma Kanunu ile ilgili olup yerine i lenmi tir.). MADDE 39- 9/11/1983 tarihli ve 2945 say l Milli G venlik Kurulu ve Milli G venlik Kurulu Genel Sekreterli i Kanunu y r rl kten kald r lm t r. MADDE 40- M lga 2945 say l Kanun uyar nca kadro ve g rev unvanlar iptal edilen veya de i tirilen personel hakk nda 27/6/1989 tarihli ve 375 say l Kanun H km nde Kararnamenin m lga ek 18 inci maddesine g re i lem tesis edilir.


Related search queries