Example: bankruptcy

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII …

Anexa nr. I - FAMILIA OCUPA IONAL DE FUNC II BUGETARE ADMINISTRA IE . Capitolul II lit. C - Alte unit i bugetare de subordonare central i local , precum i din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investi ii I. Salarii de baz pentru func ii de specialitate a) Func ii de conducere Grad I Grad II. Nr. Nivelul Func ia Coef de Coef de crt studiilor Clasa Clasa ierarhizare ierarhizare 1 Director S 75 82 2 Director adjunct, contabil ef, inginer ef, redactor ef, inspector S 73 79 ef ef serviciu, ef sec ie, ef filial , ef corp control comercial I, 3 redactor ef adjunct, pre edinte federa ie, ef centru, ef serviciu S 70 76 voluntar pentru situa ii de urgen . ef birou, ef atelier, ef sta ie, ef sector, ef oficiu, ef laborator, ef ferm , ef baz experimental , ef corp control 4 S 67 73 comercial II, secretar general federa ie, ef compartiment pentru prevenire, ef forma ie salvare prim ajutor 5 Pre edinte club S 58 62 Vicepre edinte club, ef complex sportiv, ef baz.

V. Unităţi de informatică Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate Nr. crt Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coef de ierarhizare a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Tags:

  Scala

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII …

1 Anexa nr. I - FAMILIA OCUPA IONAL DE FUNC II BUGETARE ADMINISTRA IE . Capitolul II lit. C - Alte unit i bugetare de subordonare central i local , precum i din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investi ii I. Salarii de baz pentru func ii de specialitate a) Func ii de conducere Grad I Grad II. Nr. Nivelul Func ia Coef de Coef de crt studiilor Clasa Clasa ierarhizare ierarhizare 1 Director S 75 82 2 Director adjunct, contabil ef, inginer ef, redactor ef, inspector S 73 79 ef ef serviciu, ef sec ie, ef filial , ef corp control comercial I, 3 redactor ef adjunct, pre edinte federa ie, ef centru, ef serviciu S 70 76 voluntar pentru situa ii de urgen . ef birou, ef atelier, ef sta ie, ef sector, ef oficiu, ef laborator, ef ferm , ef baz experimental , ef corp control 4 S 67 73 comercial II, secretar general federa ie, ef compartiment pentru prevenire, ef forma ie salvare prim ajutor 5 Pre edinte club S 58 62 Vicepre edinte club, ef complex sportiv, ef baz.

2 6 S 54 58 sportiv /sec ie sportiv . b) Func ii de execu ie pe grade i trepte profesionale Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare 1 Auditor gradul I S 52 Auditor gradul II S 43 2 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 38 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 33 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 24 3 Inginer, economist; specialist I A S 48 Inginer, economist, referent; gradul I S 38 economist, referent, inginer; gradul II S 33 Referent, inspector, inginer, economidebutant S 24 4 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- SSD 37 economist; I. II SSD 25 III SSD 17 debutant SSD 12 5 Consilier juridic gradul IA S 48 Consilier juridic gradul I S 38 Consilier juridic gradul II S 33 Consilier juridic debutant S 24 6 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 14 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 8 11.

3 II. Unit i de perfec ionare a personalului cu preg tire superioar . Salarii de baz pentru func iile de specialitate Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare Func ii de execu ie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 48 Expert-consultant I S 38 Expert-consultant II S 33 III. Unit i de perfec ionare a personalului cu preg tire medie i centre de calificare i recalificare Salarii de baz pentru func iile de specialitate Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare a) Func ii de execu ie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 48 Expert gradul II S 38 Expert debutant S 33 b) Func ii de execu ie pe trepte profesionale 2 Instructor I M 22 Instructor II M 18 Instructor III M 14 Instructor debutant M 8 Not : Salariile de baz prev zute n prezenta anex se aplic i func iilor de specialitate din coala popular de art.

4 IV. Proiectare Salarii de baz pentru func iile de specialitate Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare a) Func ii de execu ie pe grade profesionale 1 Proiectant gradul I S 48 Proiectant gradul II S 38 Proiectant gradul III S 33 Proiectant debutant S 24 2 Subinginer cartograf I SSD 37 Subinginer cartograf II SSD 25 Subinginer cartograf III SSD 17 Subinginer cartograf debutant SSD 12 b) Func ii de execu ie pe trepte profesionale 3 Tehnician proiectant I M 22 Tehnician proiectant II*) M 18 Tehnician proiectant III*) M 14 Tehnician proiectant debutant*) M 8 *) Salariul de baz prev zut pentru aceast func ie se utilizeaz i la func ia de desenator tehnic cartograf. 12. V. Unit i de informatic . Salarii de baz pentru func iile de specialitate Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare a) Func ii de execu ie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem ; IA S 48 Analist, programator, inginer de sistem ; I S 38 Analist, programator, inginer de sistem ; II S 33 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 24 2 Informatician, conductor tehnic ; I SSD 37 Informatician, conductor tehnic ; II SSD 25 Informatician, conductor tehnic ; III SSD 17 Informatician, conductor tehnic ; debutant SSD 12 b) Func ii de execu ie pe trepte profesionale 3 Analist (programator) ajutor IA M 22 Analist (programator) ajutor I M 18 Analist (programator) ajutor II M 14 Analist (programator) debutant M 8 4 Operator, controlor date ; I M 22 Operator, controlor date ; II M 18 Operator, controlor date ; III M 14 Operator, controlor date ; debutant M 8 VI.

5 Administra ia public local . a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor jude ene i locale Salarii de baz pentru func iile specifice din serviciile publice de salvamont Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare 1 Salvator montan gradul I 42 Salvator montan gradul II 34 Salvator montan gradul III 27 b) Servicii voluntare pentru situa ii de urgen din subordinea consiliilor locale Salarii de baz pentru func iile specifice din serviciile voluntare pentru situa ii de urgen . Nr. Nivelul Coef de Func ia Clasa crt studiilor ierarhizare 1 Specialist pentru prevenire 42 2 Servant pompier 27 3 ef grup interven ie 40 4 ef echip specializat 40 5 Mecanic utilaj 27 6 Conduc tor autospecial 27 13.


Related search queries