Example: bachelor of science

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

ANKARA B Y K EH R BELED YE BA KANLI I. MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I. ANKARA B Y K EH R BELED YES . MAR Y NETMEL . VE LG L MEVZUAT. May s-2010. ANKARA B Y K EH R BELED YES BA KANLI I. YAYIN NO: 109. ISBN: 978-605-4067-11-4. SERT F KA NO. 17793. Bask . H LAL FORM MATBAACILIK. z ANKARA Toptanc lar Sitesi 2. Blok No: 52 Macunk y/ ANKARA . Tel: 0312. 397 38 78 Faks: 0312. 397 56 31. NS Z. Ba kent ANKARA , umutlar m z n simgesi, beklentilerimizin aynas d r. Bu nedenle, bir ba kentin kentsel yap s ve fiziki g r nt s n n lkesi i in hayati bir nemi vard r;. nk ba kentler ulusal varl k ve s reklili in timsali ve g vencesidir. yi haz rlanm bir plan, ba ar l bir imar uygulamas i in gerekli, ancak yeterli de il- dir. Uygulamay etkileyen fakt rlerin ba nda gelen tamamlay c nitelikteki mevzuat h - k mlerinin de ba ar l bir imar al mas nda b y k rol vard r.

ÖNSÖZ Başkent Ankara, umutlarımızın simgesi, beklentilerimizin aynasıdır. Bu nedenle, bir başkentin kentsel yapısı ve fiziki görüntüsünün ülkesi için hayati bir önemi vardır;

Tags:

  Kentsel

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

1 ANKARA B Y K EH R BELED YE BA KANLI I. MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I. ANKARA B Y K EH R BELED YES . MAR Y NETMEL . VE LG L MEVZUAT. May s-2010. ANKARA B Y K EH R BELED YES BA KANLI I. YAYIN NO: 109. ISBN: 978-605-4067-11-4. SERT F KA NO. 17793. Bask . H LAL FORM MATBAACILIK. z ANKARA Toptanc lar Sitesi 2. Blok No: 52 Macunk y/ ANKARA . Tel: 0312. 397 38 78 Faks: 0312. 397 56 31. NS Z. Ba kent ANKARA , umutlar m z n simgesi, beklentilerimizin aynas d r. Bu nedenle, bir ba kentin kentsel yap s ve fiziki g r nt s n n lkesi i in hayati bir nemi vard r;. nk ba kentler ulusal varl k ve s reklili in timsali ve g vencesidir. yi haz rlanm bir plan, ba ar l bir imar uygulamas i in gerekli, ancak yeterli de il- dir. Uygulamay etkileyen fakt rlerin ba nda gelen tamamlay c nitelikteki mevzuat h - k mlerinin de ba ar l bir imar al mas nda b y k rol vard r.

2 Yerel Y neticiler olarak bizler, Ba kent ANKARA 'y T rkiye Cumhuriyeti'nin modern ve a da ya am dekoru haline getirmek, Avrupa Onur Bayrakl ,Avrupa Birli i B y k d llerinin, yan s ra Avrupa eref Plaketi, En Ya anabilir Kent, En iyi niversite Kenti, En Rekabet i Kent, Harikalar Diyar kentsel G zelle tirme d l , Kuzey ANKARA En yi kentsel D n m Uygulama Habitat d l , Alt npark Akdeniz lkeleri Y l n Park d - l , Dikmen Vadisi kentsel D n m Proje d l , D nya Su rg t En yi Su Kaynaklar . Kullan m d l ve benzeri bir ok ba ar n n sahibi, Ba kent Belediyesi Vasf 'na ilave- ten ANKARA 'm z rnek bir d nya ehri yapmak i in al malar m z ve abalar m z art - rarak s rd rmekteyiz. B y k ehir Belediyelerinin Y netimi Hakk ndaki 5216 say l B y k ehir Belediye Kanunu uyar nca yenilenen ANKARA B y k ehir Belediyesi mar Y netmeli i nin 1986'dan g n m ze, zaman i inde yenilenmi olmakla birlikte son yasal d zenlemeler er evesinde genel bir g ncelleme ve k smi bir revizyon gereklili i ortaya km t r.

3 L e Belediyelerimizle koordineli olarak gereksiz baz maddeler y netmelikten kald r l p yeni baz maddeler ilave edilerek kapsaml bir d zenleme yap lm t r. Haz rlanan mar Y netmeli i G ncelleme ve K smi Revizyonu, ANKARA B y k ehir Belediye Meclisi'nin g n ve 939 say l karar yla onaylan p tari- hinde ilanen y r rl e girmi tir. Kitap haline getirilen bu esere; uygulamada kolayl k amac yla Plans z Alanlar mar Y netmeli i, S hhi Tesisat, Asans r Bak m ve letme ve S nak Y netmelikleri ile Oto- park Uygulama Esaslar gibi mevzuat h k mleri de ilave edilmi tir. mar Y netmeli imizin 1000 adet olan 2008 bask s n n; meslek odalar , ilgili meslek gruplar , yarg organlar ile kurum ve kurulu lar n yo un tevecc h sonucu t kenmesi nedeniyle tekrar g ncellenmek suretiyle 3. bask s n n yap lmas ihtiyac do mu tur.

4 Ba kent ANKARA 'n n kentsel geli imine katk da bulunmas , uygulay c lar n ba ar l . bi imde kullanmas , imar hizmetlerine s rat ve kolayl k getirmesi temennileriyle, yeni y - netmeli in koordineli olarak derlenip g ncelle tirilmesinde eme i ge en l e Belediyesi mar Birimleri, mar ve ehircilik Dairesi Ba kanl m z al anlar ile Belediye Ba kanla- r , Meclis yeleri, mar ve Bay nd rl k Komisyonu yelerine hizmet ve katk lar i in te ek- k rlerimi sunar m..Melih G K EK. ANKARA B y k ehir Belediye Ba kan . 2010. NDEK LER. (A) ANKARA B Y K EH R BELED YES MAR Y NETMEL . I. B L M .. Sahife No GENEL H K - Ama ..1. - - Yasal - mar Plan Kay t ve H k mlerinin nceli - mar Planlar nda ve Y netmelikte Olmayan - Di er lgili Mevzuat n Ge erlili - - z rl ler in Umumi Binalar le Kamusal, al ma, Sosyal ve K lt rel Alt Yap Alanlar nda Uyulmas Zorunlu - Ruhsats z veya Ruhsat ve Eklerine Ayk r Yap lan Yap - Kamu Hizmet ve Tesislerinden - Belediye Tasarrufundaki Yerler zerinde n - Yap lar n Esteti inde Belediyelerin - Planlamada Yang n G venli i A s ndan Uyulmas Zorunlu - Ruhsat Yenileme II.

5 B L M. TANIMLAR. - mar Plan na li kin Tan mlar, S n rlar ile K - kentsel Alan Kullan m Tan mlar ve Yap lanma artlar ..8. - Ada ve Parsellere li kin Tan - Yap D zenine li kin Tan III. B L M. HAR TA LER VE MAR PLANLARININ YAPILMASI VE DE KL KLER LE. PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASI VE UYGULANMASINA L K N ESASLAR. - Halihaz r Haritalar n Haz rlanmas ve Onay ..21. - mar Planlar n n Yap lmas ve De i ikliklerine Ait - mar Planlar n n Yap lmas /Yapt r lmas ..21. - Uygulama B lge ve - Uygulama mar Planlar nda Sosyal Donat Alanlar n n Yerlerini De i - mar Planlar in Ba - Belediyesinden Al nacak n zin ile lgililerince Yap lacak Plan nerilerinde Aranacak - mar Planlar n n Onay ve lan ..24. IV. - Parselasyon Planlar n n Haz rlanmas , Onay ve Y r rl e - Yol Profillerinin Haz rlanmas ve Onay ..25.

6 IV. B L M. ARSA ve B NA L LER . - Parsel B y kl - En Az Bah e - fraz, Tevhid ve rtifak Haklar na ait Genel - frazlar (Ay rmalar)..28. - Tevhidler (Birle tirmeler)..29. - fraz, Tevhid ve rtifak Hakk Belgelerinin G - Bir Parselde Birden Fazla Bina Yap lmas ..31. - Bina Yol Cephe(leri) Geni li - Bina - En Fazla BinaY kseklikleri (H max)..34. - B lge Kat Nizam D nda Bina Yap - Bina Cepheleri ve Blokla V. B L M. YAPI VE YAPILA MAYA L K N D ZENLEMELER. - Binalara Kot - Binalara Giri Kotlar ..38. - - Bodrum - Zemin - Konutlarda Bodrum ve Zemin Katlara Ait Baz - Asma - Y - Merdivenler ve - Asans - I kl k, Haval k ve Hava Bacalar ..56. - Duman Bacalar ..58. - p Bacalar ..61. - at - at Katlar ..62. - Korkuluk ve - Paratonerler, Uyar Lambalar ve - Binalarda Bulunmas Zorunlu Odalar/B l mler ve En Az l - Kap - - Bah e Duvarlar.

7 66. - - Kamunun Yarar in Al nmas Gerekli nlemler ve La m ukurlar . (Fosseptikler), La m Bacalar (R garlar), Pissu Ba lant lar ..69. V. VI. B L M. EKLENT LER (M temilat) ve ORTAK YERLER (Alanlar)..71. - Eklentiler ve Ortak Yerlerin Uyaca Genel - Kap c , Kaloriferci, Bek i ve Bah van Daireleri ile Kap c . B lmesi ve Kaloriferci - Di er Eklenti ve Ortak Yerler (Alanlar)..74. - Tabii Zeminden Kotland r lan Parsellerin n Bah esinde Kapal Otoparklar VII. B L M. ZELL K ARZ EDEN YAPILAR, PASAJ, KAPALI AR ILAR, SANAY AR ILARI, S NEMA VE T YATROLAR, D N TES SLER LE D ER ZEL YAPILAR. - Pasaj Kapal ar lar ve Sanayi ar lar ..77. - Sinema ve - A k Hava ve Arabal - Dini - Ekmek Fabrikalar ; Ekmek, Pasta ve Pide F r nlar ..83. - A k/Kapal Ta t Al m Sat m ve Te hir Yerleri, Otoparklar ve Taksi Yaz - zel - zel E itim ve retim Kurumlar.

8 88. - Kre ve G nd z Bak m - ay - Kahve Salonlar (Kahvehaneler)..92. - D n Salonu, Gazino, Gece Kul b , Taverna, Diskotek ve Barlar - Hamam, Sauna ve S hhi VIII. B L M. YAPI ZN (RUHSATI) LER . - Yap lara Ait Mimarl k/M hendislik Projeleri D zenlemeden nce lgili Belediye ve Di er darelerden Al nacak - Yap zni (Ruhsat ) ile lgili Genel Esaslar, Yap zni (Ruhsat ). M racaat ve Eklenecek - Mimarl k ve M hendislik Proje D zenleme Esaslar ..98. - Kamuya Ait Yap ve - Esasl Onar m (Tamir) ve De i ikliklerde (Tadiller) Proje ve - Kaz - stinat Duvarlar Yap m nda Ruhsat Alma Zorunlulu - Ruhsata Tabi Olmayan n aat - Muvakkat (Ge ici) Yap - S n rl Yap Yapma ve Yasa Olan B lgelere Ait - Sit Alanlar nda in aat artlar ..108. IX. B L M. YAPI ZN (RUHSATI) SONRASI LEMLER. - antiye Binalar ..108. - Yap Yerinde Bulundurulmas Gereken Levha ve VI.

9 - Yap Yerinin G - n aata Devam - Yap X. B L M. YAPI KULLANMA ( SKAN) ZN . - Yap Kullanma zni Vermeden nce A a Dikme Zorunlulu 111. - Yap Kullanma zni Verilmesi Ko ullar ve Gerekli 111. XI. B L M. M MARLIK M HEND SL K PROJE M ELL FLER S C LLER N N TUTULMASINA. L K N ESAS VE USULLER. - B ro Tescili Yapt XII. B L M. GE C H K MLER, Y R RL K VE Y R TME. - Y r rl kten Kald r lan Y netmelik ve De i 113. - Ge ici - Y r rl - Y r EK - ZEM N ARA TIRMA RAPORU. A - ZEM N ARA TIRMA RAPORU ER EVES .. 114. B- ZEM N ARA TIRMA RAPORU GENEL D ZEN .. 115. C- ZEM N ARA TIRMA RAPORU ANA VE ALT KONU BA 116. D- ZEM N NCELEME RAPORU : T P (B) - ANKARA B Y K EH R BELED YES . BELED YE MECL S KARARLARI. - (C) ANKARA B Y K EH R BELED YES MAR Y NETMEL NE. EK SIHH TES SAT Y NETMEL . B R NC B L M. - Ama ..147. - - Yasal - Genel K NC B L M.

10 UYGULAMA LKELER . - Su Saya lar ..148. - Su Depolar ..149. VII. - Yang n Suyu Depolar ..149. - Kanalizasyon Ba lant s ..150. - Genel - Y r rl (D) SI INAKLARLA LG L EK Y NETMEL K. B L M I. - Ama ..152. - - Yasal B L M II. - S - Kullanacaklara G re S nak e - Kullan m Amac na G re S nak e - Serpinti S naklar n n zellikleri ve Yap l lar ..153. - Serpinti S naklar n n Yap lacaklar Yer, Tesis ve Yap - S naklar n Kimler Taraf ndan Yapt r laca ..154. - Gerekti inde Genel S nak Olarak Kullan lacak B L M III. - Di er H k - S naklar n Bak m , Muhafazas ve - S naklar n Tapuya - Yap Ruhsat ve Kullanma zinlerinin - Sorumlu - Cezai H k - Y r rl kten Kald B L M IV. - Y r rl - Y r (E) - PLANSIZ ALANLAR MAR Y NETMEL . B R NC B L M. - Ama ..158. - - evre D zeni Plan Kapsam nda Kalan K NC B L M. - Tan VIII.


Related search queries