Example: air traffic controller

ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ BİRLİĞİ (FIEP)

ULUSLARARASI JANDARMALAR VE. ASKER STAT L KOLLUK KUVVETLER B RL (FIEP). 1. TANIM: Uluslararas Jandarmalar ve Asker Stat l KOLLUK Kuvvetleri Birli i FIEP , D nya Jandarmalar ve Asker Stat l KOLLUK Kuvvetleri aras ndaki i birli ini g lendirmek amac yla olu turulan uluslararas bir organizasyondur. 2. FIEP YELER : H len Fransa, talya, spanya, Portekiz, T rkiye, Hollanda, Fas, Romanya, rd n, Tunus, Ukrayna ve Filistin Jandarmalar birli in asli yesi, Arjantin, ili, Katar ve Brezilya Jandarmalar ortak yesi, Cibuti Jandarmas ise g zlemci yesidir. -1- 3. FIEP' N TAR H ES : Fransa Mill Jandarma Genel Direkt rl , lkelerinin y z l mlerinin b y k bir k sm nda emniyet ve asayi in sa lanmas ndan sorumlu olan asker stat l KOLLUK kuvvetlerinin uluslararas alanda da hak ettikleri yere sahip olmalar n sa lamak maksad yla, 01 Ekim 1992'de bir i birli i projesi nermi tir. Bu maksatla, e itli platformlarda i birli i al malar ba lat lm t r. al malar n daha sa l kl y r t lebilmesi ve yasal s n rlar n n belirlenebilmesi maksad yla, 18 May s 1994.

- 4 - 6. FIEP’İN ORGANLARI: a. Dönem Bakanlığı, b. Sekretarya (FIEP Proje Sb.), c. Genel Komutan/Direktörler Yüksek Konseyi (Zirve), 7. FIEP’İN ÇALIŞMA ESASLARI: FIEP’te daimi bir sekretarya ve bakanlık sistemi mevcut değildir.

Tags:

  Zirve

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ BİRLİĞİ (FIEP)

1 ULUSLARARASI JANDARMALAR VE. ASKER STAT L KOLLUK KUVVETLER B RL (FIEP). 1. TANIM: Uluslararas Jandarmalar ve Asker Stat l KOLLUK Kuvvetleri Birli i FIEP , D nya Jandarmalar ve Asker Stat l KOLLUK Kuvvetleri aras ndaki i birli ini g lendirmek amac yla olu turulan uluslararas bir organizasyondur. 2. FIEP YELER : H len Fransa, talya, spanya, Portekiz, T rkiye, Hollanda, Fas, Romanya, rd n, Tunus, Ukrayna ve Filistin Jandarmalar birli in asli yesi, Arjantin, ili, Katar ve Brezilya Jandarmalar ortak yesi, Cibuti Jandarmas ise g zlemci yesidir. -1- 3. FIEP' N TAR H ES : Fransa Mill Jandarma Genel Direkt rl , lkelerinin y z l mlerinin b y k bir k sm nda emniyet ve asayi in sa lanmas ndan sorumlu olan asker stat l KOLLUK kuvvetlerinin uluslararas alanda da hak ettikleri yere sahip olmalar n sa lamak maksad yla, 01 Ekim 1992'de bir i birli i projesi nermi tir. Bu maksatla, e itli platformlarda i birli i al malar ba lat lm t r. al malar n daha sa l kl y r t lebilmesi ve yasal s n rlar n n belirlenebilmesi maksad yla, 18 May s 1994.

2 Tarihinde, Madrid'de, Fransa Mill Jandarma Genel Direkt rl , talya Karabinieri Genel Komutanl ve spanya Guardia Civil Genel Direkt rl temsilcileri aras nda bir toplant . yap lm t r. Bu toplant da, lkelerin isimlerinin ba harflerini temsilen (FIE) ad alt nda bir organizasyon kurulmu tur. S z konusu organizasyona kat lma a r s na olumlu cevap veren Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhaf zlar Komutanl da, 02 Haziran 1995 tarihinde Roma'da yap lan toplant ya kat lm ve FIE, FIEP olmu tur. Genel Komutan ve Direkt rlerin kat ld FIEP'in ilk zirve toplant s , 23 May s 1996. tarihinde Fransa'da yap lm t r. Bu toplant da imzalanan Ortak A klama ile, her y l bir te kil t n d nem ba kanl n y r tmesi prensibi benimsenmi tir. nca, 30 A ustos 1997 tarihinde, FIEP yesi lkelerin Jandarma Genel Komutan ve Direkt rlerine birer mektup g nderilmi ve FIEP te kil t na ye olma iste i bildirilmi tir. T rk Jandarmas n n FIEP'e ye olma talebi, 21 Ekim 1997'de Lizbon'da yap lan Genel Komutan ve Direkt rler zirve Toplant s nda g r lm ve T rk Jandarmas n n G zlemci ye li i kabul edilmi tir.

3 20 Ekim 1998 tarihinde Madrid'de yap lan Jandarma Genel Komutanlar ve Direkt rler zirve Toplant s nda Jandarma Genel Komutanl n n FIEP'e asl yeli i onaylanm t r. Ayn . toplant da, Hollanda Kraliyet Mare ose Komutanl ile Fas Kraliyet Jandarma Komutanl n n da FIEP te kil t na g zlemci ye stat s ile kat lmalar kabul edilmi tir. 20 Ekim 1999 tarihinde Roma'da yap lan Jandarma Genel Komutanlar ve Direkt rler Toplant s nda, FIEP'in al malar n ve i i leyi ini d zenleyen FIEP Mutabakat . imzalanm t r. S z konusu Mutabakat Metni 2001, 2002, 2009, 2015 ve 2017 y llar nda g ncellenmi tir. -2- 4. FIEP YELER N N YEL K TAR HLER : lkeler Te kilat n Ad yelik tarihleri Fransa Mill Jandarma Genel Direkt rl . talya Karabinieri Genel Komutanl 1994. spanya Guardia Civil Direkt rl . Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhaf zlar 1995. T rkiye Jandarma Genel Komutanl 1998. Hollanda Kraliyet Mare ose Komutanl . 2000. Fas Kraliyet Jandarma Komutanl . Romanya Jandarma Genel M fetti li i 2001.

4 Ili Karabinieros Genel Direkt rl (*). 2005. Arjantin Mill Jandarma Direkt rl (*). rd n Jandarma Genel Direkt rl 2011. Katar G venlik Komutanl (*) 2013. Tunus Milli Muhaf z Komutanl 2016. Filistin Ulusal G venlik Kuvvetleri 2015. Brezilya Askeri KOLLUK ve Askeri tfaiye Birlikleri (*). 2016. Ukrayna Ulusal Muhaf zlar Komutanl . Cibuti Ulusal Muhaf z Komutanl (**) 2017. (*) Ortak ye, (**) G zlemci ye 5. FIEP'E YEL K ARTLARI: a. Avrupa Konseyi yesi veya Akdeniz Havzas lkesi olmak (Tam yelik art ), b. Jandarma tipi ya da asker stat de bir Genel KOLLUK Kuvveti olmak, c. Yarg otoritesinin y netimi alt nda cezai yapt r m gerektiren su lar . soru turmak ve nlemek, . Yerel veya ulusal otoritenin y netimi alt nda kamu d zenini sa lamak, d. Bunlara ek olarak e itli di er idari g revleri stlenmektir. -3- 6. FIEP' N ORGANLARI: a. D nem Ba kanl , b. Sekretarya (FIEP Proje Sb.), c. Genel Komutan/Direkt rler Y ksek Konseyi ( zirve ), 7. FIEP' N ALI MA ESASLARI: FIEP'te daimi bir sekretarya ve ba kanl k sistemi mevcut de ildir.

5 Bu g revler ye lkeler aras nda d n ml olarak y r t lmektedir. D nem ba kanl ve sekretarya g revleri her y l Ekim ay nda yap lan Jandarma Genel Komutan ve Direkt rler zirve Toplant s ile ba lamaktad r. Bu g revleri y r ten te kil t, ba kanl k ve sekretarya g revlerini lkesinde d zenledi i Jandarma Genel Komutan ve Direkt rler zirve Toplant s ile kendinden sonraki te kil ta devretmektedir. D nem Ba kanl , 1 y l s re ile asli ye lkeler aras nda s ra ile yap lmaktad r. D nem Ba kanl g revini y r ten lke, her y l Ekim ay sonlar nda d zenlenen Direkt rler ve Genel Komutanlar Y ksek Konseyi ( zirve ) toplant lar n n yan s ra, haz rl k faaliyetlerini d zenlemekten ve toplant lara ev sahipli i yapmaktan sorumludur. D nem Ba kan ;. FIEP'i temsil etmekte, Y ksek Konseyin ( zirve ) belirledi i programlar koordine ve kontrol etmektedir. Bir y l s ren d nem ba kanl s resince, ilgili Direkt rl k/Komutanl k kendi kararg h nda olu turacaklar Ba kanl k Sekretaryas marifetiyle.

6 A. Mutabakat n ng rd faaliyetleri y r tme, b. Komisyonlar aras ndaki temas kolayla t rma, c. Her ye kurumun belirledi i irtibat noktas ile temaslar n s rd rme, . Gerekli t m dok manlar haz rlama g revlerini y r tmektedir. Sekreterya;. a. Haz rl k toplant lar gibi m terek faaliyetleri koordine ve organize etmek, b. Raporlar n ve bilgilerin toplanmas ve da t lmas amac yla bir irtibat noktas . g revi ifa etmek, c. Direkt rler/Komutanlar Y ksek Konseyi toplant tutanaklar n haz rlay p, bu toplant larda al nan kararlar n sonucu olan t m faaliyetlerin, haz rlanan ortak a klamada yer almas n ve bu do rultuda y r t lmesini takip etmek, -4- . Komisyonun ald kararlar n ng rd faaliyetleri, sonu lar n ve nceden belirlenmi hususlar , toplant lara her y l ev sahipli i eden kurumlardan alaca raporlar vas tas yla takip etmek, d. Taraflar n sundu u genel veya zel teklifleri ve istekleri incelemek, e. ye lkelerin olu turduklar ve y r tt kleri de i im faaliyetleri ile ilgili ba vuru ve sorunlar toplamak ve ilgilenmekle y k ml d r.

7 8. FIEP KOM SYONLARI: ye lke jandarma te kil tlar aras nda mevcut ili kileri e itlendirip zenginle tirmek maksad yla FIEP i erisinde;. a. nsan Kaynaklar , b. Hizmet in Te kil tlanma, c. Yeni Teknolojiler ve Lojistik, . Uluslararas ler olmak zere d rt ana faaliyet alan belirlenmi ve bu konular i in birer komisyon kurulmu tur. Bu komisyonlar n al ma alanlar a a daki gibidir. a. nsan Kaynaklar Komisyonu (1) nsan Kaynaklar Komisyonu: (a) E itim ve personel temin de dahil olmak zere nsan Kaynaklar Y netimi ile g revli personel i in toplant lar/seminerler d zenleyerek deneyim ve rnek uygulamalar n payla m n geli tirme, (b) statistiksel verileri (se im testleri, adaylar n seviyeleri vb.) payla arak ve her bir kurumun d zenlemelerini g ncelleyerek personel temin politikalar n birbirleriyle uyumlu hale getirme, (c) Bir sonraki y l i in FIEP Kurslar Katalo unu g ncelleme, ( ) Ortak personel formasyonu i in e itim dok manlar n payla man n yan s ra e itli kategorilerde, e itim kurumlar taraf ndan kullan lan e itim y ntem ve programlar.

8 K yaslama g revlerini yerine getirir. (2) nsan Kaynaklar Komisyonu a a dakileri geli tirmekle g revlidir: (a) Gerekli operasyonel alanlarda uzmanlar aras ndaki irtibat ve payla mlar . yo unla t rma ( rne in bilimsel ve adli KOLLUK , evre kollu u, toplum polisli i, istikrarla g venli i sa lama, toplumsal olaylar ve ayaklanma kontrol , toplumsal olaylara demokratik ekilde m dahale, bili im su u ve r n izleme, zel m dahale, k y g zetleme, da kurtarma, k pek e itimi faaliyetleri k peklerle ve ilgi alan na ili kin di er her t rl faaliyet);. -5- (b) E itim kurumlar n n karde okul ilan edilmesi, okullar n ve dil kurslar n n temsilcileri ve e iticilerinin kar l kl de i imi;. (c) Jandarma tipi kuvvetlerin Jandarma ve Askeri Stat l KOLLUK Kuvvetlerin deontoloji (ahlak bilimi) ile ahlak ve insan haklar kurallar na riayet etmesi;. ( ) Uygulamal psikolojiyle ilgili faaliyetler. b. Hizmet in Te kil tlanma Komisyonu Hizmet in Te kilatlanma Komisyonu, u konulara y nelik olarak al r: (1) A a da yer alan nemli hususlar ele alan d zenlemeler ve al malar, yasal ve d zenleyici metinler ile soru turma teknikleri konusunda bilgi ve tecr be de i imi.

9 (a) Yetkililer aras nda kurulan irtibatlar, ziyaretler, kurslar, seminerler ve toplant lar vas tas yla uyu turucu ve silah ticareti, ter rizm ve yasad g a lar ve bununla beraber siber su da dahil olmak zere organize su la m cadele (b) Bilimsel soru turmalar (c) Kamu g venli i ve asayi i sa lama ( ) evre ve sanatsal miras n korunmas . (2) Yukar da belirtilen alanlarda ve bununla beraber k y g zetleme, bomba imha/sabotajlara kar koyma, s n r polisi, uluslararas bar koruma destekleme operasyonlar ve ilgi alan na ili kin di er her t rl faaliyet gibi kesin operasyonel faaliyetlerde i birli ini te vik etme. (3) Halkla li kiler ve meslek eti i alan nda ili kileri artt rma. c. Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu, toplant ve seminerler d zenlemede ihtiya . oldu u takdirde yelerin u alanlarda bilgi, tecr be ve al ma al veri inde bulunmas n ve s z konusu alanlarda i birli i yapmas n te vik eder: (1) Koruma ve m dahale te hizat , kriminal soru turma ve adli t p sistemleriyle ilgili teknik ara lar gibi malzemeler.

10 (2) Donan m ve yaz l m sistemleri, operasyonel ve adli ama larla internet/intranet kullan m , veri ve resim i leme i in ileri d zey sistemler, sistem koruma, siber tehditlerle m cadele de d hil olmak zere bilgisayar bilimi ve dijital teknolojiler . (3) Intranet, telsiz ve uydu kabiliyetleri de d hil olmak zere telekom nikasyon bilgi ve ileti im teknolojisi;. (4) Ula m ara lar ve di er lojistik konular;. -6- (5) Konuyla ilgili di er her t rl alan.. Uluslararas ler Komisyonu (1) D nya genelindeki Jandarma tipi ya da asker stat deki genel KOLLUK kuvvetleri, FIEP yelerine kendi te kilatlar n tan tmak i in Komisyona davet edilebilir. (2) Uluslararas li kiler Komisyonunun g revi, FIEP uygulamal faaliyetleri ve giri imlerini desteklemek i in finansman elde etmek amac yla, yetkili Uluslararas ve B lgesel Kurulu lara sunmak zere ortak karlar ilgilendiren projeleri se mektir. (3) Uluslararas ve B lgesel Kurulu lar temsilcileri, bu er evedeki uzmanl klar n.