Example: quiz answers

ASKERİ OKULLAR, ASKERİ ÖĞRENCİLER, ASKERİ FABRİ-

4711 M LL SAVUNMA BAKANLI I G REV VE TE K LATI HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 1325 Kabul Tarihi : 31/7/1970 Yay mland : Tarih : 7/8/1970 Say : 13572 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 9 Sayfa : 2753 Kurulu : (1) Madde 1 (De i ik: 25/7/2016-KHK-669/35 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/35 md.) Milli Savunma Bakanl , merkez ve ta ra te kilat ile ba l , ilgili ve ili kili kurulu lardan olu ur. Bakanl k merkez te kilat ; M ste ar, be m ste ar yard mc s , Tefti Kurulu Ba kanl , Askeri Fab-rikalar Genel M d rl , Tersaneler Genel M d rl , Askeri Adalet leri ve Kanunlar Genel M d rl , Askeralma Genel M d rl , Personel Genel M d rl , B t e ve Mali Hizmetler Genel M d rl , Lojis-tik Genel M d rl , Tedarik Hizmetleri Genel M d rl , Genel Plan ve Prensipler Genel M d rl , Hukuk M avirli i, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Ba kanl , Destek Hizmetleri Daire Ba kanl , Milli May n Faaliyet

4711 askerİ okullar, askerİ ÖĞrencİler, askerİ fabrİ-kalar ve bazi dÜzenlemeler hakkinda kanun (1) kanun numarası: 1325 kabul tarihi : 31/7/1970

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ASKERİ OKULLAR, ASKERİ ÖĞRENCİLER, ASKERİ FABRİ-

1 4711 M LL SAVUNMA BAKANLI I G REV VE TE K LATI HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 1325 Kabul Tarihi : 31/7/1970 Yay mland : Tarih : 7/8/1970 Say : 13572 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 9 Sayfa : 2753 Kurulu : (1) Madde 1 (De i ik: 25/7/2016-KHK-669/35 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/35 md.) Milli Savunma Bakanl , merkez ve ta ra te kilat ile ba l , ilgili ve ili kili kurulu lardan olu ur. Bakanl k merkez te kilat ; M ste ar, be m ste ar yard mc s , Tefti Kurulu Ba kanl , Askeri Fab-rikalar Genel M d rl , Tersaneler Genel M d rl , Askeri Adalet leri ve Kanunlar Genel M d rl , Askeralma Genel M d rl , Personel Genel M d rl , B t e ve Mali Hizmetler Genel M d rl , Lojis-tik Genel M d rl , Tedarik Hizmetleri Genel M d rl , Genel Plan ve Prensipler Genel M d rl , Hukuk M avirli i, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Ba kanl , Destek Hizmetleri Daire Ba kanl , Milli May n Faaliyet Merkezi Dairesi Ba kanl , Teknik Hizmetler Dairesi Ba kanl ve di er komutanl klardan olu ur.

2 Genel m d rl klerde ikiyi ge memek zere genel m d r yard mc l klar ve alt y ge memek zere daire ba kanl klar bulunur. (2) Bakanl k te kilat nda ayr ca zel Kalem M d rl ve Bas n ve Halkla li kiler M avirli i ile say -s otuzu ge memek zere Bakanl k M aviri bulunur. Yukar da belirtilenlerin d nda ihtiya duyulan hallerde Bakanlar Kurulu karar yla mevcut genel m d rl k ve m stakil daire ba kanl klar kald r labilir veya yeni genel m d rl k ve m stakil daire ba kanl k-lar kurulabilir. Ta ra te kilat , Bakanl n kurulu ama lar n ve y r tmekte oldu u hizmetleri ger ekle tirmek zere ihtiyaca g re Milli Savunma Bakan taraf ndan kurulacak birimlerden olu ur.

3 Bakanl k kadrolar , 190 say l Genel Kadro ve Usul Hakk nda Kanun H km nde Kararname eki cetvellerde yer alan hizmet s n f , kadro unvan ve dereceleri dikkate al narak 18/5/1929 tarihli ve 1453 say l Zabitan ve Askeri Memurlar n Maa at Hakk nda Kanun h k mlerine g re d zenlenir. (1) 2/9/2016 tarihli ve 29819 say l Resmi Gazete de yay mlanan 1/9/2016 tarihli ve 2016/9132 say l Bakan-lar Kurulu Karar Eki Karar ile; Milli Savunma Bakanl n n merkez te kilat nda yer alan Personel ve Mali Y netim Genel M d rl ile n aat Emlak ve Milli May n Faaliyet Merkezi Genel M d rl kal-d r lm olup, ayn Bakanl n merkez te kilat nda Personel Genel M d rl , B t e ve Mali Hizmetler Genel M d rl ve Lojistik Genel M d rl ile m stakil daire ba kanl olarak Askeri Adalet Tefti Kurulu Dairesi Ba kanl ve Teknik Hizmetler Dairesi Ba kanl kurulmu tur.

4 (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 say l KHK nin 38 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Askeri Adalet Tefti Kurulu Dairesi Ba kanl ibaresi Milli May n Faaliyet Merkezi Dairesi Ba kanl eklinde de i ti-rilmi , daha sonra bu h k m 1/2/2018 tarihli ve 7078 say l Kanunun 36 nc maddesiyle aynen kabul edi-lerek kanunla m t r. 4712 T rk Silahl Kuvvetleri personelinin g revlendirilece i veya atanaca kadrolar, Milli Savunma Ba-kan taraf ndan belirlenir ve bu kadrolara g revlendirmeler veya atamalar Milli Savunma Bakan taraf ndan yap l r. M ste ar Yard mc l , Askeri Adalet leri ve Kanunlar Genel M d rl ve Hukuk M avirli i kadrolar , askeri hakim g revlendirilmesi durumunda yarg ile ilgili idari g revlerden say l r.

5 (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 say l Bakanl klar ve Ba l Kurulu larda Atama Usul ne li kin Kanuna ek-li cetvellerde belirlenen g revlere Devlet memurlar aras ndan atama yap lmas halinde an lan Kanunda belirlenen atama usul uygulan r. Bakanl k merkez te kilat ndaki kadrolar n T rk Silahl Kuvvetlerindeki r tbe kar l ; m ste ar i in orgeneral, Milli Savunma niversitesi Rekt r ve m ste ar yard mc lar i in korgeneral, Tefti Kurulu Ba -kan ve genel m d rler ile Milli Savunma niversitesi rekt r yard mc lar i in t mgeneral, genel m d r yard mc lar ve m stakil daire ba kanlar i in tu general, daire ba kanlar ile Milli Savunma niversitesi enstit m d rleri i in ise albayd r.

6 Bu kadrolara atananlar, kamu konutlar ve askeri sosyal tesislerden r tbe kar l subaylar gibi istifade ederler. Askeri protokol m nasebetlerinin d zenlenmesinde de ayn esas uygu-lan r. (2) Kuvvet komutanl klar n n ba l l Madde 1/A- (Ek: 25/7/2016-KHK-669/36 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/36 md.) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl klar Milli Savunma Bakan na ba l d r. Bu Kanuna ayk r olmayan ve di er kanunlarla Genelkurmay Ba kanl na verilen g rev ve yetkilere ili kin h k mler sakl d r. Cumhurba kan , Ba bakan gerekli g rd klerinde Kuvvet Komutanlar ile ba l lar ndan do rudan bil-gi alabilir ve bunlara do rudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay al nmaks z n derhal yerine getirilir.

7 G rev ve yetki : (3)(4) Madde 2 Milli Savunma Bakan n n g revleri: a) Milli Savunma g revlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki (harp okullar ve astsubay meslek y ksekokullar ) e itim, mali ve b t e hizmetlerini, (3) b) Silahl Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararla t r lacak savunma politikas er evesinde, Genel-kurmay Ba kanl taraf ndan tespit olunacak ilke, ncelik ve anaprogramlar na g re: (1) Bar ta ve sava ta personel temini ile asker alma hizmetlerini, (3) (2) Silah, ara , gere ve her e it lojistik ihtiya maddelerinin tedariki hizmetlerini, (3) (De i ik: 25/7/2016-KHK-669/37 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/37 md.

8 Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini, (4) Sa l k ve veteriner hizmetlerini, (5) n aat, Emlak, skan ve Enfrastr kt r hizmetlerini, c) (De i ik: 3/10/2016-KHK-676/59 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/37 md.) Tefti , inceleme ve soru turma hizmetlerini, d) (Ek: 17/4/2017-KHK-690/10 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/9 md.) Bakanl k merkez ve ta -ra te kilat ile ba l , ilgili ve ili kili kurulu lar nda g rev alacak personelin g venlik soru turmas ve ar iv ara t rmas hizmetlerini Milli stihbarat Te kilat M ste arl ve Emniyet Genel M d rl arac l yla, y r tmektir. (4) ** Bu sayfada yer alan dipnotlar i in 4712-1 numaral sayfaya bak n z 4712-1 (1) 20/11/2017 tarihli ve 696 say l KHK nin 26 nc maddesiyle, bu f kran n birinci c mlesine g revlendiri-lece i ibaresinden sonra gelmek zere veya atanaca ibaresi ve g revlendirmeler ibaresinden sonra gelmek zere veya atamalar ibaresi eklenmi , daha sonra bu h k m 1/2/2018 tarihli ve 7079 sa-y l Kanunun 21 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunla m t r.

9 (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 say l KHK nin 38 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Milli Savunma niversi-tesi Rekt r ibaresinden sonra gelmek zere ve m ste ar yard mc lar ibaresi eklenmi , ayn f krada yer alan m ste ar yard mc lar , Tefti Kurulu Ba kan ve genel m d rler ibaresi Tefti Kurulu Ba -kan ve genel m d rler ile Milli Savunma niversitesi rekt r yard mc lar eklinde, daire ba kanlar i in ise albayd r ibaresi daire ba kanlar ile Milli Savunma niversitesi enstit m d rleri i in ise al-bayd r eklinde de i tirilmi , daha sonra bu h k m 1/2/2018 tarihli ve 7078 say l Kanunun 36 nc maddesiyle aynen kabul edilerek kanunla m t r.

10 (3) 25/7/2016 tarihli ve 669 say l KHK nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci f kras n n (a) bendine sosyal, ibaresinden sonra gelmek zere askeri okullardaki (harp okullar ve astsubay meslek y k-sekokullar ) e itim, ibaresi eklenmi , ayn f kran n (b) bendinin (1) numaral alt bendine Bar ta ve sava ta ibaresinden sonra gelmek zere personel temini ile ibaresi eklenmi olup, daha sonra bu h k m 9/11/2016 tarihli ve 6756 say l Kanunun 37 nci maddesiyle kanunla m t r. (4) 3/10/2016 tarihli ve 676 say l KHK nin 59 uncu maddesiyle bu maddenin birinci f kras na y r tmek-tir. ibaresi eklenmi olup, daha sonra bu h k m 9/11/2016 tarihli ve 6756 say l Kanunun 37 nci mad-desiyle kanunla m t r.


Related search queries