Example: dental hygienist

Astromineralogijos centras “Pars fortunae Mineralai

Astromineralogijos centras Pars fortunae . Mineralai AGATAS suteikia vidin ramyb , pusiausvyr , stabilum . Tai ir vienas i apsaugini akmen . vairi . spalv ir pie ini agatai gali b ti naudojami skirtingoms ligoms su velninti. Laikomas vienu stipriausi s km . traukian i akmen . viesi spalv agatus gali ne ioti ir vaikai. Si loma r minti sidabr , var ar alvar ir ne ioti ant laimingos rankos bevard io pir to. Puikiai veikia karoliai, pakabu iai, apyrank s. is akmuo da omas, kaitinamas. Agatas (Brazilija). AKVAMARINAS suteikia kantryb s u baigiant prad tus darbus, valgos, kad pamatyti naujus kelius ir ko nors nepraleisti, skatina siekti u sibr t tiksl . Tinka mogui, kuriam labai svarbus yra jo dvasinis augimas. Regeneruoja hormon apytak , imunin s sistemos veikl , ma ina alergijas (ypa ienlig ), stiprina reg jim toliaregiams ar trumparegiams. Nuostabus akmuo meditacijoms.

Astromineralogijos centras “Pars fortunae” AZURITAS skatina savarankiškumą, apmąstymus, kritiškumą, sąmoningumą, padeda atsikratyti varžančių įsitikinimų, minčių.

Tags:

  Canter

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Astromineralogijos centras “Pars fortunae Mineralai

1 Astromineralogijos centras Pars fortunae . Mineralai AGATAS suteikia vidin ramyb , pusiausvyr , stabilum . Tai ir vienas i apsaugini akmen . vairi . spalv ir pie ini agatai gali b ti naudojami skirtingoms ligoms su velninti. Laikomas vienu stipriausi s km . traukian i akmen . viesi spalv agatus gali ne ioti ir vaikai. Si loma r minti sidabr , var ar alvar ir ne ioti ant laimingos rankos bevard io pir to. Puikiai veikia karoliai, pakabu iai, apyrank s. is akmuo da omas, kaitinamas. Agatas (Brazilija). AKVAMARINAS suteikia kantryb s u baigiant prad tus darbus, valgos, kad pamatyti naujus kelius ir ko nors nepraleisti, skatina siekti u sibr t tiksl . Tinka mogui, kuriam labai svarbus yra jo dvasinis augimas. Regeneruoja hormon apytak , imunin s sistemos veikl , ma ina alergijas (ypa ienlig ), stiprina reg jim toliaregiams ar trumparegiams. Nuostabus akmuo meditacijoms.

2 R minamas sidabr ir ne iojamas ant bevard io pir to. Tiks pakabukas, auskarai ar tiesiog gabaliukas. Padirbin jamas labai da nai. Gali b ti kaitinamas, ap vitinamas, daug imitacij i sintetinio kvarco, pinelio ar stiklo. ALEKSANDRITAS vienas i sud tingiausi akmen , tod l ne ioti gali tik rimtai dirbantis su savo ego mogus. Gali pritraukti vykius, ai kiai nurodan ius J s esmin problem . Skatina rizik , k rybingum . Ne iojamas aukse ant bevard io pir to. Tikras aleksandritas labai brangus, tod l prekyboje da niausiai pateikiami sintetiniai aleksandritai, arba j imitacijos. AMAZONITAS ramina besikei ian ias nuotaikas, prot , prie taravimus, ilges ir irdies skausmus, skatina verbalin savirai k . Stiprina nerv sistem , atpalaiduoja. Padeda gimdant (dedamas prie 2 akros). Ne iojamas sidabre, varyje, alvaryje ant bevard io pir to. Gerai karoliai, pakabu iai ir Padirbin jimai dar ne inomi.

3 Amazonitas (Rusija). AMETISTAS puikiai ramina mentalin tamp ir su ja susijusius galvos skausmus. Skatina koncentracij , budrum , bet kartu veikia atpalaiduojan iai. Tinka dirbantiems protin darb , ypa . ten, kur aplinkoje daug tampos. Pakelia kraujo spaudim . Vienas i svarbiausi akmen . meditacijoms. Tai dvasinio tobul jimo akmuo. Ma ina patinimus (prid jus prie reikiamos vietos), temperat r , ramina kv pavimo tak , plau i , odos, nerv ligas. Biuruose ar darbo kambariuose galite laikyti didelius kristalus, eodas ar dr zas. Greitam tampos ar galvos skausmo nu mimui pakanka nedidel kristal palaikyti rankoje. Gerai ne ioti karolius, auskarus, pakabu ius. R minamas sidabr ir iede ne iojamas ant Platinimo teis 2002 Astomineralogijos centras 1. Astromineralogijos centras Pars fortunae . bevard io pir to. Ametistai da nai ap vitinami, parduodami sintetiniai arba falsifikatai.

4 Ametisto dr za (Brazilija). AMETRINAS susideda i ametisto ir citrino. Tai retas akmuo, randamas tik Bolivijoje. Suteikia vidin ramyb , bet kartu aktyvum ir koncentracij , padeda ramiai i spr sti visos dienos problemas, skatina optimizm ir d iaugsm . Stiprina vegetatyvin nerv sistem , valo ir regeneruoja visas l steles ir audinius. Ypa tinka turintiems horoskope Saul s ir M nulio kvadrat r ar opozicij . Tada jis gali b ti ne iojamas aukso (50%) ir sidabro (50%) lydinyje ant nelaimingos rankos bevard io pir to. Gali b ti dalinai pakaitinti ar ap vitinti. ANHIDRITAS stabilizuoja psichik , saugo nuo izofrenijos. Naudojamas meditacijose, bet, pagal kai kuriuos autorius, stabdo dvasin vystym si. Tvarko vandens pusiausvyr organizme, naudingas apsinuodijus, ypa skys iais arba tuo, kas juose tirpsta, vandenlig s atvejais. Dar vadinamas angelitu. Kaitinamas. Painiojamas su gipsu, kalkakmeniu, kalcitu.

5 APATITAS skatina dvasin paslankum ir vystym si, padeda pergal ti save, tod l gali b ti laikomas s km s mineralu. Mobilizuoja energijos rezervus, skatina nauj l steli formavim si. Padeda sergant rachitu, artroze, s nari ligomis ar l us kaulams. Ne iojamas prie odos. Padirbin jimai ne inomi. Gali b ti tik painiojamas su berilu, kalcitu, topazu, turmalinu. APOFILITAS nuima kaukes ir padeda pasirodyti tokiu, kokiu esate. Tokiu b du pa alina vidin . spaudim , i laisvina u spaustus jausmus. Tai langas siel . Padeda sergant astma ar alerginiais kv pavimo tak susirgimais. Puikus akmuo meditacijoms. Dedamas ant k no. Gali b ti ap vitintas bespalvis apofilitas, kad gauti alsv spalv . Kartais dar vadinamas uvies akimi. ASTROFILITAS i ry kina tai, kas neatlikta ar nesuvokta. Valo mintis. Su adina vir kinim , med iag apytak . Ne ioti prie irdies! Netinka n ioms. Painiojamas su biotitu ir muskovitu.

6 Dar nepadirbin jamas. AVANTIURINAS skatina individualum , svajoni gyvendinim , k rybi kum , padeda nekreipti d mesio r pes ius, neutralizuoja stres . Padeda i vengti arterioskleroz s, irdies infarkto, ma ina skausmus, u degimus, alergijas. Galima ne ioti, kad apsisaugoti nuo kenksming saul s spinduli (saul s sm gio, nudegim ). Ne iojamas sidabre, varyje, alvaryje ant bevard io pir to. Gali b ti karoliai, pakabukas ir alias avantiurinas nepadirbin jamas, tik oran inis. Platinimo teis 2002 Astomineralogijos centras 2. Astromineralogijos centras Pars fortunae . AZURITAS skatina savaranki kum , apm stymus, kriti kum , s moningum , padeda atsikratyti var an i . sitikinim , min i . Stimuliuoja skydliauk s veikl . Veikia kaip prie nuodis. Puikiai tinka meditacijoms. Padirbin jimai ne inomi. Gali b ti painiojamas su lazuritu ar sodalitu. Azurito ro (Kinija). AZURITAS MALACHITAS harmonizuoja prot ir jausmus, kas padeda su velninti vidinius konfliktus, suprasti kitus mones, veikti kan i.

7 Su adina imunin sistem , kepen veikl . Kartais gali b ti painiojamas su chrizokola. Labai da nos rekonstrukcijos, nes tikras randamas retai. BARITAS stiprina atmint , pasitik jim savimi, ramina i sibla kym ir nervingum . Naudojamas esant kaklo susirgimams, anginai, limfmazgi patinimui, ma ina pilvo skausmus. J gali ne ioti tie, kas labai bijo al io. Barito ro s gali b ti dedamos prie kompiuterio monitoriaus. Padirbin jimai ne inomi. BRONZITAS skatina aktyvum , i laikant vidin ramyb . Stiprina nerv sistem , padeda ramiai reaguoti konfliktus ir ekstremalias situacijas. Galima ne ioti kelni ki en je ar pakabuk . Padirbin jimai ne inomi. CELESTINAS skatina stabilum , atveria u sl ptus jausmus, suteikia pasitik jimo ir optimizmo. Atpalaiduoja sukiet jimus audiniuose ir organuose (net chroni kus raumen tempimus). Tinka meditacijoms. Padirbin jimai ne inomi.

8 Dar ezoterikoje vadinamas aqua-aura, nors i ties da niausiai taip vadinamas melsvai da ytas (aukso dulk mis) kaln kri tolas. CHALCEDONAS MELSVAS suteikia ramyb , pusiausvyr , stiprina savirai k ir gerina i kalb . Gali b ti naudojamas ankstyvojo diabeto faz se, skatina pieno i siskyrim maitinan ioms motinoms, ramina kv pavimo tak ligas. R minamas kaip agatai. CHRIZOBERILAS stiprina tiesum , savidisciplin , strategin m stym ir organizatoriaus talent . Padeda atsikratyti baimi , suvar ym , iliuzij ir daryti tai, kas reikalinga, nereaguojant . nuotaikas. Skatina nor i gyti ir vali stengtis d l to, tod l su adina gydom sias galias. R minamas auks ir ne iojamas ant bevard io pir to arba pakabutyje ar auskaruose. Padirbin jamas seniai ir da nai. Ypa da nai sutinkamas sintetinis chrizoberilas. CHRIZOKOLA padeda i laikyti ai kum bet kokioje situacijoje, velgti savo poelgi pasekmes ir keisti pro ius tapusiais automatizmais.

9 Emina temperat r , kraujo spaudim , atpalaiduoja (ypa . spazm ar traukuli metu), ramina menstruacij . skausmus. Tinka meditacijoms. Da nos imitacijos i da yto chalcedono. Chrizokola (Peru). Platinimo teis 2002 Astomineralogijos centras 3. Astromineralogijos centras Pars fortunae . CHRIZOPRAZAS suteikia pasitik jimo ir tikrumo, dr sos veikti. Skatina nepriklausomyb , pritraukia prot vi param , i moko d iaugtis supan iu pasauliu ir i silaisvinti i sunki prisiminim . ar pasikartojan i sapn . alina lakus, ramina odos susirgimus (kartais ir neurodermit ), skatina vaisingum moterims (ypa jei d l to kalta infekcija). Ne iojamas sidabre (kartais aukse) ant ma ojo pir to. Gali b ti pakabukas ar auskarai. Padirbin jamas aliai da ant chalcedonus. CIRKONAS tai stiprus akmuo, su adinantis savo vert s pajautim , tod l, mon ms su ry kiu ego, geriau jo nene ioti. Skatina naujas id jas ir j gyvendinim , moko atskirti esm nuo neesmini dalyk , stiprina gyvenimo prasm s paie k , padeda atsipl ti nuo materializmo ir veikti praradimus.

10 Su adina kepen veikl , ma ina skausmus. Labai daug imitacij : ap vitinami, kaitinami. Parduodami sintetiniai. Painiojami su akvamarinu, chrizoberilu, safyru, topazu, turmalinu, vezuvianu ir Dar vadinamas ceilono deimantu, sparklitu, starlitu ir CITRINAS stiprina pasitik jim savimi ir gyvenimo d iaugsm , aktyvum ir ekstraverti kum , skatina ie koti nauj patyrim ir kartu lengvai bei greitai tai perdirbti. Pakelia nuotaik . Tinka depresyviems mon ms, kurie nerealizuoja sav s. Stiprina nerv sistem , skatina skrand io, kasos funkcijas. Gali naudoti diabetikai pirmin je ligos stadijoje ir ne ioti bijantys al io. Tinka meditacijoms. Ne iojamas aukse ant bevard io pir to, pakabutyje, auskaruose. Da niausiai padirbamas kaitinant ametist , ap vitinant ir kaitinant kaln kri tol . Painiojamas su berilu, topazu, geltonu turmalinu. COISITAS padeda nusivylusiems atgauti stabilum , gyvendinti savo id jas ir norus.


Related search queries