Example: dental hygienist

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ - mku.edu.tr

AVANS VE YOLLUK LEMLER Dil ad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: B t eyle denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en st y neticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yap ld birimi, n deme: lgili mevzuat nda ng r len hallerde kesin deme ncesi AVANS veya kredi eklinde yap lan demeyi, Mutemet: Harcama yetkilisi taraf ndan yaz l olarak g revlendirilen ve kendisine verilen AVANS veya ad na a lan kredilerle s n rl olarak yapaca harcamalar konusunda harcama yetkilisine kar sorumlu, bunlar n mahsubuna ili kin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutar iade etmekle y k ml olan harcama yetkilisi mutemedini; ifade etmektedir. AVANS ( N DEME) LEMLER Harcama yetkilisinin uygun g rmesi durumunda; - lgili kanunlarda ng r len haller ile -Ger ekle tirme i lemlerinin tamamlanmas beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler i in AVANS vermek veya kredi a mak suretiyle n deme yap labilir AVANS ( N DEME) LEMLER AVANS lemleri Y nergemizin maddesine ( n deme ve Mahsup lemleri; 2005/9913 say l Bakanlar Kurulunca kar lan n deme Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik h k mlerine g re y r t l r) g re verilmektedir.

TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ - mku.edu.tr

1 AVANS VE YOLLUK LEMLER Dil ad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: B t eyle denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en st y neticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yap ld birimi, n deme: lgili mevzuat nda ng r len hallerde kesin deme ncesi AVANS veya kredi eklinde yap lan demeyi, Mutemet: Harcama yetkilisi taraf ndan yaz l olarak g revlendirilen ve kendisine verilen AVANS veya ad na a lan kredilerle s n rl olarak yapaca harcamalar konusunda harcama yetkilisine kar sorumlu, bunlar n mahsubuna ili kin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutar iade etmekle y k ml olan harcama yetkilisi mutemedini; ifade etmektedir. AVANS ( N DEME) LEMLER Harcama yetkilisinin uygun g rmesi durumunda; - lgili kanunlarda ng r len haller ile -Ger ekle tirme i lemlerinin tamamlanmas beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler i in AVANS vermek veya kredi a mak suretiyle n deme yap labilir AVANS ( N DEME) LEMLER AVANS lemleri Y nergemizin maddesine ( n deme ve Mahsup lemleri; 2005/9913 say l Bakanlar Kurulunca kar lan n deme Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik h k mlerine g re y r t l r) g re verilmektedir.

2 Tarihinde BAP Duyurular nda belirtildi i zere; BAP taraf ndan y r t len projeler i in talep edilen AVANS giderleri; ger ekle tirme i lemlerinin tamamlanmas beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olmas durumunda sadece hizmet al m (analiz cretleri, bak m onar m, i ilik, ta t kiras ), YOLLUK ve yak t i in al nabilir. Makine / Te hizat Al m ve Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Al mlar nda otomasyon zerinden istek fi i d zenlenmesi gerekmektedir. AVANS ( N DEME) LEMLER AVANS ( n deme) s n rlar Merkezi Y netim B t e Kanununda belirlenen parasal limitin alt kat d r. Mutemedin AVANS n verildi i tarihten itibaren en ge 5 g n i inde sat n almaya ba lamas gerekli olup, AVANS verilmesini gerektiren ihtiya lar n ortadan kalkmas halinde AVANS n veya kullan lmayan art klar n, son harcama tarihini takip eden 3 i g n i inde bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplar na iadesiyle mahsubunu yaparak hesab n kapatmak zorundad r.

3 AVANS s resi AVANS n hesaba yat r ld tarihten itibaren 1 (bir) ayd r. AVANS ( N DEME) LEMLER Bir n demenin usul ne uygun mahsubu yap lmadan yeni n deme yap lmaz. Ayn ki i mutemet olarak ayn anda birden fazla projeden n deme alabilece i gibi ayn projede birden fazla mutemet de tayin edilebilir. N DEMELER N MAHSUBU VE SORUMLULUK Mutemetler, mali y l n sonunda avanslarda bir ayl k, kredilerde ayl k s renin dolmas n beklemeksizin, mahsubunu yapmad klar harcamalara ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutar iade ederek hesab n kapatmakla y k ml d rler. Mali y l sonuna kadar kapat lmayan veya mahsup d neminde mahsup edilece i idaresince bildirilmeyen n deme tutar , y l sonunda mutemet ad na ilgili hesaba bor kaydedilerek n deme hesab kapat l r. Mutemet ad na bor kaydedilen tutarlar hakk nda muhasebe y netmeli inde belirtildi i ekilde i lem yap l r.

4 N DEMELER N MAHSUBU VE SORUMLULUK Ald klar AVANS mahsubunu s resi i erisinde yapmayan Proje Y r t c s / AVANS Mutemedi hakk nda 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usul Hakk nda Kanun uyar nca gecikme zamm oran nda faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilmektedir. H ZMET ALIMLARI AVANSIN MUTEMED HESABINA YATIRILMASINDAN SONRAK LEMLER Proje Y r t c s / AVANS Mutemedinin piyasa fiyat ara t rmas yaparak en az 3 teklif almas gerekmektedir. En d k teklif veren firma/kurulu dan hizmet al m yap larak fatura al nan tekliflerle birlikte BAP birimine teslim edilmelidir. ( AVANS tutar n n Proje Y r t c s / AVANS Mutemedi belirtti i hesaba aktar lmadan nceki bir tarihte d zenlenen faturalar i leme al nmamaktad r.) H ZMET ALIMLARI AVANSIN MUTEMED HESABINA YATIRILMASINDAN SONRAK LEMLER Hizmet al mlar nda Merkezi Harcama Y netmeli inin 46.

5 Maddesine istinaden d zenlenen fatura tutarlar na g re BAP Birimi taraf ndan d zenlenen hizmet al m hakedi belgeleri faturay d zenleyen kurum taraf ndan imzalanmas gerekmektedir. H ZMET ALIMLARI AVANSIN MUTEMED HESABINA YATIRILMASINDAN SONRAK LEMLER * ,00 TL ve zeri hizmet al mlar nda d zenlenen bir faturada KDV li toplam tutar zerinden 'Gelir daresi Ba kanl n n yay nlad 117 nolu Katma De er Vergisi Tebligat , 63 say l sirk ye' istinaden KDV tevkifat kesintisi yap larak kesintinin faturada belirtilmesi, firmaya kesintiden sonra nihai tutar denerek faturada belirtilen tevkifat tutar n n Proje Y r t c s / AVANS Mutemedi taraf ndan Strateji Daire Ba kanl n n ilgili hesab na Mutemedin kimlik numaras belirtilerek " AVANS Art " olarak yat r lmas ve dekontun AVANS kapatma evraklar ile birlikte BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir.

6 Niversitelerin D ner Sermaye M d rl kleri taraf ndan d zenlenen faturalarda ve KDV den muaf olan kurumlarda tevkifat kesintisi yap lmamaktad r. YOLLUK DEMELER M nferit ve uzmanl k projelerinde Fak lte taraf ndan al nan Y netim Kurulu Karar ve Rekt rl k Olurlar n n Asl Gibidir ibaresi ile fotokopisinin birimimize getirilmesi gerekmektedir. Doktora, y ksek lisans projelerinde Enstit Y netim Kurulu Karar n n Asl Gibidir ibaresi ile fotokopisinin birimimize getirilmesi gerekmektedir. Rekt rl k Olurlar birimimiz taraf ndan haz rlanarak olurlar al nacakt r. YOLLUK DEMELER U ak ile seyahat, konaklama ve kat l m cretleri gibi durumlar s z konusu ise Y netim Kurulu Karar nda u ak ile seyahat edilece i ve g ndelik, konaklama ve kat l m creti masraflar n n .. nolu projeden kar lanmas ibaresi belirtilmelidir.

7 AVANS Proje Y r t c s / AVANS Mutemedinin hesab na aktar ld ktan ve Y netim Kurulu Karar nda belirtilen tarihlerde belirtilen yere gidi -d n ger ekle tikten sonra Yurti i/Yurtd Ge ici G rev YOLLUK Bildirgesi AVANS kullanan ki inin kadro derecesine g nl var ise konaklama ve kat l m belgesi tutarlar belirtilerek haz rlan p imzal bir ekilde gerekli evraklarla birlikte (seyahat bileti, konaklama faturas , kongre/seminer/e itim kat l m belgesi, kat l m creti deniyor ise dendi ine dair belge ) birimimize ula t r lmal d r. YOLLUK DEMELER Yurtd yolluklar i in; personel AVANS n n Proje Y r t c s / AVANS Mutemedinin hesab na aktar ld g n n Merkez Bankas Efektif Sat Kuruna g re Yurtd Ge ici G rev YOLLUK Bildirgesinin haz rlanmas gerekmektedir. OTOMASYON ZER NDEN AVANS VE YOLLUK LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS VE YOLLUK LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS VE YOLLUK LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS VE YOLLUK LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER OTOMASYON ZER NDEN AVANS LEMLER


Related search queries