Example: stock market

AVUKATLAR İÇİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİ - İstanbul …

AVUKATLAR N DEFTER-BEYAN S STEM . G R . DEFTER-BEYAN sistemi , Serbest meslek defterine yap lacak olan kay tlar n elektronik ortamda tutulmas na ve muhafazas na imkan veren, beyanname, bildirim ve dilek eler ile serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda d zenlenmesine imkan veren sistemdir. Defter Beyan sistemi ile vergisel i lemler elektronik ortamda kay t al na al nacakt r. DEFTER BEYAN S STEM N N ZORUNLU OLU U. T m meslekta lar m z yak ndan ilgilendiren ve 17 Aral k 2017 tarihli Resmi Gazetede yay nlanan Genel Tebli i S ra No 486 ve 487'de yer alan -Maliye Bakanl 'n n getirmi . oldu u (Serbest Meslek Kazanc Defteri ve Serbest Meslek Makbuzu ile ilgili) d zenlemeye g re; serbest meslek erbab olan AVUKATLAR , Defter Beyan sistemini kullanmak zorundad rlar. DEFTER-BEYAN sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek erbab meslekta lar m z, tarihine kadar sistemi kullanmak zere adresi zerinden veya ba l olduklar vergi dairesi arac l yla, Vergi Usul Kanunu 486 S ra Nolu Genel Tebli in Ge ici h km uyar nca ba vuru yapabileceklerdir.

AVUKATLAR İÇİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİ GİRİŞ Defter-Beyan Sistemi, Serbest meslek defterine yapılacak olan kayıtların elektronik ortamda tutulmasına ve muhafazasına imkan veren, beyanname, bildirim ve dilekçeler ile serbest

Tags:

  Sistemi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AVUKATLAR İÇİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİ - İstanbul …

1 AVUKATLAR N DEFTER-BEYAN S STEM . G R . DEFTER-BEYAN sistemi , Serbest meslek defterine yap lacak olan kay tlar n elektronik ortamda tutulmas na ve muhafazas na imkan veren, beyanname, bildirim ve dilek eler ile serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda d zenlenmesine imkan veren sistemdir. Defter Beyan sistemi ile vergisel i lemler elektronik ortamda kay t al na al nacakt r. DEFTER BEYAN S STEM N N ZORUNLU OLU U. T m meslekta lar m z yak ndan ilgilendiren ve 17 Aral k 2017 tarihli Resmi Gazetede yay nlanan Genel Tebli i S ra No 486 ve 487'de yer alan -Maliye Bakanl 'n n getirmi . oldu u (Serbest Meslek Kazanc Defteri ve Serbest Meslek Makbuzu ile ilgili) d zenlemeye g re; serbest meslek erbab olan AVUKATLAR , Defter Beyan sistemini kullanmak zorundad rlar. DEFTER-BEYAN sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek erbab meslekta lar m z, tarihine kadar sistemi kullanmak zere adresi zerinden veya ba l olduklar vergi dairesi arac l yla, Vergi Usul Kanunu 486 S ra Nolu Genel Tebli in Ge ici h km uyar nca ba vuru yapabileceklerdir.

2 SERBEST MESLEK MAKBUZU. Defter-Belge sistemi uygulamas zorunlu oldu u halde , Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i s ra no 487, uyar nca; e-serbest meslek makbuzu zorunlu bir uygulama de ildir, 213 say l . uyar nca serbest meslek makbuzu d zenlemek zorunda olan vergi m kellefi AVUKATLAR istemeleri halinde tarihinden itibaren uygulamaya dahil ka bir ifadeyle e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamas zorunlu de ildir. DEFTER BEYAN S STEM N N AVANTAJLARI. - Bir muhasebe program na ihtiya duyulmaks z n internetin oldu u her yerden vergisel ve ticari i lemlerin elektronik ortamda kay t alt na al nabilmesi, - K rtasiyecili i azaltmas , - Defter tasdikine ihtiya duyulmamas , - Defterleri muhafaza etmeye y nelik maliyetlerin s z konusu olmamas ve fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak d zenlenebilmesi gibi imkanlar sayesinde y k ml l klere ili kin b rokratik i lemlerin ve uyum maliyetlerinin azalt lmas , - Kay t d ekonomi ile etkin bir ekilde m cadele edilmesi - Vergiye g n ll uyum seviyelerinin art r lmas.

3 DEFTER-BEYAN S STEM NDEN FAYDALANAB LECEK VERG M KELLEFLER . Serbest meslek kazanc elde eden vergi m kellefi AVUKATLAR ka tlar n ve serbest meslek kazan defterinin devred b rakan DEFTER-BEYAN Sisteminden faydalanabileceklerdir. DEFTER BEYAN STEM N KULLANMAK N BA VURU USUL . Bu sistemi kullanmak zorunda olan m kelleflerin, sistemi kullanmaya ba layacaklar takvim y l ndan nceki ay n son g n ne kadar (bug n dahil) adresi zerinden veya gelir vergisi y n nden ba l bulunduklar vergi dairesi arac l yla, vergi m kelefi AVUKATLAR taraf ndan veya Elektronik Beyanname G nderme Arac l k ve Sorumluluk S zle mesi d zenledikleri meslek mensuplar ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali M avir ve Yeminli M avir ) arac l ile ba vuru yapmalar gerekmektedir. DEFTER-BEYAN Sisteminin uygulanmaya ba lanmas ndan sonra vergi m kellefi olan serbest meslek mensubu AVUKATLAR s zkonusu sistemi kullanmak zere kendileri veya yukar da belirtildi i gibi arac l k ve sorumluluk yetkisi verilen ki iler arac l ile i e ba lama bildiriminin verildi i g n izleyen 7 g n i erisinde gelir vergisi y n nden ba l oldu u vergi dairesine ba vuru yapacaklard zkonusu ba vuru adresi zerinden de yap labilecektir.

4 Ancak;. 2018 y l na ili kin olarak; yukar da ( defter beyan usul n n zorunlu olu u) b l m ndede belirtimi oldu u gibi serbest meslek erbab olan AVUKATLAR n DEFTER-BEYAN sistemini kullanmak i in (VUK 486 Seri Nolu Genel Tebli in Ge ici h km ile ) tarihine kadar ba vurma imkan getirilmi tir S STEME G R N YAPILMA USUL . DEFTER-BEYAN Sistemine kullan c kodu veya TC kimlik numaras ve ifre bilgileri kullan larak adresinden giri yap lacakt r. DEFTER-BEYAN S STEM NDEN YAPILAB LECEKLER. - Gelir ve giderler elektronik ortamda kaydedilebilir, - Defterler bu kay tlardan hareketle elektronik ortamda olu turulabilir ve saklanabilir, - Beyannameler bu sistem zerinden haz rlanarak onaylanabilir, - Bunlar n yan s ra - serbest meslek makbuzu gibi belgeler sistem zerinden elektronik ortamda d zenlenebilir. DEFTER-BEYAN S STEM ZER NDEN NC TARAF KURUM VE KURULU LARINDAN ALINAN. VER LER N G STER LMES . Sisteme dahil olan m kelleflere, adlar na yap lan kesinti (stopaj) bilgileri, sigorta (mal, can ve DASK) bilgileri, adlar na yap lan kira geliri demeleri, gayrimenkul al -sat bilgileri g sterilmektedir.

5 DEFTER-BEYAN S STEM N KULLANMAK N KULLANICI KODU VE FRE ALIMI. Sisteme giri s ras nda kullan lacak ifre bilgisi, m kellef veya noterden yetkilendirdi i ki i taraf ndan gelir vergisi y n nden ba l olunan vergi dairesine yap lacak ba vuru ile al nabilecektir. ifrenin vergi dairesine ba vurularak talep edilmesi halinde vergi dairesi taraf ndan muhataba m racaat an nda sistemden retilecek ifreyi ihtiva eden kapal bir zarf, teslim tutana kar l m kellef veya yetkilendirdi i ki iye verilecektir. Sistemin kullan lmas i in m kellef, meslek mensubu taraf ndan kullan c kodu ve ifre teminine y nelik olarak yap lan ba vurular n de erlendirilmesinde, 340 S ra Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile elektronik beyanname uygulamas na ili kin ilgili di er mevzuat dikkate al nacakt r. M KELLEFLER N ALI TIRDIKLARI K LER S STEM KULLANCI OLARAK TANIMLAYAB LMELER . sistemi kullanacak olan m kellefler, istemeleri halinde sigortal olarak al t rd . al anlar n , sistemin belirli fonksiyonlar n kullanmak zere sistem kullan c s olarak tan mlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

6 Bu durumda, tan mlanan ki ilerin kullanacaklar ifreler, DEFTER-BEYAN sistemi i erisinden elektronik ortamda retilerek kullan c ya g sterilecektir. Bu ekilde sistem kullan c s olarak tan mlananlar, kendileri i in olu turulan kullan c kodu ve ifreyi kullanarak sisteme girebileceklerdir. DEFTER KAYIT S STEM NDE KAYITLARIN MUHAFAZASI VE BRAZI. Sistem zerinden elektirik ortamda tutulan kay tlar n muhafazas ,ilgili kurum ve kurulu lara ibraz na gelince;. Sistem zerinden tutulan kay tlar n muhafaza y k ml l Gelir daresi Ba kanl 'na aittir. Ba kanl k, girilen kay tlar elektronik ortamda muhafaza edecektir.;. Kendisinden m kellefiyetine ili kin kay tlar n n ibraz talep edilen vergi m kellef AVUKATLAR , talepte bulunan birim ile ibraz talep edilen bilgilerin mahiyetini, ibraz talep yaz s n n bir rne iyle birlikte ibraz s resinin sonundan en ge 10 g n nce ba l oldu u vergi dairesi arac l yla Ba kanl a bildirilecektir. Kay tlar muhatab na, Ba kanl k taraf ndan belirlenen y ntemlerle de i mezli i garanti edilerek ibraz edilecektir.

7 BEYANNAMELER N S STEM ZER NDEN G NDER LMES . Sistem zerinden m kelleflerin beyannamelerini olu turabilece i, d zenleyebilece i ve g nderebilece i men ler yer almaktad r. Bu sayede m kellefler, beyannamelerini inceleyebilecek, onaylayabilecek ve g nderebileceklerdir. Ba ka bir ifadeyle vergi m kellefi AVUKATLAR , y ll k gelir vergisi beyannamesi , muhtasar beyanname ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ni sitem zerinden g nderebileceklerdir. Katma de er vergisi m kellefiyeti olanlar KDV beyannamesi ni de g nderebilecektir. SONU VE DEFTER BEYAN S STEM NE GENEL BAKI . Serbest meslek erbab yapt i lerle ilgili makbuz d zenledi inde, zaten beyan etmemesi m mk n de ildir. Kar taraf yani makbuz d zenledi i ki i m kellef ise kesilen serbest meslek makbuzu kar taraf a muhtasar beyanname ile beyan edilmekte ve apraz kontrol zaten yap lmaktad r. Bu durumda e-beyan sistemi ile veya normal beyan sistemi ile beyan edilmesi aras nda herhangi bir fark yoktur.

8 E er serbest meslek erbab yapt bir i lem i in makbuz d zenlememi se, d zenlenmeyen makbuzun defter beyan sistemi ile kontrol alt na al nabilmesi m mk n de ildir. Defter beyan sistemi , daha ziyade giderleri kontrol alt na alacakt r. Usul ne uygun olmayan giderler ve gelirleri ile m tenasip olmayan (belirli bir oran n zerindeki) giderlerin kontrol edilmesi daha kolay olacakt r. Serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda d zenlemek ihtiyari oldu undan, elektronik ortamda serbest meslek makbuzu uygulamas na zorunluluk getirilinceye kadar, bu sisteme ge ilmesine de gerek bulunmamaktad r. stanbul Barosu Vergi ve dare Hukuku Komisyonu Ad na Ba kan Av. Memet KAYA.


Related search queries