Example: air traffic controller

AVUKATLIK KANUNU - mevzuat.gov.tr

4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numaras : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yay mland R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Say : 13168 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat " Cilt: 2 Sayfa: 1041 B R NC KISIM Avukatl k ve Avukat Avukatl n mahiyeti: Madde 1 Avukatl k, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (De i ik ikinci f kra: 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yarg n n kurucu unsurlar ndan olan ba ms z savunmay serbest e temsil eder. Avukatl n amac : Madde 2 (De i ik birinci f kra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatl n amac ; hukuki m nasabetlerin d zenlenmesini, her t rl hukuki mesele ve anla mazl klar n adalet ve hakkaniyete uygun olarak z mlenmesini ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas n her derecede yarg organlar , hakemler, resmi ve zel ki i, kurul ve kurumlar nezdinde sa lamakt r. Avukat bu ama la hukuki bilgi ve tecr belerini adalet hizmetine ve ki ilerin yararlanmas na tahsis eder.

4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : …

Tags:

  Avukatlik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AVUKATLIK KANUNU - mevzuat.gov.tr

1 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numaras : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yay mland R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Say : 13168 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat " Cilt: 2 Sayfa: 1041 B R NC KISIM Avukatl k ve Avukat Avukatl n mahiyeti: Madde 1 Avukatl k, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (De i ik ikinci f kra: 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yarg n n kurucu unsurlar ndan olan ba ms z savunmay serbest e temsil eder. Avukatl n amac : Madde 2 (De i ik birinci f kra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatl n amac ; hukuki m nasabetlerin d zenlenmesini, her t rl hukuki mesele ve anla mazl klar n adalet ve hakkaniyete uygun olarak z mlenmesini ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas n her derecede yarg organlar , hakemler, resmi ve zel ki i, kurul ve kurumlar nezdinde sa lamakt r. Avukat bu ama la hukuki bilgi ve tecr belerini adalet hizmetine ve ki ilerin yararlanmas na tahsis eder.

2 (De i ik ikinci f kra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yarg organlar , emniyet makamlar , di er kamu kurum ve kurulu lar ile kamu iktisadi te ebb sleri, zel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta irketleri ve vak flar avukatlara g revlerinin yerine getirilmesinde yard mc olmak zorundad r. Kanunlar ndaki zel h k mler sakl kalmak kayd yla, bu kurumlar avukat n gerek duydu u bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla y k ml d r. Bu belgelerden rnek al nmas vekaletname ibraz na ba l d r. Derdest davalarda m zekkereler duru ma g n beklenmeksizin mahkemeden al nabilir. 4516 K NC KISIM Avukatl k Mesle ine Kabul Avukatl a kabul artlar : Madde 3 (De i ik: 30/1/1979 - 2178/1 md.) Avukatl k mesle ine kabul edilebilmek i in : a) T rkiye Cumhuriyeti vatanda olmak, b) T rk hukuk fak ltelerinden birinden mezun olmak veya yabanc memleket hukuk fak ltesinden mezun olup da T rkiye hukuk fak lteleri programlar na g re noksan kalan derslerden ba ar l s nav vermi bulunmak, c) Avukatl k staj n tamamlayarak staj bitim belgesi alm bulunmak, d) (Ek : 2/5/2001 - 4667/3 md.

3 ; M lga: 28/11/2006-5558/1 md.) (1) e) Levhas na yaz lmak istenen baro b lgesinde ikametgah bulunmak, f) Bu Kanuna g re avukatl a engel bir hali olmamak gerekir.(2) stisnalar: Madde 4 (De i ik: 2/5/2001 - 4667/4 md.) Adli, idari ve askeri yarg hakimlik ve savc l klar nda, Anayasa Mahkemesi raport rl klerinde, Dan tay yeliklerinde, niversiteye ba l fak ltelerin hukuk bilimi dersleri dal nda profes rl k, do entlik, yard mc do entlik g revlerinde d rt y l, kamu kurum ve kurulu lar n n hukuk m avirli i g revinde on y l s re ile hizmet etmi olanlarda 3 nc maddenin (c) ve (d) bentlerinde yaz l ko ullar aranmaz. T rk vatanda lar ve T rk uyru una kabul olunanlardan yabanc hukuk fak ltelerinden mezun olup da, geldikleri yerde d rt y l s reyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savc l k veya avukatl k yapm ve avukatl meslek edinmi bulunanlar, 3 nc maddenin (b) bendinde yaz l oldu u bi imde T rk hukuk fak lteleri programlar na g re noksan kalan derslerden usul ne uygun olarak yap lan s navlarda ba ar g stermi ve ayr ca T rk e yi iyi bilir olduklar da bir s navla anla lm olmak kayd yla, 3 nc maddenin (c) ve (d) bentlerinde yaz l ko ullar n d nda tutulurlar.

4 Birinci ve ikinci f krada g sterilenlerin baro levhas na yaz lmas nda, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaral bentlerinde yaz l belgelerden ba ka sicil zetlerinin onanm bir rne inin de verilmesi gereklidir. (1) 28/11/2006 tarihli ve 5558 say l Kanunun 1 inci maddesiyle d zenlenen bu h k m, Anayasa Mahkemesi nin 15/10/2009 tarihli ve E.: 2007/16, K.: 2009/147 say l Karar ile iptal edilmi tir. (2) Bu maddeye, 2/5/2001 tarihli ve 4667 say l Kanunun 3 nc maddesiyle, (d) bendi eklenmi , mevcut (d) ve (e) bentleri, s ras yla (e) ve (f) bentleri olarak tesels l ettirilmi tir. 4516-1 Avukatl a kabulde engeller: (1) Madde 5 A a da yaz l durumlardan birinin varl halinde, avukatl k mesle ine kabul istemi reddolunur : a) (De i ik : 23/1/2008-5728/326 md.) T rk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen s reler ge mi olsa bile; kasten i lenen bir su tan dolay iki y ldan fazla s reyle hapis cezas na ya da Devletin g venli ine kar su lar, Anayasal d zene ve bu d zenin i leyi ine kar su lar, (.

5 (1) zimmet, irtik p, r vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, g veni k t ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar t rma, edimin ifas na fesat kar t rma, su tan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama veya ka ak l k su lar ndan mahk m olmak, b) (De i ik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinle mi bir disiplin karar sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteli ini kaybetmi olmak, c) ( ptal: Anayasa Mahkemesi nin 28/2/2013 tarihli ve E.: 2012/116, K.: 2013/32 say l Karar ile.) d) Avukatl k mesle i ile birle emiyen bir i le u ra mak, e) Mahkeme karar ile k s tlanm olmak, f) flas etmi olup da itibar iade edilmemi bulunmak (Taksiratl ve hileli m fgisler itibarlar iade edilmi olsa dahi kabul olunmazlar), g) Hakk nda aciz vesikas verilmi olup da bunu kald rmam bulunmak, h) Avukatl s rekli olarak gere i gibi yapmaya engel v cut veya ak lca malul olmak. (De i ik ikinci f kra: 2/5/2001 - 4667/5 md.) Birinci f kran n (a) bendinde say lan y z kaz rt c su lardan biri ile h k m giymi olanlar n cezas ertelenmi , paraya evrilmi veya affa u ram olsa da avukatl a kabul edilmezler.

6 (De i ik nc f kra: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Aday n birinci f kran n (a) bendinde yaz l cezalardan birini gerektiren bir su tan kovu turma alt nda bulunmas halinde, avukatl a al nmas iste i hakk ndaki karar n bu kovu turman n sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir. u kadar ki, ceza kovu turmas n n sonucu ne olursa olsun avukatl a kabul iste inin geri evrilmesi gereken hallerde, sonu beklenmeden istek karara ba lan r. Baroya yaz lma istemi: Madde 6 (De i ik: 2/5/2001 - 4667/6 md.) (..)(2) 4 nc maddedeki ko ullar ta yanlar ba vurduklar yer barosu levhas na yaz lmalar n dilek e ile isteyebilirler. (1) Bu maddenin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan .. milli savunmaya kar su lar, devlet s rlar na kar su lar ve casusluk, .. b l m , Anayasa Mahkemesi nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 say l Karar ile iptal edilmi tir. (2) 28/11/2006 tarihli ve 5558 say l Kanunun 1 inci maddesiyle bu arada yer alan Avukatl k s nav n ba arm olanlar veya ibaresi madde metninden kar lm t r.

7 Daha sonra bu h k m, Anayasa Mahkemesi nin 15/10/2009 tarihli ve E.: 2007/16, K.: 2009/147 say l Karar ile iptal edilmi tir. 4517 Karar: Madde 7 Baro y netim kurulu, levhaya yaz lma istemi hakk nda ba vurma dilek esinin var tarihinden itibaren bir ay i inde gerek eli olarak karar vermekle devlidir. S resi i inde karar verilmedi i takdirde, aday n avukatl a kabul istemi reddedilmi say l r. Bu halde aday bir ayl k s renin bitiminden itibaren onbe g n i inde T rkiye Barolar Birli ine itiraz edebilir. tiraz zerine 8 inci madde h km k yas yolu ile uygulan r. Redde veya kovu turma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz: Madde 8 Baro Y netim Kurulu, avukatl a kabul istemini reddetti i veya kovu turma sonuna kadar beklenmesine karar verdi i takdirde bunun gerek esini karar nda g sterir. Gerek eli karar adaya tebli olunur. Aday, bu karara kar , tebli tarihinden itibaren onbe g n i inde, karar veren baro vas tasiyle T rkiye Barolar Birli ine itiraz edebilir.

8 Baro taraf ndan adaya, itiraz tarihini tesbit eden bir belge verilir. Bu belge hi bir vergi, har ve resme tabi de ildir. T rkiye Barolar Birli i, itiraz zerine dosya zerinde gerekli incelemeleri yapt ktan sonra, itiraz kabul veya reddeder. T rkiye Barolar Birli i itiraz tarihinden itibaren bir ay i inde bir karar vermezse, itiraz reddedilmi say l r. (De i ik d rd nc f kra : 2/5/2001 - 4667/7 md.) Baro y netim kurullar n n aday n levhaya yaz lmas hakk ndaki kararlar , karar tarihinden itibaren onbe g n i inde T rkiye Barolar Birli ine g nderilir. T rkiye Barolar Birli i karar n kendisine ula t tarihten itibaren bir ay i inde uygun bulma veya bulmama karar n ve itiraz n kabul veya reddi hakk ndaki kararlar n onaylamak zere karar tarihinden itibaren bir ay i inde Adalet Bakanl na g nderir. Bu kararlar Adalet Bakanl na ula t tarihten itibaren iki ay i inde Bakanl k a karar verilmedi i veya karar onayland takdirde kesinle ir. Ancak Adalet Bakanl uygun bulmad kararlar bir daha g r lmek zere, g sterdi i gerek esiyle birlikte T rkiye Barolar Birli ine geri g nderir.

9 Geri g nderilen bu kararlar, T rkiye Barolar Birli i Y netim Kurulunca te iki o unlukla aynen kabul edildi i takdirde onaylanm , aksi halde onaylanmam say l r; sonu T rkiye Barolar Birli i taraf ndan Adalet Bakanl na bildirilir. Baro y netim kurulunun, avukatl kabul isteminin reddi vaya kovu turma sonuna kadar beklenmesi hakk ndaki kararlar , s resi i inde itiraz edilmedi i takdirde kesinle ir. (De i ik alt nc f kra: 2/5/2001 - 4467/7 md.) Adalet Bakanl n n d rd nc f kra uyar nca verdi i kararlara kar , T rkiye Barolar Birli i, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanl n n uygun bulmay p bir daha g r lmek zere geri g ndermesi zerine T rkiye Barolar Birli ince verilen kararlara kar ise, Adalet Bakanl , aday ve ilgili baro idari yarg merciine ba vurabilir. Barolar, kesinle en kararlar derhal yerine getirmeye mecburdurlar. Avukatl k ruhsatnamesi ve yemin: Madde 9 Avukatl k meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro taraf ndan bir ruhsatname verilir.

10 Avukatl a kabul, ruhsatnamenin verildi i andan itibaren h k m ifade eder. Aday b ylece avukatl a kabul edildikten sonra (Avukat) unvan n kullanmak hakk n kazan r. Durum T rkiye Barolar Birli ine bildirilir. 4518 (De i ik d rd nc f kra: 13/1/2004 5043/1 md.) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri T rkiye Barolar Birli i taraf ndan tek tip olarak bast r l r ve d zenlenir. 8 inci maddenin d rd nc f kras nda belirtilen ekilde T rkiye Barolar Birli i Y netim Kurulunca uygun bulma karar verildi inde ruhsatnameler Birlik Ba kan ve ilgili Baro Ba kan taraf ndan imzalan r. Avukat kimlikleri, t m resm ve zel kurulu lar taraf ndan kabul edilecek resm kimlik h km ndedir. Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro y netim kurulu n nde a a daki ekilde andi tirilir: (De i ik alt nc f kra: 2/5/2001 - 4667/8 md.) Hukuka, ahlaka, mesle in onuruna ve kurallar na uygun davranaca ma namusum ve vicdan m zerine andi erim.


Related search queries