Example: marketing

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - poradnik

Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS ZAWODOWY . NAUCZYCIELA . - poradnik Autorzy: Barbara Kutkowska, Agnieszka Rdzanek Radom maj 2014 r. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Szanowni Pa stwo, nauczyciel w czasie odbywania sta u uczestniczy w pracach organ w szko y, pog bia umiej tno ci zawodowe i poznaje przepisy dotycz ce systemu o wiaty. Jego dzia ania wie czy ocena, wydana przez komisj kwalifikacyjn lub egzaminacyjn powo an przez odpowiedni organ. W celu u atwienia przygotowa do dokonania prezentacji dorobku zawodowego, oddajemy w Pa stwa r ce poradnik zawieraj cy propozycje i sugestie ekspert w zajmuj cych si awansem zawodowym nauczycieli. mgr Agnieszka Kozakiewicz koordynator zespo u doradc w metodycznych Radomskiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel.

Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Szanowni Państwo,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - poradnik

1 Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS ZAWODOWY . NAUCZYCIELA . - poradnik Autorzy: Barbara Kutkowska, Agnieszka Rdzanek Radom maj 2014 r. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Szanowni Pa stwo, nauczyciel w czasie odbywania sta u uczestniczy w pracach organ w szko y, pog bia umiej tno ci zawodowe i poznaje przepisy dotycz ce systemu o wiaty. Jego dzia ania wie czy ocena, wydana przez komisj kwalifikacyjn lub egzaminacyjn powo an przez odpowiedni organ. W celu u atwienia przygotowa do dokonania prezentacji dorobku zawodowego, oddajemy w Pa stwa r ce poradnik zawieraj cy propozycje i sugestie ekspert w zajmuj cych si awansem zawodowym nauczycieli. mgr Agnieszka Kozakiewicz koordynator zespo u doradc w metodycznych Radomskiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel.

2 48 360 00 65 Strona 1. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA SPIS TRE CI. 1. System awansu zawodowego nauczycieli .. 3. 2. Harmonogram dzia a awansowych .. 11. 3. poradnik dla NAUCZYCIELA umiej tno ci i kompetencje 13. 4. Prezentacja dorobku przed komisj kwalifikacyjn . i egzaminacyjn - porady eksperta .. 21. Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 2. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 1. SYSTEM AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI. Cel i za o enia awansu zawodowego: wy sze kwalifikacje kadry pedagogicznej (rozw j konkretnych kompetencji zawodowych), wy sza jako pracy szk , lepsze przygotowanie uczni w. Ubieganie si o stopie nie jest obowi zkowe.

3 Nauczyciel samodzielnie decyduje o tym czy i kiedy rozpocznie sta na stopie . NAUCZYCIELA mianowanego lub dyplomowanego, poniewa ubieganie si o ten stopnie nie jest obligatoryjne (z wyj tkiem NAUCZYCIELA sta ysty). Przerwy mi dzy sta ami: co najmniej 2 lata kontraktowy mianowany co najmniej 1 rok mianowany dyplomowany Przed u enie sta u o czas trwania nieobecno ci NAUCZYCIELA w pracy dotyczy nieobecno ci trwaj cej nieprzerwanie d u ej ni 1 miesi c, spowodowanej: . chorob zwolnieniem urlopem innym z obowi zku ni urlop wiadczenia pracy wypoczynkowy nieobecno d u sza ni 1 rok ponowne odbycie sta u Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel.

4 48 360 00 65 Strona 3. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mog przerwa sta na sw j wniosek w ka dym czasie. W przypadku ponownego rozpocz cia sta u odbywaj sta w pe nym wymiarze. Dyrektor szko y zapewnia nauczycielowi odbywaj cemu sta . warunki do: obserwacji zaj dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczeg lno ci zaj prowadzonych przez NAUCZYCIELA tego samego przedmiotu lub rodzaju zaj w tej samej lub innej szkole, udzia u w formach kszta cenia ustawicznego, je eli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szko y, korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych plac wek i instytucji o wiatowych.

5 Opiekun sta u Zadaniem opiekuna sta u jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczeg lno ci w przygotowaniu i realizacji w okresie sta u planu rozwoju zawodowego NAUCZYCIELA oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego NAUCZYCIELA za okres sta u. Dokszta canie i doskonalenie Formy dokszta cania i doskonalenia musz wynika : z zatwierdzonego planu rozwoju, z potrzeb szko y. Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 4. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Terminy Termin dokonania przez dyrektora szko y oceny dorobku zawodowego NAUCZYCIELA za okres sta u nie mo e by d u szy ni 21 dni od dnia z o enia przez NAUCZYCIELA sprawozdania: w przypadku NAUCZYCIELA sta ysty i NAUCZYCIELA kontraktowego po zapoznaniu si z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta u i po zasi gni ciu opinii rady rodzic w, w przypadku NAUCZYCIELA mianowanego po zasi gni ciu opinii rady rodzic w Rada rodzic w powinna przedstawi swoj opini w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego NAUCZYCIELA .

6 Nieprzedstawienie opinii rady rodzic w nie wstrzymuje post powania dokonania oceny dorobku zawodowego NAUCZYCIELA za okres sta u. Ocena dorobku zawodowego NAUCZYCIELA mo e by pozytywna lub negatywna. Ocena sporz dzana jest na pi mie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o mo liwo ci wniesienia odwo ania. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi s u y odwo anie do organu sprawuj cego nadz r pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawuj cy nadz r pedagogiczny rozpatruje odwo anie w terminie 21. dni. Ocena dorobku zawodowego NAUCZYCIELA ustalona przez organ sprawuj cy nadz r pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawuj cy nadz r pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwo ania, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej (nauczyciel sta ysta), egzaminu (nauczyciel kontraktowy) lub mo e si ubiega o akceptacj komisji (nauczyciel mianowany).

7 Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 5. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego NAUCZYCIELA jest negatywna, ponowna ocena dorobku mo e by dokonana po odbyciu, na wniosek NAUCZYCIELA i za zgod dyrektora szko y, jednego dodatkowego sta u w wymiarze 9 miesi cy. Nauczyciel, kt ry nie uzyska akceptacji lub nie zda egzaminu odpowiednio przed komisjami, mo e ponownie z o y wniosek o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek NAUCZYCIELA i za zgod dyrektora szko y, dodatkowego sta u w wymiarze 9 miesi cy, z tym e: 1) nauczyciel sta ysta i nauczyciel kontraktowy mog przyst pi ponownie odpowiednio do rozmowy z komisj kwalifikacyjn lub do egzaminu przed komisj egzaminacyjn tylko jeden raz w danej szkole.

8 2) nauczyciel mianowany w przypadku powt rnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem si o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowi zany do odbycia sta u w pe nym wymiarze ( 2 lata i 9 m-cy) . Nauczyciele, kt rzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mog . ponownie z o y wniosek o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po up ywie roku. Post powanie zmierzaj ce do nadania stopnia awansu NAUCZYCIELA : wniosek NAUCZYCIELA skierowany odpowiednio do: dyrektora szko y;. marsza ka, starosty, prezydenta (burmistrza, w jta) ; organu sprawuj cego nadz r pedagogiczny o podj cie post powania egzaminacyjnego, analiza wniosku wraz z za czon dokumentacj , powo anie komisji egzaminacyjnej: - dla nauczycieli ubiegaj cych si o AWANS na stopie NAUCZYCIELA Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel.

9 48 360 00 65 Strona 6. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA kontraktowego powo uje dyrektor, - dla nauczycieli ubiegaj cych si o AWANS na stopie NAUCZYCIELA mianowanego powo uje organ prowadz cy szko , - dla nauczycieli ubiegaj cych si o AWANS na stopie NAUCZYCIELA dyplomowanego powo uje organ sprawuj cy nadz r pedagogiczny. Termin sk adania wniosk w o podj cie post powania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego: nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany w roku uzyskania pozytywnej w ci gu 3 lat od dnia uzyskania oceny dorobku zawodowego pozytywnej oceny dorobku za okres sta u za okres sta u W przypadku niedotrzymania termin w z o enia wniosk w nauczyciele ci obowi zani s do ponownego odbycia sta u w pe nym wymiarze.

10 Dwa terminy wydawania decyzji administracyjnych - do 31 sierpnia - wnioski z o one do 30 czerwca, - do 31 grudnia - wnioski z o one do 31 pa dziernika. Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul S owackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 7. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Egzamin Egzamin na stopie NAUCZYCIELA mianowanego decyduje o zakwalifikowaniu do grupy nauczycieli w pe ni uprawnionych do korzystania ze wszystkich przywilej w nauczycielskich. Komisje Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmow kwalifikacyjn , podczas kt rej nauczyciel sta ysta ubiegaj cy si o AWANS na stopie NAUCZYCIELA kontraktowego: przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, odpowiada na pytania cz onk w komisji dotycz ce wymaga.


Related search queries