Example: dental hygienist

BÖLÜM 1: GENEL BĠLGĠLER - kosgeb.gov.tr

G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. G R MC ADI SOYADI : F KR ADI : LETMEN N ADI : B L M 1: GENEL B LG LER. Giri imci Bilgileri: (Bu k s mda kendinizi/ortaklar n z k saca tan t n z, i tecr benizi anlat n z). Fikri: (Bu k s mda kurdu unuz i i, kurma gerek enizi, pazar n z ve finansman kayna n z k saca anlat n z). 1. Rev. Tarihi: 28/12/2017. G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. B L M 2: G R MC YE / ORTAKLARINA VE LETMEYE L K N. B LG LER. letmeyi ortak ile ya da tek ba n za kurman z n nedeni ve varsa ortaklar n z n i letmenizin ba ar l olmas a s ndan nemi: Fikri ve Se me Nedeni: letmenin Misyonu ve Vizyonu: K sa Vadeli Hedefleri (1. y l): Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri ( l ve zeri): B L M 3: PAZAR B LG LER VE PAZARLAMA PLANI. Pazar n B y kl , Hedeflenen Pazar Pay : ( r n/hizmetin sunulaca pazar n ciro/birim baz nda y ll k hacmini ve bu hacimden y ll k olarak ne kadarl k bir pay almay hedefledi inizi a klay n z).

gĠrĠġĠmcĠlĠk destek programi yenĠ gĠrĠġĠmcĠ desteĞĠ gĠrĠġĠmcĠ Ġġ plani frm.03.02.02/05

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BÖLÜM 1: GENEL BĠLGĠLER - kosgeb.gov.tr

1 G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. G R MC ADI SOYADI : F KR ADI : LETMEN N ADI : B L M 1: GENEL B LG LER. Giri imci Bilgileri: (Bu k s mda kendinizi/ortaklar n z k saca tan t n z, i tecr benizi anlat n z). Fikri: (Bu k s mda kurdu unuz i i, kurma gerek enizi, pazar n z ve finansman kayna n z k saca anlat n z). 1. Rev. Tarihi: 28/12/2017. G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. B L M 2: G R MC YE / ORTAKLARINA VE LETMEYE L K N. B LG LER. letmeyi ortak ile ya da tek ba n za kurman z n nedeni ve varsa ortaklar n z n i letmenizin ba ar l olmas a s ndan nemi: Fikri ve Se me Nedeni: letmenin Misyonu ve Vizyonu: K sa Vadeli Hedefleri (1. y l): Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri ( l ve zeri): B L M 3: PAZAR B LG LER VE PAZARLAMA PLANI. Pazar n B y kl , Hedeflenen Pazar Pay : ( r n/hizmetin sunulaca pazar n ciro/birim baz nda y ll k hacmini ve bu hacimden y ll k olarak ne kadarl k bir pay almay hedefledi inizi a klay n z).

2 Pazar Profili: (Potansiyel m terileriniz kimlerdir? Ya , gelir durumu, cinsiyet, b lge, t ketim al kanl . vs. hususlar er evesinde a klay n z.). Rakip Analizi: (Mevcut veya potansiyel rakipleriniz kimlerdir? Rakiplerinize kar alaca n z nlemler nelerdir? Rakiplerinize kar avantaj ve dezavantajlar n z a klay n z.). retim/Pazarlama/Sat Hedefleri: (En az 12 ayl k, birim ve tutar baz nda tablo olu turunuz ve varsa a klama yaz n z.). Sekt rel Geli meler, F rsat ve Tehditlere li kin De erlendirmeler: 2. Rev. Tarihi: 28/12/2017. G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. Beklenmedik Durumlara li kin ng r ler: ( Plan d nda kar la abilece iniz olumlu ve olumsuz durumlar nelerdir? Bu durumlara ili kin tedbir faaliyetlerinizi yaz n z.). r n/Hizmet Tan m : r n/Hizmet Fiyat n n Nas l Olu turuldu u: Yer Se imi ve Nedeni: (Se ilen mekan n konumu, fiziki zellikleri, pazara yak nl , avantaj ve dezavantajlar n.)

3 A klay n z.). M teriye Ula m Kanallar : r n/Hizmet Tan t m Plan : ( M teriye hangi zaman diliminde ve hangi ula m kanallar yla tan t laca n a klay n z.). B L M 4: RET M/H ZMET PLANI. retim/Hizmet Sunum S recinin A amalar : (M terinin retim/hizmet s recine d hil oldu u ve kt s reci a klay n z.). Ak emas : (Sipari in al nmas ndan r n/hizmetin sat na kadar ge en s reci ana a amalar ile a klay n z.). retim/Hizmet Sunum S recinde Gerekli Olan Standartlar, Belgeler, Ruhsat ve zinler: B L M 5: Y NET M PLANI. Organizasyon emas : (Organizasyon i erisinde yer alacak personeli tablo/ ema yard m yla a klay n z.). 3. Rev. Tarihi: 28/12/2017. G R MC L K DESTEK PROGRAMI. YEN G R MC DESTE . G R MC PLANI. Personelin Niteli i, G rev ve Sorumluluklar : (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.). B L M 6: F NANSAL PLAN. Ba lang Maliyetleri ve Di er Ba lang Giderleri: ( kurma s recinde makine, te hizat ve ofis donan m , tadilat, bak m ve onar m i leri, depozito vb.

4 Yap lan t m giderleri a klay n z.). letme Giderleri: ( letme malzemeleri, hammadde, kira, elektrik, yak t, su, haberle me, personel, bak m onar m, GENEL giderler ve beklenmeyen vb. giderleri sabit ve de i ken gider ayr m yap larak y ll k bazda a klay n z.). Nakit Projeksiyonlar : (Ayl k gelir, gider ve gelir/gider fark n i erecek ekilde en az 1 y ll k tablo olu turunuz). K ra Ge i Noktas : (Ne kadar s re/sat miktar /sat tutar sonras nda kara ge ilece ini hesaplayarak a klay n z.). z kaynak ve/veya Di er Kaynaklardan Sa lanacak Finansman: (Giri imcinin sahip oldu u z kaynak ile bor /kredi/KOSGEB Deste i ayr m yaparak i . fikrine ait toplam finansman kayna n a klay n z). 4. Rev. Tarihi: 28/12/2017.


Related search queries