Example: confidence

BÜRO YÖNETİMİ - || MEGEP

M LL E T M BAKANLI I. B RO Y NET M . f klavye 2 . 482BK0008. Ankara 2012. Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. NDEK LER. A IKLAMALAR .. ii G R .. 1. RENME FAAL YET 1 .. 3. 1. SAYI TU LARININ YERLER VE TU 3. 0 SAYI TU U: .. 3. 2 SAYI TU U: .. 4. 3 SAYI TU U: .. 5. 4 SAYI TU U: .. 6. 5 SAYI TU U: .. 6. 6 SAYI TU U: .. 7. 7 SAYI TU U: .. 8. 8 SAYI TU U: .. 8.

ii AÇIKLAMALAR KOD 482BK0008 ALAN Büro yönetimi ve sekreterlik DAL/MESLEK Ortak alan MODÜLÜN ADI F Klavye 2 MODÜLÜN TANIMI F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve

Tags:

  Megep, Klavye, F klavye 2

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BÜRO YÖNETİMİ - || MEGEP

1 M LL E T M BAKANLI I. B RO Y NET M . f klavye 2 . 482BK0008. Ankara 2012. Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. NDEK LER. A IKLAMALAR .. ii G R .. 1. RENME FAAL YET 1 .. 3. 1. SAYI TU LARININ YERLER VE TU 3. 0 SAYI TU U: .. 3. 2 SAYI TU U: .. 4. 3 SAYI TU U: .. 5. 4 SAYI TU U: .. 6. 5 SAYI TU U: .. 6. 6 SAYI TU U: .. 7. 7 SAYI TU U: .. 8. 8 SAYI TU U: .. 8.

2 9 SAYI TU U: .. 9. UYGULAMA FAAL YET .. 15. L ME VE DE ERLEND RME .. 16. DE ERLEND RME L E .. 17. RENME FAAL YET 2 .. 18. 2. YARDIMCI TU LAR .. 18. Ctrl Tu u: .. 18. Alt Tu u: .. 18. Alt Gr Tu u: .. 19. Esc Tu u: .. 19. Tab(Sekme) Tu u: .. 19. Caps Lock Tu u .. 19. Enter Tu u: .. 19. Delete(Silme) Tu u: .. 19. End Tu u: .. 20. Home Tu u: .. 20. Insert Tu u: .. 20. Page Up Tu u: .. 20. Page Down Tu u: .. 20. UYGULAMA FAAL YET : .. 48. L ME VE DE ERLEND RME .. 49. CEVAP ANAHTARLAR .. 50. MOD L DE ERLEND RME .. 51. KAYNAKLAR .. 53. i A IKLAMALAR. A IKLAMALAR. KOD 482BK0008. ALAN B ro y netimi ve sekreterlik DAL/MESLEK Ortak alan MOD L N ADI f klavye 2 .

3 F Klavyede on parmak h zl yazma ile ilgili bilgi ve MOD L N TANIMI. becerilerin kazand r ld renim metaryelidir. S RE 40/32. N KO UL Bilgisayar Bilgisi YETERL K Bilgisayarda yaz yazmak Genel Ama : Bilgisayarda F klavyeyi kullanarak on parmakla h zl bir ekilde yazabilecek, t m yard mc tu lar n . kullanabileceksiniz. Ama lar: 1. F klavyeyi kullan rken bilgisayar yaz lar nda noktalama i aretlerinin (nokta, virg l, ikinokta st ste, noktal virg l, nlem, parantez, tire ve inceltme i aret tu lar n ). MOD L N AMACI kullan m n reneceksiniz. Bu noktalama i aretlerinin baz lar n n yaz lmas nda gerekli olan Shift tu unu kullanabileceksiniz.

4 2. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda say tu lar n tu layacak h zl bir ekilde say yazabileceksiniz. 3. F klavye ile bilgisayarda yaz yazarken yard mc tu lar . h zl bir ekilde kullanabileceksiniz. E T M RET M. Ofis ortam , bilgisayar laboratuvar . ORTAMLARI VE. bilgisayar, F klavye , yaz c , vs DONANIMLARI. Mod l n i inde yer alan her faaliyetten sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. L ME VE. Mod l sonunda ise, kazand n z bilgi ve becerileri belirlemek DE ERLEND RME. amac yla retmeniniz taraf ndan haz rlanacak bir l me arac yla de erlendirileceksiniz. ii G R . G R . Sevgili renci, Yaz , y zy llar boyu insanlar n ileti imde kulland klar en nemli ara t r.

5 Yaz n n do ru, h zl ve rahat yaz lmas teknolojik geli meye uygun de i mi tir. Daha nceleri daktilo ile yap lan yaz ma sonra yerini elektronik daktilolara b rakm t r. Bu daktilo makineleri ile yaz lan yaz pratik ve kolay de il, hatalar n d zeltilmesi daha zor ve tu lar n e itlili i bilgisayar klavyesine g re daha azd . Bilgisayarlar hayat m za girdikten sonra yaz yazmak, yaz ya istedi imiz ekli vermek, ok daha kolay ve keyifli hale gelmi tir. Bilgisayar klavyesindeki tu lar n e itlili i, yazd m z yaz daki hatalar n an nda d zeltilmesi, daha seri ve keyifli yaz lar yazmak, yaz y . T rk e ve kurallara uygun yazmak art k ok kolayd r.

6 Bu mod lde size e itli tu lar n kullan lmas ve kolayl klar anlat lmaktad r. Sizler a da ya am n ve teknolojinin getirdi i yeniliklere ayak uydurmal s n z. Teknolojiyi takip etmek verimlili inizi art racakt r. Bu yaz m tekniklerini uygulayarak gerek g nl k ya am n zda gerekse i ya am n zda yaz malar n z pratik ve do ru yapabileceksiniz. Unutmay n yaz lan yaz ki inin aynas d r. 1. 2. RENME FAAL YET -1. RENME FAAL YET 1. AMA . ME FAAL YET 2. F klavyeyi kullan rken bilgisayarda say tu lar n h zl bir ekilde yazabileceksiniz. ARA TIRMA. Rakam tu lar n n, yaz lar n zda yeri ve nemi hakk nda ara t rma yaparak bilgi toplay n z.

7 Toplad n z bilgileri s n fta arkada lar n zla payla n z. 1. SAYI TU LARININ YERLER VE. TU LANMASI. 0 SAYI TU U: Bu tu a, sa elin k k parma ile vurulur, di er parmaklar yerindedir. Resim F Klavyede 0 Say Tu unun Yeri Parmaklar n z temel s raya yerle tirerek a a daki al may yap n z. 000 000 y0y y0y p0p p0p yp0 yp0. 00 ak 00 ak 00 ek 00ek 00 ik 00 ik 00 uk 00 uk 00 kare 00 kare 00 kat 00 kat 00 yol 00yol 00 ile 00 ile 00 tane 00 tane 00 ya 00 ya 00 ka 00 ka 00 ta 00 ta . 000 tu u say tu lar aras nda s k kullan lan bir tu tur. 000 elde var 00 asl nda 3. 1 SAYI TU U: Bu tu a, sol elin k k parma ile bas l r.

8 Di er parmaklar yerindedir. Resim F Klavyede 1 Say Tu unun Yeri Parmaklar n z temel s raya yerle tirerek a a daki al may yap n z. 111 111 1u1 1u1 U1u U1u Uf1 Uf1. 11 fuk 11 fuk 11 ful 11 ful 11 fuj 11fuj 11 kez 11 kez 101 ton 101 ton 111 kilo 111kilo 101 ya 101 ya 111 yol 111 yol 111 111 lira 101 kere 101 kere 100 kilo 100 111 yol 111 yol lira kilo Bu sene l00. y l enlikleri l0 g n kadar s recek. Yak lan ampul i in l00 lira denecek. 2 SAYI TU U: Bu tu a, sol elin y z k parma ile bas l r. Di er parmaklar yerinden kalkmaz. Resim F Klavyede 2 Say Tu unun Yeri 4. Parmaklar n z temel s raya yerle tirerek a a daki al may yap n z.

9 222 222 2i2 2i2 G2g G2g g2 g2. 22 el 22 el 22 il 22 il 22 ay 22 ay 20 oy 20 oy 22 koru 22 koru 222 kez 222 kez 22 ton 22 ton 20 oda 20 oda 222 say 222 say 202 sev 202 sev 202 an 202 an 202 ez 202 ez Tayfunda 22 dakika i inde 2200 ki i bo ulmu tur. Bu devi 22 g n i inde bitirip teslim etmelisin. 3 SAYI TU U: Bu tu a, sol elin orta parma ile bas l r. Di er parmaklar yerinden kalkmaz. Resim F Klavyede 3 Say Tu unun Yeri Parmaklar n z temel s raya yerle tirerek a a daki al may yap n z. 333 333 3e3 3e3 3 3 3 3 E 3 E 3. 33 el 33 el 333 ek 333 ek 333 e e 333 e e 303 kez 303 kez 33 t l 33 t l 32 kere 32 kere 123 t p 123 t p 30 top 30 top 333 ara 333 ara 30 elma 30 elma 31 aba 31 aba 333 ev 333ev Emekli 33 memura, 320 YTL deme yap ld.

10 Maraton ko usunu 333 ki i kat ld , 3 ki i kazand . 5. 4 SAYI TU U: Bu tu a, sol elin i aret parma ile bas l r. Di er parmaklar yerinden kalkmaz. Resim F Klavyede 4 Say Tu unun Yeri Parmaklar n z temel s raya yerle tirerek a a daki al may yap n z. 444 444 A4a A4a A44 A44 A4a A4a 44 at 44 at 40 el 40 el 44 il 44 il 44 ay 44 ay 404 ar 404 ar 44 as 44 as 44 a 44 a 40 ak 40 ak . 43 lira 43 lira 40 ton 40 ton 43 tane 43 tane 34 adet 34 adet Bankadaki 4144 numaral hesapta 401 lira var. Bize 14 g nde 402 milyon deme yap ld . 5 SAYI TU U: Bu tu a, sol elinizin i aret parma ile bas l r. Di er parmaklar yerinden kalkmaz.


Related search queries