Example: stock market

B315 LTE CPE Brzo upoznavanje - telenor.rs

b315 LTE CPE. Brzo upoznavanje 31507555_01. 1 Pregled proizvoda Indikator napajanja Indikator statusa mre e . Indikator Wi-Fi /WPS Indikator LAN/WAN. Indikator ja ine signala Ulaz za SIM karticu Ulaz za spoljnu antenu WPS dugme Dugme za Dugme za resetovanje uklju ivanje/isklju ivanje ure aja Ulaz za napajanje Mre ni priklju ci Priklju ak za telefonsku USB priklju ak liniju 1. 2 Postavljanje Postavite SIM karticu u ulaz za SIM karticu na na in kao to je prikazano na prethodnoj slici i zatim priklju ite adapter za napajanje na ruter b315 . Ruter e se automatski uklju iti i tra iti dostupne mobilne mre e. Slede i Indikatori e se uklju iti nakon to se ruter uspe no pove e sa mre om.

2 2 Postavljanje Postavite SIM karticu u ulaz za SIM karticu na način kao što je prikazano na prethodnoj slici i zatim priključite adapter za napajanje na ruter B315.

Tags:

  B315, B315 lte

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of B315 LTE CPE Brzo upoznavanje - telenor.rs

1 b315 LTE CPE. Brzo upoznavanje 31507555_01. 1 Pregled proizvoda Indikator napajanja Indikator statusa mre e . Indikator Wi-Fi /WPS Indikator LAN/WAN. Indikator ja ine signala Ulaz za SIM karticu Ulaz za spoljnu antenu WPS dugme Dugme za Dugme za resetovanje uklju ivanje/isklju ivanje ure aja Ulaz za napajanje Mre ni priklju ci Priklju ak za telefonsku USB priklju ak liniju 1. 2 Postavljanje Postavite SIM karticu u ulaz za SIM karticu na na in kao to je prikazano na prethodnoj slici i zatim priklju ite adapter za napajanje na ruter b315 . Ruter e se automatski uklju iti i tra iti dostupne mobilne mre e. Slede i Indikatori e se uklju iti nakon to se ruter uspe no pove e sa mre om.

2 Cijan/plavo/ uto: Belo: Vi e crtica signala Uspostavljena veza sa zna i bolji signal. mobilnom mre om. Ne postavljajte i ne uklanjajte SIM karticu dok je ruter uklju en, jer to mo e uticati na rad ili o tetiti SIM karticu. 2. 3 Povezivanje sa Wi-Fi mre om va eg rutera XXXXXXXX. abcdefg SSID .. WIFI KEY .. XXXXXXXX. WIFI KEY YYYYYYYY. WIFI KEY . YYYYYYYY. Kad se jednom ruter pove e sa mobilnom mre om za prenos podataka, na Wi-Fi mre u rutera mo ete povezati ra unar ili mobilni telefon kako biste pristupili internetu. Pogledajte nalepnicu na donjem delu rutera i potra ite predefinisani naziv be i ne mre e (SSID) i lozinku (WIFI KEY). Kad Indikator stalno svetli, Wi-Fi mre a je omogu ena.

3 Da biste omogu ili ili onemogu ili Wi-Fi, pogledajte sekciju za pomo na web- stranici za upravljanje ruterom. Kako biste spre ili neovla eni pristup svojoj Wi-Fi mre i, ne zaboravite da promenite naziv Wi-Fi mre e i lozinku na web-stranici za upravljanje ruterom. Kada jednom promenite lozinku, potrebno je da se ponovo pove ete sa Wi-Fi mre om rutera. 3. 4 Konfiguracija rutera IP User yyy Password:zzz User: yyy Password: User . yyy zzz Password . zzz Ruter mo ete konfigurisati pomo u web-stranice za upravljanje. Pogledajte nalepnicu na donjem delu rutera i potra ite predefinisanu IP adresu, korisni ko ime i lozinku. Dodatne informacije mo ete potra iti u sekciji za pomo na web-stranici za upravljanje.

4 Kako biste spre ili neovla ene korisnike da menjaju pode avanja rutera, ne zaboravite da promenite predefinisanu lozinku za prijavu na web-stranici za upravljanje. 4. 5 Izborne konfiguracije Stavke obja njene u ovoj sekciji slu e samo u informativne svrhe. Va ruter mo da ne podr ava sve ove stavke. 1. Priklju ivanje vi e ure aja Sa ruterom mo ete povezati ra unar, fiksni telefon ili USB ure aj za uvanje podataka, za potrebe pristupa internetu, uspostave telefonskih poziva, deljenja datoteka i drugog. 5. 1. 2. 2. Instaliranje spoljnih antena Dodatne spoljne antene mo ete instalirati kako biste pobolj ali prijem signala mobilne mre e. Obratite se svom pru aocu mre nih usluga kako biste kupili antene.

5 Ako elite da pove ete samo jednu antenu, uklju ite je u uti nicu. 6. Pre ugradnje spoljnih antena isklju ite ruter i isklju ite adapter za napajanje. Spoljne antene prikladne su samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Tokom nevremena sa grmljavinom, ne koristiti spoljne antene. Koristite samo one spoljne antene koje vam je isporu io va pru alac mre nih usluga. 7. 3. Pristup internetu putem Ethernet priklju ka Kad potro ite limite za prenos podataka, ruter mo ete priklju iti na zidnu Ethernet uti nicu i pomo u Ethernet kabla povezati se na internet. Pre povezivanja na internet putem Ethernet priklju ka konfiguri ite relevantna pode avanja na web-stranici za upravljanje ruterom.

6 Dodatne informacije mo ete potra iti u sekciji za pomo na web-stranici za upravljanje. 8. 4. Preuzimanje Huawei HiLink Skenirajte gornji QR kod kako biste preuzeli aplikaciju Huawei HiLink i pomo u nje konfigurisali ruter sa svog telefona. 9. 6 Dodatne informacije U slu aju bilo kakvih pote ko a s ruterom: Ponovo pokrenite ruter. Pogledajte sekciju za pomo na web-stranici za upravljanje. Vratite ruter na njegova fabri ka pode avanja. Obratite se svom pru aocu mre nih usluga. Na adresi mo ete prona i nedavno a urirane informacije o broju telefona slu be za podr ku i adresu e- po te za svoju dr avu ili regiju. Ilustracije u ovom vodi u slu e samo u informativne svrhe i ne odra avaju stvarni izgled va eg proizvoda.

7 Za detaljne informacije obratite se svom pru aocu mre nih usluga. 7 esto postavljana pitanja Kako u vratiti ruter na fabri ka pode avanja? Kad je ruter uklju en, dr ite pritisnutim Dugme za ponovno postavljanje otprilike 3 sekunde koriste i za iljeni predmet sve dok Indikator ne po ne da treperi. Vra anjem fabri kih pode avanja izbrisa e sva prilago ena pode avanja. Nastavite sa oprezom. Kako da se pove em sa ruterom koriste i za ti eno Wi-Fi pode avanje (WPS)? Za povezivanje ure aja na kojem je omogu en WPS s va im ruterom koriste i WPS dugme: 1. pritisnite i dr ite WPS dugme na ruteru barem 2 sekunde dok Indikator ne po ne da treperi. 10. 2. Omogu ite WPS na svom ure aju do isteka 2 minuta kako biste se povezali na Wi-Fi mre u rutera.

8 11. 8 Re avanje problema Za to Indikator svetli crveno nakon to sam zavr io sa konfiguracijom rutera? 1. Uverite se da imate ispravnu SIM karticu i proverite da li je pravilno postavljena. 2. Premestite ruter na otvoreni prostor bez prepreka i proverite da li imate dostupnu mobilnu mre u na va em podru ju. 3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se pru aocu mre nih usluga. Za to Indikator stalno svetli cijan, plavo ili uto, a Indikator je isklju en? Va a mobilna mre a ima slab prijem. Premestite ruter na mesto s boljim prijemom. Za to ne mogu da pristupim web-stranici za upravljanje ruterom? 1. Proverite se da je ra unar povezano s ruterom putem Ethernet kabela ili Wi-Fi-ja.

9 2. Proverite da li je ra unar postavljen tako da automatski preuzme IP adresu i adresu DNS servera. 3. Ponovo pokrenite pretra iva ili poku ajte da koristiti drugi pretra iva . 4. Ako se problem i dalje javlja, vratite ruter na njegova fabri ka pode avanja. 12. 9 Informacije o sigurnosti U ovoj sekciji sadr ane su va ne informacije o funkcionisanju va eg ure aja. U njemu se nalaze i informacije o sigurnom na inu upotrebe ure aja. Pre upotrebe ure aja pa ljivo pro itajte ove informacije. Elektronski ure aj Ure aj ne koristite ako je njegova upotreba zabranjena. Nemojte koristiti ure aj ako na taj na in uzrokujete opasnost ili smetnje drugim elektronskim ure ajima. Ometanje rada medicinske opreme Po tujte pravila i propise bolnica i zdravstvenih ustanova.

10 Ne koristite ure aj na mestima gde je to zabranjeno. Neki be i ni ure aji mogu uticati na rad slu nih aparata ili sr anih elektrostimulatora. Za vi e informacija obratite se svom pru aocu usluga. Proizvo a i sr anih elektrostimulatora preporu uju da se odr ava najmanja udaljenost od 15 cm izme u ure aja i sr anog elektrostimulatora kako bi se izbegle mogu e smetnje elektrostimulatora. Ukoliko koristite sr ani elektrostimulator, ure aj dr ite na strani suprotnoj od elektrostimulatora i nemojte ga nosite u prednjem d epu. Prostori sa zapaljivim stvarima i eksplozivima Nemojte koristiti ure aj tamo gdje se skladi te zapaljive stvari ili eksplozivi (na primer na benzinskoj pumpi, u skladi tu nafte ili hemijskom postrojenju).


Related search queries