Example: tourism industry

BAHAGIAN 2 KAWALAN TERIMAAN - audit.moh.gov.my

ICQ Versi 1/2011. BAHAGIAN 2. KAWALAN TERIMAAN . PTJ: . Tempoh Pengauditan: . Disediakan Oleh : Nama: . Tarikh: . Disemak Oleh : Nama: . Tarikh: .. 1. ICQ Versi 1/2011. BAHAGIAN 2. KAWALAN TERIMAAN . Tujuan : Untuk menentukan segala wang awam yang patut diterima, dipungut dengan teratur serta diakaunkan dengan betul dan sempurna. Peringatan : Jika pejabat yang dilawati adalah Pemungut Utama : - Pemungut Utama dikehendaki mengemukakan semua rekod/ dokumen bagi Pemungut Kecil yang dibawah kawalannya. - Semakan adalah ke atas rekod/dokumen bagi Pemungut Utama dan dua (2). Pemungut Kecil yang dibawah kawalannya. Peraturan : 1. Arahan Perbendaharaan - TERIMAAN 60 91, 137, 143(b), 145 -147, 309 dan 328(a). 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2008 Akaun Belum Terima 3. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 2/1986. Bil. 1/1994. 4. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007 - Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 5.

ICQ Versi 1/2011 2 BAHAGIAN 2 KAWALAN TERIMAAN Tujuan : Untuk menentukan segala wang awam yang patut diterima, dipungut dengan teratur serta diakaunkan dengan betul dan sempurna.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BAHAGIAN 2 KAWALAN TERIMAAN - audit.moh.gov.my

1 ICQ Versi 1/2011. BAHAGIAN 2. KAWALAN TERIMAAN . PTJ: . Tempoh Pengauditan: . Disediakan Oleh : Nama: . Tarikh: . Disemak Oleh : Nama: . Tarikh: .. 1. ICQ Versi 1/2011. BAHAGIAN 2. KAWALAN TERIMAAN . Tujuan : Untuk menentukan segala wang awam yang patut diterima, dipungut dengan teratur serta diakaunkan dengan betul dan sempurna. Peringatan : Jika pejabat yang dilawati adalah Pemungut Utama : - Pemungut Utama dikehendaki mengemukakan semua rekod/ dokumen bagi Pemungut Kecil yang dibawah kawalannya. - Semakan adalah ke atas rekod/dokumen bagi Pemungut Utama dan dua (2). Pemungut Kecil yang dibawah kawalannya. Peraturan : 1. Arahan Perbendaharaan - TERIMAAN 60 91, 137, 143(b), 145 -147, 309 dan 328(a). 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2008 Akaun Belum Terima 3. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 2/1986. Bil. 1/1994. 4. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007 - Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 5.

2 Surat Pekeliling BAHAGIAN Kewangan KKM. Bil. 5/2007. Bil. 3/1987. 6. Surat Pekeliling BAHAGIAN Kewangan Bil. 1/1994 Perjanjian Sewa Kantin Bil.(9) (S)-57/T6/26 Jld. II, 18 Mac 2003 - Perjanjian Sewa Kantin 7. Perjanjian Sewa Ruang Pejabat 2. ICQ Versi 1/2011. 8. Akta Acara Kewangan dan Akta Fi 1951. 9. Panduan Pengguna PTJ eSPKB. Dokumen Yang Perlu Diminta, Disemak dan Disahkan : (i) Resit ( ) Dan Kupon (ii) Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248). (iii) Buku Tunai Kecil (Kew. 249). (iv) Daftar Kaunterfoil (Kew. 67). (v) Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Kew. 68). (vi) Penyata Pemungut Bank In Slip . (vii) Penyata Penyesuaian Hasil (viii) Penyata Akaun Belum Terima (ix) Penyata Kira-Kira Diserah Untuk Audit (Kew. 253). (x) Daftar Mel (xi) Daftar Cek Tak Laku (xii) Daftar Kompaun (Unit Inspektorat). (xiii) Daftar Jualan Borang Tender (xiv) Daftar Lesen Amalan (Hanya di Ibu Pejabat). (xv) Daftar Sewa (xvi) Perjanjian Sewa Ruang Pejabat, Sewa Kantin dan lain-lain (xvii) Nota Serah Tugas 3.

3 ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan KAWALAN Pejabat Pemungut Adakah pejabat yang dilawati merupakan Pemungut Utama (menyelenggara Kew. 248). Jika ya, senaraikan Pemungut Kecil yang ada dibawahnya dan ambil maklumat seperti Lampiran 1 bagi pejabat yang dilawati. Notis Pemberitahuan Mendapatkan Resit [ 61 dan Surat Pekeliling BAHAGIAN Kewangan KKM Bil. 3/1987]. Dipamerkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang awam dan berbentuk kekal. (Terutama di kaunter bayaran). Peti Wang Tunai (Cash Box). [ KAWALAN Dalaman]. Untuk kasyer menyimpan kutipan di kaunter, berkunci dan hanya dipegang oleh kasyer. Peti Besi (Hospital/PKD sahaja). (a) Dua (2) kunci yang berlainan dan dipegang oleh 2. orang pegawai yang berlainan. [ 125]. (b) Hanya wang awam boleh disimpan kecuali dengan kebenaran Perbendaharaan. [ 132]. Daftar Kaunterfoil (Kew. 67). [ 67]. (Pemungut Kecil perlu menyelenggarakannya jika stok resit/kupon melebihi satu bagi setiap jenis).

4 (a) Segala resit, kupon dan borang hasil yang diterima dan dikeluarkan direkod dengan lengkap dan bersiri. Jika tidak, lengkapkan Lampiran 2. (b) Baki fizikal dan rekod bersamaan. Jika tidak, lengkapkan Lampiran 3. (c) Ruangan pengeluaran hendaklah ditandatangan dan bertarikh oleh pegawai yang menerima stok. 4. ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan Borang Hasil (Resit ( ) dan Kupon). (a) Diperiksa sebelum digunakan bagi menentukan nombor sirinya berturutan. [ 66(a)]. (b) Perakuan dibuat di belakang helaian pertama salinan pejabat sebaik ianya diterima atau semasa pengeluaran. [ 66(a)]. (c) Dikeluar mengikut susunan Masuk Dahulu Keluar Dahulu (FIFO). [ 66(c)]. (d) Memeriksa semua resit dan kupon yang dikeluarkan dari stok sekurang-kurangnya setiap minggu. [ 80(c)]. (e) Stok disimpan dalam kabinet berkunci atau bilik kebal [ ]. (f) Resit dikeluarkan semasa wang diterima. [ 60]. (g) Resit tidak boleh dipinda tetapi hendaklah dibatalkan termasuk salinan asal oleh pegawai yang diberi kuasa secara bertulis.

5 [ 62]. (h) Resit ditulis dengan berkarbon 2 muka oleh pegawai yang menerima wang tetapi mestilah ditandatangani oleh seorang pegawai yang lain.(Kecuali resit berkomputer). [ 70(a)]. (i) Jika resit berkomputer dicetak, adakah ciri-ciri KAWALAN dalaman ditetapkan seperti :- (i) Kod operator (ii) Kod mesin (iii) Waktu mula & akhir (iv) Tarikh (v) Jumlah kutipan (vi) No. resit mula dan akhir (vii) Bilangan resit dibatalkan (viii) KAWALAN Kata Laluan Kutipan Penjualan (Borang Tender, Lesen Pengilang Ubat). (a) (i) Adakah nombor siri dicetak ke atas borang/sijil tersebut dan ianya dikawal melalui daftar. 5. ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan (ii) Adakah jumlah jualannya sama dengan jumlah kutipan bagi satu-satu set jualan? Dapatkan unit dijual dan kadar seunit/jumlah kutipan serta tarikhnya. (b) Kod hasil yang betul dikenakan. Borang Tender 73105. Lesen Pengilang dll 73199. (c) Kutipan oleh Unit Hasil diberitahu segera kepada pegawai yang menyelenggara daftar kutipan untuk catatan.

6 Penyata Pemungut Bank In Slip . (a) Disediakan bila pungutan dimasukkan ke bank. [ 79(a)]. (b) Nombor penyata hendaklah bersiri dan difailkan dengan teratur. [ KAWALAN Dalaman]. (c) Diakaunkan pada kod hasil yang betul. [Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2004]. (d) Kutipan melebihi atau RM2,000. (tunai/cek/wang pos) hendaklah diserah kepada bank/pemungut utama pada hari yang sama atau hari bekerja berikutnya. [ 78(a)]. (Jika kelewatan melebihi 5 kali, bangkitkan). (e) Disemak oleh pegawai kanan selepas bank-in untuk menentukan kesahihan tarikh dan jumlah sebenar dan dicop/tandatangan ringkas kasyer bank. [ (d)]. PTJ Yang Menguruskan TERIMAAN Melalui eSPKB. (Panduan Pengguna eSPKB). (a) Adakah Penyata Pemungut dicop mengikut Format Pergerakan Dokumen eSPKB (Borang JANM08) oleh penyedia. (b) Adakah penyedia menyemak ketepatan maklumat dan dokumen sokongan yang disertakan adalah mencukupi. (c) Adakah Penyata Pemungut telah diluluskan dengan sempurna oleh Peraku I sebelum dibankkan.

7 Rujuk proses pengauditan perakuan I dan II. 6. ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan (d) Adakah Penyata Pemungut dicetak dalam dua salinan dan ditandatangani oleh Pegawai Peraku I secara manual. (e) Adakah kutipan telah dimasukkan ke bank oleh Pegawai yang diberi kuasa dengan membawa kedua- dua salinan Penyata Pemungut yang telah ditandatangani oleh Pegawai Peraku I. (f) Adakah salinan kedua Penyata Pemungut yang mengandungi catatan berkomputer mengenai butiran kemasukan wang dikembalikan sebagai tanda pengesahan kutipan telah dibankkan. (g) Adakah semua transaksi kredit vot di Buku Tunai Cerakinan telah diambilkira dalam sistem. (h) Adakah telah diluluskan dengan sempurna oleh Peraku II selepas dibankkan. (i) Adakah senarai semak dan salinan kedua Penyata Pemungut disimpan bersama dalam fail untuk rujukan. (j) Adakah PTJ mencetak laporan BV381 (bagi kredit vot). untuk memastikan transaksi telah dikemaskini ke sistem dengan menyemak laporan berkenaan.

8 (k) Adakah tempoh memasukkan wang ke bank mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248). (a) Buku tunai direkod oleh pegawai selain juruwang. Sekiranya pegawai yang sama, surat kebenaran khusus dari Akauntan Negara hendaklah diperolehi. [ 73]. (b) Resit/Kupon direkod mengikut siri dan mengikut pecahan kod yang betul dan pada hari yang sama. [ 72]. (c) Diimbang dan diperiksa pada hujung hari oleh penyelia serta ditandatangan ringkas. [ 80(b)]. (d) Pemindaan angka ditandatangan ringkas oleh Ketua Pejabat atau penyelia. [ 147]. 7. ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan (e) Setiap kemasukan ke bank dicatat pada hari yang sama dalam Buku Tunai Cerakinan. [ 79(b)]. (f) Nombor dan tarikh Resit Perbendaharaan dicatat dalam Buku Tunai Cerakinan. [ (d)]. (g) Ringkasan kutipan bulanan mengikut kod di Buku Tunai Cerakinan. [ KAWALAN Dalaman]. (Dapatkan bulan terakhir disediakan).

9 (h) Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248) hendaklah dihantar ke Cawangan Hasil, BAHAGIAN Akaun KKM setiap bulan sebelum 10hb bulan berikutnya. [ 145]. Buku Tunai Kecil (Kew. 249). (a) Adakah Pemungut Kecil mengemukakan kutipan setiap hari atau setiap kali kutipan melebihi RM500 (tunai). atau RM2000 (tunai/cek/wang pos) kepada Pemungut Utama ? Jika tidak, senaraikan nama Pemungut-Pemungut Kecil terbabit serta kriteria digunakan bila kutipan diserahkan. (b) Buku Tunai Kecil beserta resit/kupon dan wang kutipan hendaklah disemak (dengan menandatangan ringkas ruangan jumlah kutipan harian) dan dihantar kepada Pemungut Utama. [ 80(b)]. (c) Resit yang dikeluarkan oleh Pemungut Utama ditampal di Buku Tunai Kecil. Ruangan Banyaknya diserah kepada Bank atau Perbendaharaan dan No. Resit Perbendaharaan dan tarikh hendaklah diisi oleh Pemungut Utama. [ 80(d)]. Laporan Terperinci Hasil Bulanan (C330). [ KAWALAN Dalaman].

10 (a) Pastikan Laporan Terperinci diterima setiap bulan untuk perbandingan dengan buku tunai. (b) Hendaklah dicop tarikh terima bagi tujuan menentukan tempoh penghantaran penyata penyesuaian hasil ke Akauntan Negara. 8. ICQ Versi 1/2011. Soal Selidik Ya Tidak Ulasan Penyata Penyesuaian Hasil (a) Disediakan dengan betul dan kemaskini setiap bulan bagi setiap kod. Catatkan tarikh terakhir penyata penyesuaian yang disediakan. Ambil maklumat bulan yang tidak disediakan. [ (b)]. (b) Perbezaan Buku Tunai dan Flimsi C330 dalam penyata disiasat dan jika perlu pelarasan dibuat. Senaraikan jenis pelarasan dan amaun yang tidak dibuat. [Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia 2/1986]. (c) Penyata Penyesuaian disediakan oleh pegawai yang tidak ada kaitan dengan pungutan dan memasukkan wang ke bank. [ KAWALAN Dalaman]. (d) Disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh TERIMAAN flimsi C330. Ambil maklumat seperti di Lampiran 4.


Related search queries