Example: confidence

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC …

BANKA TEM NAT. MEKTUPLARINA L K N. ICC KURALLARI. (2010 REV ZYONU URDG 758). MAKALELER. Edit r Prof. Dr. Nuray EK . stanbul 2011. Yay n No : 2461. Hukuk Dizisi : 1200. 1. Bask May s 2011 STANBUL. ISBN 978 - 605 - 377 - 83 - 9. Copyright Bu kitab n bu bas s n n T rkiye'deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A..'ye aittir. Her hakk sakl d r. Hi bir b l m ve paragraf k smen veya tamamen ya da zet halinde, fotokopi, faksimile veya ba ka herhangi bir ekilde o alt lamaz, da t lamaz. Normal l y . a an iktibaslar yap lamaz.

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU–URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC …

1 BANKA TEM NAT. MEKTUPLARINA L K N. ICC KURALLARI. (2010 REV ZYONU URDG 758). MAKALELER. Edit r Prof. Dr. Nuray EK . stanbul 2011. Yay n No : 2461. Hukuk Dizisi : 1200. 1. Bask May s 2011 STANBUL. ISBN 978 - 605 - 377 - 83 - 9. Copyright Bu kitab n bu bas s n n T rkiye'deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A..'ye aittir. Her hakk sakl d r. Hi bir b l m ve paragraf k smen veya tamamen ya da zet halinde, fotokopi, faksimile veya ba ka herhangi bir ekilde o alt lamaz, da t lamaz. Normal l y . a an iktibaslar yap lamaz.

2 Normal ve kanun iktibaslarda kaynak g sterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A . Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. ti. Taksim Cad. Yo urt u Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No. 13723) (0-212) 249 40 60. Kapak Tasar m : G lgonca arp k Beta Bas m Yay m Da t m A.. Narl bah e Sok. Damga Binas No: 11. Ca alo lu - STANBUL. Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77. Fax: (0-212) 511 36 50. NS Z. BANKA teminatlar na ili kin olarak ICC taraf ndan ilk d zenle- me 1978 y l nda yap lm t r. Akdi Teminatlar in Yeknesak Kurallar (Uniform Rules for Contract Gurantees URCG 325) ad n ta yan bu ilk d zenleme, 325 say l bro r olarak yay mlanm t r.

3 325 say l bro- rde yer alan kurallar daha sonra g zden ge irilmi ve ICC taraf ndan haz rlanan Talep Garantileri in Yeknesak Kurallar (Uniform Rules Demand Guarantees URDG 458), 27 Ekim 1992 tarihinde y r rl - e girmi tir. URDG 458'in yerini, 1 Temmuz 2010 tarihinden itiba- ren, Garantilere li kin Bir rnek Kurallar Model Formlar Kapsayan 2010 Revizyonu (ICC Uniform Rules for Demand Gurantees Including Model Forms 2010 Revision URDG 758) alm t r. Kitapta yer makalelerde, BANKA teminat mektuplar na ili kin ICC kurallar incelenmi tir.

4 S zkonusu makalelerde a rl kl olarak URDG 758 zeride durulmakla beraber URCG 325 ve URDG 458 hak- k nda da genel bir bilgi verilmi tir. Uluslararas ticarete ili kin bir ok konuda kitap ve makaleleri olan zalp, URDG 758'in erhini haz rla- m t r. URDG 758'in her bir maddesine ili kin ayr nt l a klamalar ve rnek olaylardan olu an zalp'in al mas , uygulamaya nemli katk . sa layacak ve k tutacakt r. D Ticaret D nyas adl kitab n yazar . olan ve bu alanda ok say da makalesi bulunan Durukano lu'nun a- l mas nda, URDG 758 ile URDG 458'in mukayesesi yap ld ktan sonra URDG 758'de yer alan kurallar n kamu sekt r taraf ndan da kul- lan lmas zerinde durulmu ve URDG 758'in maddelerinin her biri ayr nt l olarak incelenmi tir.

5 Prof. Dr. Ek i'nin al mas nda ne kan husus, ICC kurallar n n ba lay c l d r. Bu ba lamda Prof. Dr. Ek i, zellikle de, milletleraras . bir kurulu olan ICC taraf ndan haz rlanan kurallar n, taraflar n yan . s ra mahkemeler veya hakem heyeti a s ndan nas l ba lay c l k ka- IV. zand zerinde durmu tur. Bu g ne kadar m cbir sebeplerin teminat mektuplar na etkisi konusu ayr bir incelemeye tabi tutulmam t r. Milletleraras uygulamada BANKA teminat mektuplar konusunda ayr . bir kitab olmas ve bu kitapta URDG 758'i ayr nt l olarak incelemesi sebebiyle Prof.

6 Dr. Do an, zg n bir al ma yaparak m cbir sebeple- rin teminat mektuplar na etkisi ba l kl makalesi ile katk sa lam t r. Akademisyen ve uygulamac yazarlardan olu an grup taraf ndan ha- z rlanan Kitab n, faydal olmas n temenni ederim. Kitab n haz rlanmas nda eme i ge en de erli arkada lar ma; ki- tab n k sa s rede yay nlanmas n sa layan Beta Yay nevi'nin de erli y neticisi Say n Seyhan Satar'a; dizgisini zenle ger ekle tiren Say n G lgonca arp k'a te ekk r ederim. ekmek y 5 Nisan 2011. Prof. Dr. Nuray EK . NDEK LER. NS Z.

7 Iii MAKALELER. ICC'N N YEN ULUSLARARASI GARANT KURALLARI . URDG 758 ..1. Abdurrahman ZALP. ICC'N N GARANT LERE L K N B R RNEK KURALLARI. VE BU KURALLARIN KAMU SEKT R NDE UYGULANMASI ..79. Nihayet DURUKANO LU. ICC'N N BANKA TEM NAT MEKTUPLARINA L K N. B R RNEK KURALLARI (ICC UNIFORM RULES DEMAND. GUARANTEES-URDG 758) (2010 REV ZYONU URDG 758) ..107. Prof. Dr. Nuray EK . M CB R SEBEPLER N TEM NAT MEKTUPLARINA ETK S ..133. Prof. Dr. Vahit DO AN. YARARLANILAN KAYNAKLAR ..153. KISALTMALAR. BAT DER : BANKA ve Ticaret Hukuku Dergisi BGB : B rgerliches Gesetzbuch BIMCO : Baltic and International Maritime Conference BK : Bor lar Kanunu Bkz.

8 (bkz) : Bak n z E. : Esas EKAP : Elektronik Kamu Al mlar Platformu FIDIC : F d ration Internationale Des Ing nieurs-Conseils HD : Yarg tay Hukuk Dairesi ICC : International Chamber of Commerce INCOTERMS : International Commercial Terms ISP : Internet Service Provider K. : Karar K K : Kamu hale Kurumu LHD : Legal Hukuk Dergisi md. : Madde MTO : Milletleraras Ticaret Odas . OR : Obligationensrecht OHADA : Organization for Harmonization of Business Law in Afri- ca RG : Resmi Gazete s. : Sayfa SBLC : Standby Letter of Credit T.

9 : Tarih TBB : T rkiye Bankalar Birli i VIII. TBK : 6098 Say l T rk Bor lar Kanunu TGBK : Talep Garantilerine li kin Bir rnek Kurallar T TUBB : T rkiye la ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas . TOBB : T rkiye Odalar ve Borsalar Birli i UCP : Uniform Customs and Practice UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law vd. : Ve devam . UNIDROIT : Institut International pour L'unification du Droit Priv . URCG : Uniform Rules for Contract Guarantees URDG : Uniform Rules Demand Guarantees YKD : Yarg tay Kararlar Dergisi


Related search queries