Example: quiz answers

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

BEZPODIELOV . SPOLUVLASTN CTVO. MAN ELOV. Bratislava, august 2012. Spracovan : pracovn kmi Centra pr vnej pomoci 2. UPOZORNENIE: DAJE UVEDEN V TEXTE S INFORMA N HO CHARAKTERU. ZHODA V ETK CH. OSOBN CH DAJOV JE ISTO N HODN . Uzavret m man elstva vznik aj bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov. V bezpodielovom spoluvlastn ctve man elov je v etko, o m e by predmetom vlastn ctva a o nadobudol niektor z man elov za trvania man elstva (predov etk m pr jmy a spory z pr ce, z podnikania a pr jmy zo soci lneho zabezpe enia resp. in pr jmy), s v nimkou: vec z skan ch dedi stvom alebo darom, ako aj vec , ktor pod a svojej povahy sl ia osobnej potrebe alebo v konu povolania len jedn ho z man elov, vec vydan ch v r mci predpisov o re tit cii majetku jedn mu z man elov, ktor mal vydan vec vo vlastn ctve pred uzavret m man elstva alebo ktor mu bola vec vydan . ako pr vnemu n stupcovi p vodn ho vlastn ka, autorsk ch diel (nie v ak vyplaten pr mie a honor re umelcov, pr jmy z nakladate sk ch zml v, odmien za vyn lezy, pr mie a odmeny za zlep ovacie n vrhy, autorsk odmeny) jedn ho z man elov, aj ke vznikli za trvania man elstva, a bolestn ho a n hrady kody za s a enie spolo ensk ho uplatnenia.

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV Bratislava, august 2012 Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

1 BEZPODIELOV . SPOLUVLASTN CTVO. MAN ELOV. Bratislava, august 2012. Spracovan : pracovn kmi Centra pr vnej pomoci 2. UPOZORNENIE: DAJE UVEDEN V TEXTE S INFORMA N HO CHARAKTERU. ZHODA V ETK CH. OSOBN CH DAJOV JE ISTO N HODN . Uzavret m man elstva vznik aj bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov. V bezpodielovom spoluvlastn ctve man elov je v etko, o m e by predmetom vlastn ctva a o nadobudol niektor z man elov za trvania man elstva (predov etk m pr jmy a spory z pr ce, z podnikania a pr jmy zo soci lneho zabezpe enia resp. in pr jmy), s v nimkou: vec z skan ch dedi stvom alebo darom, ako aj vec , ktor pod a svojej povahy sl ia osobnej potrebe alebo v konu povolania len jedn ho z man elov, vec vydan ch v r mci predpisov o re tit cii majetku jedn mu z man elov, ktor mal vydan vec vo vlastn ctve pred uzavret m man elstva alebo ktor mu bola vec vydan . ako pr vnemu n stupcovi p vodn ho vlastn ka, autorsk ch diel (nie v ak vyplaten pr mie a honor re umelcov, pr jmy z nakladate sk ch zml v, odmien za vyn lezy, pr mie a odmeny za zlep ovacie n vrhy, autorsk odmeny) jedn ho z man elov, aj ke vznikli za trvania man elstva, a bolestn ho a n hrady kody za s a enie spolo ensk ho uplatnenia.

2 Man elia sa m u dohodn na roz ren alebo z en z konom ur en ho rozsahu bezpodielov ho spoluvlastn ctva. Obdobne sa m u dohodn aj o spr ve spolo n ho majetku. Taktie sa m u dohodn , e bezpodielov spoluvlastn ctvo vznikne a ku d u z niku man elstva. Tieto dohody je potrebn sp sa u not ra formou not rskej z pisnice. Poh ad vka verite a len jedn ho z man elov, ktor vznikla za trvania man elstva, m e by pri v kone rozhodnutia uspokojen i z majetku patriaceho do bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov, tzn. e ak si jeden z man elov zoberie za trvania man elstva p i ku aj bez vedomia druh ho man ela, a po ur itom ase ju prestane spl ca , m e by . za elom uhradenia tejto poh ad vky siahnut na majetok patriaci do bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov. Toto neplat ak tak to poh ad vka vznikla pri pou van majetku, ktor nepatr do bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov, na z klade dohody o z en bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov vo forme not rskej z pisnice, alebo v pr pade zru enia bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov.

3 3. AS : A. Zo z va n ch d vodov, najm ak by trvanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva odporovalo dobr m mravom, m e s d na n vrh niektor ho z man elov toto spoluvlastn ctvo zru i i za trvania man elstva. Za z va n d vody mo no pova ova napr.: nehospod rne nakladanie so spolo n m majetkom na kor rodiny; vyh banie sa zamestnaniu; jeden z man elov ne ije trvale s rodinou a ani jej potreby nezabezpe uje; alkoholizmus, n silie a agresivita jedn ho z man elov s dopadom na majetkov sf ru rodiny. Zru enie spolo nej dom cnosti bez al ieho s visiaceho faktora automaticky neod vod uje zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov! S dny poplatok za n vrh na zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov sa plat vo v ke 165,50 . VZOR: aloba na zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov za trvania man elstva zo z va n ch d vodov Okresn s d Kalv nske n m. 7. 934 31 Levice alobky a: Zuzana Tich , nar.

4 Bytom riedlov 29, 935 87 Santovka t tna ob ianka SR. alovan : Martin Tich , nar. bytom riedlov 29, 935 87 Santovka t tny ob an SR. Informat vna pozn mka: Pr slu n m s dom na podanie n vrhu je v eobecn s d v mieste bydliska odporcu. aloba o zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov za trvania man elstva I. So alovan m sme uzavreli man elstvo na Miestnom rade v Santovke. Z tohto man elstva sa narodili dve deti, Erika 3. janu ra 2001 a Koloman 6. j la 2005. Po naroden n ho druh ho die a a alovan za al astej ie po va . 4. alkoholick n poje. Nesk r sa stal notorick m alkoholikom a nepomohlo mu ani protialkoholick lie enie, ktor opakovane absolvoval. Zo zamestnania bol prepusten pr ve pre nadmern po vanie alkoholick ch n pojov na pracovisku. Na alkohol m a peniaze, ktor ja zarob m, a u za al rozpred va aj na e spolo n . veci. D kaz: V sluch astn kov Sob ny list V sluch svedkyne: Eleny Sivej, bytom Santovka 48.

5 Doklad o lie en alovan ho II. al ie trvanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov nem za tejto situ cie iadne opodstatnenie, lebo alovan sa v bec nez ast uje na jeho nadob dan a zve a ovan , ale naopak, m a na alkohol mnou zaroben peniaze a st va sa spoluvlastn kom vec nadobudnut ch za finan n prostriedky, ktor som z skala mojou pr cou. Naviac, tieto veci e te aj rozpred va. Za t chto okolnost by al ie trvanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov odporovalo dobr m mravom. D kaz: V sluch astn kov V sluch mojich rodi ov ako svedkov Zuzany Palackej a Ferdinanda Palack ho, obaja bytom Santovka, Po tov 32. III. Navrhujem preto, aby s d po vykonanom dokazovan vydal tento rozsudok: Bezpodielov spoluvlastn ctvo astn kov Zuzany Tichej a Martina Tich ho, ktor vzniklo uzavret m ich man elstva d a 10. m ja 1999 na Miestnom rade v Santovke, sa zru uje. alovan je povinn nahradi alobkyni trovy konania do 3 dn od pr voplatnosti rozsudku.

6 V Santovke 10. j la 2010. Zuzana Tich . Informat vna pozn mka: Bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov sa zru uje a pr voplatnos ou rozsudku o zru en BSM. Od tohto momentu ka d z man elov nadob da majetok do svojho v lu n ho vlastn ctva. Bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov je potrebn vyporiada do troch rokov od pr voplatnosti rozsudku o zru en BSM. Bli ie vi inform cie v asti C. 5. AS : B. S d na n vrh zru bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov aj v pr pade, e jeden z man elov z skal opr vnenie na podnikate sk innos . N vrh m e poda ten z man elov, ktor nez skal opr vnenie na podnikate sk innos . V pr pade, e obaja man elia z skali opr vnenie na podnikate sk innos , m e n vrh poda ktor ko vek z nich. Bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov sa zru uje a pr voplatnos ou rozsudku o zru en . BSM, bli ie vi inform cie v asti C. S dny poplatok za n vrh na zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov sa plat vo v ke 165,50.

7 VZOR: aloba na zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov za trvania man elstva z d vodu podnikate skej innosti man ela Okresn s d t rova 9. 949 68 Nitra alobky a: Iveta Ku erav , nar. Bytom: Za prach r ou 25, 949 01 Nitra t tna ob ianka SR. alovan : Martin Ku erav , nar. Bytom: Za prach r ou 25, 949 01 Nitra t tny ob an SR. aloba o zru enie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov za trvania man elstva z d vodu podnikate skej innosti man ela I. So alovan m sme uzavreli man elstvo 10. m ja 2000 na Mestskom rade v Nitre. Z n ho man elstva sa n m narodil syn Benedikt Ku erav , nar. 04. apr la 2002. D kaz: Sob ny list II. alovan od od ra 2008 z skal opr vnenie na ivnostensk innos . Podnik v oblasti obchodnej innosti. Ja nem m opr vnenie na podnikate sk . innos . 6. D kaz: V sluch astn kov ivnostensk list alovan ho III. Navrhujem preto, aby s d po vykonan dokazovania vydal tento rozsudok: Bezpodielov spoluvlastn ctvo astn kov Ivety Ku eravej a Martina Ku erav ho, ktor vzniklo uzavret m ich man elstva d a 10.

8 M ja 2000 na Mestskom rade v Nitre, sa zru uje. iaden z astn kov nem pr vo na n hradu trov konania. V Nitre, 15. febr ra 2010. Iveta Ku erav . 7. AS : C. Z nikom man elstva doch dza aj k z niku bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov. Bezpodielov spoluvlastn ctvo man elov po rozvode man elstva je potrebn . vyporiada do troch rokov od pr voplatnosti rozsudku o rozvode. Ak sa vyporiadanie nevykon dohodou, vykon ho na n vrh niektor ho z man elov s d. Ak zanikne bezpodielov spoluvlastn ctvo, vykon sa vyporiadanie pod a t chto z sad: Pri vyporiadan sa vych dza z toho, e podiely oboch man elov s rovnak . Ka d z man elov je opr vnen po adova , aby sa mu uhradilo, o zo svojho vynalo il na spolo n majetok, a je povinn nahradi , o sa zo spolo n ho majetku vynalo ilo na jeho ostatn majetok. alej sa prihliadne predov etk m na potreby malolet ch det , na to, ako sa ka d z man elov staral o rodinu, a na to, ako sa zasl il o nadobudnutie a udr anie spolo n ch vec.

9 Pri ur en miery pri inenia treba vzia tie zrete na starostlivos o deti a na obstar vanie spolo nej dom cnosti. Ak sa po vyporiadan bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov rozhodnut m s du alebo dohodou objav majetok, ktor nebol zahrnut v r mci vyporiadania, plat pre ni ie uveden domnienka (toto ustanovenie sa pou ije na vyporiadanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov, ako rozhodnutie s du nadobudlo pr voplatnos alebo dohoda medzi man elmi bola uzavret po 31. okt bri 2008). Ak do troch rokov od z niku bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov nedo lo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo na pr slu n s d nebol podan do troch rokov od z niku n vrh na vyporiadanie, plat , e: 1. pokia ide o hnute n veci, e sa man elia vyporiadali pod a stavu, v akom ka d . z nich veci z bezpodielov ho spoluvlastn ctva pre svoju potrebu, potreby svojej rodiny v lu ne ako vlastn k u va;. 2. o ostatn ch hnute n ch veciach a o nehnute n ch veciach plat , e s v podielovom spoluvlastn ctve a podiely oboch spoluvlastn kov s rovnak.

10 S dny poplatok za n vrh na vyporiadanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov sa plat . vo v ke 66,- . Za vyporiadanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov sa plat z predmetu konania, ak sa konanie skon ilo rozsudkom - 3% a ak sa konanie skon ilo s dnym zmierom -1 %, najmenej 66,- najviac ,50 . VZORY: 1. Dohoda o vyporiadan bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov 2. N vrh na vklad 3. aloba na vyporiadanie bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov 8. Dohoda o vyporiadan bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov Spoluvlastn ci: Miroslav Pa trn k, rod. Pa trn k, D tum narodenia: Rodn slo: 510318/854. trvale bytom: Hurbanovo, N bre n 33. t tny ob an SR. a Katar na Pa trn kov , rod. Kla ansk , D tum narodenia: Rodn slo: 655804/5989. trvale bytom: Kol rovo, Jazern 42. t tna ob ianka SR. po z niku bezpodielov ho spoluvlastn ctva man elov rozsudkom Okresn ho s du v Kom rne z 11. j la 2010.


Related search queries