Example: quiz answers

Bulgaria Visa Information - Turkey - Turkish - Home Page

Bulgar vize talep formu /form cretsizdir / n z (x) ПОПЪЛВА СЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА Дата на подаване на заявлението: Номер на заявлението за издаване на виза: Място на подаване на Заявлението Посолство/консулство Общ център за приемане на заявления Външен изпълнител Търговски посредник Граница Име: на друго място Досието е обработено от: Придружаващи документи: Документ за задгранично пътуване Средства за издръжка Покана Транспорт Медицинска застраховка за пътуване в чужбина Друго: Решение относно визата: Отказана Издадена: A C D Валидност: От.. До.. Брой влизания: 1 2 Многократно Брой дни: 2. K zl k soyad n z (eski soyad n z/soyadlar n z) (х) 3. Ad n z, varsa ikinci ad n z/adlar n z (х) 4. Do um tarihiniz (g n-ay-y l) 5. Do um yeriniz 6.

VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışında, kapı önünde, ücret karşılığı hizmet sunan kişilerden, yetkisiz acentalardan ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz. Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Bulgaria Visa Information - Turkey - Turkish - Home Page

1 Bulgar vize talep formu /form cretsizdir / n z (x) ПОПЪЛВА СЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА Дата на подаване на заявлението: Номер на заявлението за издаване на виза: Място на подаване на Заявлението Посолство/консулство Общ център за приемане на заявления Външен изпълнител Търговски посредник Граница Име: на друго място Досието е обработено от: Придружаващи документи: Документ за задгранично пътуване Средства за издръжка Покана Транспорт Медицинска застраховка за пътуване в чужбина Друго: Решение относно визата: Отказана Издадена: A C D Валидност: От.. До.. Брой влизания: 1 2 Многократно Брой дни: 2. K zl k soyad n z (eski soyad n z/soyadlar n z) (х) 3. Ad n z, varsa ikinci ad n z/adlar n z (х) 4. Do um tarihiniz (g n-ay-y l) 5. Do um yeriniz 6.

2 Do um yeri lkeniz 7. Vatanda l n z Do umuzuna g re vatada l n z varsa: 8. Cinsiyetiniz Erkek Kad n 9. Medeni durumunuz : Bekar Evli Ayr ya ayan Bo anm Dul Di er (varsa belirtilmelidir) 10. ocuk/Re it olmayanlar i in: Soyad n z, ad n z, adresiniz (Vekaleti ki i) 11. T. C. Kimlik No 12. Yurt d seyahat belgesinin t r : Normal pasaport Diplomatik pasaport Hizmet pasaportu Hususi pasaport 13. Pasaport numaras 14. Verili tarihi 15. Ge erlilik s resi 16. Veren makam 17. Ge erli ev adresiniz ve elektronik posta adresiniz Telefon numaras /numaralar 18. kamet izni Yok Var kamet izni veya muadil belge no .. No .. Ge erlilik * 19. u anki i iniz 20. vereninizin ad , adresi ve telefon numaras . renciler i in renim kurumunun ismi ve adresi. 21. Seyahatinizin ana amac : Turistik gezi gezisi Akraba veya arkada ziyareti K lt r Spor Resmi ziyaret Sa l k nedenleri E itim Transit ge i Havaalan transiti Di er (varsa belirtilmelidir) 22.

3 Gidilecek lke 23. lk giri yap lacak lke 24. Talep edilen giri say s Tek giri ki giri ok giri 25. Planlanan kal veya transit ge i s resi G n say s belirtilmelidir Y ld z i aretinin (*) bulundu u alanlar , Avrupa Birli i, AEA veya svi re vatanda lar n n aile bireyleri (e , ocuk veya stsoyda ba l oldu u akrabalar) serbest dola m haklar n kulland klar hallerde doldurmak zorunda de ildir. Avrupa Birli i, AEA veya svi re vatanda lar n n aile bireyleri, akrabal k ili kisini belgelerle kan tlamak ve 34 ila 35 say l alanlar doldurmak zorundad r. (x) 1-3 alanlar yurt d seyahat belgesindeki bilgilere uygun ekilde doldurulur. 26. Son y l i inde al nan di er Schengen vizeleri Yok Var Ge erlilik s resi/s releri : .. den .. e kadar 27. nceki vize ba vurunuzda al nan parmak izi.

4 Var .. Tarihi, e er biliniyorsa 28. Gidi lkesine giri izni, e er varsa Veren makam .. Ge erlilik s resi .. den .. e kadar .. 29. Bulgaristan Cumhuriyeti ne giri tarihi 30. Bulgaristan Cumhuriyeti nden k tarihi * 31. Bulgaristan Cumhuriyeti ne davet eden ki inin/ki ilerin ad ve soyad . Davet eden yoksa, Bulgaristan Cumhuriyeti nde konaklanacak otel/oteller veya ge ici adres/adresler. Davet eden ki inin(ki ilerin)/otelin(otellerin)/ge ici adresin(adreslerin) adresi ve elektronik posta adresi Telefon ve faks FOTOGRAF *32. Davet eden irketin ( irketlerin) / kurulu un(kurulu lar n) ismi ve adresi irketin/kurulu un telefon ve faks irketteki/kurulu taki irtibat ki isinin soyad , ad , adresi, telefonu, faks ve elektronik posta adresi *33. Seyahat ve yurtd nda kal masraflar n z kim stlenecek?

5 Kendim Ge im kaynaklar Nakit para Seyahat eki Kredi kart Pe in denen konaklama Pe in denen ula m Di er (belirtiniz l tfen) Maddi yard m sa layan ki i (ev sahibi, irket, kurulu ), belirtilmelidir .. 31 veya 32 alan nda belirtilenler .. di er (varsa, belirtilmelidir) Ge im kaynaklar Nakit para Temin edilen konaklama Kal s resi i indeki t m masraflar kar lanm t r Pe in denen ula m Di er (belirtiniz l tfen) 34. Avrupa Birli i, AEA veya svi re vatanda olan aile bireyinin ki isel bilgileri Soyad : Ad / adlar Do um tarihi Vatanda l k Seyahat belgesinin veya kimlik kart n n numaras 35. Avrupa Birli i, AEA veya svi re vatanda yla akrabal k ili kisi e ocuk torun ge imini sa lad stsoyda ba l oldu u akraba 36. Yer ve tarih 37. mza ( ocuklar/re it olmayanlar vekaleti ki i/yasal veli imzas ) Vize ba vurusunun reddedilmesi durumunda vize cretinin iade edilmedi ini biliyorum.

6 Oklu giri i in yap lan ba vurularda uygulan r ( 24 say l alana bak n z): Bulgaristan Cumhuriyeti ne yapaca m ilk ziyaret s ras nda ve daha sonraki gezilerimde uygun yurt d seyahat sa l k sigortas na sahip olmam gerekti ini biliyorum. bu vize ba vuru formunun gerektirdi i bilgilerin toplanmas n n ve bana ait resmin kullan lmas n n ve gerekli olmas durumunda al nacak parmak izlerinin yapt m vize ba vurusunun incelenmesi ve vizenin verilmesi i in zorunlu oldu unu ve bana ait olup vize ba vuru formunda belirtilen t m ki isel bilgilerin, resmimin ve parmak izlerimin Bulgaristan Cumhuriyeti nin yetkili makamlar na iletilece ini ve yapt m vize ba vuru formuna ili kin karar n verilmesi amac yla ilgili makamlarca i lenece ini biliyorum. Bu bilgiler ve vize ba vuru formuna veya verilmi vizenin ge erlilik s resinin iptal edilmesi, reddedilmesi veya uzat lmas na ili kin al nan kararlarla ilgili bilgiler Vize Bilgi Sistemine (VBS)

7 Y klenece ini ve en fazla be y ll k s re i in muhafaza edilece ini ve bu s re i inde vize makamlar n n, Bulgaristan Cumhuriyeti s n r nda vize denetim yetkisine sahip makamlar n, g men makamlar n n ve Bulgaristan Cumhuriyeti ne iltica hakk veren makamlar n Bulgaristan Cumhuriyeti ne yasal giri , kal ve ikamet ko ullar n n yerine getirilip getirilmedi ini kontrol etmek, bu ko ullara uymayan veya art k uymayan ki ilerin tespit edilmesi, iltica hakk talebinin incelenmesi ve bu t r incelemenin yap lmas i in sorumlulu un tespit edilmesi amac yla bu bilgilere eri ebileceklerini biliyorum. Bulgaristan Cumhuriyeti nin mezkur makamlar ile Evropol bu bilgileri belirli artlarda ter r eylemlerinin ve ba ka a r su lar n nlenmesi, a klanmas ve ara t r lmas amac yla kullanabilecektir.

8 Bilgilerin i lenmesinden sorumlu Bulgaristan Cumhuriyeti nin yetkili organ D i leri Bakanl d r. Ayn zamanda, Bulgaristan Cumhuriyeti nde VBS de ahs mla ilgili y klenmi bilgiler ve bu bilgileri g nderen ye-devlet hakk nda bilgilendirme hakk na ve hakk mdaki do ru olmayan bilgilerin d zeltilmesini ve yasalara ayk r ekilde i lenen bilgilerin terkin edilmesini talep etme hakk na sahip oldu umu da biliyorum. Sundu um vize ba vuru forumunu inceleyen makam zel srar m zerine Bulgaristan Cumhuriyeti nin ulusal mevzuat uyar nca sahip oldu um adli savunmaya ili kin ilgili tedbirler de dahil olmak zere d zeltme ve terkin i lemleri i in ki isel bilgilerimi kontrol etme hakk ma dair yollara ili kin olarak beni bilgilendirecektir. Bana yard mc olacak ve bu haklar m nas l uygulayaca ma dair yol g sterecek olan Ulusal denetim organ Ki isel Bilgileri Koruma Komisyonudur.

9 Verdi im bilgilerin do ru ve eksiksiz oldu unu beyan ederim. Ger e e ayk r bilgi vermem durumunda vize ba vurumun reddedilmesi veya verilmi vizenin iptal edilmesine yol a aca n ve Bulgaristan Cumhuriyeti nin mevzuat uyar nca cezai sorumluluk ta yabilece imi biliyorum. Vizenin verilmesi durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti ni vizede belirtilen ge erlilik s resinin sona ermesinden nce terk etmeyi taahh t ediyorum. Vizeye sahip olmam n Bulgaristan Cumhuriyeti ne girmem i in gerekli olan n ko ullardan sadece bir tanesi oldu unu biliyorum. Vize alm olmam 562/2006 D zenleme nin (Schengen Uygulama Anla mas ) 5. maddesinin 1. Sat r nda belirtilen ilgili ko ullara uymad m halde tazminat talep etme hakk na sahip oldu um anlam na gelmez ve bu ko ullara uymuyor olmamdan dolay giri imin reddedilmesi m mk n olabilir.

10 Giri e ili kin n ko ullar Bulgaristan Cumhuriyeti s n rlar i inde bir kez daha kontrol edilecektir. Yer ve tarih 37. mza ( ocuklar/re it olmayanlar vekaleti ki i/yasal veli imzas )


Related search queries