Example: dental hygienist

CENÍK PRODUKT Ů A SLUŽEB ZEM ĚMĚŘICKÉHO Ú …

CEN K PRODUKT A SLU EB ZEM M ICK HO ADU. Polo ka Z kladn cena N zev produktu V dejn jednotka za 1 v dejn . jednotku v K . DIGIT LN PRODUKTY A S OV SLU BY. 1. Data200 - v echny vrstvy zem R 20 000. 2. Data200 - vrstva Doprava zem R 10 000. 3. Data200 - vrstva Vodstvo, Hranice, S dla, Ter nn reli f zem R 5 000. 2. 4. Datab ze Geonames mapov list (18 km ) 60. 5. INSPIRE datov sada pro t ma Zem pisn jm na (GN) mapov list (18 km2) 60. 6. Stahovac slu ba WFS Geonames 1 km2 3,4. 2. 7. INSPIRE stahovac slu ba WFS pro t ma Zem pisn jm na (GN) 1 km 3,4. 2. 8. Ortofoto esk republiky mapov list (5 km ) 150.

1. Data200 - všechny vrstvy území ČR 20 000 2. Data200 - vrstva Doprava území ČR 10 000 3. Data200 - vrstva Vodstvo, Hranice, Sídla, Terénní reliéf území ČR 5 000

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CENÍK PRODUKT Ů A SLUŽEB ZEM ĚMĚŘICKÉHO Ú …

1 CEN K PRODUKT A SLU EB ZEM M ICK HO ADU. Polo ka Z kladn cena N zev produktu V dejn jednotka za 1 v dejn . jednotku v K . DIGIT LN PRODUKTY A S OV SLU BY. 1. Data200 - v echny vrstvy zem R 20 000. 2. Data200 - vrstva Doprava zem R 10 000. 3. Data200 - vrstva Vodstvo, Hranice, S dla, Ter nn reli f zem R 5 000. 2. 4. Datab ze Geonames mapov list (18 km ) 60. 5. INSPIRE datov sada pro t ma Zem pisn jm na (GN) mapov list (18 km2) 60. 6. Stahovac slu ba WFS Geonames 1 km2 3,4. 2. 7. INSPIRE stahovac slu ba WFS pro t ma Zem pisn jm na (GN) 1 km 3,4. 2. 8. Ortofoto esk republiky mapov list (5 km ) 150.

2 2. dla dice 2,2 km 66. 9. INSPIRE datov sada pro t ma Ortofotosn mky (OI) 2. dla dice 4,4 m 132. 10. Leteck m ick sn mek - digit ln + NIR 1 LMS 500. 2. 11. SM 5 VEKTOR - katastr. slo ka mapov list (5 km ) 250. 2. 12. SM 5 VEKTOR - v kop. slo ka mapov list (5 km ) 60. 13. SM 5 - VEKTOR - nov podoba mapov list (5 km2) 310. 14. SM 5 RASTR - katastr. slo ka mapov list (5 km2) 120. 15. SM 5 RASTR - v kop. slo ka mapov list (5 km2) 30. 16. SM 5 - RASTR - nov podoba mapov list (5 km2) 150. 17. ZM 10 - rastrov barevn beze v tverec (4 km2) 60. 18. ZM 25 - rastrov barevn tverec (25 km2) 100.

3 19. ZM 50 - rastrov barevn tverec (100 km2) 120. 20. ZM 100 - rastrov tverec (400 km2) 150. 21. ZM 200 - rastrov barevn tverec (2 500 km2) 370. 22. M R 500 - barevn beze v mapa 500. 23. M R 1M - barevn beze v mapa 500. 24. Data ze skenov n map AZK mapov list archiv lie 25. 25. Geodetick bod digit ln 1 bod 3. 26. Geodetick bod s geodetick mi daji (tisk nebo PDF) 1 bod 20. 27. Program ETJTZU 2013 1 ks 5 000. 28. Transforma n knihovna ETJTZU 1 ks 5 000. 29. CZEPOS - slu by kategorie DGPS 1 vte ina 20 / 1 hod 30. CZEPOS - slu by kategorie RTK a VRS 1 vte ina 60 / 1 hod 31.

4 CZEPOS - data RINEX s intervalem z znamu 1 vte ina 1 vte ina 50 / 1 hod 32. CZEPOS - data RINEX s intervalem z znamu 5 vte in 1 vte ina 10 / 1 hod 33. CZEPOS - data RINEX s intervalem z znamu 10 vte in 1 vte ina 5 / 1 hod 34. CZEPOS - slu by kategorie DGPS, RTK, VRS 12 kalend . m s c /1 GPS 10 000. 35. CZEPOS - slu by kategorie DGPS, RTK, VRS 1 kalend . m s c/1 GPS 1 000. TI T N PRODUKTY. 36. Z kladn mapy st edn ch m tek mapov list 50. 37. Mapy zemn ch celk mapov list 80. 38. Mapa esk republiky 1 : 1 000 000 (M R 1M) mapov list 20. 39. Mapa spr vn ho rozd len esk republiky 1 : 200 000 mapov list 50.

5 40. Tematick st tn mapov d la mapov list 60. 41. Reprodukce historick ch map mapov list 50. 42. M llerova mapa ech z roku 1720 soubor map 420. 43. M llerova mapa Moravy z roku 1716 soubor map 200. PUBLIKACE. 44. esk jm na mo a mezin rodn ch zem PDF 30. 45. Jm na st t a jejich zemn ch st Evropa 1 v tisk 100. 46. Geografick jm na esk republiky 1 v tisk / PDF 120 / 40. 47. Index esk ch exonym 1 v tisk 100. 48. Jm na st t a jejich zemn ch st 1 v tisk 120. 49. Vy geomorfologick jednotky 1 v tisk 70. 50. Souhrnn p ehledy o p dn m fondu z daj KN R 1 v tisk 50.

6 SLU BY Z . 51. Tisk na tiskov m stroji XEIKON 8500 A2 30. 52. Tisk na fotografick tisk rn HP DJ Z6100ps A2 80. 53. Tiskov v stup SM 5 mapov list (5 km2) 60. 54. Tisk ortofoto v m . 1:5 000 a archiv li A2 300. 55. Xerokopie ernob l A4 / A3 / nad A3 5 / 8 / 30. 56. Xerokopie barevn A4 / A3 / nad A3 25 / 38 / 60. 57. Sken A4 / A3 / nad A3 25 / 25 / 60. 58. Odborn zem m ick innosti Z 1 hod 350. 59. Pomocn zem m ick innosti Z 1 hod 150. Pozn mky: a) Data se poskytuj v jednom vybran m form tu, p padn odb r sou asn druh ho form tu dat je t eba uv st do pozn mky dosti, z kladn cena pak bude nav ena o 20 %.

7 PRODUKT Ortofoto R se poskytuje na vy d n i ve form tu TIFF (+TFW) a to na m dium dodan kupuj c m (p enosn datov za zen USB). b) Cena v dejn jednotky, kter p esahuje hranice R, je p mo m rn velikosti zem R zobrazen mu ve v dejn jednotce, krom . ZM 50 (pol. 19). c) P i obchodn m u it dat se z kladn sazba ceny zvy uje o 50% p i spln n podm nky zve ejn n dat pouze v pasivn form , neodd liteln od adatelovy aplikace nebo kartografick ho d la. d) Datab ze Data200 je strukturovan do osmi tematick ch vrstev - doprava, vodstvo, administrativn hranice, s dla, geografick.

8 Jm na, r zn objekty, vegetace a povrch a v kopis. Zvl lze objednat jen vrstvy Doprava, Vodstvo, Hranice, S dla a Ter nn . reli f. Ostatn vrstvy se d vaj automaticky zdarma ke ka d objednan vrstv produktu, nelze je objednat samostatn . e) Z m e na dost kupuj c ho poskytnout data Geonames set d n podle individu ln ho po adavku. T d n je tov no podle pol. 58. f) V sledn cena INSPIRE stahovac slu ba WFS pro t ma Zem pisn jm na (GN) a stahovac ch slu eb WFS-Geonames je zaokrouhlena na cel K , jednor zov stahov n dat je z kapacitn ch d vod omezeno na max. 20 000 objekt.

9 G) P i po adavku v pisu historie daj stejn ho bodu podle pol. 25, se cena m rn n sob po tem dk obsahuj c ch historick . daje a p ipo t v se platba podle pol. 58, p p. 59. h) Ceny tisku (pol. 51, 52 a 54) odpov daj velikosti v dejn jednotky, pro tisk na v t plochu je cena p mo m rn po adovan mu form tu pap ru. Maxim ln ka tisku je 1050 mm. i) Pro soutisk Ortofot s p idanou vektorovou nebo rastrovou vrstvou dat Geonames, ZABAGED -polohopis, ZABAGED -v kopis, Vektorov ho souboru spr vn ch hranic, katastr ln slo ky SM 5 nebo katastr ln mapy z webov mapov slu by se k cen pol.

10 54 p ipo te platba podle pol. 59 za ka dou zapo atou hodinu innosti. j) Poskytov ny jsou t v ezy a mozaiky Ortofot z mapov ch list (m. l.) bez ohledu na klad m. l., v m tku jin m ne 1 : 5 000. P i tisku mozaiky jednotliv ch m. l. v m tku men m ne 1 : 5 000 se k cen tisku podle pozn. h) p ipo te platba podle pol. 59. za ka dou zapo atou hodinu innosti. k) Cena tisku pol. 51 je stanovena pro minim ln n klad 100 ks, k cen se v dy p ipo t vaj platby podle pol. 58 a 59. l) Ceny tisku (pol. 51 a 54) odpov daj tisku na pap r 120 g/m2, p i tisku na fotopap r se cena zvy uje o 50 %.


Related search queries