Example: dental hygienist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. …

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO . 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO . clexane , 100 mg/ml, roztw r do wstrzykiwa . 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY. Jedna ampu ko-strzykawka 20 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 40 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 40 mg/0,4 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 60 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 60 mg/0,6 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 80 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 80 mg/0,8 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 100 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa). 100 mg/1 ml.

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 20 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.

Tags:

  Clexane

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. …

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO . 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO . clexane , 100 mg/ml, roztw r do wstrzykiwa . 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY. Jedna ampu ko-strzykawka 20 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 40 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 40 mg/0,4 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 60 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 60 mg/0,6 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 80 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 80 mg/0,8 ml. Jedna ampu ko-strzykawka 100 mg zawiera Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa). 100 mg/1 ml.

2 3. POSTA FARMACEUTYCZNA. Roztw r do wstrzykiwa . 4. SZCZEG OWE DANE KLINICZNE. Wskazania do stosowania - Zapobieganie ylnej chorobie zakrzepowo - zatorowej, szczeg lnie u pacjent w poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym, zabiegom w chirurgii og lnej i onkologicznej. - Zapobieganie ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjent w unieruchomionych z powodu ostrych schorze , w cznie z ostr niewydolno ci serca, ostr niewydolno ci oddechow , ci kimi infekcjami, a tak e zaostrzeniem chor b reumatycznych powoduj cych unieruchomienie pacjenta (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml). - Leczenie zakrzepicy y g bokich powik anej b d niepowik anej zatorowo ci p ucn.

3 - Leczenie niestabilnej d awicy piersiowej oraz zawa u serca bez za amka Q, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA). - Leczenie wie ego zawa u mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w tym pacjent w, kt rzy b d leczeni zachowawczo albo, kt rzy b d p niej poddani przezsk rnej angioplastyce wie cowej (dotyczy dawki 60 mg/0,6 ml, 80 mg/0,8 ml, 100 mg/1 ml). - Zapobieganie tworzeniu si skrzep w w kr eniu pozaustrojowym podczas hemodializy. Dawkowanie i spos b podawania Zapobieganie ylnej chorobie zakrzepowo - zatorowej u pacjent w poddawanych zabiegom chirurgicznym U pacjent w z umiarkowanym ryzykiem ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np.)

4 Po zabiegach chirurgicznych w obr bie jamy brzusznej), zalecana dawka enoksaparyny to 20 mg podsk rnie raz na dob . Zwykle leczenie enoksaparyn trwa od 7 do 10 dni. U niekt rych pacjent w czas leczenia mo e by . d u szy. W takim przypadku, enoksaparyn nale y podawa dop ki istnieje zwi kszone ryzyko zakrzep w i zator w ylnych oraz do czasu uruchomienia pacjenta. U pacjent w poddawanych og lnym zabiegom chirurgicznym pierwsze wstrzykni cie nale y wykona . 2 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. U pacjent w z du ym ryzykiem ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przed chirurgicznym zabiegiem ortopedycznym), zalecana dawka enoksaparyny to 40 mg podsk rnie raz na dob , pierwsza dawka 12 godzin przed zabiegiem.

5 1. Zapobieganie ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjent w unieruchomionych Zalecana dawka enoksaparyny to 40 mg podsk rnie raz na dob . Leczenie enoksaparyn trwa co najmniej 6 dni i powinno by kontynuowane do czasu pe nego uruchomienia pacjenta. Nie nale y stosowa PRODUKTU LECZNICZEGO d u ej ni 14 dni. Leczenie zakrzepicy y g bokich powik anej b d niepowik anej zatorowo ci p ucn . Enoksaparyna mo na podawa podsk rnie, zar wno raz na dob w dawce 1,5 mg/kg mc., jak i 2 razy na dob w dawce 1 mg/kg mc. Zalecana dawka u pacjent w z powik aniami zakrzepowo-zatorowymi to 1 mg/kg mc. podsk rnie 2 razy na dob . Zwykle leczenie trwa przynajmniej 5 dni.

6 Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi nale y rozpocz , gdy jest to w a ciwe, a leczenie enoksaparyn nale y kontynuowa do chwili osi gni cia skuteczno ci przeciwzakrzepowej. Leczenie niestabilnej d awicy piersiowej oraz zawa u serca bez za amka Q. Zalecana dawka enoksaparyny to 1 mg/kg mc. podsk rnie co 12 godzin, jednocze nie z doustnie podanym kwasem acetylosalicylowym (ASA) w dawce od 100 do 325 mg raz na dob . U tych pacjent w enoksaparyn nale y stosowa przez co najmniej 2 dni i leczenie nale y kontynuowa do osi gni cia jego celu. Zwykle leczenie trwa od 2 do 8 dni. Leczenie wie ego zawa u mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST.

7 Zalecana dawka enoksaparyny to 30 mg w pojedynczym wstrzykni ciu do ylnym i dodatkowo, bezpo rednio po wstrzykni ciu do ylnym, podsk rnie 1 mg/kg mc., a nast pnie 1 mg/kg mc. podsk rnie co 12 godzin (w odniesieniu do dw ch pierwszych dawek maksymalnie po 100 mg podsk rnie, nast pne dawki 1 mg/kg mc. podsk rnie). Dawkowanie u pacjent w w wieku powy ej 75 lat - patrz punkt Podczas jednoczesnego stosowania z leczeniem trombolitycznym (o swoistym dzia aniu na fibryn lub bez swoistego dzia ania na fibryn ), enoksaparyn nale y poda w okresie od 15 minut przed do 30. minut po rozpocz ciu leczenia fibrynolitycznego. Wszyscy pacjenci powinni otrzymywa kwas acetylosalicylowy natychmiast po rozpoznaniu wie ego zawa u mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST tak d ugo, dop ki nie wyst pi przeciwwskazania (produkt leczniczy podaje si w dawce od 75 mg do 325 mg raz na dob ).

8 Leczenie enoksaparyn mo e trwa 8 dni lub mo e by prowadzone do momentu opuszczenia szpitala przez pacjenta. Zalecenia dotycz ce pacjent w poddawanych przezsk rnej angioplastyce wie cowej: je eli ostatni . dawk enoksaparyny podano podsk rnie mniej ni 8 godzin przed momentem wype nienia balonika, nie jest konieczne podanie kolejnej dawki. Je eli ostatni dawk enoksaparyny podano podsk rnie ponad 8 godzin przed wype nieniem balonika, nale y poda enoksaparyn w szybkim wstrzykni ciu do ylnym w dawce 0,3 mg/kg mc. Zapobieganie tworzeniu si pozaustrojowych skrzep w podczas hemodializy Dawka enoksaparyny r wnowa na 1 mg/kg mc. podawana do linii t tniczej kr enia pozaustrojowego na pocz tku dializy wystarcza zwykle na 4 godzinn dializ.

9 Je li zostan znalezione pier cienie fibrynowe np. po d u szej ni zwykle dializie, mo na poda . dodatkow dawk od 0,5 mg do 1 mg/kg mc. U pacjent w z du ym ryzykiem krwawie , nale y zmniejszy dawk do 0,5 mg/kg mc. w przypadku stosowania podw jnego dost pu naczyniowego lub do 0,75 mg/kg mc., je li dost p naczyniowy jest pojedynczy. Pacjenci w podesz ym wieku W leczeniu wie ego zawa u mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST u pacjent w w podesz ym wieku (powy ej 75 lat), nie nale y stosowa pocz tkowego szybkiego wstrzykni cia do ylnego. 2. Podawanie PRODUKTU nale y rozpocz od dawki 0,75 mg/kg mc. podsk rnie co 12 godzin (maksymalnie po 75 mg podsk rnie w odniesieniu do pierwszych dw ch dawek, a nast pnie 0,75 mg/kg mc.)

10 Podsk rnie w odniesieniu do pozosta ych dawek). W odniesieniu do innych wskaza , zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne u pacjent w w podesz ym wieku, z wyj tkiem pacjent w z zaburzeniami czynno ci nerek (patrz punkt , oraz ). Dzieci Nie zaleca si stosowania enoksaparyny u dzieci, poniewa nie ustalono dawkowania. Pacjenci z niewydolno ci nerek (Patrz punkt oraz ). Ci ka niewydolno nerek Ze wzgl du na znacznie zwi kszone st enie enoksaparyny w surowicy krwi u pacjent w z ci k . niewydolno ci nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), niezb dna jest modyfikacja dawkowania w tej grupie pacjent w, zgodnie z podanymi poni ej tabelami.


Related search queries