Example: dental hygienist

CUMHUR İYET BA ŞSAVCISI YÜKSEL ... - …

ankara CUMHUR YET BA SAVCILI I G REV B L M . HSK taraf ndan 26/07/2018 tarihAdli Yarg Kararnamesi ile ankara Cumhuriyet Ba savc l na, Cumhuriyet Ba savc Vekili ve Cumhuriyet Savc lar atanmas nedeniyle a a daki g rev ve i b l m yeniden d zenlenmi tir. CUMHUR YET BA SAVCISI Y KSEL KOCAMAN'A A T G REVLER. 1-Y netim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizli i, g venli i, bak m ve onar m . ile y netiminin gereklerini yapmak, yapt rmak. 2-Cumhuriyet Ba savc vekili ile Cumhuriyet Savc lar ve m lhakat Cumhuriyet Ba savc lar . ile Cumhuriyet Savc lar zerinde g zetim ve denetim yetkisini kullanmak, 3-Cumhuriyet Ba savc s , Cumhuriyet Ba savc Vekilleri ve Cumhuriyet Savc lar aras ndaki i b l m cetvelini d zenlemek, 4-Cumhuriyet Ba savc Vekilleri ile Cumhuriyet Savc lar ve m lhakat Cumhuriyet Ba savc lar ile Cumhuriyet Savc lar n n adli tatil, y ll k ve mazeret izinlerini d zenlemek. Yasal nedenlerle g revlerinden ayr lan ve g revlerine ba layan Cumhuriyet Savc lar n n ayr l ve ba lay tarihlerini Hakimler ve Savc lar Kuruluna bildirmek, 5-H kimler ve Savc lar Kurulu, Adalet Bakanl ve di er Bakanl klarla ankara Cumhuriyet Ba savc l n temsilen gerekli yaz malar yapmak.

1 ANKARA CUMHUR İYET BA ŞSAVCILI ĞI GÖREV BÖLÜMÜ HSK tarafından 20/03/2018 tarih ve 426 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile

Tags:

  Ankara

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CUMHUR İYET BA ŞSAVCISI YÜKSEL ... - …

1 ankara CUMHUR YET BA SAVCILI I G REV B L M . HSK taraf ndan 26/07/2018 tarihAdli Yarg Kararnamesi ile ankara Cumhuriyet Ba savc l na, Cumhuriyet Ba savc Vekili ve Cumhuriyet Savc lar atanmas nedeniyle a a daki g rev ve i b l m yeniden d zenlenmi tir. CUMHUR YET BA SAVCISI Y KSEL KOCAMAN'A A T G REVLER. 1-Y netim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizli i, g venli i, bak m ve onar m . ile y netiminin gereklerini yapmak, yapt rmak. 2-Cumhuriyet Ba savc vekili ile Cumhuriyet Savc lar ve m lhakat Cumhuriyet Ba savc lar . ile Cumhuriyet Savc lar zerinde g zetim ve denetim yetkisini kullanmak, 3-Cumhuriyet Ba savc s , Cumhuriyet Ba savc Vekilleri ve Cumhuriyet Savc lar aras ndaki i b l m cetvelini d zenlemek, 4-Cumhuriyet Ba savc Vekilleri ile Cumhuriyet Savc lar ve m lhakat Cumhuriyet Ba savc lar ile Cumhuriyet Savc lar n n adli tatil, y ll k ve mazeret izinlerini d zenlemek. Yasal nedenlerle g revlerinden ayr lan ve g revlerine ba layan Cumhuriyet Savc lar n n ayr l ve ba lay tarihlerini Hakimler ve Savc lar Kuruluna bildirmek, 5-H kimler ve Savc lar Kurulu, Adalet Bakanl ve di er Bakanl klarla ankara Cumhuriyet Ba savc l n temsilen gerekli yaz malar yapmak.

2 6-Merkez ve m lhakat h kim ve Cumhuriyet savc lar hakk nda H kimler ve Savc lar Kurulu ile Adalet Bakanl n n izin ve talimatlar do rultusunda gerekli inceleme ve soru turmalar . yapmak, sonu land rmak. 7-Adalet Komisyonu ile gerekli di er komisyon ve kurul toplant lar na kat lmak. 8- ta amirli i g revini yapmak, adalet dairelerinin ihtiya lar na g re gerekli denekleri temin etmek, bu deneklerin amac do rultusunda ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek harcanmas . i in gerekli i lemleri yapmak, yapt rmak. 9-Hakim ve Cumhuriyet Savc lar n n a r ceza mahkemesinin g revine giren su st . hallerindeki soru turmalar , yine Hakim ve Cumhuriyet Savc lar n n ki isel su lar ile ilgili soru turmalar yapmak, yapt rmak. 10-Gerekli g rd konularda i genelge yay nlamak ve sonucunu takip etmek, 11-Cumhuriyet Ba savc Vekilleri taraf ndan verilen kovu turmaya yer olmad kararlar ve iddianamelerin g r ld lerini yapmak. 12-Cumhuriyet Ba savc l kalemleri ve b rolar ile di er kalem ve b rolar kontrol ve koordine etmek, Cumhuriyet Ba savc l personelinin g rev yapacaklar kalem, b ro ve yerleri belirlemek.

3 13-Cumhuriyet Ba savc l na hitaben gelen gizli evraklar n zarf a ma ve havale i lemlerini yapmak. 14-Gerekli g rd soru turmalar yapmak ve davalarda iddia makam n temsil etmek veya ettirmek. 15- ankara 1 ve 2 Nolu L ile T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu, ankara 1 ve 2 Nolu F Tipi Y ksek G venlikli Kapal Ceza nfaz Kurumu, ankara A k Ceza nfaz Kurumu, ankara ocuk ve Gen lik Kapal Ceza nfaz Kurumu, ocuk E itimevi, Sincan A k Ceza nfaz Kurumu, Sincan Kapal Kad n Ceza nfaz Kurumu ve ankara Denetimli Serbestlik ve Yard m Merkezlerini bizzat ya da g revlendirdi i Cumhuriyet ba savc vekili ve Cumhuriyet savc lar . vas tas yla denetlemek. 16-Y r t len soru turmalar konusunda bas n ile ili kileri y netmek, gerekli g rd takdirde soru turmalar hakk nda kamuoyunu bizzat ya da bas n s zc l arac l ile ayd nlatmak veya bilgilendirmek amac yla bas n bildirisi yay nlamak. 17-M lhakat Cumhuriyet Ba savc l klar ve ceza infaz kurumlar n n denetim ve g zetimini yapmak veya yapt rmak.

4 1. 18- ankara Cumhuriyet Ba savc l nca yerine getirilen hizmetlerin aksamadan ve s ratle y r t lebilmesi i in Cumhuriyet ba savc vekilleri ve Cumhuriyet savc lar ile belli aral klarla toplant lar yapmak, Cumhuriyet ba savc vekilleri ve Cumhuriyet savc lar aras nda gerekli koordine ve ahengi sa layacak her t rl tedbiri almak. 1) CUMHUR YET BA SAVCI VEK L LHAN AYAZ'A A T G REVLER. 1-Genel Soru turma B rosuile ilgili t m i lemleri yapmak, Genel Soru turma B rosu'nda 21- 40 s ras nda g revlendirilen Cumhuriyet Savc lar 'nca a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 2-Cumhuriyet savc lar aras nda genel al ma y nergesinden kaynaklanan b rolar aras g rev ihtilaf n muktezaya ba lamak. 3-Avukat ve Noter Su lar nceleme B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak, bu b roda g revli Cumhuriyet savc lar aras ndaki evrak da l m n ger ekle tirmek, a lan dava ve fezlekeleri incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak, avukat ve noterlerin g revlerinden do an veya g revlerinin ifas s ras nda i ledikleri su lar ile ilgili soru turmalar d zenlemek.

5 4- ankara Noterliklerinin, 1512 say l Noterlik Kanunu ve Bakanl k genelgeleri uyar nca her y l May s ay i erisinde denetimlerinin Cumhuriyet savc lar nca yap lmas n ve raporlar n s resinde Bakanl a ula t r lacak ekilde haz r edilmesini sa lamak. 5- ankara Noter Odas Y netim ve Disiplin Kurulunca verilen ve ankara Cumhuriyet Ba savc l na tebli edilen disiplin soru turmalar na ili kin kararlar incelemek, gerekli g rd kararlarla ilgili yasal yollara m racaat etmek. 6-Noterlik kurulmas , noterlerin izin, hastal k, teminat, yemin, devir-teslim vs. i lemlerini yerine getirmek. 7-Baro Y netim ve Disiplin Kurulunca verilen ve ankara Cumhuriyet Ba savc l na tebli . edilen disiplin soru turmalar na ili kin kararlar incelemek, gerekli g rd kararlarla ilgili yasal yollara m racaat etmek. 8-Cumhuriyet Ba savc Vekili zg r KAMI LIK' n yoklu unda ona ait i lerin gere ini yapmak. 9-Kendisine ba l b rolar n al malar n denetlemek, 10-N betlerinde kendisine d en i lerin gereklerini yerine getirmek.

6 11-Cumhuriyet Ba savc s taraf ndan kendisine tevdi edilen di er g revleri yapmak. 2) CUMHUR YET BA SAVCI VEK L ZG R KAMI LIK'A A T G REVLER. 1-Genel Soru turma B rosuile ilgili t m i lemleri yapmak, Genel Soru turma B rosu'nda 41. ve devam s ras nda g revlendirilen Cumhuriyet Savc lar 'nca a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 2- ek Su lar Soru turma, n deme ve Kabahatler B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak bu b roda g revli Cumhuriyet savc lar aras ndaki evrak da l m n ger ekle tirmek, a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 3-Zamana m B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak, bu b roda g revli Cumhuriyet savc lar . aras ndaki evrak tevziini ger ekle tirmek, a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 4-Cumhuriyet Ba savc l n n, HSK ve adalet m fetti lerince yap lan ola an tefti leri sonunda d zenlenip g nderilen tavsiyeler listesini inceleyerek ba savc vekillerinin g rev alanlar na giren konularla ilgili onlarla i birli i yapmak suretiyle belirtilen hususlar n ikmalini sa lamak, tebli edilecek hususlar n sonu lar n HSK ve Bakanl k Tefti Kurulu Ba kanl na bildirmek zere yaz l raporu Cumhuriyet Ba savc s na sunmak.

7 5-Mahkemelerden ilgili makamlara g nderilmek zere gelen dosyalar merciine iletmek ve 2. Yarg tay'dan d nd nde mahkemesine verilmesini sa lamak. 6-Adli Sicil ve statistik Genel M d rl n n g n ve 8/61 say l Ta ra Personelinin al ma D zeniyle ilgili yay nlanan genelge gere ini yerine getirmek ve Adli Sicil B rosunun g zetim ve denetimini yapmak. 7-Cumhuriyet Ba savc Vekili Ali KU UO LU' nun yoklu unda ona ait i lerin gere ini yapmak. 8-Kendisine ba l b rolar n al malar n denetlemek. 9-N betlerinde kendisine d en i lerin gereklerini yerine getirmek. 10-Cumhuriyet Ba savc s taraf ndan kendisine tevdi edilen di er g revleri yapmak. 3) - CUMHUR YET BA SAVCI VEK L AL KU UO LU'NA A T G REVLER. 1-Genel Soru turma B rosuile ilgili t m i lemleri yapmak, Genel Soru turma B rosu'nda 1- 20 s ras nda g revlendirilen Cumhuriyet Savc lar 'nca a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 2-Genel Soru turma B rosu'nda soru turma evraklar n n tevziini yapmak.

8 3-Uzla ma B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak, bu b roda g revli Cumhuriyet savc lar . aras ndaki evrak tevziini ger ekle tirmek, a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 4-Cumhuriyet Ba savc Vekili LHAN AYAZ' n yoklu unda ona ait i lerin gere ini yapmak. 5-Kendisine ba l b rolar n al malar n denetlemek. 6-N betlerinde kendisine d en i lerin gereklerini yerine getirmek. 7-Cumhuriyet Ba savc s taraf ndan kendisine tevdi edilen di er g revleri yapmak. 4) CUMHUR YET BA SAVCI VEK L ENDER CO KUN'A A T G REVLER. 1- Ter r Su lar Soru turma B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak, bu b roda g revli Cumhuriyet savc lar aras ndaki evrak tevziini ger ekle tirmek, a lan dava ve verilen kovu turmaya yer olmad na dair kararlar incelemek, hatal g r lenler hakk nda gere ini yapmak. 2-Cumhuriyet Ba savc l nda staj yapacak olan h kim/savc adaylar ile avukat stajyerlerinin al acaklar yerleri tespit ederek bunlar n, zellikle mesleki bilgilerinin artt r lmas , meslek k lt r ve eti i konular nda iyi yeti ebilmeleri i in gereken tedbirlerin al narak artlar n elverdi i l de kendilerine ideal al ma ortamlar n n temin edilmesini sa lamak.

9 3-Hakimler ve Savc lar Kuruluna g nderilecek olan i cetvellerinin zaman nda haz rlanmas n . ve gecikmeye meydan verilmeden g nderilmesini sa lamak, 4-D zenlenmesi gereken s reli rapor ve cetvelleri haz rlat p Adalet Bakanl , HSK veya ilgili mercilere g ndermek. 5- Medya leti im B rosu ile ilgili t m i lemleri yapmak. 6-Kamuoyu ve medyan n ilgisini eken Adalet Bakanl nca izlenen nemli olaylarla ilgili a lan kamu davalar n takip etmek ve karara kt nda iddianameyi tanzim eden Cumhuriyet savc s n n da g r n alarak yasal s re i inde kanuni yollara ba vurulmak zere Cumhuriyet Ba savc s n bilgilendirmek. 7- Talimat B rosu al malar n n sa l kl bir ekilde y r t lmesini temin etmek. 8-Cumhuriyet Savc lar n n n bet listelerini d zenlemek, ilgili birimlere iletmek ve n bet hizmetlerinin aksamadan y r t lmesi i in gereken nlemleri almak. 9-G revli Cumhuriyet Savc lar n n izin, rapor, g revlendirme, ge ici acil mazeret halleri gibi sebeplerle veya g revlerinden ayr lmalar nda onlara ait i lerin hangi Cumhuriyet Savc s.

10 Taraf ndan y r t lece ini belirlemek, g revlendirmek, bu gibi hallerde i lerin s r ncemede kalmamas i in gerekli nlemleri almak. 10-Ter r Su lar na bakmakla g revli ve yetkili A r Ceza Mahkemelerinin duru ma savc lar n n duru madaki i ve i lemlerinin g zetim ve denetimini yapmak, g rev da l m n . 3. ger ekle tirmek. 11-Cumhuriyet Ba savc Vekili BURHAN TEZCAN' n yoklu unda ona ait i lerin gere ini yapmak. 12-Kendisine ba l b rolar n al malar n denetlemek. 13-N betlerinde kendisine d en i lerin gereklerini yerine getirmek. 14-Cumhuriyet Ba savc s taraf ndan kendisine tevdi edilen di er g revleri yapmak 5) CUMHUR YET BA SAVCI VEK L MUSA Y CEL'E A T G REVLER. 1. ankara Cumhuriyet Ba savc l g rev, yetki ve sorumluk alan nda bulunan;. - ankara 1 2 Nolu F Tipi Y ksek G venlikli Kapal Ceza nfaz Kurumlar , - ankara A k Ceza nfaz Kurumu, - ocuk E itimevi, - ankara ocuk ve Gen lik Kapal Ceza nfaz Kurumu, - ankara Sincan A k Ceza nfaz Kurumu, - ankara Sincan 1 2 Nolu L Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumlar , - ankara Sincan T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu, - ankara Sincan Kapal Kad n Ceza nfaz Kurumlar n n.


Related search queries