Example: dental hygienist

DASAR, PRINSIP & PERANCANGAN PEROLEHAN

DASAR, PRINSIP &. PERANCANGAN . PEROLEHAN . Disediakan oleh : Institut Perakaunan Negara Jabatan Akauntan Negara Malaysia EVOLUSI PEROLEHAN KERAJAAN DI MALAYSIA. 1990 2000 2010 2020. Vision 2020. Dasar Pembangunan Dasar Wawasan Model Nasional Negara Ekonomi Baru 1970. 1966 Membangunkan Malaysia ke arah negara maju: Dasar Ekonomi Pasca Baru (DEB) Sokongan kepada industri tempatan Kemerdekaan Dasar Barangan Tempatan dan Perkhidmatan (1995). Pembangunan Kontrak Pusat dengan Pemilikan Kemudahan Kewangan kepada Ekuiti : Pembekal/Kontraktor Tempatan Menambahbaik Sistem Penyampaian Pembasmian Decentralization & Empowerment Sangat kemiskinan &.

―Suatu Akta yang diperuntukan bagi pengawalan dan pengelolaan wang awam Malaysia, dan bagi acara pengakaunan serta kewangan, termasuk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DASAR, PRINSIP & PERANCANGAN PEROLEHAN

1 DASAR, PRINSIP &. PERANCANGAN . PEROLEHAN . Disediakan oleh : Institut Perakaunan Negara Jabatan Akauntan Negara Malaysia EVOLUSI PEROLEHAN KERAJAAN DI MALAYSIA. 1990 2000 2010 2020. Vision 2020. Dasar Pembangunan Dasar Wawasan Model Nasional Negara Ekonomi Baru 1970. 1966 Membangunkan Malaysia ke arah negara maju: Dasar Ekonomi Pasca Baru (DEB) Sokongan kepada industri tempatan Kemerdekaan Dasar Barangan Tempatan dan Perkhidmatan (1995). Pembangunan Kontrak Pusat dengan Pemilikan Kemudahan Kewangan kepada Ekuiti : Pembekal/Kontraktor Tempatan Menambahbaik Sistem Penyampaian Pembasmian Decentralization & Empowerment Sangat kemiskinan &.

2 Sistem ePerolehan dan Portal MyPROCUREMENT. dipengaruhi penyusunan Pemurnian pekeliling dan peraturan PEROLEHAN semula masyarakat oleh Britain Kerajaan Keperluan Pelaksanaan: Tadbir Urus Yang Baik operasi dalam Dasar Integrity Pact Kerajaan Bumiputera Penubuhan Unit Pematuhan di BPK. terutama (1974) Tindakan tatatertib kepada pembekal bermasalah bekalan pejabat Kontrak Pusat 2. (1967). Liberalisasi 2. Rundingan FTAs mengenai PEROLEHAN Kerajaan UNDANG UNDANG BERKAITAN. 3. AKTA TATACARA KEWANGAN 1957. Suatu Akta yang diperuntukan bagi pengawalan dan pengelolaan wang awam Malaysia, dan bagi acara pengakaunan serta kewangan, termasuk acara bagi pemungutan, penjagaan dan pembayaran wang awam Persekutuan dan negeri- negeri dan pembelian, penjagaan dan pelupusan harta awam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya.

3 4. Seksyen 6(1) Akta Tatacara Kewangan 1957. Pengelolaan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan dan penyeliaan, pengawalan dan arahan semua perkara berhubung dengan hal ehwal kewangan Persekutuan, yang tidak diserah hak khususnya kepada sesiapa oleh sebarang undang-undang lain hendaklah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Akta ini, diletakhak pada Menteri . 5. UNDANG-UNDANG & PERATURAN BERKAITAN. PEROLEHAN KERAJAAN. Akta Tatacara Akta Kontrak Kewangan 1957 Kerajaan 1949. (Pindaan 1972). Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2008). 1 PP BIDANG PEROLEHAN . KERAJAAN (PK) / 2013. 8 TOPIK BERKAITAN PK.

4 6. PIHAK BERKUASA KEWANGAN. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN/NEGERI. KEWANGAN. MENTERI KEWANGAN MALAYSIA. PERSEKUTUAN. KEWANGAN NEGERI MENTERI BESAR/KETUA MENTERI. PIHAK BERKUASA. TEMPATAN/ BADAN MAJLIS/LEMBAGA PENGARAH. BERKANUN DAN. SYARIKAT. KERAJAAN. 7. PERWAKILAN. DELEGATION KUASA. AND EMPOWERMENT. PERSEKUTUAN. Menteri Kewangan Perwakilan Kuasa . Section 15A. Kementerian Akta Tatacara Kewangan 1957, (Pegawai Pengawal) Ordinan Perwakilan Kuasa 1956. Ketua Setiausaha Pusat Tanggungjawab (PTJ). Pejabat Persekutuan di Bahagian di Kementerian Agensi Persekutuan Pusat Darah Negara Negeri - negeri Bah.

5 PEROLEHAN Pej. Kesihatan Negeri 8. OBJEKTIF PEROLEHAN KERAJAAN. PENGURUSAN. WANG AWAM. YANG CEKAP. PEMANGKIN. USAHA MEWAKILI. RANGSANGAN 15-20% GDP. EKONOMI. PEROLEHAN . KERAJAAN. MENCAPAI MENJANA. OBJEKTIF EKONOMI . SOSIO PROJEK &. EKONOMI - PELUANG. BUMIPUTERA PEKERJAAN. INOVASI DAN. DAYA SAING. NEGARA. 9. DASAR & PRINSIP . PEROLEHAN KERAJAAN. 10. TERAS PEROLEHAN KERAJAAN. Teras PK dibangunkan berasaskan 2 elemen utama: PRINSIP DASAR. 11. PRINSIP - PRINSIP . Akauntabiliti Awam Persaingan Terbuka Diuruskan Secara Telus Adil dan Saksama Nilai Faedah Terbaik 12. ADIL & SAKSAMA. 1 Spesifikasi secara umum tanpa mengkhususkan kepada jenama atau buatan tertentu, model tertentu atau rujukan negara asal 2 Maklumat yang mencukupi kepada semua pembida 3 Tempoh yang munasabah untuk mengemukakan bida 4 Penilaian dibuat secara objektif dan sama 5 Semua bida dinilai berdasarkan kriteria yang sama 13.

6 ADIL. EQUAL & SAKSAMA. FOOTING. 6 Tiada pengaruh luar 7 Tiada kepentingan peribadi 8 Maklumat yang dikemukakan oleh setiap pembida adalah sulit Penilaian yang dibuat oleh Jawatankuasa Penilai dilantik oleh 9. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Menerima harga tawaran berdasarkan harga penilaian terendah dan 10 munasabah (lowest and acceptable evaluated offer). 14. NILAI FAEDAH YANG TERBAIK. Dalam PEROLEHAN Kerajaan PRINSIP Teras Yang Kajian Pasaran Untuk PEROLEHAN Kerajaan Memastikan Harga Diterima Umum Melibatkan Dana/Wang PEROLEHAN Yang (globally accepted). Awam Munasabah Perbandingan Perbandingan Kos Keseluruhan Jangka Analisis dan Analisis Perbandingan Faedahnya Melalui Hayat, Kos & Kualiti PEROLEHAN Lampau Kaedah Life-Cycle Costing Kombinasi Pelbagai Persaingan Terbuka Faktor Seperti Di Kalangan Teknikal, Kewangan, Syarikat/Firma Total cost bids Prestasi dan Risiko 15.

7 NILAI FAEDAH YANG TERBAIK. Melalui ePerolehan 1 Katalog dan harga dipaparkan dalam Sistem eProcurement 2 PERANCANGAN PEROLEHAN 3 Reverse auction (eBidding). 4 Analisis ke atas PEROLEHAN lampau 5 Pengesahan harga berdasarkan kajian pasaran 16. DASAR. 1. Dasar Penggunaan 7. Peraturan PEROLEHAN Kandungan / Produk / Perkhidmatan Percetakan Perkhidmatan Tempatan Dokumen Kerajaan 2. Dasar PEROLEHAN Barang 8. Pelaksanaan Industrialised Import Building System (IBS). 3. Dasar Penggunaan Mata 9. GPIS dan Portal Wang MyPROCUMENT. 4. Dasar Keutamaan Panduan Mengenai Syarikat Bumiputera Penyelarasan Penggunaan Dan PEROLEHAN Kemudahan 5.

8 Dasar & Garis Panduan Peralatan Teknologi Baru Program Kolaborasi Industri PEROLEHAN Hijau Kerajaan 6. Polisi Lalui Hijau Untuk Perusahaan Kecil Dan Pengilangan Semula Sedehana Kenaan GST. 17. PENGGUNAAN BAHAN/BARANGAN/PERKHIDMATAN. TEMPATAN [1PP - PK1, Perenggan 6 (i)]. Bahan/barangan keluaran Semua PEROLEHAN tempatan hendaklah bekalan/perkhidmatan memenuhi Standard Malaysia hendaklah diperoleh secara (MS) atau standard tempatan antarabangsa lain yang diiktiraf. Bagi PEROLEHAN bekalan, agensi Bagi PEROLEHAN kerja, agensi wajib menggunakan barangan wajib menggunakan senarai keluaran tempatan yang bahan-bahan binaan tempatan disenaraikan oleh SIRIM QAS yang dikeluarkan oleh IKRAM.

9 Sdn. Bhd. QA Services Sdn. Bhd. 18.


Related search queries