Example: barber

Datablad 4-25/1 2012-11-27 Fosroc Erst. 2012-10 …

Datablad 4-25/1 . 2012-11-27 . Fosroc Erst. 2012-10 -30. Renderoc ST 05, lys gr constructive solutions 2-komponent, acrylforst rket, cementbaseret svumme- og tyndpudsm rtel, 0-5 mm Anvendelsesomr de Renderoc ST 05 er en svumme- og tyndlagsm rtel, som an- vendes til overfladefinish efter en reparation eller til udfyld- ning af st rre eller mindre luftbl rer i en betonoverflade samt som underlag for en malebehandling. Fosroc A/S. Industriparken 27, Renderoc ST 05 er s rdeles velegnet som afsluttende tynd- Skodborg, lagsbel gning p altaner, altangange, trapper, ramper , DK-6630 R dding hvor der er behov for en slidst rk og vandt t bel gning med effektive barrierem ssige egenskaber over for ind- 09. tr ngning af chlorider, kuldioxid Renderoc ST 05 anvendes desuden som h fteforbedring i forbindelse med brug af andre Renderoc-produkter, og som korrosionsbeskyttelse af armeringsst l, i forbindelse med ar- EN 1504-2.

Fosroc A/S Industriparken 27, Skodborg DK-6630 Rødding www.fosroc.com telefon: +45 74 84 88 84 fax: +45 74 84 88 33 e-mail: fosroc.dk@fosroc.com I) Glat overflade: filtsning med skumfiltsebræt, eventuelt

Tags:

  Fosroc

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Datablad 4-25/1 2012-11-27 Fosroc Erst. 2012-10 …

1 Datablad 4-25/1 . 2012-11-27 . Fosroc Erst. 2012-10 -30. Renderoc ST 05, lys gr constructive solutions 2-komponent, acrylforst rket, cementbaseret svumme- og tyndpudsm rtel, 0-5 mm Anvendelsesomr de Renderoc ST 05 er en svumme- og tyndlagsm rtel, som an- vendes til overfladefinish efter en reparation eller til udfyld- ning af st rre eller mindre luftbl rer i en betonoverflade samt som underlag for en malebehandling. Fosroc A/S. Industriparken 27, Renderoc ST 05 er s rdeles velegnet som afsluttende tynd- Skodborg, lagsbel gning p altaner, altangange, trapper, ramper , DK-6630 R dding hvor der er behov for en slidst rk og vandt t bel gning med effektive barrierem ssige egenskaber over for ind- 09. tr ngning af chlorider, kuldioxid Renderoc ST 05 anvendes desuden som h fteforbedring i forbindelse med brug af andre Renderoc-produkter, og som korrosionsbeskyttelse af armeringsst l, i forbindelse med ar- EN 1504-2.

2 Meringens fril gning forud for en betonreparation med Ren- Overfladebeskyttelsesprodukt deroc-produkter. (cementsvumme). Plastificeringsmiddel kan tils ttes, hvor der er nske om at anvende Renderoc ST 05 i en mere flydende konsistens - Trykstyrke Klasse I (> 35 MPa). kontakt Fosroc A/S. Afbindingstiden kan blive for get, af- Slidbestandighed < 3000 mg h ngig af doseringsm ngden. Gennemtr ngelighed for CO2 SD > 50 m Fordele Gennemtr ngelighed for I Let at p f re vanddamp Klasse I. Kapill r absorption og I Bredt anvendelsesomr de: vandgennemtr ngelighed W < kg/m2 - svumme- og tyndpuds Modstandsevne over for - porefyldning vekslende temperaturer, - tyndlagsbel gning p altaner, ramper tordenbyger samt frost-t > - h fteforbedring Modstandsevne over for alvorlige kemiske angreb Klasse III. - korrosionsbeskyttelse Slagbestandighed Klasse III.

3 I Ekstrem god vedh ftning til betonunderlag Vedh ftningsstyrke ved aftr kningsfors g > I Korrosionsbeskyttende og karbonatiseringsbremsende Vedh ftning p v d beton > Farlige stoffer i overens- I Lav permeabilitet giver maksimal beskyttelse mod kul- stemmelse med dioxid og vandb rne chlorider Brandmodstandsevne Euroklasse A2. I Plastificeringsmiddel kan tils ttes EN 1504-3. I Ingen primning eller curing Betonreparationsprodukt til b rende konstruktioner PCC-m rtel Beskrivelse (baseret p hydraulisk cement, polymermodificeret). Renderoc ST 05 er et 2-komponent produkt, der tils ttes blandev sken Nitobond ST. Blandingsforhold afh ngig af Trykstyrke Klasse R4 ( 45 MPa). nsket konsistens og anvendelsesomr de. Chloridionindhold Pulverdelen Renderoc ST 05, best r af cementer, gradueret Vedh ftning MPa sand og tils tningsstoffer og leveres som en f rdigblandet Modstandsevne mod t rm rtel.

4 Karbonatisering Best et Termisk kompatibilitet V skedelen Nitobond ST, der indeholder modificerede del 1, frost-t MPa acrylpolymerer, giver Renderoc ST 05 en brugsvenlig og cremet konsistens med s rdeles gode barrierem ssige Kapill r absorption kg/m2 egenskaber. Neden-op anvendelse MPa Renderoc ST 05 har en virkelig god termisk forenelighed Farlige stoffer i overens- stemmelse med med s vel beton som andre typer af Renderoc-m rtlerne. Brandmodstandsevne Euroklasse A2. CE-m rkningen forts ttes p n ste side side 1 af 4. Fosroc Renderoc ST 05, lys gr . Modstandsevne over for : Klasse III (28 d gn med tryk). EN 1504-7 alvorlige kemiske angreb i gruppe: 3, 10, 11, 12, 14. Korrosionsbeskyttelsesprodukt til armering (EN 13529). (barrieremaling). Slagbestandighed : Nm Korrosionsbeskyttelse Best et (EN ISO 6272-1). Farlige stoffer i overens- Vedh ftningsstyrke : MPa stemmelse med (EN 1542).

5 Uds ttes Renderoc ST 05 for regn, t ge eller h j luftfugtig- Vedh ftning p v d beton : MPa hed inden tilstr kkelig h rdning er opn et, kan den be- (EN 13578). handlede overflade fremst med hvide striber eller skjolder. Det er s ledes ikke tilr deligt at anvende Renderoc ST 05 Brandmodstandsevne : Euroklasse A2. som afsluttende overfladebehandling, hvor der stilles stren- (EN 13501-1). ge krav til ensartet og dekorativ overfladebehandling. Disse hvide misfarvninger vil dog aftage med tiden. Chloridionindhold : (EN 1015-17). Standarder Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-2 (se Modstandsevne mod : Best et skema), og kan anvendes til overfladebeskyttelsesmetode karbonatisering (dk). , , , og (EN 13295). Renderoc ST 05 er klassificeret som R4 i henhold til EN. 1504-3 (se skema), og kan anvendes til reparationsmetode Termisk kompabilitet, : MPa , og Bem rk: Brug af plastificeringsmiddel er ikke omfattet af CE- frost/t (EN 13687-1).

6 M rkningen. Kapill r absorption : kg/m2 Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-7 (se skema) og kan anvendes til korrosionsbeskyttelsesmetode (EN 13057). Chloridionindtr ngning : efter 6 mdr., i 3%. Renderoc ST 05 er godkendt i henhold til BS 6920, [Items which have passed full tests of effect on water quality] af (EN 13396) NaCL-opl sning ved 8-10. Water Regulations Advisery Scheme - 0811508. mm dybde Neden-op anvendelse : MPa Egenskaber (EN 13395-4). M lt p ved v ske/pulver-forhold og +20 C Korrosionsbeskyttelse : Best et Trykstyrke : 13 MPa efter 1 d gn (EN 15183). (EN 12190) : 26 MPa efter 3 d gn B jningstr kstyrke : MPa efter 28 d gn : 37 MPa efter 7 d gn (TI-B 27, forseglet lagring). : 50 MPa efter 28 d gn V d densitet : Ca. 1950 kg/m3. Slidbestandighed : 2785 mg (EN 1015-6). (EN ISO 5470-1).

7 Tilslag, indhold af reaktive : Max. vol. %. Gennemtr ngelighed for : SD > 57 m korn (TI-B 52). CO2 (EN 1062-6). Resistivitet : k cm Gennemtr ngelighed for : SD > m (Force standard). vanddamp (EN ISO 7783-2). Udseende : Lys gr . Kapill r absorption og : kg/m2 vandgennemtr ngelighed Kornst rrelse : dmax < mm (EN 1062-3) (EN 12192-1). Modstandsevne over for : MPa v/c-forhold : - vekslende temperaturer, Konsistens ndring : 0 min. : 220 mm tordenbyger samt frost-t (EN 13395-1) : 30 min. : 220 mm (EN 13687-1 og -2). Konsistens ndring : 0 min. : 350 mm (EN 13395-2) : 60 min. : 230 mm Frostbestandighed : Klassifikation : meget god . (SS 13 72 44, metode I A). constructive solutions side 2 af 4. Fosroc Renderoc ST 05, lys gr . Vanddampdiffusions- : Z = 1 GPa s m2/kg Blanding modstand Blanding foretages med en mindre tvangsblander eller med (ASTM E 96-95) en langsomtg ende boremaskine (400-500 ) med blandespiral.

8 Renderoc ST 05 h ldes i Nitobond ST, og der Chloridindtr ngning : kv. betontyk. : 13 mm blandes i min. 5 minutter til en ensartet konsistens er opn et. (NT Build 443) for ST 05-lagtyk. = 1 mm Blandingen hviler 5-10 minutter, hvorefter den eventuelt ju- steres med en lille m ngde Nitobond ST, og omr res i ca. Karbonatiserings- : <R(b)> = mm ved 1 minut, til blandingen har opn et den nskede konsistens. bremsende evne ST 05-lagtyk. 2 mm Vejledende blandingsforhold (efter volumen): (NT Build 357 / APM 401). - Svummem rtel : 1 del v ske til 3 dele pulver Varmeudvidelseskoefficient : 7-12 10-6 / C. - Tyndpudsm rtel : 1 del v ske til 4 dele pulver Bearbejdelighed : 60 minutter, afh ngig af - Bel gning : 1 del v ske til 3-4 dele pulver lagtykkelse, temperatur - H fteforbedring : 1 del v ske til 3 dele pulver og underlagets por sitet.

9 - Korrosionsbeskyttelse : 1 del v ske til 3 dele pulver Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests. Generelt blandes til nsket konsistens, hvorfor ovenn vnte Begr nsninger blandingsforhold kun er vejledende. I Anvend ikke Renderoc ST 05, n r temperaturen i un- derlaget eller omgivelserne er +5 C og derunder. Lave temperaturer: Ved temperaturer ned til +5 C anbefa- les det at opbevare begge komponenter ved +15 C til +25 C. Forberedelse - svumme/tyndpuds/h fteforbedring for at fremme afbindingstiden. Normale vinterforanstaltnin- ger for cementbaserede materialer skal f lges. Glatte overflader rug res for at opn en god mekanisk l s. Overflader, der skal behandles med Renderoc ST 05, skal H je temperaturer: Ved temperaturer i omgivelserne over v re rene og sunde, uden spor af l se partikler, cementslam, +35 C skal begge komponenter opbevares i skygge.

10 Maling, olie etc. Overfladerne forberedes ved h jtryksrens- ning, sandbl sning eller en kombination af begge. Olie og Udf relse - svumme/filtsning fedt fjernes med egnede afrensningsmidler, Cleaner C, se separat Datablad . Renderoc ST 05 p f res med kost/st lbr t/spartel i en lag- tykkelse p 1-2 mm. Lad materialet s tte sig inden der glit- Til slut renses hele reparationsarealet med eksempelvis olie- tes over til finish. Finish foretages med et skumfiltsebr t, der fri trykluft. pensles med Nitobond ST for at forhindre, at materialet s t- ter sig p filtsebr ttets overflade. Forberedelse - korrosionsbeskyttelse af arme- Udf relse - tyndpuds ringsst l Renderoc ST 05 p f res med st lbr t/spartel i lagtykkelser Al rust og l st materiale fjernes og st loverfladen afrenses til op til 2 mm. Lad materialet s tte sig inden der glittes over kr vet afrensningsgrad, afh ngig af korrosionstype, -om- til finish.


Related search queries