Example: barber

DERSİN ADI MESLEKİ GELİŞİM DERSİN SÜRESİ

DERS N ADI : MESLEK GEL M DERS N S RES : 2 ders saati DERS N AMACI : Bu ders ile renciye; meslek ahlak , ahilik ilkeleri, mill , manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergileme; kaza, yaralanma ve yang n olaylar na kar i sa l ve g venli i tedbirlerini alma, proje haz rlama; evre kirlili i ve israfa kar nlemler alma; i , sosyal ve k lt rel hayat nda ileti im s reci ara lar n kullanarak etkili ileti im kurma; kendine uygun i fikrini hayata ge irme; i letmenin y netim, retim, pazarlama, finans ve insan kaynaklar faaliyetlerini y r tmesine y nelik bilgi ve becerilerin kazand r lmas ama lanmaktad r. DERS N RENME KAZANIMLARI: 1. Meslek ahlak , ahilik ilkeleri, mill , manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergiler. 2. al ma ortam nda ortaya kabilecek kaza, yaralanma ve yang na kar gerekli g venlik tedbirlerini al r.

Etkili İletişim Temel iletişim araçları Kendini ifade etme İnsan ilişkilerini düzenleme İş hayatında ilişkileri Sanat etkinliklerini takip etme

Tags:

  Santa

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DERSİN ADI MESLEKİ GELİŞİM DERSİN SÜRESİ

1 DERS N ADI : MESLEK GEL M DERS N S RES : 2 ders saati DERS N AMACI : Bu ders ile renciye; meslek ahlak , ahilik ilkeleri, mill , manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergileme; kaza, yaralanma ve yang n olaylar na kar i sa l ve g venli i tedbirlerini alma, proje haz rlama; evre kirlili i ve israfa kar nlemler alma; i , sosyal ve k lt rel hayat nda ileti im s reci ara lar n kullanarak etkili ileti im kurma; kendine uygun i fikrini hayata ge irme; i letmenin y netim, retim, pazarlama, finans ve insan kaynaklar faaliyetlerini y r tmesine y nelik bilgi ve becerilerin kazand r lmas ama lanmaktad r. DERS N RENME KAZANIMLARI: 1. Meslek ahlak , ahilik ilkeleri, mill , manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergiler. 2. al ma ortam nda ortaya kabilecek kaza, yaralanma ve yang na kar gerekli g venlik tedbirlerini al r.

2 3. Kar la t problem er evesinde uygun y ntemleri kullanarak toplad bilgi ve veriler do rultusunda proje haz rlar. 4. Ya ad ortamda evreyi korur, evre kirlili ini ve israf nlemeye ili kin tedbirleri al r. 5. leti im s reci i inde i , sosyal ve k lt rel hayat nda ileti im ara lar n kullanarak etkili ileti im kurar. 6. Giri imci i fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun i fikrini hayata ge irmek ve meslekte kendini geli tirmek i in gerekli planlamay yapar. 7. letmenin y netimi, retim planlamas , pazarlama, finans ve insan kaynaklar faaliyetlerinin y r t lmesiyle ilgili temel d zeyde rnek uygulamalar yapar. DERS N ER : MESLEK GEL M DERS MOD LLER KONULAR KAZANIM SAYISI S RE Mod l n Dersin Ders Saati A rl k (%) Meslek Ahlak ve Ahilik Meslek Ahlak Ahilik Toplum ve Ahilik De erleri 3 1 40/14 19,43 Sa l ve G venli i yerinde sa l k ve g venli i tehdit eden unsurlar Meslek hastal klar Kaza ve yang n nlemleri kazalar nda uygulanacak hukuki i lemler 4 1 40/8 11,11 Proje Haz rlama Problem zme renme ihtiya lar na g re renme s re leri Bilgi/ veri toplama Bilgi/ verileri kullanma Proje haz rlama 5 1 40/9 12,50 evre Koruma Sekt rel evre sorunlar Do a kirlili i G r lt kirlili i evreye duyarl enerji kaynaklar srafa kar duyarl olma 5 1 40/5 6,99 Etkili leti im Temel ileti im ara lar Kendini ifade etme nsan ili kilerini d zenleme hayat nda ili kileri Sanat etkinliklerini takip etme 5 1 40/11 15.

3 27 Giri imci Fikirler ve Kurma Giri imcilikle ilgili temel kavramlar Giri imci fikirler letmeyi kurma Mesleki becerilerini geli tirme 4 1 40/11 15,27 letme Faaliyetlerini Y r tme letme ile ilgili temel kavramlar letmenin y netimi ve organizasyon retim faaliyetleri Pazarlama faaliyetleri Finans y netimi nsan kaynaklar 6 1 40/14 19,43 TOPLAM 32 7 280 / 72 100 MOD L ADI : MESLEK AHLAKI VE AH L K MOD L KODU : MOD L N S RES : 40/14 ders saati MOD L N AMACI : renciye ahilik ilkeleri do rultusunda meslek ahlak , sayg , sevgi, ho g r , yard mla ma ve i birli i, al kanl k, sab r, adalet gibi mill , manevi ve insani de erlere y nelik bilgi ve becerileri kazand rmakt r. RENME KAZANIMLARI: A. Meslek ahlak na uygun davran lar sergiler. B. Ahilik ilkelerine uygun davran lar sergiler. C. Milli, manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergiler.

4 KAZANIM BA ARIM L TLER A B LG 1. Meslekle ilgili terimleri tan mlar. 2. Ahlak kavramlar n ve unsurlar n a klar. 3. Meslek ahlak n tan mlar. 4. Meslek ahlak n n nemini a klar. BECER 1. Ahlak kavramlar na uygun davran lar sergiler. 2. Meslek ahlak n i eren sunum yapar. 3. Mesle iyle ilgili i ve i lemlerde meslek ahlak na uygun davran r. 4. Ekip arkada lar n n meslek ahlak na uygun davranmalar n te vik eder. B B LG 1. Ge mi ten g n m ze meslek kurulu lar n s ralar. 2. Ahili in tarihsel geli imini a klar. 3. Ahilik ilkelerini a klar. 4. Ahide bulunmas gereken zellikleri a klar. BECER 1. T rk gelene indeki mesleki de erlere y nelik drama yapar. 2. Ge mi ve g n m zdeki mesleki de erleri kar la t r r. 3. Ahi zelliklerine uygun davran lar sergiler. C B LG 1. Toplum d zenini olu turan milli, manevi ve insani t m de erleri a klar.

5 2. Ahili in toplum d zenindeki yerini a klar. 3. Ahili in i hayat na katk lar n a klar. BECER 1. Mill , manevi ve insani t m de erlere uygun davran lar sergiler. 2. Mill , manevi ve insani t m de erlere y nelik sunum ve drama etkinlikleri yapar. UYGULAMAYA L K N A IKLAMALAR: 1. Bir mesle in tan t m na y nelik gruplara ara t rma yapt r l r. 2. Ahlak ve mesleki ahlak kavramlar konusunda ara t rma yapt r l r. 3. Ara t r lan mesleklerin i ve i lemlerindeki meslek ahlak boyutu beyin f rt nas , soru-cevap vb. y ntemlerle tart t r l r. 4. T rk tarihindeki mesleki kurulu larla ilgili sunum yapt r l r. 5. Meslek hayat nda rnek ki ili i ile tan nm , ba ar l ki ilerin otobiyografi yk lerine y nelik uygulama yapt r l r. 6. Ben Bir Ahiyim konulu drama yapt r l r. 7. Ahilik anlay n benimsemi bir meslek erbab yla s yle i yapt r l r. 8. Toplumumuzun de erleriyle ilgili rnek uygulamalar yapt r l r.

6 9. Yap lan t m uygulama ve sunumlar topluca (s n f a) de erlendirilir. MOD L ADI : SA LI I VE G VENL MOD L KODU : MOD L N S RES : 40/8 ders saati MOD L N AMACI : renciye al ma ortam nda ortaya kabilecek kaza, yaralanma ve yang nlara kar al nmas gereken i sa l ve g venli i tedbirleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazand rmakt r. RENME KAZANIMLARI: A. yerinde sa l k ve g venli i tehdit eden unsurlar belirleyerek gerekli sa l k ve g venlik tedbirlerini al r. B. Meslek hastal klar n n sebeplerini renerek gerekli nlemleri al r. C. yerinde ortaya kabilecek kaza, yaralanma ve yang nlara kar gerekli tedbirleri al r. D. kazas ndan sonra yap lmas gereken i ve i lemleri y r t r. KAZANIM BA ARIM L TLER A B LG 1. g venli i kavram n a klar. 2. g venli inin ama lar n s ralar.

7 3. sa l n a klar. 4. T m ara gere lerle ilgili al nmas gereken ortak g venlik nlemlerini a klar. 5. Alan yla ilgili koruyucu ara lar s ralar. 6. Binalarda g venli i tehdit eden durumlar a klar. BECER 1. Alan yla ilgili i g venli i nlemlerini tek ba na al r. 2. sa l n etkileyecek unsurlara g re al ma ortam n d zenler. 3. al ma ortam n g venlik nlemlerine g re ayarlar. 4. Alan yla ilgili ara lar i sa l ve g venli i kurallar na uygun olarak kusursuz bir ekilde kullan r. B B LG 1. Meslek hastal klar n a klar. 2. Meslek hastal klar na kar al nacak nlemleri s ralar. BECER 1. Ortaya kabilecek meslek hastal klar n sezer. 2. Meslekler ve hastal klar aras nda e le tirme yapar. C B LG 1. Kaza kavram n tan mlar. 2. kazas n meydana getiren nedenleri s ralar. 3. lgili alandaki tipik i kazalar n a klar. 4. kazalar n n i g c ne etkilerini s ralar.

8 5. kazalar n n ekonomiye etkilerini a klar. 6. Yanma olay n tan mlar. 7. Yang n n nedenlerini s ralar. 8. Yang n s nd rmede kullan lan y ntemleri a klar. 9. S nd r c maddeleri s ralar. 10. Yang na kar al nan nlemleri s ralar. BECER 1. kazalar nda al nacak nlemlerle ilgili drama yapar. 2. Yang na kar al nacak nlemleri benzetim y ntemini kullanarak sunar. 3. Yang n sonras nda ortaya kacak durumlar hakk nda rapor haz rlar. 4. Kaza raporu haz rlar. D B LG 1. hukukunun ilkelerini a klar. 2. hukukunun temel kavramlar n a klar. 3. kazas nda yap lacak hukuki i lemleri a klar. 4. s zle mesinin unsurlar n a klar. BECER 1. s zle mesini ba ms z olarak kopya ederek kullan r. 2. kazas nda ortaya kacak hukuki i lemlerle ilgili drama yapar. UYGULAMAYA L K N A IKLAMALAR: 1. sa l ve g venli inin nemini a klayan yaz l ya da g rsel materyaller haz rlat l r.

9 2. yerlerinde i sa l ve g venli i ile ilgili yap lan d zenlemeler hakk nda ara t rmalar yapt r l r ve ara t rma sonu lar de erlendirilir. 3. Meslek grubuyla ilgili i yeri g venli i ve tehdit edici unsurlar hakk nda grup al mas yap l r. 4. Meslek grubuyla ilgili i yerinde meslek hastal klar ve bunlardan korunma yollar yla ilgili s n fta beyin f rt nas uygulamalar yapt r l r. 5. yerlerinde yang na kar al nacak nlemler ile ilgili yaz l ve s zl bilgiler toplanarak s n fta payla l r ve yang n tatbikat uygulamas yap l r. 6. Meslek grubuyla ilgili i g venli i mevzuat na uygun i yerlerine y nelik rnek i g venli i talimatlar haz rlat l r ve s n fa ast r l r. 7. rencilerin s n f i indeki etkinliklerde birbirlerine yard m etme, ba kalar na zarar vermeme, evresindekileri tehlikelere kar uyarma ve koruma, i g venli i kurallar na uyma, adil ve tarafs z olma gibi konularda olumlu tutum ve tav rlar kazanmalar na rehberlik eder.

10 8. Yap lan t m uygulama ve al malar topluca (s n f a) de erlendirilir. MOD L ADI : PROJE HAZIRLAMA MOD L KODU : MOD L N S RES :40/9 ders saati MOD L N AMACI : renciye kar la t problem er evesinde uygun y ntemleri kullanarak toplad bilgi ve veriler do rultusunda proje haz rlamaya y nelik bilgi ve becerileri kazand rmakt r. RENME KAZANIMLARI: A. Problemi kavrayarak problem zme y ntemlerini a klar. B. renme ihtiya lar n tespit ederek, renme y ntemlerini kullanarak kendi renme s re lerini planlar. C. renme ihtiya lar do rultusunda uygun y ntemleri kullanarak se ici bir ekilde bilgi ve veri toplar. D. Elde etti i bilgi/ verileri ihtiya lar do rultusunda kullan r. E. Kar la t problem durumuna uygun proje haz rlar. KAZANIM BA ARIM L TLER A B LG 1. Problem kavram n tan mlar. 2. Problem zme y ntemlerini a klar.


Related search queries