Example: barber

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ - devplan.org

DEVLET PLANLAMA RG T . YATIRIMCILAR N. YATIRIM VE TE V K. REHBER . HAZ RAN 2009. LEFKO A. NDEK LER. Sayfa 1. GENEL B LG 1-3. Co rafi Konum ve N fus 1. klim 1. Politik Sistem 2. Para ve Banka 2. 2. YATIRIM POL T KASI 3 4. 3. YATIRIMCILAR N TE V KLER 5 - 10. Te vik Yasas Alt nda Uygulanan Yat r m Te vikleri 5. Vergi Mevzuat Alt nda Uygulanan Te vikler 7. 4. YATIRIMCILARLA LG L ZLENEN. PROSED R 10 - 15. irket Tescili 10. Yat r m Prosed r 13. thalat ve hracat Prosed rleri 14. Mal M lkiyeti 15. Ticaret Markas 15. 5. VERG ORANLARI 15 - 18. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 15. Katma De er Vergisi 18. Sayfa 6. SERBEST L MAN VE B LGE 18 - 19.

2 1.3. Politik Sistem Kuzey Kbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok partili demokrasi ı uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve beş yılda bir

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ - devplan.org

1 DEVLET PLANLAMA RG T . YATIRIMCILAR N. YATIRIM VE TE V K. REHBER . HAZ RAN 2009. LEFKO A. NDEK LER. Sayfa 1. GENEL B LG 1-3. Co rafi Konum ve N fus 1. klim 1. Politik Sistem 2. Para ve Banka 2. 2. YATIRIM POL T KASI 3 4. 3. YATIRIMCILAR N TE V KLER 5 - 10. Te vik Yasas Alt nda Uygulanan Yat r m Te vikleri 5. Vergi Mevzuat Alt nda Uygulanan Te vikler 7. 4. YATIRIMCILARLA LG L ZLENEN. PROSED R 10 - 15. irket Tescili 10. Yat r m Prosed r 13. thalat ve hracat Prosed rleri 14. Mal M lkiyeti 15. Ticaret Markas 15. 5. VERG ORANLARI 15 - 18. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 15. Katma De er Vergisi 18. Sayfa 6. SERBEST L MAN VE B LGE 18 - 19.

2 7. ORGAN ZE SANAY B LGELER 19 - 20. 8. ULUSLARARASI LETME RKET . KURULMASINDA ZLENEN PROSED R. VE BA LICA TE V KLER 20 - 23. 9. BANKA KURULMASINDA ZLENEN. PROSED R 23 - 25. 10. ULUSLARARASI BANKACILIK. B R M KURULMASINDA ZLENEN. PROSED R VE BA LICA TE V KLER 25 - 28. EKLER. EK: 1 TE V K BELGES KAPSAMINDA. PROJE DE ERLEND RME S REC 29. EK : 2 TE V K YASASI 30 - 42. EK : 3 TE V K YASASI ALTINDA. YAPILAN T Z K 43 - 69. EK : 4 YATIRIM TE V K BELGES . M RACAATINDA STENEN. B LG VE BELGELER 70 - 71. EK : 5 FAYDALI ADRESLER 72 - 76. EK : 6 FAYDALI B LG LER 77. ii 1. GENEL B LG . Co rafi Konum ve N fus Akdeniz'in Sicilya ve Sardunya'dan sonra nc b y k adas.

3 Olan K br s, k tan n ticaret yollar n n kesi ti i Do u Akdeniz'de yer almaktad r. Adan n toplam y z l m 9,251 kilometre kare olup, Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti'nin y z l m 3,242. kilometre karedir. K br s adas n n en yak n kom usu, 65 km kuzeyinde yeralan T rkiye'dir. Ada ayr ca, Suriye'nin 100 km bat s nda, M s r' n da 420 km kuzeyinde yer almaktad r. Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti'nde 2008 y l ortas de-jure n fus tahmini 274,462'dir. Ba kent Lefko a Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti'nin en b y k kentidir. Deniz k y s nda yeralan, Gazima usa ve Girne de di er nemli kentlerdir. G zelyurt ve Lefke ise geni narenciye bah eleri ile nl iki ehirdir.

4 Klim Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti tipik Akdeniz ikliminin h k m s rd , yazlar n s cak ve kurak, k lar n l k ge ti i bir lkedir. Ya lar n b y k b l m Kas m - Mart d neminde d mektedir. En so uk ay olan Ocak'ta en d k ve en y ksek hava s cakl klar . ortalama 6 C ve 16 C' s cak ay olan A ustos'ta ise en d k ve en y ksek hava s cakl klar ortalama 21 C ve 35 C dolaylar nda olmaktad r. Politik Sistem Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti'nde ok partili demokrasi uygulanmaktad r. Cumhurba kan , devletin ba d r ve be y lda bir genel se im ile se ilmektedir. Yasama yetkisi 50 yeli Cumhuriyet Meclisi taraf ndan y r t lmektedir. lkede y r tme yetkisi ise, Cumhurba kan taraf ndan atanan, Ba bakan' n y netiminde olu turulan Bakanlar Kurulu'na verilmi tir.

5 Milletvekilli i genel se imleri be y lda bir yap lmaktad r. Para ve Banka KKTC'nde resmi para birimi T rk Liras 'd r (TL). Ger ek ve t zel ki ilerin d viz bulundurmas , d vizle tasarruf yapmas , d vizi bir m badele arac olarak kullanmas ve deme emri ve akitlerindeki rakamlar d viz ile ifade etmesi serbesttir. KKTC'ndeki resmi i lemlerde esas al nacak kurlar Merkez Bankas 'nca g nl k olarak belirlenmekte ve Resmi Gazete'de yay mlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bankalar, d viz b rolar . ve Merkez Bankas , kendi i lemleri maksad yla d viz al ve sat . kurlar n serbest e belirlemektedir. KKTC'nde geli mi bir bankac l k sistemi vard r.

6 Merkez Bankas . ve Kalk nma Bankas 'na ek olarak 24 tane ticari banka 14 tane de off-shore banka vard r. Bankalar, d viz bulundurmak, ithalat ve ihracat i lemlerinde arac kurum olarak faaliyet g stermek, d viz mevduat kabul etmek, d viz al m-sat m yapmak, d viz demeli bono sat nda arac l k yapmak, d viz olarak kredi vermek, para ve 2. d viz piyasalar na aktif olarak kat lmak, uluslararas bankac l k kurallar na uygun her t rl i lemi d viz ile yapmakta serbesttirler. 2. YATIRIM POL T KASI. KKTC yat r m politikas n n temel amac , ekonomik kalk nmay . h zland rmak, ekonominin rekabet g c n y kseltmek, potansiyel kaynaklar harekete ge irmek, zel te ebb s n ekonomideki etkinli ini art rmak ve yabanc sermayeyi lkede yat r m yapmaya zendirmektir.

7 Kalk nma politikas gere ince KKTC, ihracata y nelik sanayileri tercih etme yakla m n benimsemi tir. piyasan n k kl nden dolay yat r m politikas , mal ve hizmetlerin ihrac na y neliktir. Modern teknoloji, know-how, yeni retim tekniklerinin KKTC'ne transferini kolayla t ran ve en fazla katma de er sa layacak projelere ncelik verilmektedir. Yat r mc lar taraf ndan nerilen her proje kendi de erleri zerinden dikkate al nmaktad r. Yabanc ve yerel firmalar aras nda ortak giri im eklindeki yat r mlar n etkin bir ekilde desteklendi i KKTC'nde yabanc . yat r mc lara m lkiyet haklar n n tam olarak korunmas n da i eren pek ok avantaj ve te vikler sunulmaktad r.

8 Devletle tirmenin bir h k met politikas olarak benimsenmedi i ve uygulanmad . KKTC'nde, zel m lkiyet haklar n n vatanda lar ve yabanc . uyruklular aras nda hi bir fark g zetilmeden garanti edilmesi, Anayasa ile g vence alt na al nm t r. 3. KKTC'de 2007 y l nda cari fiyatlarla 1,064,282, TL tutar nda olan sabit sermaye yat r mlar n n % 'si kamu kesimi, % ' . ise zel kesim yat r mlar ndan olu mu tur. Kamu kesimi yat r mlar % oran yla elektrik-su ve %34 oran yla kamu hizmetleri sekt rlerinde, zel kesim yat r mlar ise %57 oran yla konut ve %11 oran yla serbest meslek ve hizmetler sekt rlerinde yo unla m t r. 47/2000 say l Te vik Yasas kapsam nda 2008 y l sonu itibar yla toplam 350 adet te vik belgesi verilmi tir.

9 Te vik belgeli sabit yat r mlar n toplam 3,228,387,468 TL tutar ndad r. Turizm sekt r . % oran yla sabit yat r mlar i inde en y ksek paya sahip olmu tur. Sanayi ve e itim sekt rleri ise s ras yla % ve % oran yla turizm sekt r n takip etmi lerdir. 2008 y l sonu itibar yla, toplam onaylanan fon kaynakl kredi miktar 31,082, TL olup, bunun 22,813, TL's . kulland r lm t r. Kulland r lan Fon kaynakl kredilerin turizm, sanayi, sa l k ve e itim sekt rleri itibar yla da l m ise s ras yla % , % , % ve % oranlar nda ger ekle mi tir. 4. 3. YATIRIMCILAR N TE V KLER. Te vik Yasas Alt nda Uygulanan Yat r m Te vikleri KKTC'nde yat r m yapmak isteyen giri imcilere yerli yada yabanc.

10 Yat r mc olup olmad na bak lmaks z n, Te vik Belgesi verilmek suretiyle a a daki yat r m te vikleri uygulanmaktad r. Te vik Belgesi DEVLET PLANLAMA rg t taraf ndan verilmektedir. Yat r m ndirimi DEVLET PLANLAMA rg t 'n n kalk nma planlar . ve/veya y ll k programlar er evesinde belirleyece i Kalk nmada ncelikli Y reler ve zel nem Ta yan Sekt rlerde yap lacak yat r mlarda yat r m indirimi oran malolu bedeli zerinden %200'd r. Di er sekt rler ve y relerde yap lacak yat r mlarda ise yat r m indirimi oran malolu bedeli zerinden %100'd r. G zelyurt ve Karpaz Bakanlar Kurulu taraf ndan Kalk nmada ncelikli B lgeler olarak belirlenmi tir.


Related search queries