Example: quiz answers

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE …

691 DEVLET PLANLAMA TE K LATI KURULU VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yay mland : 24/6/1994, No : 21970 M k. D sturun Cildi : 33, Sh: Madde 1 ila 39-(M lga: 3/6/2011-KHK-641/43 md.) Ek Madde 1 (M lga: 3/6/2011-KHK-641/43 md.) Ek Madde 2- (31/7/2003-4968/1 md.) Avrupa Birli inin e itim ve gen lik programlar n T rkiye'de duyurmak; bu programlara kat l m al malar n y r tmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunmak; bu programlar hakk nda Avrupa Komisyonu ile gerekli g r meleri yapmak ve uygulama s zle melerini imzalamak amac yla t zel ki ili i haiz, idar ve mal zerkli e sahip, bu maddede belirtilmeyen durumlarda zel hukuk h k mlerine t bi, Avrupa Birli i Bakanl ile ilgili olmak zere Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Merkezi Ba kanl kurulmu tur.

692 g) Destek birimleri koordinatörleri: Merkezin halkla ilişkiler, insan kaynakları, bilişim, finansman ve muhasebe gibi destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu personeli,

Tags:

  Destek

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE …

1 691 DEVLET PLANLAMA TE K LATI KURULU VE G REVLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME Kanun H km nde Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yay mland : 24/6/1994, No : 21970 M k. D sturun Cildi : 33, Sh: Madde 1 ila 39-(M lga: 3/6/2011-KHK-641/43 md.) Ek Madde 1 (M lga: 3/6/2011-KHK-641/43 md.) Ek Madde 2- (31/7/2003-4968/1 md.) Avrupa Birli inin e itim ve gen lik programlar n T rkiye'de duyurmak; bu programlara kat l m al malar n y r tmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunmak; bu programlar hakk nda Avrupa Komisyonu ile gerekli g r meleri yapmak ve uygulama s zle melerini imzalamak amac yla t zel ki ili i haiz, idar ve mal zerkli e sahip, bu maddede belirtilmeyen durumlarda zel hukuk h k mlerine t bi, Avrupa Birli i Bakanl ile ilgili olmak zere Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Merkezi Ba kanl kurulmu tur.

2 (1) Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar n n uygulanmas ile ilgili genel politikalar n belirlenmesi, izlenmesi ve de erlendirilmesi amac yla Avrupa Birli i Bakanl b nyesinde Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Y nlendirme ve zleme Komitesi kurulmu tur.(2) Bu maddede ge en; a) Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar : Avrupa Komisyonu taraf ndan y r t len ve kat l mc lkeler aras nda e itim ve gen lik alan nda i birli ini geli tirmeyi ama layan programlar , b) Komite: Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Y nlendirme ve zleme Komitesini, c) Merkez: Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Merkezi Ba kanl n , d) Ba kan: Avrupa Birli i E itim ve Gen lik Programlar Merkezi Ba kan n , e) Genel koordinat r: Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar n n y r t lmesinden ve bu programlara dahil alt programlar n genel koordinasyonunun sa lanmas ndan sorumlu Merkez personelini, f) Program koordinat r.

3 Genel koordinat rlere ba l olarak farkl program alanlar ndaki faaliyetleri ve projeleri y r tmekten ve koordine etmekten sorumlu Merkez personelini, _____ (1) 3/6/2011 tarihli ve 634 say l KHK nin 39 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan " DEVLET PLANLAMA Te kilat " ibaresi "Avrupa Birli i Bakanl " olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 say l KHK nin 39 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan " DEVLET PLANLAMA Te kilat M ste arl " ibaresi "Avrupa Birli i Bakanl " olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. 692 g) destek birimleri koordinat rleri: Merkezin halkla ili kiler, insan kaynaklar , bili im, finansman ve muhasebe gibi destek hizmetlerinin y r t lmesinden sorumlu personeli, h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, ) Rehber: Merkezce verilen g revleri yapmak zere ge ici olarak g revlendirilen elemanlar , fade eder. Merkezin g revleri ve yetkileri; Avrupa Birli inin e itim ve gen lik programlar n lke i inde duyurmak, bu programlara kat l m al malar n koordine etmek, y r tmek ve izlemek, Komisyona rapor halinde sunmak, program uygulamalar hakk nda Komisyon ile gerekli g r meleri yapmak ve uygulama s zle melerini imzalamakt r.

4 Ba kanl k; Merkez Ba kan , genel koordinat rler, program koordinat rleri, destek hizmetleri koordinat rleri ile yeterli say da uzman, uzman yard mc s , m tercim, rehber, denet i, dan man ve destek hizmetleri personelinden olu ur. Merkezin sevk ve idaresinden Merkez Ba kan sorumludur. Merkezin ita amiri Ba kan olup, lke i inde programlardan yararlanacak ki iler, kurulu lar ve Komisyon ile gerekli uygulama s zle melerinin yap lmas ve programlardan yararlanma hakk n kazananlara demede bulunulmas yetkisi Merkez Ba kan na aittir. Merkez Ba kan , s n rlar n a k a belirlemek kayd yla, yetkilerinin bir k sm n veya tamam n yaz l olarak astlar na devredebilir.(1) (De i ik alt nc f kra: 3/6/2011-KHK-634/39 md.) Komite; Avrupa Birli i Bakanl m ste ar yard mc s n n ba kanl nda, Milli E itim Bakanl , al ma ve Sosyal G venlik Bakanl , Kalk nma Bakanl ve Y ksek retim Kurulu Ba kanl n n en az genel m d r seviyesinde g revlendirece i birer ye ile Avrupa Birli i Bakanl nca birim amirleri aras ndan g revlendirilecek ye, Gen lik ve Spor Bakanl Gen lik Hizmetleri Genel M d r ve Merkez Ba kan olmak zere on yeden olu ur.

5 Komitenin sekretarya hizmetleri Merkez taraf ndan y r t l r. Komitenin g revleri; Merkeze verilen g revlerin yerine getirilmesiyle ilgili her t rl al may izlemek ve de erlendirmek, Merkezin mal ve idar sorumluluklar n yerine getirebilecek yap ya ve donan ma sahip olmas n sa lamak, Merkezin uygulayaca genel politikalar ile al ma esas ve usullerini belirlemek, Avrupa Birli i fonlar n n Merkez taraf ndan etkin ve yerinde kullan lmas n sa lamak i in gerekli tedbirleri almak, Merkezin al ma pl n n onaylamak, proje tekliflerinin de erlendirilmesi ve se ilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit etmek, Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar na kat l m engelleyen yasal ve idar engelleri tespit ederek ortadan kald r c tedbirleri almak ve Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar n n uyumlu bir ekilde y r mesini sa lamakt r. Komite, Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar n n idar ve mal bak mdan etkin bir ekilde y r t lmesinden H k met ad na yetkili makam olan Avrupa Birli i Bakan na kar sorumludur.

6 (2) Komite en az alt ye ile Komite Ba kan n n, Ba kan n yoklu u halinde de Komite Ba kan taraf ndan belirlenen Komite Ba kan vekilinin ba kanl nda toplan r; kararlar toplant ya kat lan yelerin salt o unlu uyla al n r. Oylamada e itlik halinde Komite Ba kan n n oyunun oldu u taraf o unluk say l r. _____ (1) 29/6/2012 tarihl ve 6337 say l Kanunun 15 inci maddesiyle bu f krada yer alan yeterli say da uzman, ibaresinden sonra gelmek zere uzman yard mc s , ibaresi eklenmi tir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 say l KHK nin 39 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan " DEVLET PLANLAMA Te kilat n n ba l oldu u Bakana" ibaresi "Avrupa Birli i Bakan na" olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. 693 Merkezin uygulayaca alternatif politikalar retmek ve T rkiye'nin Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar ndan azam istifade etmesini sa laman n yollar n aramak zere; ilgili kamu kurum ve kurulu lar , e itim ve retim kurumlar , sivil toplum rg tleri ve g n ll kurulu lar, gen lik organizasyonlar , meslek kurulu lar ve zel sekt r temsilcilerinin yer ald bir Dan ma Kurulu olu turulur.

7 Dan ma Kurulunda hangi kurulu lar n temsil olunaca Komitenin teklifi ve Avrupa Birli i Bakan n n onay yla belirlenir. Dan ma Kurulu, Merkez Ba kanl n n olu turaca g ndem er evesinde y lda bir defa toplan r. Bu Kurulun kararlar isti ar dir. Sekretarya hizmetleri Merkez taraf ndan y r t l r. (1) Merkezin al ma esas ve usulleri, Komite ve Dan ma Kurulunun toplant lar ve karar s re lerine ili kin esaslar ile di er hususlar Ba kanl k taraf ndan haz rlanan Komitece kabul edilen ve Avrupa Birli i Bakan n n onay yla y r rl e giren y netmelikle d zenlenir. (1) Merkezde hizmetler, s zle meli personel eliyle y r t l r. (De i ik ikinci c mle: 3/6/2011-KHK-634/39md.) Merkezde, kamu kurum ve kurulu lar personeli ile niversite personelinin Kalk nma Bakanl nda g revlendirilme us l ve esaslar na g re,kamu kurum ve kurulu lar ile niversitelerden s zle meli personel istihdam edilebilir.

8 H kim ve savc lar n Merkezde g revlendirilmesi durumunda kendilerinin muvafakatlar al n r. Yabanc uzmanlar da s zle meli olarak istihdam edilebilir. Ayr ca, Merkez, Avrupa Birli i e itim ve gen lik programlar n n tan t m amac yla toplam yetmi ki iyi ge memek zere ge ici s re ile rehberler g revlendirebilir. (De i ik alt nc c mle: 29/6/2012-6337/15 md.) Rehberler hari olmak zere Merkezde her ne ekilde olursa olsun istihdam edilecek personel say s ikiy zyirmiden fazla, uzman ve uzman yard mc s say s ise y zotuzdan az olamaz. Merkezde istihdam edilecek personelin 657 say l DEVLET Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen genel artlara ek olarak, en az d rt y ll k y ksek retim kurumlar ndan veya bunlara denkli i Y ksek retim Kurulu taraf ndan kabul edilen yurt d ndaki y ksek retim kurumlar ndan mezun olmu ve istihdam edilece i alanla ilgili en az y ll k i tecr besine sahip olmalar artt r.

9 Sekreterler ve unvans z g revliler i in y ksek retim g rm olma art aranmaz. Ba kanl k, genel koordinat rl k, program koordinat rl , destek hizmetleri koordinat rl , uzmanl k, denet ilik, dan manl k ile m tercimlik pozisyonlar nda istihdam edileceklerin ngilizce veya Frans zca dillerinde yap lan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav nda (KPDS) asgar (B) d zeyinde puan alm olmalar veya ngilizce veya Frans zca dil yeterlili i bak m ndan buna denkli i, Komitece kabul edilen ba ka bir belgeye sahip olmalar zorunludur. Merkez Ba kan , Ba bakan taraf ndan atan r. Merkez personeli ise, Merkez Ba kan n n teklifi ve Avrupa Birli i Bakan n n onay yla istihdam edilirler. (1)(2)(3) S zle meli personel hakk nda 5434 say l T rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu h k mleri ile ek ve de i iklikleri uygulan r. Hizmet s relerinin de erlendirilmesi genel h k mlere g re yap l r.

10 Emeklilik i lemlerinde, Merkez Ba kan na genel idare hizmetleri s n f nda g rev yapan genel m d rler i in, genel koordinat rlere ise daire ba kan i in ng r lm bulunan temsil, makam, g rev ve benzeri tazminatlar ile di er mal ve sosyal haklar aynen uygulan r. Di er (1) 3/6/2011 tarihli ve 634 say l KHK nin 39 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan" DEVLET PLANLAMA Te kilat n n ba l oldu u Bakan n" ibaresi "Avrupa Birli i Bakan n n" olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 say l KHK nin 39 uncu maddesiyle, bu f krada yer alan " DEVLET PLANLAMA Te kilat n n ba l oldu u Bakan" ibaresi Ba bakan olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 say l Kanunun 184 nc maddesiyle, bu f krada yer alan Rehberler hari olmak zere Merkezde her ne ekilde olursa olsun istihdam edilecek personel say s ibaresinden sonra gelen y z ibaresi y zyetmi olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir.


Related search queries