Example: stock market

DIMENZIONIRANJE VODNIKOV ZA NOTRANJE INSTALACIJE

Grafi na podoba za posamezno strokovno podro je + logotipi (pojasnila); lahko predlagate idejo, sliko s strokovnega podro ja, ni pa nujno. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV . ZA NOTRANJE INSTALACIJE . U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za olstvo in port. Elektrotehnika Elektri ne INSTALACIJE in omre ja DIMENZIONIRANJE VODNIKOV , notranja razsvetljava, elektri na omre ja, INSTALACIJE v prostorih, razdelilniki, INSTALACIJE v kopalnicah . DIMENZIONIRANJE VODNIKOV . ZA NOTRANJE INSTALACIJE . POVZETEK. Pri dimenzioniranju notranjih in talacij nas zanima izbira prereza glede na dopustne tokovne obremenitve (termi no DIMENZIONIRANJE ). Izbira prereza glede na dopustni padec napetosti (elektri no DIMENZIONIRANJE ). Pri dimenzioniranju je mi ljena v glavnem varnost, zanesljivost, gospodarnost in kvaliteta dobave elektri ne energije Klju ne besede: padec napetosti, prerez vodnika, elektri no DIMENZIONIRANJE , mehansko DIMENZIONIRANJE , termi no DIMENZIONIRANJE itd.

Učno gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DIMENZIONIRANJE VODNIKOV ZA NOTRANJE INSTALACIJE

1 Grafi na podoba za posamezno strokovno podro je + logotipi (pojasnila); lahko predlagate idejo, sliko s strokovnega podro ja, ni pa nujno. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV . ZA NOTRANJE INSTALACIJE . U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za olstvo in port. Elektrotehnika Elektri ne INSTALACIJE in omre ja DIMENZIONIRANJE VODNIKOV , notranja razsvetljava, elektri na omre ja, INSTALACIJE v prostorih, razdelilniki, INSTALACIJE v kopalnicah . DIMENZIONIRANJE VODNIKOV . ZA NOTRANJE INSTALACIJE . POVZETEK. Pri dimenzioniranju notranjih in talacij nas zanima izbira prereza glede na dopustne tokovne obremenitve (termi no DIMENZIONIRANJE ). Izbira prereza glede na dopustni padec napetosti (elektri no DIMENZIONIRANJE ). Pri dimenzioniranju je mi ljena v glavnem varnost, zanesljivost, gospodarnost in kvaliteta dobave elektri ne energije Klju ne besede: padec napetosti, prerez vodnika, elektri no DIMENZIONIRANJE , mehansko DIMENZIONIRANJE , termi no DIMENZIONIRANJE itd.

2 Avtorji: Robert ebron Recenzent: Robert Sifrer Lektor: Ksenja Bizjak Datum: junij 2012. To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno- Deljenje pod enakimi pogoji Slovenija licenco. U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za olstvo in port. Pomembnej a stvar pri izvedbi elektri nih instalacij je nedvomno DIMENZIONIRANJE VODNIKOV za NOTRANJE INSTALACIJE . Elektri na instalacija mora biti dimenzionirana pravilno, da kasneje ne bi prihajalo do kakr nih koli te av npr. (. po kodb izolacije, segrevanje VODNIKOV , izpad varovalk ). Postavljajo se naslednja vpra anja: kak en presek vodnika naj izberem za dolo eno situacijo, kateri so dovoljeni padci napetosti in ali so zado eni pogoji za termi no DIMENZIONIRANJE .

3 VAJA1. IZDELAVA PODALJ KA ZA PRIKLOP PORABNIKA. Potrebno je izdelat podalj ek za priklop enofaznega elektri nega porabnika (me alec, vrtalni stroj ). Podalj ek naj bo bele, oran ne ali rne barve, uporabljen material naj bo baker. Izbira prereza vodnika: Izra unajte prerez vodnika na osnovi naslednjih podatkov: dol ina vodnika naj bo 35m, padec napetosti naj ne presega 5%, kabel naj bo obremenjen z mo jo 5000W, napetost omre ja je 230V! Na podlagi zgornjih podatkov izra unajte in izberite ustrezno za ito oz. varovalko! U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port. Na osnovi zgornjih dveh to k, izberite ustrezen prerez kabla in ga sestavite tako, da na eni strani namestite vti , na drugi strani pa elektri no vti nico.

4 Zadnja to ka zajema preizkus naloge. Preizkus opravite tako, da merite padec napetosti na za etku vodnika in na koncu vodnika. Padec napetosti ne sme presegat 5% nazivne napetosti (230V)! Kolik en je dovoljen najve ji padec napetosti v nalogi? _____. Zakaj nam slu i preizkus naloge, kaj z njim ugotavljamo? _____. Na osnovi katerih podatkov dolo imo ustrezno varovalko? _____. Kak en vpliv ima dol ina kabla pri dimenzioniranju kabla?_____. Kak en vpliv ima prerez vodnika pri dimenzioniranju vodnika?_____. VAJA2. PRAVILNO POVE I MED SEBOJ LEVE Z DESNIMI STOLPCI. 1) Prvi vodnik ima majhen prerez in tanko izolacijo; i=125A, u= 24V;. 2) Drugi vodnik ima velik prerez in tanko izolacijo; i=2A, u=400V;. 3) Tretji vodnik ima majhen prerez in debelo izolacijo; i=1A, u=24V;. 4) etrti vodnik ima velik prerez in debelo izolacijo i= 100A, u= 700V.

5 U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port. VRSTE DIMENZIONIRANJ ELEKTRI NIH. INSTALACIJ. MEHANSKO DIMENZIONIRANJE . Varnost el. naprav, je odvisna tudi od mehanske trdnosti VODNIKOV . Mehanske obremenitve so odvisne od na ina polaganja ozir. monta e vodnika. Minimalni prerezi VODNIKOV , ki se lahko uporabljajo za mehansko za itene vode v fiksnih instalacijah mm2, e je bakren in mm2., e je aluminijast. Izjemo predstavljajo vodi v svetilkah, ki imajo lahko najmanj i prerez do mm2. ELEKTRI NO DIMENZIONIRANJE . Je DIMENZIONIRANJE VODNIKOV na padec napetosti. Velikost padca je odvisna od prereza snovi, iz katere je izdelan. Tabela: Meje dovoljene vrednosti padcev napetosti: Vrednost v % Opis vrste elektri ne INSTALACIJE za elektri ne INSTALACIJE za razsvetljavo, e je elektri na instalacija napajana iz 3 nizkonapetostnega omre ja; npr.

6 Od bli njega priklju ka ( kabelske priklju ne omarice ali razdelilnika ). 5 za elektri ne INSTALACIJE za razsvetljavo, e se elektri na instalacija napaja neposredno iz lastne transformatorske postaje, ki je priklju ena na visoko napetost 5 za tokokroge drugih porabnikov, e se elektri na instalacija napaja iz nizkonapetostnega omre ja; npr. od bli njega priklju ka ( kabelske priklju ne omarice ali razdelilnika ). 8 za tokokroge drugih porabnikov, e se elektri na instalacija napaja neposredno iz lastne transformatorske postaje, ki je priklju ena na visoko napetost TERMI NO DIMENZIONIRANJE . Pomeni dolo ene dopustne tokovne obremenitve, ki so odvisne od prereza vodnika, vodnikove kovine, vrste izolacije vodnika, zunanje temperature, na ina polaganja, . DIMENZIONIRANJE GLEDE NA GOSPODARNOST. Izgube v NN omre jih in in talacijah so lahko precej nje (tudi preko 10%).

7 Izgubo lahko zmanj amo s pove anjem prereza vodnika, kar pa tudi predstavlja vi ji stro ek pri nabavi vodnika. To vrsto dimenzioniranj uporabljamo v in talacijah z visokimi obratovalnimi urami, predvsem pa na omre jih in na daljnovodih. U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port. DIMENZIONIRANJE DVO-VODNE NAPELJAVE ZA. OMSKA BREMENA. Izhajajo iz Ohmovega in Kirchhoffovega zakona, dobimo po kratki izpeljavi obrazec za izra un prereza vodnika: S . 200 l P. U . 2. u%. mm 2. kjer pomeni: l .dol ina vodnika v m P mo porabnika ..specifi na el. prevodnost za baker zna a 56. za aluminij pa 34. u% . Padec napetosti v %. U u%. padec napetosti v V, pa dobimo iz ena be: u V.

8 100. Na ini polaganja VODNIKOV in kablov Oznaka Opis - izolirani vodniki v in talacijskem kanalu na steni B - izolirani vodniki v in talacijski cevi v ventiliranem kanalu - izolirani vodniki, eno ilni ali ve ilni kabli v in talacijski cevi v steni ali in talacijskem prostoru - eno ilni kabli na steni, tleh ali stropu C - ve ilni kabli v steni - ve ilni kabli v tleh - eno ilni ali ve ilni kabli v odprtih ali ventiliranih kanalih D - eno ilni kabli v cevi v zemlji - eno ilni ali ve ilni kabli v zemlji U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port. DIMENZIONIRANJE DVOVODNE NAPELJAVE ZA. INDUKTIVNE PORABNIKE. Enofazni elektromotorji obratujejo z delavnostjo toka razli no od 1, zato moramo pri izra unu prereza vodnika upo tevati tudi faktor cos fi.

9 Kon na ena ba ima obliko: S . 200 l P. U u %. 2. mm2 . P U I cos W izra un delavne mo i ( elektri ne). Pm Pe izra un elektri ne mo i s pomo jo izkoristka, razlike so izgube . Tabela: Dopustne trajne tokovne obremenitve bakrenih VODNIKOV polo enih na na ine B, C in D za izolacijo vodnika iz PVC. Na in polaganja B C D. tevilo obremenjenih VODNIKOV 2 3 2 3 2 3. Dopustna trajna tokovna obremenitev IZ v A pri 30oC. Prerez v mm2. (Cu vodniki ). 1 13,5 12 14,5 13,5 17,5 14,5. 1,5 17,5 15,5 19,5 17,5 22 18. 2,5 24 21 26 24 29 24. 4 32 28 35 32 38 31. 6 41 36 46 41 47 39. 10 57 50 63 57 63 52. 16 76 68 85 76 81 67. 25 101 89 112 96 104 86. 35 125 111 138 119 125 103. 50 151 134 168 144 148 122. 70 192 171 213 184 183 151. 95 232 207 258 223 216 179. 120 269 239 299 259 246 203. 150 - - 344 294 278 230. 185 - - 392 341 312 257.

10 240 - - 461 403 360 297. 300 - - 530 464 407 336. U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port. DIMENZIONIRANJE DVOVODNE NAPELJAVE ZA. TRIFAZNI SISTEM. V trifaznem sistemu je mo P enaka: P U I cos 3 W . Prerez vodnika izra unamo: S . 100 l P. U 2. u %. mm . 2. U = medfazna napetost 400V! Re eni primer naloge: Izra unaj presek vodnika za priklop steklo kerami ne plo e mo i 12kW. Priklju ni kabel ima dol ino 20m od razdelilnika. Padec napetosti naj ne prese e 5%. P=12kW l= 20m 200 P l 100 12000 20. A 3,24mm2 Po zgornji tabeli moramo vzeti prerez 4 mm2. u % U 2 56 5 230 2. U no gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogo ilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobra evanje, znanost, kulturo in port.


Related search queries