Example: tourism industry

E-Devlet entegrasyonu ile kobilerin kosgeb hizmetlerine ...

E-Devlet entegrasyonu LE KOB LER NKOSGEBH ZMETLER NE BA VURU DOK KOB /Giri imci Giri butonuna t klayarak e-Hizmetler sayfas na giri sayfa a a daki ekran g r nt s ndeki gibi olacakt e- hizmetlerine ba vuru yap labilmesi i in itibaren E-Devlet zerinden giri yap lmas gerekmektedir. B t n hizmetleri g rmekisterseniz T m Hizmetleri G ster butonuna istenilen ba vuru hizmetinin ad n filtreleme sayfada Kimlik No ve E-Devlet ifreniz ile Sisteme Giri Yap butonuna basarak i leme devam vuru yap lacak e-Hizmet se ildikten sonra E-Devlet sayfas ndan giri yap lmas giri yapabilmek i in E-Devlet zerinden gelen ileti im bilgilerinin (cep telefonu ve elektronik posta) g ncellenmi ve E-Devlet zerinde do rulanm olmas gerekmektedir.

e-Devlet sayfasından giriş işleminiz onaylandıktan sonra gelen sayfada ; ‘Vergi / T.C. Kimlik No’ bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra ‘Kabul ediyorum’ kutusunu işaretleyip ‘Giriş’ butonuna bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

Tags:

  Devlet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of E-Devlet entegrasyonu ile kobilerin kosgeb hizmetlerine ...

1 E-Devlet entegrasyonu LE KOB LER NKOSGEBH ZMETLER NE BA VURU DOK KOB /Giri imci Giri butonuna t klayarak e-Hizmetler sayfas na giri sayfa a a daki ekran g r nt s ndeki gibi olacakt e- hizmetlerine ba vuru yap labilmesi i in itibaren E-Devlet zerinden giri yap lmas gerekmektedir. B t n hizmetleri g rmekisterseniz T m Hizmetleri G ster butonuna istenilen ba vuru hizmetinin ad n filtreleme sayfada Kimlik No ve E-Devlet ifreniz ile Sisteme Giri Yap butonuna basarak i leme devam vuru yap lacak e-Hizmet se ildikten sonra E-Devlet sayfas ndan giri yap lmas giri yapabilmek i in E-Devlet zerinden gelen ileti im bilgilerinin (cep telefonu ve elektronik posta) g ncellenmi ve E-Devlet zerinde do rulanm olmas gerekmektedir.

2 E-Devlet zerinden ileti im bilgilerinizi u ekilde g ncelleyebilirsiniz; leti im bilgileri olmayan kullan c lar sisteme giri yapamayacaklard r. E-Devlet giri sayfas nda bir kereye mahsus gelen sayfadaki bilgileri onaylamak durumundas n z. Daha nce bu bilgilerinizi do rulatt ysan z a a daki ekran sayfas ndan giri i leminiz onayland ktan sonra gelen sayfada ; Vergi / Kimlik No bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra Kabul ediyorum kutusunu i aretleyip Giri butonuna bast ktan sonra ilgili sayfaya y Giri imcisi olarak veritaban m zakay tl iseniz ve giri imci olarak Ara t rma-Geli tirme, novasyonve End striyel Uygulama Destek Program na ba vuru yapmak istiyorsan z kullan c tipi olarak Giri imci se ene ini se meniz de i ikli i yapan i letmelerin sisteme giri yapabilmeleri i in Nevi De i ikli i lemleri in T klay n z butonunu basmalar gerekmektedir.

3 Nevi De i ikli i lemleri in T klay n z butonuna bast ktan sonra gelen sayfada; lgili i letmeye ait eski vergi numaras ve yeni vergi numaras bilgilerini girerek sisteme giri onay n z tamamland ktan sonra sisteme giri yapabiliyor olacaks n ald n z vekalet belgesini tarayarak sisteme y klemeniz gerekmektedir. Bu vekalet i erisinde vekalet veren ve alan ki i/kurulu lar n kimlik bilgileri yan nda cep telefonu ve elektronik posta adresleri de yer almal d r. kosgeb taraf ndan elektronik ortamda bu vekalet kontrol edildikten sonra t m kosgeb e- hizmetlerine vekalet ald n z i letme ad na ba vuru yap ld ktan sonra i letme veya meslek kurulu lar i in m nferidentemsile yetkili de ilseniz vekaletname sayfas na y nlendirileceksiniz.

4 Letmenin yetkili bilgileri MERS S web servisinden anl k olarak kontrol edilmektedir.


Related search queries