Example: air traffic controller

)e M +Ü> ? .4&³æ ¶ ïù§»é¬ - ps.gs-yuasa.com

M S E . S N S ( ) . HS E . S N L . S UB . S TH .. V Ah . 12V 50Ah 10 . MSE 6V 100Ah 10 7 9 . 2V 150 3000Ah 10 . 12V 50Ah 10 . SNS 6V 100Ah 10 13 15 .. 2V 150 3000Ah 10 . 12V 30 50Ah 10 . HSE 5 7 . 6V 60 100Ah 10 . 500 3000Ah SNL 2V 13 15 . 10 . 6V 67Ah 10 . SUB 7 9 . 4V 100Ah 10 . 6V 78Ah 10 . STH 7 9 . 4V 117Ah 10 .. 25 .. 1.. INDEX.. MSE .. 3 6p .. SNS .. 7 10p . HSE . 11 12p .. SNL .. 13 16p .. SUB . 17 18p . STH .. 19 20p .. MSE/SNS /. SUB . 21 26p .. SNL . 27 30p . SUB/STH . 31p UPS .. 32 34p .. UPS .. 2. MSE .. GS HS 5 7 MSE 7 9 .. 25 .. 50Ah 9000Ah 3000Ah 3.

M +Ü > ? ïù§»é¬ Ù « ÄòÙ yÔ ¼w ;¢Ë Å¢£¹ ~ÑÄ¢£ t£I¼b Ä U C \` `o ;+z ¹~ÑÄ¢£ w ×~ Ët 0b ~fw ËÍ $s þt b ow w 4 tx aTv b

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of )e M +Ü> ? .4&³æ ¶ ïù§»é¬ - ps.gs-yuasa.com

1 M S E . S N S ( ) . HS E . S N L . S UB . S TH .. V Ah . 12V 50Ah 10 . MSE 6V 100Ah 10 7 9 . 2V 150 3000Ah 10 . 12V 50Ah 10 . SNS 6V 100Ah 10 13 15 .. 2V 150 3000Ah 10 . 12V 30 50Ah 10 . HSE 5 7 . 6V 60 100Ah 10 . 500 3000Ah SNL 2V 13 15 . 10 . 6V 67Ah 10 . SUB 7 9 . 4V 100Ah 10 . 6V 78Ah 10 . STH 7 9 . 4V 117Ah 10 .. 25 .. 1.. INDEX.. MSE .. 3 6p .. SNS .. 7 10p . HSE . 11 12p .. SNL .. 13 16p .. SUB . 17 18p . STH .. 19 20p .. MSE/SNS /. SUB . 21 26p .. SNL . 27 30p . SUB/STH . 31p UPS .. 32 34p .. UPS .. 2. MSE .. GS HS 5 7 MSE 7 9 .. 25 .. 50Ah 9000Ah 3000Ah 3.

2 A B C D. W L W L. L W L W. TH. BH. TH. BH. TH. TH. BH. BH. F G H. E. L W L W L W. TH. BH. TH. TH. BH. BH. 3.. MSE.. mm .. 10 1 V kg . TH BH W L . Ah . SNS. MSE-50-12 50 12 217 190 128 363 23 . MSE-100-6 100 65 6 217 190 128 345 . MSE-150 150 354 330 170 106 MSE-200 200 130 354 330 170 106 15 MSE-300 300 195 354 330 170 150 HSE. MSE-500 500 325 354 330 171 241 . MSE-750 750 2 354 330 51 MSE-1000 1000 650 362 330 171 471 70 MSE-1500 1500 975 372 340 337 476 108 MSE-2000 2000 1300 372 340 337 476 140 SNL. MSE-3000 3000 1950 372 340 340 696 212 .. SUB.

3 10 1 . kg . Ah . MSEX-50 MSE-50-12 50 23 MSEX-100 MSE-100-6 100 65 STH. MSEX-150 MSE-150 150 . MSEX-200 MSE-200 200 130 15 MSEX-300 MSE-300 300 195 MSEX-400 MSE-200 MSE-200 400 260 30 MSE/. MSEX-500 MSE-500 500 325 SNS /. SUB . MSEX-600 MSE-300 MSE-300 600 390 43 . MSEX-700 MSE-500 MSE-200 700 455 MSEX-750 MSE-750 750 51 MSEX-800 MSE-500 MSE-300 800 520 57 SNL. MSEX-900 MSE-300 MSE-300 MSE-300 900 585 . MSEX-1000 MSE-1000 1000 650 70 MSEX-1250 MSE-750 MSE-500 1250 MSE-1500 108 MSEX-1500 1500 975 SUB/STH. MSE-750 MSE-750 102 . MSEX-1750 MSE-750 MSE-500 MSE-500 1750 122 MSE-2000 140 MSEX-2000 2000 1300 MSE-750 MSE-750 MSE-500.

4 MSEX-2250 MSE-750 MSE-750 MSE-750 2250 153 . MSE-3000 212 MSEX-3000 3000 1950 . MSE-750 MSE-750 MSE-750 MSE-750 204 4. MSE .. 25 6 . 25 . 30 4 . 24 .. 35 3 . 48 . 40 2 .. V/ . / . A 2V 6V 12V . ( ) ( ) .. V/ . C10A . 140 25 . 25 .. 10 . 120 .. 100 V/ . 80 . 60 40 1C10A 20 3C10A. 0 0 0 4 8 12 16 20 24 1 10.. 5.. MSE. 15 45 . 15 45 . 15 45 .. SNS. 5 30 .. HSE. 7 9 .. 10 A. 25 . 25 SNL.. SUB.. STH. 120.. 100 100. 10 . 80 80. % . MSE/. % . 20 .. 60. 40 . 60 1C10A. SNS /. 40 40. SUB . 3C10A.. 20 20. 0 0. 0 2 4.. 6.. 8 10 12 -10 -5 0 5 10 15.. 20.. 25 30 35 40 45.

5 SNL.. SUB/STH. 100. 90. 80 . 70. % . 60.. 50. 40. 30.. 20 .. 10. 0 10 20 30 40 50.. 6. SNS .. 13 15 MSE . 25 .. 50Ah 9000Ah(3000Ah 3 ) .. MSE (50Ah ) .. A B C D. W L W L. L W L W. TH. BH. TH. BH. TH. TH. BH. BH. E F G H. L W L W. TH. TH. BH. BH. 7.. MSE.. mm .. 10 1 V kg . TH BH W L . Ah . SNS. SNS-50-12 50 12 217 190 128 363 23 . SNS-100-6 100 65 6 217 190 128 345 . SNS-150 150 354 330 170 106 SNS-200 200 130 354 330 170 106 15 SNS-300 300 195 354 330 170 150 HSE. SNS-500 500 325 354 330 171 241 . SNS-750 750 2 354 330 51 SNS-1000 1000 650 362 330 171 471 70 SNS-1500 1500 975 372 340 337 476 108 SNS-2000 2000 1300 372 340 337 476 140 SNL.

6 SNS-3000 3000 1950 372 340 340 696 212 .. SUB.. 10 1 . kg . Ah . SNSX-50 SNS-50-12 50 23 SNSX-100 SNS-100-6 100 65 STH. SNSX-150 SNS-150 150 . SNSX-200 SNS-200 200 130 15 SNSX-300 SNS-300 300 195 SNSX-400 SNS-200 SNS-200 400 260 30 MSE/. SNSX-500 SNS-500 500 325 SNS /. SUB . SNSX-600 SNS-300 SNS-300 600 390 43 . SNSX-700 SNS-500 SNS-200 700 455 SNSX-750 SNS-750 750 51 SNSX-800 SNS-500 SNS-300 800 520 57 SNL. SNSX-900 SNS-300 SNS-300 SNS-300 900 585 . SNSX-1000 SNS-1000 1000 650 70 SNSX-1250 SNS-750 SNS-500 1250 SNS-1500 108 SNSX-1500 1500 975 SUB/STH.

7 SNS-750 SNS-750 102 . SNSX-1750 SNS-750 SNS-500 SNS-500 1750 122 SNS-2000 140 SNSX-2000 2000 1300 SNS-750 SNS-750 SNS-500 . SNSX-2250 SNS-750 SNS-750 SNS-750 2250 153 . SNS-3000 212 SNSX-3000 3000 1950 . SNS-750 SNS-750 SNS-750 SNS-750 204 8. SNS .. 25 6 . 25 30 4 . 24 35 3 . 48 40 2 .. V/ . / . A 2V 6V 12V . ( ) ( ) .. V/ . C10A . 140 25 25 .. 10 . 120 .. 100 V/ . 80 . 60 40 1C10A 20 3C10A. 0 0 0 4 8 12 16 20 24 1 10.. 9.. MSE. 15 45 .. 15 45 . 15 45 .. SNS. 5 30 .. HSE. 13 15 .. 10 A. 25 . 25 SNL.. SUB.. 120. STH.. 100 100. 10 % . 80 80. % .. 20.

8 MSE/.. 60 60 1C10A. 40 SNS /. 40 40 SUB . 3C10A . 20 20. 0 0. 0 2 4 6 8 10 12 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45.. SNL.. 100. 90. SUB/STH. 80. 70 . % . 60.. 50. 40. 30. 20 .. 10. 0 10 20 30 40 50.. 10. HSE .. A B C D E F. L L L W L L L W. TH. TH. TH. TH. TH. TH. BH. BH. BH. BH. BH. BH.. mm . 10 1 .. V (TH) (BH) (W) (L) kg . Ah . HSE-30-12 30 18 217 190 128 235 A. HSE-40-12 40 24 12 217 190 128 299 18 B. HSE-50-12 50 30 217 190 128 363 23 C. HSE-60-6 60 36 217 190 128 217 14 D. HSE-80-6 80 48 6 217 190 128 281 E. HSE-100-6 100 60 217 190 128 345 F. 11.

9 MSE.. V/ . / . 25 6 A 6V 12V . 25 30 4 24 35 3 SNS. 40 2 . 48 .. ( ) ( ) .. HSE. 15 45 5 7 . 15 45 . 15 45 25 .. 5 30 . SNL. 25 .. SUB.. V/ . C10A . 140 25 25 .. 10 . 120 .. 100 V/ . 80 . 60 STH. 40 . 20 3C10A. 1C10A.. 0 0 0 4 8 12 16 20 24 1 10 100.. MSE/.. 120 SNS /. 100 100. SUB . 10 .. % . 80 80. % .. 20 . 60 60. 40 1C10A. 40 40 SNL. 3C10A. 20 20.. 0 0. 0 2 4 6 8 10 12 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45.. SUB/STH.. 100. 90. 80. 70. % . 60.. 50. 40. 30 . 20 .. 10. 0 10 20 30 40 50.. 12. SNL .. 13 15 . 25 10 A .. 65 .. 13.. MSE. A B . SNS.. HSE.

10 SNL.. SUB.. STH.. mm MSE/.. 10 SNS /. V kg . Ah (TL) (BL) (W) (H). SUB . SNL-500 500 492 468 156 171 31 A. 2 . SNL-1000 1000 493 468 165 287 58 B. SNL.. SUB/STH.. 14. SNL .. W W W W D. A B C D. H. W W D. I J. H. W W W W D. E F G H. H. W W W D. K L M. H. W W D. N O. H.. SNL - 500 - 4 .. mm) . V . No. 10 Ah W D H kg . SNL-500-4 500 8 418 547 373 145 A. SNL-500-6 500 12 589 547 373 210 B. SNL-500-8 500 16 763 547 373 280 C. SNL-500-12 500 24 1106 547 373 410 D. SNL-1000-2 1000 4 408 537 323 140 E. SNL-1000-3 1000 6 580 537 323 205 F. SNL-1000-4 1000 8 743 537 323 270 G.


Related search queries