Example: bachelor of science

EFTERSLÄPANDE FÄRDIGHETER OLÖSTA PROBLEM q

ALSUP. BARNETS NAMN _____ DATUM _____. INSTRUKTIONER: ALSUP r till f r att anv ndas som en diskussionsguide, snarare n en frist ende check-lista eller skattningsskala. Den b r anv ndas f r att identifiera specifika eftersl pande f rdigheter och ol sta PROBLEM f r ett specifikt barn eller ungdom. Om en eftersl pande SWEDISH. f rdighet st mmer, kryssa i den. Innan du forts tter till n sta eftersl pande f rdighet, identifiera den specifika f rv ntan barnet har sv rt att m ta i relation till den eftersl pade f rdigheten (det ol sta problemet). Exempel p ol sta PROBLEM finns i slutet av sidan. EFTERSL PANDE F RDIGHETER OL STA PROBLEM .

livesinthebalance.org ALSUP BARNETS NAMN _____ DATUM _____ INSTRUKTIONER: ALSUP är till för att användas som en diskussionsguide, snarare än en fristående check-lista eller skattningsskala.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EFTERSLÄPANDE FÄRDIGHETER OLÖSTA PROBLEM q

1 ALSUP. BARNETS NAMN _____ DATUM _____. INSTRUKTIONER: ALSUP r till f r att anv ndas som en diskussionsguide, snarare n en frist ende check-lista eller skattningsskala. Den b r anv ndas f r att identifiera specifika eftersl pande f rdigheter och ol sta PROBLEM f r ett specifikt barn eller ungdom. Om en eftersl pande SWEDISH. f rdighet st mmer, kryssa i den. Innan du forts tter till n sta eftersl pande f rdighet, identifiera den specifika f rv ntan barnet har sv rt att m ta i relation till den eftersl pade f rdigheten (det ol sta problemet). Exempel p ol sta PROBLEM finns i slutet av sidan. EFTERSL PANDE F RDIGHETER OL STA PROBLEM .

2 Sv righet med verg ngar, att byta fr n en tanke eller en uppgift q till en annan q Sv righet att g ra saker i en logisk eller f rutbest md ordning q Sv righet att forts tta med sv ra eller m dosamma uppgifter q Sv righeter med tidsuppfattning q Sv righet att bibeh lla fokus Sv righet att ta i beaktande sannolika utfall eller konsekvenser av q handlingar (impulsiv). q Sv righet att ta i beaktande flera l sningar till ett PROBLEM q Sv righet att uttrycka angel genheter, behov eller tankar i ord Sv righet att hantera k nslom ssiga reaktioner p frustration och q t nka rationellt Kronisk irritabilitet och/eller oro som p ett betydande s tt hindrar q f rm gan att probleml sa eller kar frustration q Sv righet att se gr skalor / konkret, bokstavligt, svartvitt t nkande q Sv righet att avvika fr n regler och rutiner Sv righet att hantera of ruts gbarhet, tvetydighet, os kerhet och q nyheter q Sv righet att byta fr n en ursprunglig id.

3 Plan eller l sning Sv righet att ta i beaktande tecken i en situation som tyder p . q behov att ndra en planerad handling Oflexibla, felaktiga tolkningar/ kognitiva f rvr ngningar eller q f rdomar ( Alla r ute efter mig , Ingen gillar mig , Ni skyller alltid p mig , Det r or ttvist , Jag r dum ). Sv righet att uppm rksamma eller korrekt tolka sociala signaler/. q sv righet att l sa av sociala nyanser Sv righet att p b rja samtal, ta sig in i grupper, skapa kontakt med q andra m nniskor/saknar andra grundl ggande sociala f rdigheter q Sv righet att s ka uppm rksamhet p l mpliga s tt q Sv righet att v rdera hur hans/hennes beteende p verkar andra.

4 Sv righet att leva sig in i n gon annans situation, att ta in en annan q persons perspektiv eller synpunkt q Sv righet att ta in hur han/hon uppfattas av andra q Sensoriska/motoriska sv righeter GUIDE TILL OL STA PROBLEM : Ol sta PROBLEM r de specifika f rv ntningar ett barn har sv rt att m ta. Ol sta PROBLEM skall vara fria fr n problemskapande beteende; fria fr n vuxenteorier och f rklaringar; specifika; klyvda det vill s ga s rskiljda och inte ihopklumpade. EXEMPEL HEMMA EXEMPEL I SKOLAN. Sv righet att g upp ur s ngen p morgonen i tid f r att ta sig till skolan Sv righet att g ver fr n elevens val till matematik Sv righet att p b rja eller avsluta l xor (specificera vilken l xa) Sv righet att sitta bredvid Kyle under samlingen Sv righet att avsluta TV-spel i tid inf r l ggdags Sv righet att r cka upp handen under diskussioner p SO.

5 Sv righet att komma in f r att ta middag n r hon/han leker ute Sv righet att p b rja ett projekt om tektoniska plattor p geografi Sv righet med k nslan av s mmar i strumpor Sv righet att st i lunchk n Sv righet att komma verens med sin bror om vilket TV program de skall se efter skolan REV 081616. ALSUP GUIDE. TIPS OCH R D F R ANV NDNING AV ALSUP. ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems), Bed mning av eftersl pande SWEDISH. f rdigheter och ol sta PROBLEM , anv nds b st som en diskussionsguide snarare n en frist ende checklista eller skattningsskala. M ten b r n stan uteslutande fokusera p identifiering av eftersl pande f rm gor och ol sta PROBLEM .

6 M tets syfte r inte att f rs ka f rklara varf r ett barn har en s rskild bristande f rm ga eller ett ol st PROBLEM , s hypoteser och teorier om orsaker skall undvikas. Det r ocks . kontraproduktivt att l ta deltagare detaljerat beskriva de beteenden som ett barn uppvisar som svar p ett specifikt ol st PROBLEM , l nga ber ttelser skall d rf r ocks undvikas. Det r b st att diskutera varje eftersl pande f rdighet och b rja uppifr n, ist llet f r att hoppa fram och tillbaka. Om en eftersl pande f rdighet kryssas i, forts tt inte ned t p listan av eftersl pande f rdigheter. Flytta ist llet ver till h ger f r att identifiera det ol sta problemet som h nger ihop med den eftersl pande f rdigheten.

7 Ett ol st PROBLEM r en f rv ntan som barnet har sv rt att uppfylla. F r att identifiera ol sta PROBLEM , b rja med stommen. Kan du ge mig n gra exempel p . n r (namnet p barnet) har sv righet och sedan upprepa den ikryssade eftersl pande f rdigheten. EXEMPEL: Kan du ge mig n gra exempel p tillf llen d r Tommy har sv righeter med verg ngar? Identifiera s m nga ol sta PROBLEM som m jligt f r varje ikryssad eftersl pande f rdighet g inte vidare efter att ha identifierat enbart ett ol st PROBLEM . M nga eftersl pande f rdigheter kan bidra till samma ol sta PROBLEM sl sa inte dyrbar tid p att f rs ka beskriva exakt vilken eftersl pande f rdighet som mest bidrar till ett givet ol st PROBLEM .

8 RIKTLINJER F R ATT SKRIVA OL STA PROBLEM . De b rjar oftast med ordet Sv righet . EXEMPEL: Sv righet att ta ut soporna p torsdagsmorgnar. De skall inte inkludera barnets utmanande beteenden, d remot g rna inneh lla det f rv ntade beteendet. EXEMPEL: Skriv inte: Skriker och sv r n r det r sv rt att g ra klart textuppgifterna p . matematikl xan. Skriv ist llet: Sv righet att g ra klart textuppgifterna p matematikl xan. De skall inte inneh lla n gra vuxenteorier. EXEMPEL: Skriv inte: Sv righet med att skriva definitionerna p r ttstavningsorden p . Engelska .eftersom hans f r ldrar nyligen skiljt sig. De skall vara klyvda , inte ihopklumpade.

9 EXEMPEL: Skriv inte: Sv righet att komma verens med andra. Snarare: Sv righet att komma verens med Johan om reglerna f r fyra-rutor leken p rasten. De skall vara specifika. H r r tv strategier som hj lper: s Inkludera detaljer f r vem, vad, var och n r. s Fr ga Vilken f rv ntan har barnet/eleven sv rt att m ta? REV 081616. PROBLEML SNINGSPLAN. BARNETS NAMN _____ DATUM _____. SWEDISH. OL ST PROBLEM #1 OL ST PROBLEM #2 OL ST PROBLEM #3. Vuxen som ansvarar f r Plan B: Vuxen som ansvarar f r Plan B: Vuxen som ansvarar f r Plan B: Barnets angel genheter Barnets angel genheter Barnets angel genheter identifierade: (Empatisteget) identifierade: (Empatisteget) identifierade: (Empatisteget).

10 DATUM_____ DATUM_____ DATUM_____. Den vuxnes angel genheter Den vuxnes angel genheter Den vuxnes angel genheter identifierade: (Definiera problemet) identifierade: (Definiera problemet) identifierade: (Definiera problemet). DATUM_____ DATUM_____ DATUM_____. verenskommen l sning: verenskommen l sning: verenskommen l sning: (Invitation) (Invitation) (Invitation). DATUM_____ DATUM_____ DATUM_____. Problemet l st? Problemet l st? Problemet l st? JA? _____ DATUM_____ JA? _____ DATUM_____ JA? _____ DATUM_____. NEJ? _____ KOMMENTAR: NEJ? _____ KOMMENTAR: NEJ? _____ KOMMENTAR: REV 081616. STRATEGIER F R ATT SAMLA IN.