Example: bankruptcy

Egzamin osmoklasisty jezyk angielski 2020 kwiecien probny ...

Egzamin SMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020 J ZYK angielski Zasady oceniania rozwi za zada z pr bnego arkusza egzaminacyjnego (OJAP-100, OJAP-200, OJAP-400, OJAP-500, OJAP-660) MARZEC KWIECIE 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Wi cej arkuszy znajdziesz na stronie: 2 z 25 Zasady oceniania Zadania zamkni te 1 pkt poprawna odpowied . 0 pkt odpowied niepoprawna lub brak odpowiedzi . Zadanie otwarte sprawdzaj ce znajomo rodk w j zykowych 1. W zadaniu otwartym sprawdzaj cym znajomo rodk w j zykowych wymagana jest pe na poprawno gramatyczna i ortograficzna.

w roku szkolnym 2019/2020 JĘZYK ANGIELSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z próbnego arkusza egzaminacyjnego (OJAP-100, OJAP-200, OJAP-400, OJAP-500, OJAP-660) MARZEC – KWIECIEŃ 2020 ... • udziela odpowiedzi w innym języku niż …

Tags:

  2200, Angielski, Odpowiedzi, Angielski 2020

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Egzamin osmoklasisty jezyk angielski 2020 kwiecien probny ...

1 Egzamin SMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020 J ZYK angielski Zasady oceniania rozwi za zada z pr bnego arkusza egzaminacyjnego (OJAP-100, OJAP-200, OJAP-400, OJAP-500, OJAP-660) MARZEC KWIECIE 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Wi cej arkuszy znajdziesz na stronie: 2 z 25 Zasady oceniania Zadania zamkni te 1 pkt poprawna odpowied . 0 pkt odpowied niepoprawna lub brak odpowiedzi . Zadanie otwarte sprawdzaj ce znajomo rodk w j zykowych 1. W zadaniu otwartym sprawdzaj cym znajomo rodk w j zykowych wymagana jest pe na poprawno gramatyczna i ortograficzna.

2 2. Akceptuje si wyraz zapisany wielk liter zamiast ma i odwrotnie. Powy sze ustalenie stosuje si pod warunkiem, e zdaj cy nie naruszy innych zasad pisowni, np. pisowni nazw w asnych. Zadania otwarte sprawdzaj ce rozumienie ze s uchu, rozumienie tekst w pisanych oraz znajomo funkcji j zykowych 1. Odpowied musi by komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywa , e zdaj cy zrozumia tekst. 2. O ile zasady oceniania okre lone dla danego zadania nie stanowi inaczej, odpowied nie jest akceptowana, je li zdaj cy: pope nia b dy, kt re zmieniaj znaczenie s owa, np.

3 Busy zamiast bus pope nia b dy, kt re powoduj , e jest ona niejasna, na przyk ad: powoduj , e u yte s owo nie by oby zrozumiane przez odbiorc jako s owo, kt rym zdaj cy powinien uzupe ni tekst, np. eigt zamiast eight powoduj , e odpowied jest dwuznaczna lub wieloznaczna u ywa zapisu fonetycznego w j zyku polskim, np. ambrela zamiast umbrella udziela odpowiedzi , kt ra: nie jest wystarczaj co precyzyjna, np. public transport zamiast bus w zadaniu nie czy si logicznie i/lub nie jest sp jna z fragmentami tekstu otaczaj cymi luk , np.

4 Niepoprawna odpowied time zamiast Saturday w zadaniu udziela dw ch odpowiedzi , z kt rych jedna jest poprawna, a druga b dna, np. niepoprawna odpowied Saturday and Sunday w zadaniu podaje poprawn odpowied , ale uzupe nia j elementami, kt re nie s zgodne z tekstem, np. niepoprawna odpowied after eight zamiast eight w zadaniu udziela odpowiedzi w innym j zyku ni wymagany w danym zadaniu, np. niepoprawna odpowied different colours w zadaniu 3. W odpowiedziach do zada otwartych sprawdzaj cych rozumienie ze s uchu oraz rozumienie tekst w pisanych kluczowe jest przekazanie komunikatu.

5 B dy j zykowe oraz ortograficzne s dopuszczalne, o ile odpowied ucznia w spos b jednoznaczny wskazuje, e zrozumia on tekst. 4. W przypadku zada sprawdzaj cych znajomo funkcji j zykowych r wnie istotna jak komunikatywno odpowiedzi jest jej poprawno . odpowiedzi zawieraj ce powa ne b dy j zykowe i/lub ortograficzne nie s akceptowane. W zadaniach sprawdzaj cych uzyskiwanie informacji nie s akceptowane pytania intonacyjne, np. She likes it? Uwaga! Akceptowana jest ka da poprawna odpowied , kt ra nie zosta a uj ta w zasadach oceniania.

6 Wi cej arkuszy znajdziesz na stronie: 3 z 25 Rozumienie ze s uchu Zadanie Podstawa programowa 20121) Podstawa programowa 20172) Poprawna odpowied Wymagania og lne Wymagania szczeg owe Wymagania og lne Wymagania szczeg owe II. Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie bardzo proste i kr tkie wypowiedzi ustne artyku owane wyra nie i powoli, w standardowej odmianie j zyka [..]. ) Ucze wyszukuje proste informacje szczeg owe w tek cie s uchanym. II. Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie proste wypowiedzi ustne artyku owane wyra nie, w standardowej odmianie j zyka [.]

7 ]. Ucze znajduje w wypowiedzi okre lone informacje. B C ) Ucze rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Ucze okre la kontekst wypowiedzi. A ) Ucze rozumie og lny sens prostego tekstu. Ucze okre la g wn my l wypowiedzi [..]. A ) Ucze rozumie intencje rozm wc w. Ucze okre la intencje nadawcy/autora wypowiedzi. C 1) Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia og lnego w poszczeg lnych typach szk ( z 2012 r.

8 Poz. 977, ze zm.); I etap edukacyjny: klasy I III; II etap edukacyjny: klasy IV VI. 2) Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta cenia og lnego dla szko y podstawowej, w tym dla uczni w z niepe nosprawno ci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta cenia og lnego dla bran owej szko y I stopnia, kszta cenia og lnego dla szko y specjalnej przysposabiaj cej do pracy oraz kszta cenia og lnego dla szko y policealnej ( z 2017 r.

9 Poz. 356, ze zm.); II etap edukacyjny: klasy IV VIII wersja J zyk obcy nowo ytny nauczany jako pierwszy. Wi cej arkuszy znajdziesz na stronie: 4 z 25 Zadanie Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 Poprawna odpowied Wymagania og lne Wymagania szczeg owe Wymagania og lne Wymagania szczeg owe II. Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie bardzo proste i kr tkie wypowiedzi ustne artyku owane wyra nie i powoli, w standardowej odmianie j zyka [..]. ) Ucze wyszukuje proste informacje szczeg owe w tek cie s uchanym. II.

10 Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie proste wypowiedzi ustne artyku owane wyra nie, w standardowej odmianie j zyka [..]. Ucze znajduje w wypowiedzi okre lone informacje. D C B ) Ucze rozumie og lny sens prostego tekstu. Ucze okre la g wn my l wypowiedzi [..]. E Zadanie Podstawa programowa 2012 Podstawa programowa 2017 Wymagania og lne Wymagania szczeg owe Wymagania og lne Wymagania szczeg owe II. Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie bardzo proste i kr tkie wypowiedzi ustne artyku owane wyra nie i powoli, w standardowej odmianie j zyka [.]


Related search queries